Saturday, 18 July 2015
20 February 2020
همه‌ی مشتریان انتخابات، بخش سوم

«سفره‌ی رنگین انتخابات با نان اضافی»

2013 May 16

علی‌اصغر فریدی / رادیو کوچه

انتخابات ریاست جمهوری ٩٢ شاید یکی از مبهم‌ترین انتخابات ریاست جمهوری باشد. ائتلاف دو بەعلاوە یک کە عبارت است از حداد عادل، علی اکبر ولایتی و محمد باقر قالیباف، چون هر سە نفر با هم‌دیگر نمی‌توانند همزمان رییس جمهور بشوند، قرار گذاشتند در آخرین لحظات پس از یک نظرسنجی، یک نفرشان کە بیشترین رای را آورد باقی بماند و دو نفر دیگر بە نفع او کنار بکشند. اما اگر آن یک نفر باقی ماندە رای آورد و رییس جمهور شد در کابینە پست‌های برجستەای بە آنها بدهد.   در واقع سفره را بین خودشان دانگی تقسیم کنند.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

از این سە نفر آقای دکتر ولایتی گویا در قتل رهبران کردها در میکونوس دست داشتە _ گناهش بە گردن دادگاە آلمان، ما کە نمی‌دانیم _ و بە همین دلیل در لیست سیاە اکثر کشورهای دنیا از جملە اتحادیە اروپا قرار دارد، البتە کشورهای دوست و برادر چین و روسیە مستثنا هستند. و اگر هم رییس جمهور بشود، خروج از این لیست نیاز بە مقداری کار اداری یا همان دیپلماتیک دارد و تازە در صورت خروج از لیست امکان دارد، همان‌گونە کە آقای صالحی را اشتباهی در فرودگاە لارناکا ٨ دقیقە بازداشت کردند، ایشان را در فرودگاە مالت ۴ دقیقە بازداشت کنند و این اصلن برای وجهە بە شدت آبرومند جمهوری اسلامی خوب نیست.

2013515-kooche-Farid4

آقای حداد عادل اصولن مدتی است هم درعرصە سیاست حضور دارد و هم، مشغول کار فرهنگی و فرهنگستانی است. و در حیطە فرهنگ توفیقاتی هم بەدست آوردە از جملە ترتیب دادن شب شعر در بیت رهبری و گاه خودش نیز مفتخر بە خواندن شعری شدە است، بنابراین اگر رییس جمهور بشود کارهای مدیریتی و مشغلەهای ریاستی، این فرصت را از او می‌گیرد، و همە می‌دانیم کە شعر خوانی در حضور رهبر هم ثوابش بیشتر و هم ارزشش والاتر از پست ریاست جمهوری است.

به محسن رضایی می‌توان لقب و حتی مدال کاندیدای همیشه در صحنه را داد، البته بود یا نبودش در انتخابات هیچ تاثیری ندارد، در دورەهای قبلی هم نداشت

 این قول و قرارها با آمدن آقای جلیلی بەهم خورد و گویا آقایان حداد و ولایتی می‌خواهند بدون نظر سنجی بە نفع آقای جلیلی کنارەگیری کنند. البتە آقای قالیباف باید می‌دانست بە قول و قرارهای، بە اصطلاح  پای بساط نمی‌شود، اطمینان کرد، ولی آقای قالیباف بیدی نیست کە با این بادها بلرزد، تنها بادی کە قالیباف را بلرزاند، باد رهبری است. او در تغییر فضای شهری پایتخت اقدامات فروانی انجام دادە، بە عشق رفتن بە پاستور و تکیە بر کرسی ریاست جمهوری، بارها ارادات خالصانەاش بە رهبری را ابراز نمودە، و الان از رهبری توقع دارد تا از صندوق‌های رای بیرونش بیاورد.

اما آقای محسن رضایی کە انصافن و وجدانن از بعد از خروجش از سپاە پاسدارن، می‌توان لقب و حتی مدال کاندیدای همیشە در صحنە را بە او داد، وزنەای نیست و بود یا نبودش در انتخابات هیچ تاثیری ندارد، همان‌طور کە در دورەهای قبلی هم نداشت. و اصلن کاندیدا شدن برایش عادت شده است.

کاندیدای دیگر این انتخابات آقای حسن روحانی است. ایشان می‌خواهد در صورت احراز پست ریاست جمهوری دولتی تشکیل بدهد کە، دولت تدبیر و امید باشد و گفتمان آن نیز نجات اقتصاد، احیای اخلاق و تعامل با جهان باشد.

آقای روحانی با این شعار تمام زحمات دولت آقای احمدی نژاد را زیر سوال می‌برد و این از انصاف بە دور است. در رابطە با مسالە اقتصادی طرح هدفمند کردن یارانەها کە هم مورد قبول رهبری و هم مراجع اعظام از جملە آقای مصباح بود، از افتخارات دولت ایشان بود.

