Saturday, 18 July 2015
28 September 2020
مواجهه معقول

«جیش العدل نماینده اهل سنت یا فرزند شرور خامنه‌ای»

2014 April 01

مطلب‌هایی که در این بخش تارنمای رادیو کوچه منتشر می‌شود یا انتخاب دبیر روز سایت و یا پیشنهاد دوستان رادیو است که می‌تواند از هر گروه یا دسته و یا مرامی باشد، نظر‌های مطرح شده در این بخش الزامن نظر رادیو کوچه نیست.  اگر نقد و نظری بر نوشته‌های این بخش دارید می‌توانید برای ما ارسال کنید. این مطلب بدون ویرایش رادیو کوچه منتشر می‌شود.

مازیارشکوری گیل چالان / مقاله وارده / رادیو کوچه

گروهک جیش العدل در بهمن ماه سال گذشته در حرکتی نابخردانه پنج مرزبان ایرانی را به گروگان گرفت. جیش العدل در توجیه این اقدام مطالباتی را عنوان داشته که عبارتند:

«آزادی پنجاه عضوزندانی این گروهک، آزادی دویست نفر از زندانیان اهل سنت دربند جمهوری اسلامی وهمچنین آزادی پنجاه نفراز زنان سنی مذهب که به گفته جیش العدل درسوریه دراسارت سپاه پاسداران ایران درآمده‌اند می‌باشد»

اما متعاقب برآورده نشدن مطالبات برشمرده ازسوی جیش العدل چند روزپیش خبری برروی رسانه‌های خبری قرار گرفت که حکایت از اعدام یکی از مرزبانان به اسارت در آمده از سوی جیش العدل داشت. جیش العدل طی صدور بیانیه‌ای در توجیه این اعدام برآورده نشدن خواست‌های خود را دلیل این اعدام عنوان کرد.

اما برای ریشه یابی وقوع چنین حوادثی درمناطق تسنن نشین شرق کشوروایضا ارائه راهکارجهت مواجهه معقول با این پدیده شوم می‌باید به نکاتی چند اشاره داشت. همچنین باید به یاد داشت که ارائه راهکارجهت برون رفت وپیشگیری ازچنین وقایع فجیعی درگروریشه یابی دقیق وبی طرفانه حوادث اخیر میباشد.

اما ریشه‌های خشونت در کجا نهفته است؟

جهت ریشه یابی وقایع خفت بارکنونی به دوگونه متفاوت می‌توان مسئله را مورد بررسی قرارداد. اول اینکه واقعه موضوع بحث را به گونه انتفاعی ومجزا ازپیشینه تاریخی آن مورد بررسی قرارداد ونگرش دیگردراین مواجهه اینکه با موضوع مورد بحث به گونه‌ای تاریخی برخورد شده وعلل تاریخی وقوع چنین حوادثی مورد کنکاش قرارگیرد.

jaisholadl

اول: گروگان گرفتن مرزبانان ایرانی که هیچ نقشی درسیاست گذاری حاکمیت جمهوری اسلامی نداشته‌اند وبه ظن قریب به یقین همچون دیگرشهروندان ایرانی معترض به اقدامات وعملکرد حاکمیت بوده‌اند عملی نابخردانه وبه جهت حقوقی درحکم آدم ربایی می‌باشد. چرا که اصولاحقوق دانان آدم ربایی را اینگونه تعریف می‌کنند:

 «آدم ربایی به انتقال یک شخص، بدون رضایت اوازمحلی به محل دیگروبه وسیله زور، تهدید یا فریفتن وی گفته می‌شود. همچنین آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن است؛ آزادی بدنی یعنی فرد بتواند ازهر نقطه کشوربه نقطه دیگر آن مسافرت کرده یا نقل مکان کند، یا ازکشورخود خارج شده و به آن مراجعت کند. بنابراین اگراین آزادی با زور یا فریب وتهدید سلب شود، آدم ربایی رخ داده است»

براین اساس عکس العمل جیش العدل ازابتدا کاملانابخردانه بوده وبه هیچ وجه من الوجوه قابل دفاع نمی‌باشد.

دوم: معضلات اجتماعی وفرهنگی همچون قارچ یک شبه رویش نمی‌کنند بلکه لوازمی را می‌طلبند که دردرازمدت این معضلات را رویانده وازپنهان به پیدا مبدل می‌کند. معضل کنونی درمناطق تسنن نشین شرق کشورهم مستثنا ازاین قاعده نبوده ونیست. پیشینه‌های تاریخی درمناطق تسنن نشین کشورگویای همزیستی مسالمت آمیزمذهبی بوده اما اکنون با گشت بیش ازسه دهه ازپیروزی انقلاب سال پنجاه وهفت آنچه روییده جیش العدل است وتروروآدم ربایی. متأسفانه ازه‌مان روزهای آغازین پیروزی انقلاب که انقلاب به ید ضد انقلاب افتاد حقوق شهروندان اهل سنت مورد تجاوزعریان قرارگرفت. ازجمله درعریان‌ترین تبعیض برمبنای ایدئولوژی اهل سنت فاقد حق برای تصدی ریاست جمهوری می‌باشند. مضافا براین مورد که درقانون اساسی به صراحت ذکرشده فشاربرروی اهل سنت همواره افزایش یافته ازاین موارد می‌باید به اعدام‌های پرشمارفعلان اهل سنت که ازمرحوم بهمن شکوری با حکم کذایی محمدی گیلانی آغازشد وتا کنون هم همچنان ادامه دارد یاد کرد.

1

بازداشت علما وطلاب اهل سنت ایران که می‌توان گفت شهره ترازهمه بازداشت وزندان انفرادی طویل المدت علامه مجاهد مرحوم احمد مفتی‌زاده بوده تا کنون ادامه دارد. صدورهرروزه احکام زندان برای فعالان اهل سنت که هیچگونه اخباری ازمراحل ابتدایی دادرسی تا صدورواجرای حکم هیچ خبری نیزمنعکس نمی‌شود. مته‌مان حتی ازدارا بودن وکیل نیزمحروم می‌باشند. تخریب مدارس علمیه ومدارس اهل سنت ودخالت مراجع حکومتی درتعیین دروس اهل سنت همه وهمه ازیکسومحروم نگاه داشتن مناطق جغرافیایی تسنن نشین به گونه تعمدی ازسوی حاکمیت جمهوری اسلامی مزید برهمه آنچه که تا کنون برشمرده شده ازیک سوجامعه اهل سنت را درتقابل شدید با حاکمیت قرارداده است.

سوم: مطالبات اهل سنت مبنی برحقوق شهروندی اهل سنت وهمچنین مناطق تسنن نشین که به دفعات ازسوی سر‌شناسان اهل سنت ازمجاری دیپلماتیک به حاکمیت انتقال یافته است نه تنها تا کنون بی‌پاسخ مانده حتی خود طرح مسائل دست آویزی قرارگرفته برای سرکوب طراحان مطالبات مذکور. این امرعلت اصلی قرارگرفته است تا رفته رفته نقش ونفوذ علمای برجسته اهل سنت درمیان جوانان مناطق تسنن نشین بلاموضوع شود. ازاین جهت است که جریان خشونتی با نام جیش العدل دراین مناطق رویش کرده است.

چهارم: اهل سنت ازجهت کمیتی اقلیت قابل توجهی ازجمعیت ایران را شکل می‌دهند، همچنین به جهت جغرافیایی نیزمناطق وسیعی را مختص به خود کرده‌اند. اما آنچه با نظربه حجم نقض حقوق اهل سنت آنچه که ازسوی رسانه‌های جمعی وفعالان حقوق بشری انعکاس می‌یابد بسیارناچیزبوده وچه بسا درمواقعی فریاد اهل سنت ازاین کانال‌ها با سانسورخفه می‌شود. فقدان انعکاس صدای تظلم خواهی اهل سنت ایران ازجهات روحی وروانی اهل سنت را درشرایط تنهایی قرارداده که کم کم به خشونت نامعقول روی آورده‌اند.

1

پنجم: کنون جمهوری اسلامی وجیش العدل دولبه یک قیچی را برساخته‌اند تا شاید که براذهان متبادرنمایند که جیش العدل سخنگوی جامعه اهل سنت ایران می‌باشد که درصورت مقبول افتادن این توهم هم جمهوری اسلامی بهانه‌های کافی ووافی را برای سرکوب هرچه بیشتراهل سنت کشورداشته باشد وبتواند نقض حقوق برادران اهل سنتمان را درزیرسایه جیش العدل پنهان نماید وهم جیش العدل براین است که به جهت رسانه‌ای این توهم را دامن زده وعقلای اهل سنت را ازاعتبارانداخته وافتخارسخنگویی اهل سنت کشوررا به خود اختصاص دهد. اما آنچه این توهم را نقشه برآب کردمواضع شفاف مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان ودونامه اعتراضی زندانیان اهل سنت درعملکرد نا‌بخردانه جمهوری اسلامی می‌باشد. مولوی عبدالحمید درخطبه‌های نمازجمعه بیست وپنجم آبان ماه خطاب به جیش العدل فریاد برآورد:

 «دست از این کار‌ها بردارید ومرزبانان سربازرا آزاد کنید»

همچنین دریازدهم اسفندماه زندانیان تبعیدی اهل سنت درزندان کارون طی صدورنامه‌ای جیش العدل را مخاطب قرارداده وعنوان داشتند:

 «هرعملی مبتکی برخشونت وتروردراین منطقه به ضررتمامی شهروندان ایرانی اعم ازقوم بلوچ، اهل سنت و دیگران می‌باشد. امید به آنکه ازاشتباهات گذشتگان درس گرفته، برمسیرغلط پافشاری ننماییم و داغ تازه‌ای را بردل مادران سرزمینمان ننهیم»

2

همچنین پیش ازاین نیزگروهی اززندانیان اهل سنت که درزندان رجایی شهربسرمی برند درنامه‌ای خطاب به جیش العدل عنوان داشته بودند:

 «روشن است که اهل سنت همیشه مورد تبعیض وظلم قرارداشته است ودرابعاد مختلفی همچون اعدام، زندان، تهدید، تبعید وبازداشت‌های چندین ساله بدون تفهیم اتهام وشکنجه‌های روحی خانواده‌های زندانیان واعدامی‌ها همواره قربانی دیدگاه جریانهای افراطی شیعی وصاحب نفوذ درداخل حکومت بوده است. شاید هم اکنون ودراین مدت کوتاه خانواده‌های این پنج مرزبان شرق کشورمیزان درد واندوه ونگرانی مادران و خانواده‌های زندانیان اهل سنت را درک کرده باشند، مادرانی که سالهاست با چنین اندوهی دست به گریبان هستند»

اعتراضات مذکورفعالان اهل سنت بالکل توهم وتوطئه قیچی خامنه ای/ جیش العدل را درمقوله نمایندگی جیش العدل درامورجامعه مظلوم اهل سنت بی‌وجه می‌کند.

اما راه حل بحران کنونی چیست؟

متأسفانه درروزهای اخیرجریان‌های روشنفکری وسیاسیون اپوزوسیون همه وهمه براین هستند تا صورت مسئله را بالکل پاک کنند حتی دولت روحانی هم براین است تا درحوزه دیپلماسی گناه را به گردن دولت‌های همجوارجمهوری اسلامی بیاندازد. مسئله تحصن دربرابرسفارت پاکستان همواره ازسوی روشنفکران طرح شده وحل مسئله گروگان‌ها ازسوی برخی ازمقامات حکومتی درارتباط با دولت عربستان سعودی عنوان شده است. درعجیب‌ترین اظهارنظرعلی یونسی مشاوررئیس جمهوردراموراهل سنت اظهارداشته:

khamnei-rafsnajani

 «ایران باید با کشوری مثل عربستان یک همکاری امنیتی درمنطقه داشته باشد، باید دعواهای سیاسی و رقابت‌هایشان را کناربگذارند وبرای تامین امنیت منطقه وامنیت خودشان همکاری کنند. رقابت این دو کشوردرمنطقه بسیار خطرناک است وآسیب‌های بسیارجدی را به منافع دوکشوروارد کرده است»

آنچه را گویی علی یونسی وروشنفکران ما تعمدا آن را کتمان می‌کنند اینکه گویی هنوزکه هنوزاست نمی‌دانند علت مصیبت‌های وارده درکجا نهفته است. آنچه به دولت‌های همجواروهم سنخ جمهوری اسلامی بهانه داده تا همواره ازاین گونه معترضان به عنوان اهرمی درفشاربه حتی جمهوری اسلامی استفاده کنند عملکرد جمهوری اسلامی درنقض حقوق شهروندان بالاخص اهل سنت ایران است. امثال جناب یونسی بهتراست به جای مذاکره با دولت هم سنخ سعودی با شهامت خطاب به حسن روحانی وعلی خامنه‌ای بگویند که به مطالبات حقه اهل سنت ایران گوش فرا داده ومتعاقبا حقوق ازکف رفته برادران اهل سنتمان را به آنان بازگردانند.

اما جریان‌های روشنفکری واپوزوسیون که همواره خواستارتجمع اعتراضی دربرابرسفارت پاکستان می‌باشند بهتراست تجمع اعتراضی را دربرابرکاخ علی خامنه‌ای ودفترریاست جمهوری ساماندهی کنند که یا حضرات را مجاب نمایند که حقوق اهل سنت را به رسمیت شناسند ویا باید به فکربرکندن رژیم سراسرفاسد جمهوری اسلامی باشند که دیگرازاین پس شاهد نقض روزافزون حقوق شهروندان نباشیم. دراین حالت است که خشونت، ازجمله خشونت جیش العدلی ازجامعه رخت برخواهد بست. اکنون جیش العدل محکوم است اما جمهوری اسلامی سبب اقوا ازمباشراست

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , , , , 

۱ Comment


  1. کاله
    1

    .احمد مفتی زاده در ۲۰ بهمن ۷۱ درگذشت