Saturday, 18 July 2015
21 January 2021

«گالری کوچه/ امید نام من است»

2012 October 20

 فرشاد فرح‌سا/ عکس / رادیو کوچه

روز یک‌شنبه، ۱۶ سپتامبر، نمایش‌گاهی‌ با عنوان «امید نام من است» به‌مناسبت بیست و چهارمین سال‌گرد کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در ایران، در شهر فرانکفورت آلمان برگزار شد. این نمایش گاه هم چنان در این شهر با استقبال بازدید کننده گان ادامه دارد.

این گزارشی تصویری از «امید نام من است» است که به نمایش گذاردن یادمان ها و باقی مانده ها و آثاری از زندانیان و اعدام شده گان آن دوره می پردازد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , , , , ,