Saturday, 18 July 2015
03 December 2020

«مرد دلخواه من»

2013 November 12

مطلبی که در پی می‌آید، نوشته‌ای برای انتشار در تارنمای کوچه است که از سوی نویسنده در اختیار رادیو کوچه قرار گرفته است. انتشار این نوشته در راستای تعامل و نقد و بررسی دیدگاه‌ها و ایده‌ها است و به الزام، رادیو کوچه آن را تایید و یا رد نمی‌کند. در صورتی که در مورد این نوشته نقد و یا نظری دارید، این رسانه خود را موظف به انتشار پاسخ شما می‌داند. این مطلب بدون ویرایش رادیو کوچه منتشر می‌شود.

از دیگران / رادیو کوچه

نیلوفر شیدمهر

«مرد دلخواه من»

               (از هزلیات مدرن)

 

 مردی می خواهم جوان که غرّه نباشد

تیز باشد و  ببرد مرا، ولی  ارّه نباشد

                      گونه اش زبر باشد، بسابد به زنخدانم

                     دلش اما  نرم، از سنگ   خاره  نباشد

ظریف باشد و مقبول، ولی “ظریف” نباشد

ز جمهوری  اسلامی   و اره عوره   نباشد

شوخ باشد وشنگول، حوصله سر نبرد

بگشایدم   به خنده، اهل  دهن درّه نباشد

               با وقار باشد، بر تن هر کس نرود

              بر تن من رفت اما، بی قواره نباشد

ظریف باشد و مقبول، ولی “ظریف” نباشد

ز جمهوری  اسلامی   و اره عوره    نباشد

بساز  باشد   و   چرخد  به  نازِ  دستانم

به دورلنگ نچرخد، چوچرخ بی پرّه نباشد

             زیر و  زبرم  کند، زیر و زبرش  کنم

            همیشه بر من و زندگی ام سواره نباشد

ظریف باشد و مقبول، ولی “ظریف” نباشد

ز  جمهوری  اسلامی  و اره عوره   نباشد

پشتم  را  بمالد،  خستگیم   را  در  آرد

به مشت و مال تنبل، حتی یک ذرّه نباشد

                          به عشق بازی شویم هرآیینه ای مشغول

                          در عشق ورزیدن، لحظه ای بیکاره نباشد

ظریف باشد و مقبول، ولی “ظریف” نباشد

ز جمهوری   اسلامی  و اره عوره   نباشد

آقا  بالا سرم  نشود، بالش   سرم  باشد

زورگو و قلدر، شرّ خر و پر شرّه نباشد

                   چو موشکی برساندم به اوج خوشی ها

                  به وقت سقوط هایش، برایم طیاره نباشد

ظریف باشد و مقبول، ولی “ظریف” نباشد

ز جمهوری  اسلامی  و اره  عوره   نباشد

اهلی باشد و  وحشی، حالی به  حالیم بکند

ولی ندّرد، پارس هم نکند، و نیز برّه نباشد

                 طبعش  بلند،  دله ی  پول  و سکس  نباشد

                 سهم مرا نخورد، حریص و شکمباره نباشد

ظریف باشد و مقبول، ولی “ظریف” نباشد

ز جمهوری   اسلامی و اره  عوره   نباشد

خدا  نکرده  کدخدای  من و رعیتم  نشود

گوسفند هم نباشد، شب ها شب چرّه نباشد

                  آب شود چون کره، برشته اش که شدم

                  روی همه  اما  آب نشود،  زنباره نباشد

ظریف باشد و مقبول، ولی “ظریف” نباشد

ز جمهوری  اسلامی  و  اره  عوره   نباشد

گول اغیار را نخورد، خر دیگران نشود

خر  من اگر  شد ولی،  خری نرّه  نباشد

               داغ باشد چو آتش، چون جرقه ای  بجهم

              به گاه سوزاندنم، سرخ و پرشراره نباشد

 

ظریف باشد و مقبول، ولی “ظریف” نباشد

ز جمهوری  اسلامی  و  اره عوره   نباشد

 

نمی گردم اما، چون که یافت می نشود

که اهل بازی کردن، ولی دو درّه نباشد

                  هم گزد لاله ی گوشم ، هم لاله رخ باشد

                  به زبان نگزد اما، به شرم  هماره نباشد

 

ظریف باشد و مقبول، ولی “ظریف” نباشد

ز جمهوری  اسلامی  و اره  عوره   نباشد

 

نیلوفر شیدمهر

پنجم نوامبر 2013

 

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , ,