Saturday, 18 July 2015
20 February 2020
فاصله میان آزادی‌خواهی و دیکتاتوری

«آیا بارزانی باز هم رییس اقلیم کردستان خواهد شد»

2013 April 27

علی اصغر فریدی / رادیو کوچه
روز هشتم سپتامبر ٢٠١٣ (١٧ شهریور ١٣٩٢) در اقلیم کردستان عراق انتخابات پارلمانی و ریاست اقلیم به صورت همزمان برگزار می‌شود. رییس کنونی اقلیم کردستان آقای «مسعود بارزانی» است کە نخستین بار در سال ٢٠٠۵ از سوی پارلمان کردستان برای مدت چهار سال بە عنوان رییس این اقلیم برگزیدە شد و در سال ٢٠٠٩ پس از برگزاری انتخابات عمومی با کسب ۶٩ درصد آرا، برای بار دوم ریاست اقلیم را بر عهدە گرفت.
مطابق مادە ٢ قانون مربوط بە ریاست اقلیم، هر شخص می‌تواند تنها دو دورە و هر بار به مدت چهار سال با رای مستقیم مردم ریاست اقلیم کردستان را بر عهدە بگیرد.

مطابق مادە ٢ قانون مربوط بە ریاست اقلیم، هر شخص می‌تواند تنها دو دورە و هر بار به مدت چهار سال با رای مستقیم مردم ریاست اقلیم کردستان را بر عهدە بگیرد.

با توجە به بحث‌هایی کە قبل از هر انتخاباتی صورت می‌گیرد، در اقلیم کردستان اکنون مهم‌ترین مسئله این است کە آیا بارزانی ۶۶سالە باز هم می‌تواند در این دورە از انتخابات که دو و نیم میلیون واجد شرایط در آن شرکت می‌کنند، کاندید شود یا خیر؟
تاکنون بە صورت رسمی اعلام نشدە کە آقای بارزانی نمی‌تواند بار دیگر به عنوان رییس اقلیم کردستان برگزیده شود اما احزاب اپوزسیون ازجملە «حزب تغیر» و احزاب اسلامی از هم‌اکنون مخالفت خود را با کاندیداتوری مجدد بارزانی اعلام کردەاند. حزب دمکرات کردستان اما موافق انتخاب مجدد آقای بارزانی بوده و به دنبال بحرانی شدن این مسئله، در پی راە چارە است.

barzani1

 

حزب دمکرات با متحد استراتژیک خود یعنی اتحادیه میهنی کردستان دارای ۶٩ کرسی از ١١١ کرسی پارلمان است و با تکیه بر این که اکثریت پارلمان را در اختیار دارند، بە دنبال کاندیدا کردن مجدد بارزانی هستند.
آقای «جعفر امینی» سخن‌گوی حزب دمکرات کردستان می‌گوید: «ما برای کاندید کردن مجدد آقای بارزانی برای ریاست اقلیم کوردستان ، به دنبال یافتن راهکارهای قانونی هستیم».
از طرفی «محمد حاجی» مسوول روابط دیپلماتیک «حزب تغیر» هم، خاطر نشان ساخت کە مسئله ریاست اقلیم با استفادە از قانون مشخص شدە و افزود : «اگر بارزانی بار دیگر کاندید شود، ما علیه آن موضع گیری خواهیم کرد».

از دیدگاە حزب دمکرات، بارزانی می‌تواند بار دیگر کاندید شود، چرا کە بارزانی فقط یک دورە از طریق انتخابات عمومی انتخاب شدە است

در همین راستا هفتە گذشته «ابوبکر علی» عضو دفتر سیاسی حزب همبستگی اسلامی اعلام کرد، که مخالف کاندید شدن بارزانی برای بار سوم است.
همچنین «صلاح الدین بهاءالدین» رییس سابق «حزب همبستگی اسلامی کردستان» گفته است: «مقام دیکتاتوری اقلیم برازندە دیکتاتور است و بە هیچ وجه به رای شهروندان وقعی نمی‌نهد». بهاءالدین طی انتقادات شدیدی می‌گوید: «اگر بارزانی از پروژەهای خود دست بر ندارد ، همچون دیگر دیکتاتورها خواهد رفت».
بهاءالدین این سخنان را در حالی بیان می‌کند کە صحبت از کاندیدا شدن یا نشدن بارزانی است، و در این مرحله بحث بر سر رعایت و یا عدم رعایت قانون است. و اگر راهکارهای قانونی برای کاندید شدن بارزانی پیدا شود، سایر احزاب و شخصیت‌ها می‌توانند در این انتخابات شرکت کنند و بنا به پایگاە مردمی کە دارند بە رقابت انتخاباتی بپردازند.
اما از لحاظ قانونی «امین جعفری» سخنگوی حزب دمکرات می‌گوید: «از دیدگاە حزب دمکرات، بارزانی می‌تواند بار دیگر کاندید شود، چرا کە بارزانی فقط یک دورە از طریق انتخابات عمومی انتخاب شدە است. حزب دمکرات برای یافتن راە چارەای قانونی، با کارشناسان قانون و دیگر طرف ها دیدار خواهد کرد. لذا تلاشی همگانی صورت خواهد پذیرفت تا بتوانیم بار دیگر آقای بارزانی را کاندید این پست کنیم».

 

 

barzani2

 

از سوی دیگر، «اتحادیه میهنی کردستان» با سکوت در مقابل این مناقشات هنوز هیچ موضع‌گیری آشکاری نکردە و این شاید به دلیل عدم حضور «جلال طالبانی» دبیرکل این حزب در کردستان باشد که در آلمان تحت مراقبت پزشکی است، و یا این‌که اتحادیه میهنی قصد دارد پس از سنجیدن موقعیت و سبک سنگین کردن کشمکش میان اپوزیسیون و حزب دمکرات کردستان بتواند نقش تمام کنندە را بازی کند. هرچند در نهایت به نفع حزب دمکرات وارد عرصه خواهد شد، زیرا این دو حزب هم دارای توافقنامه استراتژیک با یکدیگر هستند و هم اینکه بر اساس همین توافق برای چند دورە متوالی بە صورت مشترک برندە انتخابات پارلمانی اقلیم هستند و بە طور مشترک حکومت و کابینه‌ی دولت را در اختیار دارند.

به گفته‌ی آقای «احمد میرە» مدیر مسوول «مجله لوین»: «کاندید شدن مجدد بارزانی ، برای اقلیم کردستان به مثابه یک گام بە عقب تلقی خواهد شد»

در نهایت اتحادیه‌ی میهنی شاید قصد دارد تا در حمایت از کاندیداتوری بارزانی بتواند امتیازات بیشتری از حزب دمکرات بگیرد ،که مهمترین آن می‌تواند بدست آوردن پست‌های کلیدی در کابینه بعدی حکومت اقلیم کردستان باشد.
علی‌رغم همه‌ی این جدال‌ها، بارزانی هنوز رسما هیچ صحبتی از کاندیداتوری مجدد خود نکردە است و حتی گفته می‌شود کە وی خواهان ریاست مجدد بر اقلیم کردستان نیست.
«عبدالوهاب علی» عضو شورای حزب دمکرات در سلیمانیه می گوید: «بارزانی رسما درخواست تمدید ریاست خود را نکردە است ، اما اتحادیه میهنی کردستان و حزب دمکرات کردستان باید تمام توان خود را برای کاندیداتوری مجدد بارزانی به کار گیرند».
وی افزود: «ما بە نظرات مخالفان احترام می‌گذاریم ، اما این احتمال هم وجود دارد کە مردم با اکثریت آراء آقای مسعود بارزانی را انتخاب نمایند».
و اما سٶال این است کە آیا بنا به گفته‌ی آقای «احمد میرە» مدیر مسوول «مجلە لوین»: «کاندید شدن مجدد بارزانی ، برای اقلیم کردستان به مثابه یک گام بە عقب تلقی خواهد شد»، یا با توجە به تنش‌های موجود میان اقلیم کردستان و حکومت مرکزی عراق بر سر درآمدهای نفتی و مسئله کرکوک، وجود شخصیتی کاریزماتیک همچون مسعود بارزانی لازم و ضروری است؟

barzani3

 

حزب دمکرات کردستان حتی اگر بتواند راهکاری قانونی برای کاندید کردن مجدد بارزانی پیدا کند، و اتحادیه میهنی کردستان را هم جهت کسب اکثریت آرا با خود همراه کند. نە تنها بە قول آقای «احمد میرە»، اقلیم کردستان را یک قدم بە عقب بر می‌گرداند. بل‌که به این تفکر کە خانوادە بارزانی به سوی حکومتی شبه پادشاهی حرکت می‌کنند، بیشتر دامن می‌زند.

تلاش برای کاندیداتوری مجدد بارزانی از سوی حزب دمکرات کردستان ،هم ضربه سهمگینی بر پیکرەی دمکراسی نوپای اقلیم کردستان و هم ظلمی است، در حق شخص بارزانی و سابقەی مبارزات آزادی‌خواهانه او.

تلاش برای کاندیداتوری مجدد بارزانی از سوی حزب دمکرات کردستان ،هم ضربه سهمگینی بر پیکرەی دمکراسی نوپای اقلیم کردستان و هم ظلمی است، در حق شخص بارزانی و سابقەی مبارزات او

در حال حاضر اقلیم کردستان بە سطحی از ثبات سیاسی و امنیتی رسیدە است کە نتوان حالت فوق العادە و موقعیت حساس کنونی و غیرە را بهانه کارهای غیر دمکراتیک قرار داد و بدون شک هستند کسانی که بتوانند جایگاە بارزانی را پر کنند و اقلیم کردستان را از متکی بودن به شخص، به سمت و سوی اتکا بە دمکراسی و تفکرجمعی هدایت کنند.

حل مسئلە کرکوک، اجرای مادە ١۴٠ قانون اساسی عراق فدرال و مناقشات اقلیم با دولت مرکزی ،باید از طریق حکومت و پارلمان اقلیم حل و فصل شود و راە چارەای برای آن اندیشید، نه از طریق شخص بارزانی.

و در نهایت بارزانی اگر حتی قصد کاندید شدن دوبارە را هم داشتە باشد با اندکی انصاف کسی نمی‌تواند منکر پیشینه مبارزاتی آزادی‌خواهانه‌ی او و خانوادەاش باشد، و او را انسانی دیکتاتور و قدرت طلب بداند. اما چه بهتر کە او دیگر رییس اقلیم نباشد و کارنامه‌ای درخشان را برای همیشە از خود برجای گذاشته، آزمون دمکراسی را بار دیگر با موفقیت پشت سر نهد و عرصه را بە دیگران واگذارد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , ,