Saturday, 18 July 2015
21 October 2020
فرمان جهاد علیه کردستان

«سخنان بنی‌صدر در مورد مسئله کردستان خلاف واقعیت است»

2014 August 20

سیامک حیدری / مقاله وارده / رادیو کوچه

 

یک مقدمەی اجمالی: مدت اندکی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در سال ١٣۵٧، دولت موقت زیر نظر آیت اللە خمینی و شورای انقلاب تشکیل گردید. در حالی کە در اکثر مناطق ایران حکومت تازە برسر کار آمدە از پشتیبانی نسبتا قوی مردمی برخوردار بود؛ در کردستان اما جریان بگونەای دیگر پیش می رفت. برخلاف سایر مناطق ایران کە غلیان و خروش مذهبی مردم بە اوج خود رسیدە بود اوج بود کردستان اما عملا از سوی نیروها و احزاب غیر مذهبی و غالبا سکولار ادارە می شد. گرچە نیروهای دولتی هنوز در پادگان ها حضور داشتند؛ دولت مرکزی اما هنوز نتوانستە بود کنترل خویش را بر این خطە اعمال نماید. احزاب سیاسی کورد مانند حزب کوملە و حزب دمکرات کردستان ایران خواهان خودمختاری و ادارەی امور کردستان بە وسیلەی نیروهای محلی بودند. و در این راستا مذاکراتی میان نیروهای سیاسی کورد انجام گرفتە بود. هیات های طرفین میان کردستان-تهران در رفت و آمد بودند تا بلکە بتوانند بە راە حلی دست یابند.  رفراندوم “جمهوری اسلامی آری یا نە” طی روزهای دهم و یازدهم فروردین ١٣۵٨ زیر نظر دولت موقت برگزار و نتایج انتخابات روز دوازدهم اعلام شد.

در هر صورت مذاکرات طرفین بە بن بست رسید و در نتیجە با فرمان جهاد آیت اللە خمینی در تاریخ ٢٧ مردادماە ١٣۵٨ علیە نیروهای فعال در منطقە، رویدادها و مناسبات دولت مرکزی با کردستان وارد فاز نوینی شد. خمینی بە نیروهای زمینی، هوایی و دریایی دستور داد تا “غائلەی کردستان” را خاتمە دهند و بدین جنگی سخت و خونین درگرفت کە بە کشتن شدن صدها نفر، آوارگی مردم کردستان و معلول و مجروح شدن هازارن نفر منجر شد.

siamakhaidari

سیامک حیدری

اینک پس از بیش از سە دهە، احزاب کرد و کسانی کە آن روزها در راس قدرت بودند روایت متفاوتی از رخدادها دارند. طرفین همدیگر را بە پیشدستی در آغاز جنگ متهم می کنند. دولت نیروهای سیاسی کورد را بە تماس و دریافت همکاری لجستیکی و مالی با کشورهای بیگانە متهم می کند. در مقابل احزاب کرد، دولت را بە یکەتازی و پاکسازی مخالفان، نقض حقوق بشر و جنایات جنگی متهم می نمایند.  بە مناسبت ٢٨ مرداد، سالروز فرمان جهاد آیت اللە خمینی و حملە سراسری ارتش و نیروهای مسلح بە کردستان ایران، فرصتی دست داد تا مصاحبەای با آقایان ابوالحسن بنی صدر، رئیس جمهور پیشین ایران و ابراهیم علی زادە، از رهبران حزب کمونیست ایران و کوملە انجام دهیم.

       در مورد این جملەی معروف کە “بند پوتین هایتان را باز نکنید تا غائلە کردستان پایان می یابد”، از جنابعالی تاکنون دو پاسخ متفاوت دیدە و شنیدە شدە است. اولی کە فایل تصویری آن در سایت شما هم موجود است، در تاریخ ٢٨ نوامبر ٢٠٠٩ در کلن آلمان از شما در مورد همان جملەی معروف توضیح خواستە می شود. آنجا شما با صراحت می گوئید:“بلە آقا! من گفتم. من کە انکار نکردم، اما تو بگو چرا جنگ را راە انداختید.”

