Saturday, 18 July 2015
22 February 2020

«جدول برنامه‌ها»

2014 January 01

چهارشنبه یازدهم دی۹۲/ یکم ژانویه ۲۰۱۴

مجله رادیویی «امروز با کوچه» شامل:

خبرهای امروز در دو بخش

خبرهای  ورزشی

تیراندازی در اتوبان توسط مداح اهل بیت

گزارش خبری افغانستان – جشنواره رومی در آمریکا – الهه ساحل

بهبود نسبی شوماخر

داستانچه – مرد نیکوکار – دامون روزبه

 ژانویه در ایران – شهرزاد کریمی

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,