Saturday, 18 July 2015
09 July 2020

«جدول برنامه ها»

2013 June 19

چهارشنبه بیست ونهم خرداد ۹۲ / نوزدهم ژوئن ۲۰۱۳

افسانه خانه – جرا هلندی ها این قدر قد بلند هستند – افسانه هژبری

 پس نشینی تند – صلح اعراب و اسراییل شکننده تر از پیش – اکبر ترشیزاد

غیر مجاز – تازه های موسیقی زیرزمینی – بخش چهاردهم- خسرو کیان راد

 قاعده هرم – آن شنبه سیاه بود – شهرزاد

سه بخش خبر

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,