Saturday, 18 July 2015
03 October 2023
تروریسم و سرکوب ساختاری

«قاطعیت تنها راه مقابله با ملاها»

2014 July 07

سیامک حیدری / رادیو کوچه 

منبع: لوموند فرانسە

اشتباهی بسیار عمدە خواهد بود اگر در بحران کنونی عراق نقش عمدەای بە ایران دادە شود، بە ویژە –در میانەی- چند روز بحث و گفت‌وگو در مورد پیش نویس نهایی در مورد برنامەی هستەای ایران، صداقت آن کشور بیش از همیشە سوال برانگیز است. علاوە بر برنامەی هستەای، دخالت ایران در امور کشورهای همسایە مثل سوریە و عراق، حمایت از تروریسم و سرکوب ساختاری، از ابزار اصلی رژیم هستند.

بان کی مون، دبیر کل سزمان ملل، در گزارشی کە اواسط ماە مارس بە شورای حقوق بشر سازمان ملل ارایە داد گفت کە رئیس جمهور اصلاح طلب -حسن روحانی- نە تنها بە وعدەهای انتخاباتی خویش پیرامون بهبود وضعیت حقوق بشر عمل نکردە بلکە از زمان روی کار آمدن دولت وی،  اعدام ها در ایران یک روند صعودی را نشان می دهد.

در سال ٢٠١٣ شش صد و هشتاد و هفت نفر زندانی، از جملە زندانیان سیاسی، در ایران بە دار آویختە شدەاند. دو سم از اعدام ها در امان ریاست جمهوری آقای روحانی روی دادە است. از آغاز سال جاری میلادی تاکنون، با سیصد اعدام کە اکثر آن ها در ملا عام صورت گرفتە است، هیچ بهبودی صورت نگرفتە است.

khamnei

این روند در تضاد با تبلیغات “اعتدال” آقای روحانی است. در واقع، ترور و وحست تنها راهی است کە ملاها برای نگە داشتن یک جامعەی عصبانی و سرخوردە می شناسند. میل بە تغییر در ایران، بە ویژە نزد زنان، شهروندان درجە دوم و خصوصا در میان جوانان بسیار قوی است.

حکومت مذهبی سر جای خود

ما اخیرا در ماه آوریل شاهد برگزاری کنفرانس عمومی انجمن جوانان ایرانی بودیم. آنان از سرار اروپا و یالات متحدەی آمریکا آمدە بودند؛ بسیاری از آنان تحصیل کردە و بە تازەگی ایران را ترک کردە و همەگی تماس خود را با خانوادە و دوستان حفظ کردە بودند. آنان ما را ترغیب کردند کە پیام ایرانیان را منتقل کنیم. از حکومت مذهبی حاکم بە ستوە آمدە بودند و حسن روحانی را بە عنوان یک عامل تغییر نمی شناختند. آن ها همەگی را بە برخورد قاطع با تهران فرا می خواندند.

 علاوە بر برنامەی هستەای، دخالت ایران در امور کشورهای همسایە مثل سوریە و عراق، حمایت از تروریسم و سرکوب ساختاری، از ابزار اصلی رژیم هستند

با این حال، تاسف بار است وقتی متوجە می شوید قاطعیتی کە جوانان ایرانی خواستار آن بودند؛ در مذاکرات اخیر در مورد برنامەی هستەای ایران تحت الشعاع قرار گرفتە است، حال آن کە تهران زیرساخت های هستەای خود را سالم و دست نخوردە حفظ کردە و سانتریفیوژهایش هم چنان در حال چرخش هستند.

اخیرا رهبر روحانی، علی خامنەای، از جانب خویش خاطرنشان کردە بود کە رژیم دستاوردهای هستەای خود را رها نخواهد کرد و هیچ کس حق ندارد در این مورد مذاکرە و معاملە بکند. این سیاست سهل انگارانە در قبال تهران تنها رژیم را بە سرکوب بیش تر تشویو می نماید. ایران هم چنان بە پشتیبانی قاطع از بشار اسد ادامە می دهد و اعضای سازمان مجاهدین خلق در کمپ اشرف را قتل و عام می کند.

هیچ دخالتی در امور حقوق بشر بدون واکنش نخواهد بود

رفتار متناوب و نامنظم دولت ایران از طریق بحران هایی کە آنان را تضعیف و کشور را منقلب کردە است قابل توضیح است؛ بنابراین مقامات ایران از نشست نمایندەی عالی اتحادیەی اروپا، کاترین اشتون، کە پس از مذاکرات رسمی در تهران، با مادر یک بلاگ نویس انجام داد سرخوردە و ناراحت هستند.

rohani-ashton

این وبلاگ نویس زیر شکنجە جانش را از دست داد. قوەی قضائیەی ایران هشدار داد کە آنان از این پس هیج گونە مداخلەای در مورد حقوق بشر را تحمل نخواهند کرد. رئیس قوەی قضائیەی ایران هشدار دادە کە چنان چە از این پس هیات های اروپایی در طول اقامت خود در ایران این نوع ملاقات ها را تکرار کنند “قوەی قضائیە بە طور مستقیم دخالت می کند.”

سلسلە مراتب بالای حکومت نیز بە شدت بە قطع نامەی پارلمان اروپا کە از بی توجهی کامل ایران بە وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کردە بود واکنش نشان داد. واکنش یکسان قدرت حاکم در تهران بە حمایت های پارلمان اروپا از مریم رجوی در اوایل ماە آوریل در بروکسل نشان از شکنندگی قدرت ملاهایی دارد کە هیچ گونە انتقاد بین المللی علیە ماشین سرکوب خود را تحمل نخواهند کرد.

در طول مذاکرات ژنو در مورد برنامەی هستەای ایران، فرانسە نشان داد کە اتحآدیەی اروپا و ایالات متحدەی آمریکا با نشان دادن قاطعیت هیچ چیزی را از دست ندادە بودند. اما سازش با رژیمی کە مثل  یک “سم کشندە” بە حساب می آید بە منظور صرف نظر کردن-وی- از سلاح هستەای و –رژیمی- کە حقوق بشر پاشنە آشیل اوست تنها بە گسترش طولانی تر کردن تهدید امنیت اروپا و ایالات متحدەی آمریکا و بە تاخیر انداختن استقرار آزادی و دمکراسی کە مردم ایران خواهان آن هستند می انجامد. بنابراین ما باید نشان بدهیم کە در مورد احترام بە حقوق بشر سازش ناپذیر هستیم و این بە  هیچ مورد نباید قربانی منافع دیپلماسی زودگذر گردد.

 

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , ,