Saturday, 18 July 2015
03 December 2020
در پی کشته شدن احمدی‌روشن،

«جنگ بی سرو صدای موساد در ایران»

2012 January 20

شارلوت بواتیو

منبع: فرانسه 24

سیامک حیدری / برگردان‌

تهران روز چهارشنبە اسراییل را بە دست داشتن در قتل یک دانش‌مند هستەای متهم کرد، کە فرضیەی یک جنگ مخفی از جانب اسراییل علیە ایران را دوبارە بە راە انداختە است. با آلن رودیر متخصص اطلاعات صنایع نظامی بە رمزگشایی آن خواهیم پرداخت.

ساعت هفت و سی دقیقە صبح روز سە‌شنبە، دوازدهم ژانویە ٢٠١٠ زمانی مسعود علی‌محمدی منزلش را ترک کرد و وارد محلات کلە گندەهای پایتخت ایران شد. این فیزیک‌دان هستەای و استاد دانش‌گاە تهران قبل از گام نهادن بە پارکینگ همسرش را در آغوش گرفتە بود. چند لحظە دیرتر، یک انفجار قوی محلە را تکان داد. وی بە وسیلەی انفجار یک بمب مغناطیسی کە بە ماشین وی وصل شدە بود در دم جان سپرد.

از هنگامی کە رابطەی میان تهران و جامعەی جهانی بر سر برنامەی هستەای آن کشور بە تیرگی گراییدە بود، آن روز مسعود علی محمد اولین دانش‌مند هستەای ایران بود کە بە قتل می رسید. از آن زمان تا ١١ ژانویەی ٢٠١٢‌، روزی کە مصطفی احمدی‌روشن، دانش‌مند هستەای ایران، معاون مدیرکل سایت هستەای نطنز در اثر انفجار یک بمب مغناطیسی وصل شدە روی ماشین وی درگذشت،  این لیست بلندتر شدە است.

کشتن برپایەی یک روش کاربردی

طی دو سال، مصطفی احمدی‌روشن چهارمین دانش‌مند هستەای ایران است کە بە قتل می‌رسد. و این مرگ پرسش‌های جدیدی را برانگیختە است. نە صرفن بە این خاطر کە او هم بە طور مستقیم با برنامەی هستەای جمهوری اسلامی ارتباط داشت، بلکە هم‌چنین به این دلیل کە روش قتل همان است که برای برخی از قربانیان قبلی استفاده می‌شود.

دو موتورسوار بە ماشین قربانی نزدیک می‌شوند، یک نفر رانندە و دیگری (کە) کار را انجام می‌دهد. در آخرین مورد مسوول کاشت، بمب را روی بدنەی ماشین هدف قرار دادە است. آلن رودیر، متخصص اطلاعات صنایع نظامی و تروریسم در «مرکز فرانسە برای تحقیقات اطلاعاتی» توصیح می‌دهد کە این انفجار در نهایت از راە دور منفجر شدە است. وی در ادامە می‌افزاید: «خون‌سرد، حساب شدە و متاسفانە موثر، این قاتلان تقریبن هیچ شانسی را برای زندە ماندن قربانی باقی نمی‌گذارند.»

یک روش موثر کە بسیار بە موساد، سازمان اطلاعات دولت عبری نسبت دادە می‌شود؛ هرچند کە هرگز (مسوولیت) هیچ‌کدام از این قتل‌ها را برعهدە نگرفتە است. متهم کردن اسراییل در این مرگ‌ها چیزی بیش‌تر از احتمالات است. این متخصص در ادامە می‌گوید: «اسراییل و ایالات متحدە تنها کشورهایی هستند کە یک انگیزە دارند (توجە داشتە باشید کە تهران قول از بین بردن دولت عبری را دادە بود)، آن‌ها هم‌چنین دو کشوری هستند کە توانایی انجام چنین عملیاتی را دارا هستند.»

یک مهارت بسیار برنامەریزی شدە

بە گفتەی این کارشناس، این اولین تلاش اسراییل نیست؛ او استدلال می‌کند کە ظهور ویروس مرموز ستاکس نیت کە تابستان سال ٢٠١٠ کامپیوترهای نیروگاە نیروگاەهای اتمی ایران را آلودە کرد «بدون شک» کار اسراییل بودە است. وی در ادامە گفت: «علاوە بر سرقت انفورماتیک و قتل‌های مشکوک دانش‌مندان هستەای باید انفجار مرموز نوامبر سال ٢٠١١ در یک انبار مهمات در نزدیکی تهران را هم اضافە کرد کە بە مرگ ژنرال حسن مقدم انجامید – و شما مهارت سرویس های مخفی اسراییل را در این‌جا می‌فهمید. یک مهارت بسیار برنامە‌ریزی‌شدە.»

این کارشناس تشریح کرد کە تاکتیک آنان بر دو حالت استوار است: «عملیات‌های انسانی کە دانش‌مندان ایرانی را هدف قرار می‌دهد و عملیات‌های نظامی کە بە خراب‌کاری‌های صنعتی و انفورماتیکی می‌پردازد.»

این متخصص هم‌چنین تشریح کرد: «برای چنین کارهایی، موساد کە بە طور مستقیم نمی‌تواند در خاک ایران وارد عمل شود، بە واسطەها متوسل می‌شود. ایرانی‌هایی کە استخدام شدە و در سرویس های مخفی آموزش دیدەاند از سوی دولت عبری برای این عملیات‌ها هدایت می‌شوند.» این تئوری می‌توانستە در مورد مجید جمالی، فرد ایرانی کە در سال ٢٠١٠ بە جرم کشتن مسعود علی‌محمدی بە مرگ محکوم شد تایید شود. او اعتراف کردە بود کە از سوی سرویس‌های مخفی اسراییل آموزش دیدە بود، اما با تمام این‌ها، در ایران اعتراف‌ها زیر شکنجە  و تهدید گرفتە می‌شود.

ایجاد فضای ناامن

یک سوال باقی می‌ماند: چرا جنگ در سایە بر حملات هوایی ترجیح دادە می‌شود؟ آلن رودیر چنین توضیح می‌دهد: «بە یک دلیل سادە و آن این‌کە بدون یک مسبب شناختە شدە، واکنش احتمالی از طرف تهران ممکن نیست. یک حملەی تهاجمی غافل‌گیرانەی هوایی بە معنای اعلان جنگی خواهد بود کە عواقب غیر‌قابل محاسبەای بە دنبال خواهد داشت.» سکوت اسراییل موشکافانە است. یکی از قوانین جنگ در سایە این است کە هرگز هیچ عمل و کاری را برعهدە نمی‌گیرد. هدف، انکار هرگونە دخالت، ضمن دوری جستن از تشدید درگیری نظامی، بە وجود آوردن فضای ناامنی در ایران است. «دانش‌مند بودن در این کشور، شغلی با ریسک بالا می‌شود. وآنگهی نوعی از روان‌پریشی کە از چندین سال ریشە دواندە بود. سرویس‌های مخفی ایران آن‌ها (دانش‌مندان هستەای) را بە طور مداوم جابه‌جایی می‌کنند، پیشنهادی کە سرویس‌های حفاظتی بە آنان می‌دهند. کلن این فضا برای انجام تحقیقات علمی آرام و بی‌سروصدا مضر است و این، یک پیروزی کوچک برای اسراییل بە حساب می‌آید.»

باید دید بازهم چە مدت می‌توان استراتژی جنگ بی‌سروصدا را نگە داشت. پرسشی کە بە نظر آلن رودیر «دشوار است کە پاسخی بتوان داد.»…این متخصص نتیجەگیری کرد: «فکر می‌کنم تا زمانی کە روحانیون در قدرت باقی بمانند، این حملات تداوم خواهد داشت.»

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , ,