Saturday, 18 July 2015
17 January 2021

«نقشی بر شهر»

2010 February 25

اردوان روزبه / رادیو کوچه

شهر‌ها فقط مجموعه‌ای از راه‌ها تو‌در‌تو، ازدهام آمدوشد، اتوبوس‌های پر از دود و دیوارهای تیره‌و‌تار نیست.همه مایی که در کلان شهر‌ها زندگی می‌کنیم محروم از دشت و دمن و سبزی و رنگ پر نوازش آسمان آبی هستیم .گاهی دلتنگی‌ها را به یاد سرسبزی دشت‌و‌دمن با بوستان‌ها جبران می‌کنیم و گاه زمختی دیوارهای دود گرفته را با نقشی و رنگی: «تا دل تنهاییمان تازه شود».

نقش‌ها و دیوار بهانه به یاد‌آوردن شادی‌ها از دست رفته‌ی روزهایی است که گذشتگان‌مان با آن‌ها زندگی می‌کردند. راستی اگر دیرینه‌گانمان می‌دانستند سرنوشت فرزندان آزاد و رها در سرزمین‌های خدا به شهرهایی پر از آسفالت و دوده ختم می‌شود و دلخوشی آن ها چند نقش بر دیوار است، چه می‌کردند؟

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: ,