Saturday, 18 July 2015
22 September 2021
فیس بوک به سمت ساده تر کردن

«فیس بوک تنظیمات خصوصی کردن خود را ساده میکند»

2009 July 14

نیو یو رک:  فیس بوک در حال به راه اندا ختن راه های کنترل بخش خصوصی توسط اعضای خود در طی چند هفته آینده است. این کو شش برای این است تا اعضای فیس بوک بتوا نند به راحتی کنترل کنند که چه کسی اطلاعاتی را که آنها در سا یت با دیگران در میان می گذارند  می بیند.

این کنترل های خصوصی کردن بعد از تو سعه خدمات این شبکه اجتما یی طی 5 سال گذشته پیچیده تر شده بود.   facebook

شرکت پلو التو در نیو یو رک گفت، تنظیما ت جدید به مردم امکان میدهد تا کنترل بیشتری روی عکس ها، تغییر اطلاعات و جزییا ت شخصی که با دوستان، خا نوا ده و غریبه ها سهیم میشوند، داشته باشند. برای آسان تر کردن این تنظیما ت، فیس بوک در صدد است تا تعداد صفحات تنظیما ت این بخش را از 6 صفحه به 1 صفحه برسا ند. همچنین گزینه های هر تنظیم را مثل هم میکند تا نتیجه آنها هم همیشه مثل هم باشد. در حالی که قبلاً به این صورت نبود.

مسئول قسمت خصوصی کردن فیس بوک، کریس کی در یک مصا حبه تلفنی گفت: «این تغییرات هیچ ارتباطی به تبلیغا ت یا در دسترس قرار دادن اطلاعات فیس بوک به تبلیغ کنندگا ن ندارد. بلکه ما میخواهیم که مردم بتوانند با تعداد بیشتر یا کمتری از افراد که خود انتخاب میکنند اطلاعات خود را سهیم شوند.»

انتخاب شما

این تغییرات به این جهت به وجود می آیند که فیس بوک سعی دارد تعداد اعضای خود را به طور وسیعی گسترش دهد تا نه تنها با شبکه های اجتما عی دیگر مثل twiter و my space بلکه با google و yahoo که مرکز فالیت های قویتری هستند، رقابت کند. برای این کار، فیس بوک از 200 میلیون اعضای خود میخواهد که با مردم بیشتری به جز دوستان خود ارتباط برقرار کنند و اطلاعات خود را سهیم شوند.

در این حال فیس بوک به اعضای خود این امکان را می دهد تا برای هر گونه اطلاعاتی که با دیگران سهیم میشوند تنظیما ت خوصو صی مختلفی بگذا رند. این اطلاعات شامل عکس ها، شغل، اطلاعات تماس و به روز کردن لینک ها و عکس ها می باشد. هم چنین سا یت دیگر از بخش شبکه منطقه ای خود استفاده نمیکند، چرا که این باعث سردر گمی در مردم میشود که تصمیم بگیرند چه اطلاعاتی را به طور گسترده پخش کنند و کدام را محدود به منطقه خود خصو صی نگاه دارند. مثلاً، قبلا کسی که که عضو شبکه نیو یورک می شد، بدون توجه اطلاعات شخصی خود را در دسترس همه افراد حتی غریبه ها در این شبکه می گذا شت.

و در آخر، فیس بوک در صدد ایجاد شبکه مربوط به مدارس و کار نیز می باشد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|