2013515-Kooche-Farid2

حالا اگر همە چیز چند برابر گران شد کە دیگر تقصیر دولت نبود. در رابطە با تعامل با جهان و روابط بین‌الملل هم مگر دولت آقای احمدی‌نژاد نبود کە این همە جزایر و قبایل مختلف را در سراسر آفریقا کشف کرد و با آن‌ها قرارداد تجاری امضا کرد. از این مسایل کە بگذریم آقای روحانی قبل از کاندیدا شدن گفتە بود: «اگر هاشمی بیاید من نخواهم آمد.» اما بعد گفتەی خود را تکذیب کرد. البته تکذیب کردن در جمهوری اسلامی کە کار سختی نیست، مگر آقای احمدی نژاد هالەی نوری را کە تمام دنیا دور سرش دیدە بودند تکذیب نکرد؟ مگر همە دست‌اندرکاران نظام  وجود زندانیان سیاسی را تکذیب نمی‌کنند؟ اصلن تکذیب کردن کە کاری ندارد. اما آقای روحانی چون از قبل با آقای هاشمی قول و قراری نبستە بود، پس مسلما پای بساطی هم در کار نبودە.

حالا اگر همه چیز چند برابر گران شد کە دیگر تقصیر دولت نبود. در رابطە با تعامل با جهان و روابط بین‌الملل هم مگر دولت آقای احمدی‌نژاد نبود کە این همه جزایر و قبایل مختلف را در سراسر آفریقا کشف کرد؟

اما این مدرک قلابی کە بعد از خدابیامرز «کردان» معظلی برای سیاست‌مدارن جمهوری اسلامی شدە، داشت دامنگیر آقای روحانی هم می‌شد کە پس از تحقیقات بسیار اگرچە نتوانستند مدرک دکترایی بە اسم آقای حسن روحانی در دانشگاە گلاسکو پیدا کنند، در عوض مدرکی با نام حسن فریدون از دانشگاە کلدونیان گلاسکو پیدا شد و آقای روحانی را از این اتهام مبرا کرد.

آقای اکبر هاشمی رفسنجانی بهرمانی هم کە نیازی بە معرفی ندارد، در کارنامە ایشان هرچە را کە بخواهید می‌توانید پیدا کنید. همەگیر کردن مواد مخدر در جامعە یکی از افتخارات ایشان است کە تا حالا کسی نتوانستە آن‌را کنترل کند. ایشان با کمک آقای فلاحیان با ترتیب دادن سفر برای نویسندگان بە تە درە با اتوبوس بیشترین صرفەجویی را در وقت و انرژی سربازان گمنام امام زمان می‌کردند تا آنان با زمان و انرژی کافی بە کارهای اساسی‌تر در میکونوس آلمان، فرانسە، اتریش و بوینس‌آیرس بپردازند. البتە خصوصی سازی و بی‌کاری هزاران کارگر بخش دولتی را نیز فراموش نکنیم.

2013515-kooche-Farid1

کاندیدای دیگری هم آمدە بەنام آقای کامران باقری لنکرانی، همان هلویی کە آقای احمدی‌نژاد می‌خواست بخوردش. ایشان کە مورد تایید آقای مصباح یزدی هستند، گفتە است: در صورتی کە با استفادە از موتورهای جستجوگر اینترنتی عکس هاشمی ٢٠٠۵ را جستجو کنیم، بە گفتە برخی از افراد این موضوع نوعی روزە باطل کردن محسوب می‌شود. البتە ما کە جستجو کردیم چیزی در حد مبطلات روزه پیدا نکردیم اما شما اگر چیز خوبی پیدا کردید مدیون هستید تا قبل از اینکه زلزله‌ی بعدی رخ دهد بە ما نشان ندهید.

فراموش نکنیم کە هنوز رهبری نفرمودە کە به چه کسی نظر لطف دارد و دیدگاهش بە کدام کاندیدا نزدیک‌تر است. هرچند میزان رای ملت است!

و اما در پایان فراموش نکنیم کە هنوز رهبری نفرمودە کە بە چە کسی نظر لطف دارد و دیدگاهش بەکدام کاندیدا نزدیک‌تر است. هرچند میزان رای ملت است! اما رای رهبری هم قطعن بی‌تاثیر نخواهد بود. اما بنابە گزارشاتی کە از بیت رهبری و از منابع موثق خانواده و اقوام و دوستان بە ما رسیدە است، رهبری قصد دارد، نظرش بر کسی باشد کە این چهار سال و چە بسا هشت سال آیندە را بدون حاشیە سپری کند تا ایشان با خیالی آسودە و قلبی مطمئن، همان‌طور کە قبلن در کرمانشاە گفتە بود سیستم را از ریاست جمهوری بە نخست‌وزیری تغییر بدهد و از طریق نمایندگان منتخب از صافی شورای نگهبان گذشتە، دولت و نخست وزیر سرسپردەاش را تعیین کند. تا مردم مجبور نباشند هر چهار سال یک‌بار وقت گران‌بهایشان را در صف‌های طولانی رای‌گیری هدر بدهند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , ,