Saturday, 18 July 2015
27 March 2023

«بایگانی برنامه‌های روزانه»

2009 December 05

سه شنبه 10 آذر ماه هشتاد و هشت – یکم دسامبر دوهزار و نه میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

چهارشنبه 11 آذر ماه هشتاد و هشت – دوم دسامبر دوهزار و نه میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

پنج شنبه 12 آذر ماه هشتاد و هشت – سوم دسامبر دوهزار و نه میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

جمعه 13 آذر ماه هشتاد و هشت – چهارم دسامبر دوهزار و نه میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

شنبه 14 آذر ماه هشتاد و هشت – پنجم دسامبر دوهزار و نه میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

یک شنبه 15 آذر ماه هشتاد و هشت – ششم دسامبر دوهزار و نه میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

دوشنبه 16 آذر ماه هشتاد و هشت -هفتم دسامبر دوهزار و نه میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

سه شنبه 17 آذر ماه هشتاد و هشت -هشتم دسامبر دوهزار و نه میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

چهارشنبه 18 آذر ماه هشتاد و هشت -نهم دسامبر دوهزار و نه میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

پنج شنبه 19 آذر ماه هشتاد و هشت -دهم دسامبر دوهزار و نه میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

جمعه 20 آذر ماه هشتاد و هشت – یازدهم  دسامبر دوهزار و نه میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

شنبه 21 آذر ماه هشتاد و هشت – دوازدهم دسامبر دوهزار و نه میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

یک شنبه 22 آذر ماه هشتاد و هشت – سیزدهم دسامبر دوهزار و نه میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

دوشنبه 23 آذر ماه هشتاد و هشت – چهاردهم دسامبر دوهزار و نه میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

سه شنبه 24 آذر ماه هشتاد و هشت – پانزدهم دسامبر دوهزار و نه میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

چهارشنبه 25 آذر ماه هشتاد و هشت – شانزدهم دسامبر دوهزار و نه میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

پنج شنبه 26 آذر ماه هشتاد و هشت – هفدهم دسامبر دوهزار و نه میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

جمعه 27 آذر ماه هشتاد و هشت – هجدهم دسامبر دوهزار و نه میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

شنبه 28 آذر ماه هشتاد و هشت – نوزدهم دسامبر دوهزار و نه میلادی

به دلیل نقص فنی در دست بار گذاری است…

یک شنبه 29 آذر ماه هشتاد و هشت – بیستم دسامبر دوهزار و نه میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

دوشنبه 30 آذر ماه هشتاد و هشت – بیست و یکم دسامبر دوهزار و نه میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

سه شنبه 1 دی ماه هشتاد و هشت – بیست و دوم دسامبر دوهزار و نه میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

چهارشنبه 2 دی ماه هشتاد و هشت – بیست و سوم دسامبر دوهزار و نه میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

پنج شنبه 3 دی ماه هشتاد و هشت – بیست و چهارم دسامبر دوهزار و نه میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

جمعه 4دی ماه هشتاد و هشت – بیست و پنجم دسامبر دوهزار و نه میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

شنبه 5دی ماه هشتاد و هشت – بیست و ششم دسامبر دوهزار و نه میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

یک شنبه 6دی ماه هشتاد و هشت – بیست وهفتم دسامبر دوهزار و نه میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

دوشنبه 7دی ماه هشتاد و هشت – بیست وهشتم دسامبر دوهزار و نه میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

سه شنبه 8دی ماه هشتاد و هشت – بیست ونهم دسامبر دوهزار و نه میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

چهارشنبه 9دی ماه هشتاد و هشت – سی ام  دسامبر دوهزار و نه میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

پنج شنبه 10دی ماه هشتاد و هشت – سی و یکم دسامبر دوهزار و نه میلادی – بخش اول

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

پنج شنبه 10دی ماه هشتاد و هشت – سی و یکم دسامبر دوهزار و نه میلادی – بخش دوم

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

جمعه 11دی ماه هشتاد و هشت – یکم ژانویه دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

شنبه 12دی ماه هشتاد و هشت – دوم ژانویه دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

یک شنبه 13دی ماه هشتاد و هشت – سوم ژانویه دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

دوشنبه 14دی ماه هشتاد و هشت – چهارم ژانویه دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

سه شنبه 15دی ماه هشتاد و هشت – پنجم ژانویه دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

چهار شنبه 16دی ماه هشتاد و هشت – ششم ژانویه دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

پنج شنبه 17دی ماه هشتاد و هشت – هفتم ژانویه دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

جمعه 18دی ماه هشتاد و هشت – هشتم ژانویه دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

شنبه19دی ماه هشتاد و هشت – نهم ژانویه دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

یک شنبه20دی ماه هشتاد و هشت -دهم ژانویه دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

دوشنبه21دی ماه هشتاد و هشت -یازدهم ژانویه دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

سه شنبه22دی ماه هشتاد و هشت -دوازدهم ژانویه دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

چهار شنبه23دی ماه هشتاد و هشت -سیزدهم ژانویه دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

پنج شنبه24دی ماه هشتاد و هشت -چهاردهم ژانویه دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

جمعه 25دی ماه هشتاد و هشت -پانزدهم ژانویه دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

شنبه26دی ماه هشتاد و هشت -شانزدهم ژانویه دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

یک شنبه27دی ماه هشتاد و هشت -هفدهم ژانویه دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

دوشنبه28دی ماه هشتاد و هشت -هجدهم ژانویه دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

سه شنبه29دی ماه هشتاد و هشت -نوزدهم ژانویه دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

چهار شنبه30دی ماه هشتاد و هشت -بیستم ژانویه دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

پنج شنبه1بهمن ماه هشتاد و هشت -بیست و یکم ژانویه دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

جمعه 2بهمن ماه هشتاد و هشت -بیست و دوم ژانویه دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

شنبه 3بهمن ماه هشتاد و هشت -بیست وسوم ژانویه دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

یک شنبه 4بهمن ماه هشتاد و هشت -بیست وچهارم ژانویه دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

دوشنبه 5بهمن ماه هشتاد و هشت -بیست وپنجم ژانویه دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

سه شنبه 6بهمن ماه هشتاد و هشت -بیست وششم ژانویه دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

چهارشنبه 7بهمن ماه هشتاد و هشت -بیست و هفتم ژانویه دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

پنجشنبه 8بهمن ماه هشتاد و هشت -بیست و هشتم ژانویه دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

جمعه 9بهمن ماه هشتاد و هشت -بیست و نهم ژانویه دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

شنبه10بهمن ماه هشتاد و هشت -سی ام ژانویه دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

یک شنبه11بهمن ماه هشتاد و هشت -سی و یکم ژانویه دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

دوشنبه12بهمن ماه هشتاد و هشت -یکم فبریه دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

سه شنبه13بهمن ماه هشتاد و هشت -دوم فبریه دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

چهار شنبه14بهمن ماه هشتاد و هشت -سوم فبریه دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

پنج شنبه15بهمن ماه هشتاد و هشت -چهارم فبریه دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

جمعه16بهمن ماه هشتاد و هشت -پنجم فبریه دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

شنبه 17بهمن ماه هشتاد و هشت -ششم فبریه دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

یک شنبه 18بهمن ماه هشتاد و هشت -هفتم فبریه دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

دوشنبه 19بهمن ماه هشتاد و هشت -هشتم فبریه دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

سه شنبه 20بهمن ماه هشتاد و هشت -نهم فبریه دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

چهار شنبه 21بهمن ماه هشتاد و هشت -دهم فبریه دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

پنج شنبه 22بهمن ماه هشتاد و هشت -یازدهم فبریه دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

جمعه 23بهمن ماه هشتاد و هشت -دوازدهم فبریه دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

شنبه 24بهمن ماه هشتاد و هشت -سیزدهم فبریه دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

یک شنبه 25بهمن ماه هشتاد و هشت -چهاردهم فبریه دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

دوشنبه 26بهمن ماه هشتاد و هشت -پانزدهم فبریه دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

سه شنبه 27بهمن ماه هشتاد و هشت -شانزدهم فبریه دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

چهار شنبه 28بهمن ماه هشتاد و هشت -هفدهم فبریه دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

پنجشنبه 29بهمن ماه هشتاد و هشت -هجدهم فبریه دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

جمعه 30بهمن ماه هشتاد و هشت -نوزدهم فبریه دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

شنبه 1اسفند ماه هشتاد و هشت -بیستم فبریه دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

یکشنبه 2اسفند ماه هشتاد و هشت -بیست ویکم  فبریه دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

دوشنبه 3اسفند ماه هشتاد و هشت -بیست ودوم  فبریه دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

سه شنبه 4اسفند ماه هشتاد و هشت -بیست وسوم  فبریه دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

چهار شنبه 5اسفند ماه هشتاد و هشت -بیست وچهارم  فبریه دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

پنج شنبه 6اسفند ماه هشتاد و هشت -بیست وپنجم  فبریه دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

جمعه 7 اسفندماه هشتاد و هشت – بیست و ششم فبریه دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

شنبه 8 اسفندماه هشتاد و هشت – بیست و هفتم فبریه دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

یک شنبه 9 اسفندماه هشتاد و هشت – بیست و هشتم فبریه دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

دوشنبه 10 اسفندماه هشتاد و هشت – یکم مارس دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

سه شنبه 11 اسفندماه هشتاد و هشت – دوم مارس دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

چهار شنبه 12 اسفندماه هشتاد و هشت – سوم مارس دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

پنج شنبه 13 اسفندماه هشتاد و هشت – چهارم مارس دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

جمعه 14 اسفندماه هشتاد و هشت – پنجم مارس دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

شنبه 15 اسفندماه هشتاد و هشت – ششم مارس دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

یک شنبه 16 اسفندماه هشتاد و هشت – هفتم مارس دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

دو شنبه 17 اسفندماه هشتاد و هشت – هشتم مارس دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

سه شنبه 18 اسفندماه هشتاد و هشت – نهم مارس دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

چهارشنبه 19 اسفندماه هشتاد و هشت – دهم مارس دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

پنج شنبه 20 اسفندماه هشتاد و هشت – یازدهم مارس دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

جمعه 21 اسفندماه هشتاد و هشت – دوازدهم مارس دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

شنبه 22 اسفندماه هشتاد و هشت – سیزدهم مارس دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

یک شنبه 23 اسفندماه هشتاد و هشت -چهاردهم مارس دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

دوشنبه 24 اسفندماه هشتاد و هشت -پانزدهم مارس دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

سه شنبه 25 اسفندماه هشتاد و هشت -شانزدهم مارس دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

چهار شنبه 26 اسفندماه هشتاد و هشت -هفدهم مارس دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

پنج شنبه 27 اسفندماه هشتاد و هشت – هجدهم مارس دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

جمعه 28 اسفندماه هشتاد و هشت – نوزهم مارس دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

شنبه29 اسفندماه هشتاد و هشت- بیستم مارس دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

یک شنبه 1 فروردین ماه هشتاد و نه – بیستم و یکم مارس دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

دوشنبه 2 فروردین ماه هشتاد و نه – بیستم و دوم مارس دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

سه شنبه 3 فروردین ماه هشتاد و نه – بیستم و سوم مارس دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

چهار شنبه 4 فروردین ماه هشتاد و نه – بیستم وچهارم مارس دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

پنج شنبه 5 فروردین ماه هشتاد و نه – بیستم وپنجم مارس دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

جمعه 6  فروردین ماه هشتاد و نه – بیستم وششم مارس دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

شنبه 7  فروردین ماه هشتاد و نه – بیستم وهقتم مارس دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

یک شنبه 8  فروردین ماه هشتاد و نه – بیستم وهشتم مارس دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

دوشنبه 9  فروردین ماه هشتاد و نه – بیستم ونهم مارس دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

سه شنبه 10  فروردین ماه هشتاد و نه – سی ام مارس دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

چهار شنبه 11  فروردین ماه هشتاد و نه – سی و یکم  مارس دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

پنج شنبه 12  فروردین ماه هشتاد و نه – یکم آوریل دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

جمعه 13  فروردین ماه هشتاد و نه – دوم آوریل دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

شنبه 14  فروردین ماه هشتاد و نه – سوم آوریل دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

یک شنبه 15  فروردین ماه هشتاد و نه – چهارم آوریل دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

دوشنبه 16  فروردین ماه هشتاد و نه – پنجم آوریل دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

سه شنبه 17  فروردین ماه هشتاد و نه – ششم آوریل دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

چهارشنبه 18  فروردین ماه هشتاد و نه – هفتم آوریل دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

پنج شنبه 19  فروردین ماه هشتاد و نه – هشتم آوریل دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

چمعه 20 فروردین ماه هشتاد و نه -نهم آوریل دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

شنبه 21 فروردین ماه هشتاد و نه – دهم آوریل دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

یک شنبه 22  فروردین ماه هشتاد و نه – یازدهم آوریل دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

دوشنبه 23  فروردین ماه هشتاد و نه – دوازدهم آوریل دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

سه شنبه 24  فروردین ماه هشتاد و نه – سیزدهم آوریل دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

چهارشنبه 25  فروردین ماه هشتاد و نه – چهاردهم آوریل دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

پنج شنبه 26  فروردین ماه هشتاد و نه – پانزدهم آوریل دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

جمعه 27  فروردین ماه هشتاد و نه – شانزدهم آوریل دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

شنبه 28  فروردین ماه هشتاد و نه – هفدهم آوریل دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

یک شنبه 29  فروردین ماه هشتاد و نه – هجدهم آوریل دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

دوشنبه 30  فروردین ماه هشتاد و نه – نوزدهم آوریل دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

سه شنبه 31  فروردین ماه هشتاد و نه – بیست آوریل دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

چهارشنبه 1  اردیبهشت ماه هشتاد و نه – بیست و یکم آوریل دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

پنجشنبه 2  اردیبهشت ماه هشتاد و نه – بیست و دوم آوریل دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

جمعه 3  اردیبهشت ماه هشتاد و نه – بیست و سوم آوریل دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

شنبه 4  اردیبهشت ماه هشتاد و نه – بیست و چهارم آوریل دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

یک شنبه 5  اردیبهشت ماه هشتاد و نه – بیست و پنجم آوریل دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

دوشنبه 6  اردیبهشت ماه هشتاد و نه – بیست و ششم آوریل دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

سه شنبه 7  اردیبهشت ماه هشتاد و نه – بیست و هفتم آوریل دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

چهارشنبه 8 اردیبهشت ماه هشتاد و نه – بیست و هشتم آوریل دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

پنج شنبه 9 اردیبهشت ماه هشتاد و نه – بیست و نهم آوریل دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

جمعه 10 اردیبهشت ماه هشتاد و نه – سی ام آوریل دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

شنبه 11 اردیبهشت ماه هشتاد و نه – یکم می دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

یکشنبه 12 اردیبهشت ماه هشتاد و نه – دوم می دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

دوشنبه 13 اردیبهشت ماه هشتاد و نه – سوم می دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

سه شنبه 14 اردیبهشت ماه هشتاد و نه – چهارم می دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

چهارشنبه 15 اردیبهشت ماه هشتاد و نه – پنجم می دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

پنج شنبه 16 اردیبهشت ماه هشتاد و نه – ششم می دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

جمعه 17 اردیبهشت ماه هشتاد و نه – هفتم می دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

شنبه 18 اردیبهشت ماه هشتاد و نه – هشتم می دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

یک شنبه 19 اردیبهشت ماه هشتاد و نه – نهم می دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

دوشنبه 20 اردیبهشت ماه هشتاد و نه – دهم می دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

سه شنبه 21 اردیبهشت ماه هشتاد و نه – یازدهم می دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

چهارشنبه 22 اردیبهشت ماه هشتاد و نه – دوازدهم می دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

پنج شنبه 23 اردیبهشت ماه هشتاد و نه – سیزدهم می دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

جمعه 24 اردیبهشت ماه هشتاد و نه – چهاردهم می دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

شنبه 25 اردیبهشت ماه هشتاد و نه – پانزدهم می دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

یک شنبه 26 اردیبهشت ماه هشتاد و نه – شانزدهم می دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

دوشنبه 27 اردیبهشت ماه هشتاد و نه – هفددهم می دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

سه شنبه 28 اردیبهشت ماه هشتاد و نه – هجدهم می دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه هشتاد و نه – نوزدهم می دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

پنج شنبه 30 اردیبهشت ماه هشتاد و نه – بیستم می دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

چمعه 31 اردیبهشت ماه هشتاد و نه – بیست و یکم می دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

شنبه 1 خرداد ماه هشتاد و نه – بیست و دوم می دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

یک شنبه 2 خرداد ماه هشتاد و نه – بیست و سوم می دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

دوشنبه 3 خرداد ماه هشتاد و نه – بیست و چهارم می دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

سه شنبه 4 خرداد ماه هشتاد و نه – بیست و پنجم می دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

چهارشنبه 5 خرداد ماه هشتاد و نه – بیست و ششم می دوهزار و ده میلادی

به علت مشکلات فنی بارگزاری نشده است.

پنج شنبه 6 خرداد ماه هشتاد و نه – بیست و هفتم می دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

چمعه 7 خرداد ماه هشتاد و نه – بیست و هشتم می دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

شنبه 8 خرداد ماه هشتاد و نه – بیست و نهم می دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

یک شنبه 9 خرداد ماه هشتاد و نه – سی ام می دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

دوشنبه 10 خرداد ماه هشتاد و نه – سی و یکم می دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

سه شنبه 11 خرداد ماه هشتاد و نه –  یکم ژوئن دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

چهارشنبه 12 خرداد ماه هشتاد و نه –  دوم ژوئن دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

پنج شنبه 13 خرداد ماه هشتاد و نه – سوم ژوئن دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

جمعه 14 خرداد ماه هشتاد و نه – چهارم ژوئن دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

شنبه 15 خرداد ماه هشتاد و نه – پنجم ژوئن دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

یک شنبه 16 خرداد ماه هشتاد و نه – ششم ژوئن دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

دوشنبه 17 خرداد ماه هشتاد و نه – هفتم ژوئن دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

سه شنبه 18 خرداد ماه هشتاد و نه – هشتم ژوئن دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

چهارشنبه 19 خرداد ماه هشتاد و نه – نهم ژوئن دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

پنج شنبه 20 خرداد ماه هشتاد و نه – دهم ژوئن دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

جمعه 21 خرداد ماه هشتاد و نه – یازدهم ژوئن دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

شنبه 22 خرداد ماه هشتاد و نه – دوازدهم ژوئن دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

یک شنبه 23 خرداد ماه هشتاد و نه – سیزدهم ژوئن دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

دوشنبه 24 خرداد ماه هشتاد و نه – چهاردهم ژوئن دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

سه شنبه 25 خرداد ماه هشتاد و نه – پانزدهم ژوئن دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

چهار شنبه 26 خرداد ماه هشتاد و نه – شانزدهم ژوئن دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

پنج شنبه 27 خرداد ماه هشتاد و نه – هفدهم ژوئن دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

جمعه 28 خرداد ماه هشتاد و نه – هجدهم ژوئن دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

شنبه 29 خرداد ماه هشتاد و نه – نوزدهم ژوئن دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

یک شنبه 30 خرداد ماه هشتاد و نه – بیستم ژوئن دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

دوشنبه 31 خرداد ماه هشتاد و نه – بیستم و یکم ژوئن دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

سه شنبه 1 تیرماه هشتاد و نه – بیستم و دوم ژوئن دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

چهارشنبه 2 تیرماه هشتاد و نه – بیستم و سوم ژوئن دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

پنج شنبه 3 تیرماه هشتاد و نه – بیستم و چهارم ژوئن دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

جمعه 4 تیرماه هشتاد و نه – بیستم و پنجم ژوئن دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

شنبه 5 تیرماه هشتاد و نه – بیستم و ششم ژوئن دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

یکشنبه 6 تیرماه هشتاد و نه – بیستم و هفتم ژوئن دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

دوشنبه 7 تیرماه هشتاد و نه – بیستم و هشتم ژوئن دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

سه شنبه 8 تیرماه هشتاد و نه – بیستم و نهم ژوئن دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

چهارشنبه 9 تیرماه هشتاد و نه – سی ام ژوئن دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

پنج شنبه 10 تیرماه هشتاد و نه -یکم جولای دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

جمعه 11 تیرماه هشتاد و نه -دوم جولایدوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

شنبه 12 تیرماه هشتاد و نه – سوم جولای دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

یک شنبه 13 تیرماه هشتاد و نه – چهارم جولای دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

دوشنبه 14 تیرماه هشتاد و نه – پنجم جولای دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

سه شنبه 15 تیرماه هشتاد و نه – ششم جولای دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

چهارشنبه 16 تیرماه هشتاد و نه – هفتم جولای دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

پنج شنبه 17 تیرماه هشتاد و نه – هشتم جولای دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

جمعه 18 تیرماه هشتاد و نه – نهم جولای دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

شنبه 19 تیرماه هشتاد و نه – دهم جولای دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

یک شنبه 20 تیرماه هشتاد و نه – یازدهم جولای دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

دوشنبه 21 تیرماه هشتاد و نه – دوازدهم جولای دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

سه شنبه 22 تیرماه هشتاد و نه – سیزدهم جولای دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

چهارشنبه 23 تیرماه هشتاد و نه – چهاردهم جولای دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

پنج شنبه 24 تیرماه هشتاد و نه – پانزدهم جولای دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

جمعه 25 تیرماه هشتاد و نه – شانزدهم جولای دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

شنبه 26 تیرماه هشتاد و نه – هقدهم جولای دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

یک شنبه 27 تیرماه هشتاد و نه – هجدهم جولای دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

دوشنبه87 تیرماه هشتاد و نه – نوزدهم جولای دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

سه شنبه 29 تیرماه هشتاد و نه – بیستم جولای دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

چهارشنبه 30 تیرماه هشتاد و نه – بیستم و یکم جولای دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

پنج شنبه 31 تیرماه هشتاد و نه – بیستم و دوم جولای دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

جمعه 1 مردادماه هشتاد و نه – بیستم و سوم جولای دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

شنبه 2 مردادماه هشتاد و نه – بیستم وچهارم جولای دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

یکشنبه 3 مردادماه هشتاد و نه – بیستم وپنجم جولای دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

دوشنبه 4 مردادماه هشتاد و نه – بیستم وششم جولای دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

سه شنبه 5 مردادماه هشتاد و نه – بیستم وهفتم جولای دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

چهارشنبه 6 مردادماه هشتاد و نه – بیستم وهشتم جولای دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

پنج شنبه 7 مردادماه هشتاد و نه – بیستم ونهم جولای دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

جمعه 8 مردادماه هشتاد و نه – سی ام جولای دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

شنبه 9 مردادماه هشتاد و نه – سی ویکم جولای دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

یک شنبه 10 مردادماه هشتاد و نه – یکم آگوست دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

دوشنبه 11 مردادماه هشتاد و نه – دوم آگوست دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

سه شنبه 12 مردادماه هشتاد و نه – سوم آگوست دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

چهارشنبه 13 مردادماه هشتاد و نه – چهارم آگوست دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

پنج شنبه 14 مردادماه هشتاد و نه – پنجم آگوست دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

جمعه 15 مردادماه هشتاد و نه – ششم آگوست دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

شنبه 16 مردادماه هشتاد و نه – هفتم آگوست دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

یک شنبه 17 مردادماه هشتاد و نه – هشتم آگوست دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

دوشنبه 18 مردادماه هشتاد و نه – نهم آگوست دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

سه شنبه 19 مردادماه هشتاد و نه – دهم آگوست دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

چهارشنبه 20 مردادماه هشتاد و نه – یازدهم آگوست دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

پنج شنبه 21 مردادماه هشتاد و نه – دوازدهم آگوست دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

جمعه 22 مردادماه هشتاد و نه – سیزدهم آگوست دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

شنبه 23 مردادماه هشتاد و نه – چهاردهم آگوست دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

یک شنبه 24 مردادماه هشتاد و نه – پانزدهم آگوست دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

دوشنبه 25 مردادماه هشتاد و نه – شانزدهم آگوست دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

سه شنبه 26 مردادماه هشتاد و نه -هفدهم آگوست دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

چهارشنبه 27 مردادماه هشتاد و نه -هجدهم آگوست دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

پنج شنبه 28 مردادماه هشتاد و نه -نوزدهم آگوست دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

جمعه 29 مردادماه هشتاد و نه -بیستم آگوست دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

شنبه 30 مردادماه هشتاد و نه -بیست و یکم آگوست دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

یک شنبه 31 مردادماه هشتاد و نه -بیست و دوم آگوست دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

دوشنبه 1 شهریورماه هشتاد و نه -بیست  وسوم آگوست دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

سه شنبه 2 شهریورماه هشتاد و نه -بیست وچهارم آگوست دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

چهارشنبه 3 شهریورماه هشتاد و نه -بیست وپنجم آگوست دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

پنج شنبه 4 شهریورماه هشتاد و نه -بیست وششم آگوست دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

جمعه 5 شهریورماه هشتاد و نه -بیست و هفتم آگوست دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

شنبه 6 شهریورماه هشتاد و نه -بیست و هشتم آگوست دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

یک شنبه 7 شهریورماه هشتاد و نه -بیست و نهم آگوست دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

دوشنبه 8 شهریورماه هشتاد و نه -سی ام آگوست دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

سه شنبه 9 شهریورماه هشتاد و نه -سی و یکم آگوست دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

چهارشنبه 10 شهریورماه هشتاد و نه -یکم سپتامبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

پنج شنبه 11شهریورماه هشتاد و نه -دوم سپتامبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

جمعه 12 شهریورماه هشتاد و نه -سوم سپتامبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

شنبه 13 شهریورماه هشتاد و نه -چهارم سپتامبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

یک شنبه 14 شهریورماه هشتاد و نه -پنجم سپتامبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

دوشنبه 15 شهریورماه هشتاد و نه -ششم سپتامبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

سه شنبه 16 شهریورماه هشتاد و نه -هفتم سپتامبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

چهارشنبه 17 شهریورماه هشتاد و نه -هشتم سپتامبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

پنج شنبه 18 شهریورماه هشتاد و نه -نهم سپتامبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

جمعه 19 شهریورماه هشتاد و نه -دهم سپتامبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

شنبه20 شهریورماه هشتاد و نه -یازدهم سپتامبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

یک شنبه21 شهریورماه هشتاد و نه -دوازدهم سپتامبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

دوشنبه22 شهریورماه هشتاد و نه -سیزدهم سپتامبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

سه شنبه23 شهریورماه هشتاد و نه -چهاردهم سپتامبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

چهارشنبه24 شهریورماه هشتاد و نه -پانزدهم سپتامبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

پنج شنبه25 شهریورماه هشتاد و نه -شانزدهم سپتامبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

جمعه 26 شهریورماه هشتاد و نه -هفدهم سپتامبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

شنبه27 شهریورماه هشتاد و نه -هجدهم سپتامبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

یک شنبه28 شهریورماه هشتاد و نه -نوزدهم سپتامبر دوهزار و ده میلادی

دوشنبه29 شهریورماه هشتاد و نه -بیستم سپتامبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

سه شنبه30 شهریورماه هشتاد و نه -بیست و یکم سپتامبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

چهارشنبه31 شهریورماه هشتاد و نه -بیست و دوم سپتامبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

پنج شنبه1 مهرماه هشتاد و نه -بیست وسوم سپتامبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

جمعه 2 مهرماه هشتاد و نه -بیست و چهارم سپتامبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

شنبه 3 مهرماه هشتاد و نه -بیست و پنجم سپتامبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

یک شنبه 4 مهرماه هشتاد و نه -بیست و ششم سپتامبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

دوشنبه5 مهرماه هشتاد و نه -بیست و هفتم سپتامبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

سه شنبه6 مهرماه هشتاد و نه -بیست و هشتم  سپتامبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

چهار شنبه7 مهرماه هشتاد و نه -بیست و نهم سپتامبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

پنج شنبه8 مهرماه هشتاد و نه -سی ام سپتامبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

جمعه 9 مهرماه هشتاد و نه – یکم اکتبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

شنبه 10 مهرماه هشتاد و نه – دوم اکتبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

یک شنبه 11 مهرماه هشتاد و نه – سوم اکتبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

دوشنبه 12 مهرماه هشتاد و نه – چهارم اکتبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

سه شنبه 13 مهرماه هشتاد و نه – پنجم اکتبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

چهار شنبه 14 مهرماه هشتاد و نه – ششم اکتبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

پنج شنبه 15 مهرماه هشتاد و نه – هفتم اکتبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

جمعه 16 مهرماه هشتاد و نه – هشتم اکتبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

شنبه 17 مهرماه هشتاد و نه – نهم اکتبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

یک شنبه 18 مهرماه هشتاد و نه – دهم اکتبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

دوشنبه  19 مهرماه هشتاد و نه – یازدهم اکتبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

سه شنبه  20 مهرماه هشتاد و نه – دوازدهم اکتبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

چهارشنبه  21 مهرماه هشتاد و نه – سیزدهم اکتبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

پنج شنبه  22 مهرماه هشتاد و نه – چهاردهم اکتبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

جمعه 23 مهرماه هشتاد و نه – پانزدهم اکتبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

شنبه 24 مهرماه هشتاد و نه – شانزدهم اکتبر دوهزار و ده میلادی

بخش اول :

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

بخش دوم :

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

یک شنبه  25 مهرماه هشتاد و نه – هفدهم اکتبر دوهزار و ده میلادی

بخش اول:

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

بخش دوم:

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

دوشنبه  26 مهرماه هشتاد و نه – هجدهم اکتبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

سه شنبه  27 مهرماه هشتاد و نه – نوزدهم اکتبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

چهارشنبه  28 مهرماه هشتاد و نه – بیستم اکتبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

پنج شنبه  29 مهرماه هشتاد و نه – بیست و یکم اکتبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

جمعه 30  مهرماه هشتاد و نه – بیست و دوم اکتبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

شنبه یکم آبان ماه هشتاد و نه – بیست و سوم اکتبر دو هزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

یک شنبه دوم آبان ماه هشتاد و نه – بیست و چهارم اکتبر دو هزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

دوشنبه سوم آبان ماه هشتاد و نه – بیست و پنجم اکتبر دو هزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

سه شنبه چهارم آبان ماه هشتاد و نه – بیست و ششم اکتبر دو هزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

چهارشنبه پنجم آبان ماه هشتاد و نه – بیست و هفتم اکتبر دو هزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

پنج شنبه ششم آبان ماه هشتاد و نه – بیست و هشتم اکتبر دو هزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

جمعه هفتم آبان ماه هشتاد و نه – بیست و نهم اکتبر دو هزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

شنبه هشتم آبان ماه هشتاد و نه – سی ام اکتبر دو هزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

یک شنبه نهم آبان ماه هشتاد و نه – سی و یکم اکتبر دو هزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

دوشنبه دهم آبان ماه هشتاد و نه –  یکم نوامبر دو هزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

سه شنبه یازدهم آبان ماه هشتاد و نه –  دوم نوامبر دو هزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

چهارشنبه دوازدهم آبان ماه هشتاد و نه – سوم نوامبر دو هزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

پنجشنبه سیزدهم آبان ماه هشتاد و نه – چهارم نوامبر دو هزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

جمعه چهاردهم آبان ماه هشتاد و نه – پنجم نوامبر دو هزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

شنبه پانزدهم آبان ماه هشتاد و نه – ششم نوامبر دو هزار و ده میلادی

بخش اول:

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

بخش دوم:

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

یک شنبه شانزدهم آبان ماه هشتاد و نه – هفتم نوامبر دو هزار و ده میلادی

بخش اول:

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

بخش دوم:

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

دوشنبه هفدهم آبان ماه هشتاد و نه – هشتم نوامبر دو هزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

سه شنبه هجدهم آبان ماه هشتاد و نه – نهم نوامبر دو هزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

چهارشنبه نوزدهم آبان ماه هشتاد و نه – دهم نوامبر دو هزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

پنج شنبه بیستم آبان ماه هشتاد و نه – یازدهم نوامبر دو هزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

جمعه بیستم و یکم آبان ماه هشتاد و نه – دوازدهم نوامبر دو هزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

شنبه بیستم ودوم آبان ماه هشتاد و نه -سیزدهم نوامبر دو هزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

یک شنبه بیستم وسوم آبان ماه هشتاد و نه -چهاردهم نوامبر دو هزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

دوشنبه بیستم وچهارم آبان ماه هشتاد و نه -پانزدهم نوامبر دو هزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

سه‌شنبه بیستم و پنجم آبان ماه هشتاد و نه -شانزدهم نوامبر دو هزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

چهارشنبه بیستم و ششم آبان ماه هشتاد و نه -هفدهم نوامبر دو هزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

پنج‌شنبه بیستم و هفتم آبان ماه هشتاد و نه -هجدهم نوامبر دو هزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

جمعه بیستم و هشتم آبان ماه هشتاد و نه -نوزدهم نوامبر دو هزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

شنبه بیستم ونهم آبان ماه هشتاد و نه -بیستم نوامبر دو هزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

یک‌شنبه سی‌ام آبان ماه هشتاد و نه – بیست‌ویکم نوامبر دو هزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

دوشنبه یکم آذرماه هشتاد و نه – بیستم‌ودوم نوامبر دو هزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

سه‌شنبه دوم آذرماه هشتاد و نه – بیستم‌وسوم نوامبر دو هزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

چهارشنبه سوم آذرماه هشتاد و نه – بیستم‌وچهارم نوامبر دو هزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

پنج‌شنبه چهارم آذرماه هشتاد و نه – بیستم‌وپنجم نوامبر دو هزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

جمعه پنجم آذرماه هشتاد و نه – بیستم‌وششم نوامبر دو هزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

شنبه ششم آذرماه هشتاد و نه – بیستم‌وهفتم نوامبر دو هزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

یک‌شنبه هفتم آذرماه هشتاد و نه – بیستم‌وهشتم نوامبر دو هزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

دوشنبه هشتم آذرماه هشتاد و نه – بیستم‌ونهم نوامبر دو هزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

سه‌شنبه نهم آذرماه هشتاد و نه – سی‌ام نوامبر دو هزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

چهارشنبه دهم آذرماه هشتاد و نه – یکم دسامبر دو هزار و ده میلادی

بخش اول

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

بخش دوم

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

پنج‌شنبه یازدههم آذرماه هشتاد و نه – دوم دسامبر دو هزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

جمعه دوازدهم آذرماه هشتاد و نه – سوم دسامبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

شنبه سیزدهم آذرماه هشتاد و نه – چهارم دسامبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

یک‌شنبه چهاردهم آذرماه هشتاد و نه – پنجم دسامبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

دوشنبه پانزدهم آذرماه هشتاد و نه – ششم دسامبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

سه‌شنبه شانزدهم آذرماه هشتاد و نه -هفتم دسامبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

چهارشنبه هفدهم آذرماه هشتاد و نه -هشتم دسامبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

پنج‌شنبه هجدهم آذرماه هشتاد و نه – نهم دسامبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

جمعه نوزدهم آذرماه هشتاد و نه – دهم دسامبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

شنبه بیستم آذرماه هشتاد و نه – یازدهم دسامبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

یک‌شنبه بیست‌ویکم آذرماه هشتاد و نه – دوازدهم دسامبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

دوشنبه بیست‌ودوم آذرماه هشتاد و نه – سیزدهم دسامبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

سه‌شنبه بیست‌وسوم آذرماه هشتاد و نه – چهاردهم دسامبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

چهارشنبه بیست‌وچهارم آذرماه هشتاد و نه – پانزدهم دسامبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

پنج‌شنبه بیست‌وپنجم آذرماه هشتاد و نه – شانزدهم دسامبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

جمعه بیست‌وششم آذرماه هشتاد و نه – هفدهم دسامبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

شنبه بیست‌وهفتم آذرماه هشتاد و نه – هجدهم دسامبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

یک‌شنبه بیست‌وهشتم آذرماه هشتاد و نه – نوزدهم دسامبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

دوشنبه بیست‌ونهم آذرماه هشتاد و نه – بیستم دسامبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

سه‌شنبه سی‌ام آذرماه هشتاد و نه – بیستم‌ویکم دسامبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

چهارشنبه یکم دی‌ماه هشتاد و نه – بیست‌ودوم دسامبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

پنج‌شنبه دوم دی‌ماه هشتاد و نه – بیست‌وسوم دسامبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

جمعه سوم دی ماه هشتادو نه- بیست و چهارم دسامبر دوهزار و ده میلادی

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

شنبه چهارم دی ماه هشتادو نه- بیست و پنجم دسامبر دوهزار و ده میلادی

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: 

۸ Comments


 1. jj
  1

  Agha mersi, vali keifiate seda kheili ofto khiz dare, sedaye muzik kheili balatar az sedaye afrade, albate man faghat barnameye 21 azaro goosh dadam. movafagh bashin


 2. aria
  2

  salam agar momken hast ax haee ra az fazaye studio va avamele barname dar site gharar dahid.


 3. sami
  3

  salam va mamnounam az barname haye besyar khob va ghavie shoma .
  barname 3 shanbe shoma to archive nist mishe barresi konid moshkel kojast?


 4. همایون
  4

  سلام . چون نظر من انتقادی بود پاک کردید؟
  صرفا خواستم کمکی کرده باشم چون بخش گزارش سیاسی ایراد جدی و فنی به لحاظ خبری دارد. به هر حال موفق باشید


 5. gooshmahi
  5

  man razi hastam toyeh in kashvar keh hameh chiz male dolateh va hichi maleh mardam nist ,vaghti mibini vaght mizaran ta ma mardam motaleh bashim az halo kifiteh iran khoshhal misham…be nahayat tashkor az hameh shomah che dar radio va dar sit ke ghalam mizanid…tashkorrrrrrrrrrrrrrrrrrr

 6. 6

  salam bar shoma azizan va arze khaste nabashid ,shoma khabari mabni bar hemayat bishtar az panahandegan irani az ghol namayande parloman uropa darj karde bodid lotfan dar sorat emkan ein khabar ra be zaban english barayam e_mail farmaeid ghablan az zahmat shoma tashkor minamayam shayad be ein vasile betavan be chand panah joy irani dar keshvar luxembourg komak kard ,dar panah masih salamt va arezoye behtarinha ra dar sal jadid barayetan daram.katozi


 7. hamed
  7

  پس چرا نظر من را پاک کردید ؟اینجا هم یعنی باید سانسور بشیم؟ایرادی ندارد فقط خواستم که بگم از برنامه رادیو لیچار راضی هستیم به شرطی که قسمت قصه شب هم باشه.
  باز امیدوارم که لااقل این کامنت منو سانسور نکنید.
  ممنون از زحماتتون