Saturday, 18 July 2015
02 December 2021

«باز هم خلیفه»

2011 August 11

الف- ماهان

مرگ خویش‌ از یاد‌ برده ‌بود خلیفه

بر الگوی خداش‌ که می‌گفتند

نه زاده ‌است و نه می‌میرد و نه می‌زاید.

عرشی ساخته ‌بودند برایش‌ و او

سختا‌سخت در رتق‌ و‌ فتق امور

بی‌خطا، بی‌اشتباه، بر الگوی عصمت و طهارت

تا که تق کارها درآید و باز

از زور فتق خدایا کند

انگار دوباره زنده می‌شد خداش‌.

 حتا دو روز مانده به انتخابات

مهره‌ها چیده، صندوق‌ها پر، رسانه‌ها آماده

روی زمین حضار زاریده

روی کرسی، پشت میکروفون‌ها

خلیفه‌ی اکبر

حین سخن‌رانی

هق‌هقی‌ کرد و مرد.

گردن کج، چانه لق، تمام.

 چه خنده‌ها که برنخاست ز خانه‌ها

انگار خدای غم

دوباره مرده ‌بود.

و چه مصیبت‌ها

که ننمود دولت

انگار خود خدا

مرده ‌بود باز

تا ببینند همه

تنها مرگ است جاودانه

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,