    در حالی وقتی همین سوال را سایت “مرکز اسناد حقوق بشر ایران” از شما می پرسد، جنابعالی بدین صورت جواب می دهید: “همانطوری که در روزنامه آمده مسئله اصلاً به کردستان ربط نداشت. یک عدەای یک سری(افرادی نظامی و غیر نظامی) را گروگان گرفته بودند و من به نیروهای مسلح گفته بودم که شما چکمه هایتان را در نمی آورید تا این گروگانها آزاد نشده اند. اصلاً به کردستان ربط نداشت.”

لطف کنید در این مورد برای خوانندگان ما توضیح دهید کە کدام یک از اظهارات جنابعالی در مورد این جملەی مشخص می تواند مبنا باشد؟

ابوالحسن بنی صدر:

اگر از شما خواستم سندها را ارسال کنید که به استنادشان پرسش های خود را تنظیم کرده اید، یکی به خاطر ٣٢ سال تکرار یک دروغ بود. چون سندی در اختیار من نبود، پاسخ را به روش علمی می دادم که تشخیص تناقض های موجود در ادعا و بیرون کشیدن حقیقت از آن است. هر گاه می گفتم دروغ است و من چنین نگفته ام، وارد جدل بی پایانی می شدم. افزون بر این، همواره پرهیز دارم از این که بر حافظه خود تکیه کنم. شناسائی این حق که دیگری هم حافظه دارد و ممکن است حافظه او درست بخاطر سپرده باشد، نیز دلیل دیگر بود. فراوانی تکرار، سبب شد که بنا را بر قول  تکرارکنندگان بگذارم. و شما می توانید درک درستی پیدا کنید از اثر ویرانگر دروغ وقتی بمدت افزون بر ٣ دهه تکرار می شود. امکان همگرائی و آشتی را از میان می برد و دشمنی پایدار پدید می آورد و آتش خشونت را به جان هستی جامعه می اندازد.

banisadr-khomaini

بنی صدر

سرانجام، روزنامه های آن روز بدست آمدند. پرسش کنندگان نیز سند را با خود داشتند. معلوم شد که سخنان من مربوط به گروگانگیران و لزوم بیرون آوردن گروگانها از دست آنها بوده است.

ابراهیم علی زادە، رهبر سازمان کردستان حزب کمونیست ایران-کوملە در این بارە نظر دیگری دارد. وی می گوید:

حمله به کردستان در دوره ای اتفاق افتاد که بنی صدر به اصطلاح فرمانده کل قوا بود. این جمله و یا مشابه آن حتما چاشنی حرکات دون کیشوت مآبانه آن موقع ایشان بوده است. اگر تاریخ آن دوره به روایت رژیم اسلامی نوشته شود، “افتخار” این فرمان به نام خمینی ثبت خواهد شد و اگر به روایت علمی و عینی نوشته شود، بنی صدر در کنار خمینی و شریک جرم او به حساب خواهد آمد.

آقای بنی صدر، شما طی مصاحبەای با سایت “مرکز اسناد حقوق بشر ایران” جنابعالی گفتە بودید کە طرح ۶ مادەای حزب دمکرات کردستان را شورای انقلاب تصویب و شما طی ٢ نوبت آن را اعلام کردەاید. ضمن اینکە شما در کنگرەی انقلاب اسلامی کە در استادیوم آزادی برگزار شد طی مصاحبەای ٢ ساعت و بیست دقیقەای بە مسایل کردستان هم پرداختید. آن روز ضمن رد برخی از مفاد طرح خودمختاری گفتە بودید: “…پس باید خودمختاری در چارچوب ایدئولوژی باشد و پس شما باید مسلمان باشید، ما نمی توانیم خودمختاری بدهیم در چارچوب جامعەی اسلامی کە یک عدە کە خود را مطیع اسلام نمی دانند. کدام یک از علما حاضر است این خودمختاری را امضا بنماید. اگر هم شما حاضر هستید من حاضر نیستم. این خودمختاری اسمش خودمختاری نیست. این همان تجزیە است و ما زیر بار چنین تجزیەای نمی رویم.” (روزنامەی جمهوری اسلامی ٢٧ بهمن ١٣۵٨).

در همان حال دکتر عبدالرحمان قاسملو در تاریخ چهارم تیرماە ١٣۵٨ طی یک متینگ در مهاباد بە مردم گفت کە جناب علامە، نمایندەی شما در امور کردستان، خواستار اضافە کردن کلمەی اسلامی بە خودمختاری شدە است. وی در آن متینگ ضمن اشارە بە اینکە اکثر مردم کردستان مسلمان هستند، می گوید کە با خودمختاری اسلامی مشکلی نمی بیند.  لطفا در مورد زمان دقیق و چگونگی تصویب طرح ۶ مادەای و واکنش احزاب کرد بیشتر توضیح بدهید؟ 

ابوالحسن بنی صدر: در پاسخ به این پرسش شما یادآور می شود:

١- نخست اینکه بنا بر متنی هم که مستند شما در پرسش شده است، ٢٢ روز بعد از انتخاب شدن به ریاست جمهوری، با خودمختاری موافقت کرده ام و با تجزیه نه. بعدها، که شورای ملی مقاومت طرح خودمختاری را به تصویب رساند و آقای قاسملو هم با آن موافقت داشت، نیروهای انتظامی و ارتش به دولت مرکزی متلعق ماندند. آن مرحوم گفته بود خود مختاری اینست و بیشتر از این تجزیه است.

1

٢ – در متن آن سخنرانی غیر از اینست که مستند شما است. خواننده امروز، از اسلام جز این که رژیم می کند و او می بیند، نمی داند. حال آنکه در آن سخنرانی – و نه مصاحبه – به اسلام بمثابه بیان استقلال و آزادی و رشد پرداخته ام. هرگاه به  نقل قول شما می خواستم پاسخ بدهم، باید می گفتم که رئیس جمهوری بنا بر اصل ١١٣ قانون اساسی مجری آن قانون بود و بنا بر آن قانون، می باید خود مختاری صفت اسلامی و نه مارکسیستی یا… را می یافت. اما هم در آن زمان نیز، من از اسلام بمثابه بیان استقلال و آزادی سخن گفته ام.  متن آن سخرانی در باره کردستان به شرح زیر است:

«من به دفعات گفته‌ام که جامعه امروز ‌ایران جامعه شاه سابق نیست، در ‌این جامعه با اسلحه نمی‌شود حرف خود را به کرسی نشاند‌.

ما جامعه انقلابی هستیم باید بتوانیم با یکدیگر به گفت و شنود بنشینیم و بحث بنماییم. در جریان انتخابات گفته‌ام اگر شما اسلحه به دستتان بگیرید خانه به خانه را خواهیم کوبید و هیچ تعارفی با شما نخواهم کرد اما اگر اسلحه را بر زمین گذاشتید و قرار بر ‌این شد در یک جامعه انقلابی شما هم عقاید خودتان را می‌خواهید طبق قانون اساسی داشته باشید و ما هم می‌توانیم داشته باشیم می‌توانید بیایید و حرفتان را بزنید ما تصمیم استواری داریم که در رسانه‌های گروهی و در وسایل ارتباط جمعی رادیو و تلویزیون و روزنامه بحث آزاد را نه تنها ممکن بدانیم بلکه اصل قرار بدهیم اما هیچ آمادگی نداریم و کاملاً تصمیم داریم به هیچ گروه فشاری تسلیم نشویم‌. رییس‌جمهور کشورمان با اشاره به ‌این نکته که دهمین وظیفه ما پایان دادن به تجزیه کشور که در رژیم گذشته وجود داشت می‌باشد گفت در رژیم گذشته کشور ما تجزیه شده بود‌.

یک نمایی از وحدت داشت که هیچ بیان‌گر محتوا و واقعیت نبود مردم ما در مناطق مختلف در تبعیض و نابرابری زندگی می‌کردند. کرد و عرب و بلوچ و فارس و ترکمن و ترک هرکدام یک نوع زندگی خاص خود را داشتند که آن رژیم به آنها تحمیل کرده بود، بنابراین جامعه ما هماهنگی و یکپارچگی نداشت و آنچه که امروز بهانه عصیان و حکومت انقلاب اسلامی ‌قرار گرفته همان ارثی است که از رژیم سابق به جای مانده‌، ما مدافع آن ارث نبودیم و مدافع آن ارث هم نیستیم و نمی‌خواهیم ‌ایران را در تجزیه نگهداریم‌، یعنی در رژیم تبعیض‌ها نگه بداریم ما می‌خواهیم‌این تبعیض‌ها را از میان برداریم‌. بنی‌صدر در ادامه سخنان خود گفت: حزب دمکرات کردستان دیروز برای من نامه‌ای نوشته بود و در آن یادآور شده بود، ما مخالف تجزیه‌ایران هستیم ما مخالف تجزیه‌طلبها هستیم ما می‌خواهیم در جمهوری اسلامی ‌زندگی کنیم اما یک برنامه‌ای داریم برای خودمختاری کردستان. آن برنامه موادی دارد که خوب است. منهم قبول دارم مردم آن سامان در اداره امورشان و بهبود وضع اقتصادیشان در فرهنگشان و پیشرفت امور فرهنگی خود بسیار خوب اما می‌گویند اختیار پلیس و ژاندارم محلی به عهده خود ماست بسیار خوب ارتش هم باید در آن محل از خود ما باشد خوب حالا اگر خود شما نخواستید پیروی از حکومت ملی و تمام مردم بکنید دوباره ما باید بیاییم آنجا و با ارتش و ژاندارمری و پلیس شما بجنگیم تا شما از حکومت مرکزی پیروی بکنید‌. در کجای دنیا‌ این گونه خودمختاری است تا ما از آنجا پیروی بکنیم که می‌گویید که ما برای اولین بار باید ‌این نوع خودمختاری را در ‌ایران درست بکنیم. پس باید خودمختاری درچارچوب ‌ایدئولوژی باشد و پس شما باید مسلمان باشید ما نمی‌توانیم خودمختاری بدهیم در چارچوب جامعه اسلامی ‌که یک عده که خود را مطیع قوانین اسلام نمی‌دانند کدام یک از علما حاضر است. ‌این خودمختاری را امضا بنماید اگر هم شما حاضر هستید من حاضر نیستم‌ (در متن منتشره کیهان این قسمت نیست) .این خودمختاری اسمش خودمختاری نیست ‌این همان تجزیه‌است و ما زیر بار‌این چنین تجزیه‌ای نمی‌رویم‌. شما حکومت می‌خواهید که ارتش اسماً با حکومت مرکزی باشد و رسماً با شما و پلیس و ژاندارمری هم از خود شما باشد یعنی آن اموری که اگر شما تجاوزکردید و آنها باید جلو آن تجاوز را بگیرند از خود شما هستند بنابرای اگر بقیه مواد را نپذیرفتید تکلیف چیست؟ و بودجه را هم از دولت مرکزی می‌خواهید بنابراین اگر همه امور را می‌خواهید در دست خودتان باشد چرا ما باید بودجه شما را تامین کنیم؟ نه ‌این اسمش مقداری بیشتر از تجزیه‌طلبی است‌.

2

بنی‌صدر در ‌اینجا تاکید کرد: ما بر اساس آنچه که می‌توانیم به آن خودمختاری گفت یعنی مردم هر منطقه خودشان امور محلی خودشان را تصدی کنند ‌این قابل قبول است بیشتر از ‌این قابل قبول نیست و من یقین دارم که خود مردم کرد هم زیر بار بیشتر از ‌این نمی‌روند‌.اگر شما خود مردم کردستان هستید چرا اسلحه به دست گرفته‌اید تا با زور اسلحه خواسته خود را تامین بنمائید‌؟ بنی‌صدر افزود: اگر محتوای خودمختاری ‌این مواد است نه ‌این مواد اسمش تجزیه‌طلبی است و برخی از مواد را شما قطعاً باید رها کنید و ثانیاً به خود مردم کرد باید اجازه بدهید بدون ترس و واهمه حرف خودشان را بزنند اگر آنها آمدند و گفتند که نه ما نمی‌خواهیم و می‌خواهیم از ‌ایران جدا بشویم بسیار خوب ما به آن می‌نشینیم و به حرف زدن. اگر شما بیایید و بگویید که نه اگر ندهید ما می‌جنگیم خوب بجنگید‌.

چرا تهدید می‌کنید و خیال می‌کنید که ما یک انقلاب نموده‌ایم که از‌این تهدیدها بترسیم خود شاه سابق هم تهدید می‌کرد که ما تسلیم تهدید نمی‌شویم بنی‌صدرافزود: بنابراین ملت ما آماده است بهای وحدت ملی خودش را بپردازد و من به نام ‌این ملت زیر بار هیچگونه تجزیه‌طلبی حتی برای یک سر انگشت از خاک ‌ایران نخواهیم رفت‌.رییس‌جمهور کشورمان در ادامه سخنان خود با تاکید به لزوم از بین بردن سانسور با اشاره به ‌این مطلب که یازدهمین وظیفه ما برای ‌ایجاد یک جامعه آزاد و سالم و سیاسی خوب ‌این است که ما وسایل ارتباطی جمعه را واقعاً در اختیار جامعه درآوریم گفت: وسایل ارتباطی جمعی نمی‌تواند در اختیار یک حزب و یک گروه یا یک دسته یا چند دسته باشند و اگر شما بخواهید بگوئید که جنگ نکنید باید اجازه بحث بدهید و این بحث باید در حضور ملت باشد چرا شما از رشد این ملت بترسید ‌این ملت رشید و آگاه است و بارها ‌این را به تجربه دیده‌اید‌.»

پاسخ قسمت آخر پرسش شما را آقای جمال پاک نژاد داده اند که به شرح زیر است:

ج- پاکنژاد

آنچه که باید در باره طرح شش ماده ای خود مختاری دانست:

آقای حسن شرفی به عنوان سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران بیانیه ای را انتشار داده و درضمن اشاره به موضوع طرح شش ماده ای خود مختاری که از سوی هیئت نمایندگی کردستان به دولت مرکزی به ریاست آقای بنی صدر ارائه و پس از مذاکرات بین الطرفین مورد توافق طرفین قرار گرفت و آقای بنی صدرچند نوبت از جمله در مصاحبه با صدا و سیما( که متن آن در روزنامه ها از جمله اطلاعات ٢۵/ ٢ /١٣۵٩آمده ) پذیرش آن را اعلام کرد و نیزاز شهید داریوش فروهر که  مسئول کردستان و یکی از مذاکره کنندگان در باره کردستان بود خواست که مقدمات اجرای آن را فراهم نماید و  قرار بود مفاد آن به اجرا در آیند، پذیرفتن آنرا از سوی شورای انقلاب،که آقای بنی صدر اخیرا، در مصاحبه ای بدان اشاره کرده است را رد کرده است. آقای حسن شرفی نوشته است: «اما اینکه اظهار می‌دارد (آقای بنی صدر) که شورای انقلاب خودمختاری برای کردستان را تصویب نموده بود از صحت و واقعیت مسأله به دور است؛ زیرا شورای انقلاب هرگز رسما خودمختاری برای کردستان را تصویب نکرد، بلکه یکی دوبار از سوی یکی دو مسوول آن زمان جمهوری اسلامی شایع شد که خودمختاری اسلامی به کردستان داده شود.»

در این جا لازم است برای روشن شدن حقایقی از تاریخ ایران که حوادث کردستان، نقشی اساسی درروند و چگونه رقم خوردن آن داشت، نکاتی را با خوانندگان گرامی در میان بگذارم:

اولا: آقای شرفی به خوبی واقفند که در تاریخی که آقای خمینی فرمان حمله همه جانبه به کردستان را داد، یعنی در مرداد 58 آقای بنی صدر هیچ گونه مسئولیتی در دولت نداشت.

ثانیا: از آنجا که تا انتخابات مجلس و تشکیل آن، امور قانونی از مجرای شورای انقلاب میگذشت پس از انتخاب شدن آقای بنی صدر به ریاست جمهوری، برای تصریح در روند امور،ریاست شورای انقلاب نیز بر عهده او گذاشته شد و سخن او، سخن مجموعه دولت،از ریاست جمهوری تا شورای انقلاب، و بالطبع آنچه را که او قبول شدنش را اعلان می کرد، مصوبه شورای انقلاب بود، لازم به یاد آوری است که اغلب اعضای شورای انقلاب، عضو حزب جمهوری اسلامی و از مخالفان سرسخت آقای بنی صدر بودند و اگر او،پذیرش و موافقت با طرح را بدون تصویب و پذیرش اعضای شورای انقلاب اعلام میکرد،آنهم چند بار، قطعا با عکس العمل و تکذیب آنها مواجه میشد که این عکس العمل از دید رسانه ها دور نمی ماند، لذا این امر با توافق شورا بود وگرنه او نمی توانست بگوید ما طرح شش ماده ای را پذیرفتیم.

3

ثالثا: اعلام رسمی و چند باره در اجتماعات و رسانه های ارتباط جمعی آنهم از سوی کسی که همزمان رئیس جمهوری و رئیس شورای انقلاب بود، به منزله اعلام رسمی است و شایعه از سوی یکی دو مسئول جمهوری اسلامی نیست.

در مقاطع مختلف و به مناسبتها، افراد، احزاب و سازمانهای موثر درامور کردستان ،از جمله در باره خود مختاری، آتش بس و شکستن آن، درگیری ها در کردستان حتی بین گروه های مسلح رقیب و… سخنرانی و یا اطلاعیه هایی منتشر کرده اند که در این جا به آنچه که به پذیرش این طرح از سوی شورای انقلاب و توافق از جمله حزب دموکرات کردستان با آن و نیز موانع اجرای این طرح مربوط میشود را تا حد امکان جمع آوری و در اختیار جویندگان حقیقت قرار میدهم. بنا بر این داده ها، آقای بنی صدر حداقل در چهار مورد و به طور علنی موافقت با طرح ۶ ماده ای را اعلام داشته إست. ابتدا به توضیح آقای حسن شرفی در این مورد نگاهی می اندازیم و سپس به آنچه در روزنامه های سال های ۵٨ و ۵٩ درج شده است در حد حوصله مطلب و خوانندگان گرامی می پردازم.

توضیح حسن شرفی سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران در مورد مصاحبه آقای بنی صدر

اخیراً در یکی از سایت‌های اینترنتی مصاحبه‌ای انتشار یافت که در تاریخ ١٢ اسفندماه ١٣٨٩ خورشیدی، مرکز اسناد حقوق بشر ایران با آقای دکتربنی صدر، رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی ایران، بعمل آورده بود.

این مصاحبه اختصاص یافته بود به بحث در مورد اعدام فرزندان کُرد در ایران از سوی حکومت جمهوری اسلامی و محدود به سالهای ۵٧ و ١٣۵٨ خورشیدی که آقای بنی صدر به عنوان رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران و فرمانده کل قوا در آن زمان، خلخالی رئیس به اصطلاح دادگاه‌های تازه تأسیس انقلاب اسلامی را مسئول جنایات انجام گرفته و پایمال نمودن حقوق بشر در مناطق کردنشین ایران معرفی نموده است.

آقای بنی صدر همچنین در این مصاحبه این ادعا را رد نموده که آن‌ زمان مشاور خمینی بوده باشد و بگونه‌ای از اختیارات نامحدود خمینی سخن به میان آورده که در چهارچوب این اختیارات نامحدود فرامینی صادر شده است که فرمان جهاد علیه ملت کرد در 28 مرداد سال ١٣۵٨ از جمله آنهاست، که ایشان از چنین موضوعی اطلاع نداشته است و بعنوان رئیس جمهور و فرمانده کل قوا حتی با وی مشورت هم نشده است. اینها مسائلی هستند که با موقعیت آنزمان آقای بنی صدر و روابطشان با خمینی ارتباط پیدا می‌کنند و بهمین جهت بحث در این مورد ضروری بنظر نمی‌رسد، لیکن آنچه که در این مصاحبه مورد بحث و نیاز به توضیح دارد این است که آقای بنی صدر در این مصاحبه اشاره دارد به اینکه «شورای انقلاب خودمختاری برای کردستان را تصویب کرده بود و اظهار می‌دارد که این مطلب را دو بار اعلام کرده است، یک بار در تهران و بار دیگر در اهواز، بهمین سبب دیگر توجیهی برای ادامه جنگ در کردستان باقی نمانده بود لیکن آنان(منظور کردها هستند) جنگ را ادامه دادند معلوم شد که خودمختاری تنها بهانه بود؟!»

در این رابطه شایسته ذکر است که آقای بنی صدر آن زمان نسبت به مسئله کرد و خودمختاری در مقایسه با دیگر مسئولان جمهوری اسلامی دیدگاه مثبت و خلوص نیت خاص خود را داشت که بعدها در چهارچوب شورای ملی مقاومت طرح خودمختاری برای کردستان را امضا نمود.

اما اینکه اظهار می‌دارد که شورای انقلاب خودمختاری برای کردستان را تصویب نموده بود از صحت و واقعیت مسأله به دور است زیرا شورای انقلاب هرگز رسما خودمختاری برای کردستان را تصویب نکرد، بلکه یکی دوبار از سوی یکی دو مسوول آن زمان جمهوری اسلامی شایع شد که خودمختاری اسلامی به کردستان داده شود.

دبیر کل وقت حزب دمکرات کردستان ایران دکتر قاسملو، آن زمان نسبت به این شایعات در یک میتینگ در میدان قاضی محمد شهر مهاباد و در بالکن فرمانداری آن شهر خطاب به حاضران اظهار داشت که چنین شایعه‌ای وجود دارد که «خودمختاری اسلامی» برای کردستان تأمین گردد. ما با توجه به اینکه بیش از ٨٠ درصد مردم کردستان مسلمان هستند از تأمین چنین حقوقی استقبال می‌نمائیم و آنچه که برای ما از اهمیت برخوردار است محتوای خودمختاری است. در این رابطه چنانچه روزنامه‌ای در آن زمان مطلبی درج کرده باشد بر مبنای شایعه‌ای بوده که در این زمینه وجود داشت لیکن هیچ اطلاعیه‌ای رسمی در مورد تصویب خودمختاری از سوی شورای انقلاب نه برای افکار عمومی و نه برای هیأت نمایندگی کرد در کردستان ایران صادر نشد و هیچ سندی رسمی هم در دست نیست که مؤید این ادعا باشد که شورای انقلاب خودمختاری برای کردستان را تصویب کرده باشد.

banisadrrrrr

سخنگوی حزب دمکرات کردستان ایران، حسن شرفی،۴ آذرماه ١٣٩٠ خورشیدی

*هشدار حزب دمکرات کردستان:عده ای از اشخاص و گروهها در کردستان، بنام خلق کرد، با امپریالیسم پیمان بستند.

حزب دمکرات کردستان ایران در سنندج، اعلامیه افشاگرانه‌ای تحت عنوان «مردم باید حقایق را بدانند و به قضاوت بنشینند» منتشر کرده که از سوی خبرگزاری پارس مخابره شده است. در این اعلامیه، حزب دمکرات هشدار داده است که اشخاص و گروههایی بنام خلق کرد و بنام جنبش کردستان ایران، با امپریالیسم پیمانهایی بسته اند. متن اعلامیه مذکور به شرح زیر است: خلق مبارز کرد. مبارزات بر حق خلق کرد، روز بروز ابعاد وسیعتری بخود میگیرد، توده‏های بیشتری را بخود جلب می ‏نماید و از پشتیبانی نیروهای مترقی برخوردار میگردد. وظیفه تاریخی ما این است که این دستاورد خونین خلق را همانند مردمک چشم حفظ کنیم و آنرا هر روز بیشتر بارور سازیم. حزب دمکرات کردستان ایران معتقد به این واقعیت است که تنها جنبشی پیروز است که در خلق ریشه دوانیده باشد و از سوی خلق تامین گردد و هیچگاه حتی در سخت ترین شرایط، هیچ حزب و گروهی حق ندارد برای تامین خود از ضد خلقیان و عوامل امپریالیزم یاری بگیرد، زیرا که تجربه جنبشهای سایر خلق‏ها ثابت کرده است که گرفتن کمک و یاری از دولتهای ضد خلقی، نه تنها جنبش را پیش ‌نمیراند، بلکه باعث انحراف و انهدام جنبش خواهد شد. مثال تاریخی این واقعیت، مبارزات دیگر برادران کرد ما در عراق به رهبری ملامصطفی بارزانی است که حتی با دادن 25 هزار شهید، بعلت تکیه کردن به رژیم ضد خلقی شاه با شکست روبرو شد که در تاریخ بعنوان «آش به تال»‌ثبت گردیده است. ما میپرسیم آیا تکرار چنین کارهائی در این مرحله از مبارزات حساس و سرنوشت ساز ما که تاریخ، غلط بودن آنرا ثابت نموده در پیشگاه خلق که این چنین ناجوانمردانه با سرنوشتشان بازی می‏شود، را می توان توجیه نمود. حزب دمکرات کردستان ایران معتقد است جنبش خلق کرد کردستان ایران فقط زمانی شاهد پیروزی را به آغوش می کشد که از دستبرد ضد خلقیان و دوستی آنان بدور باشد. با این اعتقاد، ما وظیفه انقلابی خود میدانیم هرگونه عمل نادرست را برای آگاهی و قضاوت مردم که انقلاب از آن خود آنهاست، افشا کنیم. در تاریخ 26/1/58 پیشمرگان قهرمان حزب دمکرات کردستان ایران، تشکیلات مریوان، در اطراف بایوه و باشماق، مرز ایران و عراق، متوجه ورود سه ماشین از مرز عراق بخاک ایران میشوند. با این اعتقاد که خلق کرد از رژیم‏های ضد خلقی اسلحه دریافت می‏دارد، برای روشن شدن موضوع که اسلحه‏ها از کجا آمده و برای چه کسی است، پیشمرگان اقدام به ضبط محموله ماشین‏ها که حاوی اسلحه ضد هوائی با کالیبر‏های مختلف، نود قبضه کلاشینکف و فشنگ کافی و پتو بود میکنند و شخصی به نام «حامد محمد طاهر بک» مسوول گروهی مسلح در جوانرود نیز که همراه اسلحه‏ها بود بازداشت می‏شود. در موقع ضبط کردن اسلحه‏ها «شیخ جلالدین حسینی» می‏گوید که این اسلحه‏ها بوسیله ما برای دفتر شیخ عزالدین حسینی آورده شده است، اما نماینده ماموستا در مریوان بعد از تماس با شیخ عزالدین، گفته شیخ جلال الدین را تکذیب میکند. همچنین در این میان، متأسفانه برادران «کومله» از شیخ جلال الدین دفاع نموده و تقاضای استرداد اسلحه ‏ها را به شیخ جلال مینمایند و مدعی می‏شوند که حزب دمکرات نباید با چنین اقداماتی مخالفت کند. در این جریان، عده ای مسلح و ناآگاه برای نمایش قدرت و طرفداری از شیخ جلال حسینی در مریوان ظاهر میشوند. همزمان با این اقدام، مردم از حزب دمکرات کردستان ایران برای جلوگیری از ایجاد تشنج استمداد می طلبند. عده ای معتمد برای حل مساله، به مریوان می‏آیند و به بحث و مذاکره میپردازند. حزب دمکرات کردستان ایران با توجه به شرایط حساس کردستان و برای یاری رسانیدن به موقعیت هیات نمایندگی خلق کرد در مذاکره و جلوگیری از ایجاد محیط متشنج و احترام به خواست مردم و معتمدین کرد و برای حفظ و آرامش شهر و منطقه، اقدام به استرداد اسلحه ‏ها به شیخ جلال حسینی می کند ظاهر یکی نیز پس از آزادی می‌گوید بگذار حزب دمکرات بمیرد، زیرا که من چهل هزار دینار عراقی همراه خود داشتم که آنها نفهمیدند. همچنین در این جریان، بودند گروه‏هائی که خود را یاور زحمتکشان می نامیدند، اما در این مساله که دخالت بیگانه در سرنوشت ما مطرح بود هیچ دفاعی از استقلال ایران نکردند، بلکه برعکس از طرف وابسته طرفداری می‏نمودند. حزب دمکرات کردستان ایران وظیفه دارد که مردم را با این حقایق تلخ روبرو سازد و هشدار بدهد. اطلاعات رسیده حاکیست که عده‌ای از اشخاص و گروهها بنام خلق کرد و بنام جنبش کردستان ایران، با سرسپردگان امپریالیزم، پیمانهایی بسته‌اند. باید آگاه و بیدار بود که این چنین اقداماتی از سوی هر کس و هر گروه، خطری است بس بزرگ برای مبارزات بر حق خلق کرد و سم مهلکی است برای جلوگیری از وحدت هرچه بیشتر خلقهای ایران در جهت بدست آوردن «دمکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان»، این گونه اعمال فقط میتواند زمینه ای باشد برای ایجاد محیط برادرکشی و لوث کردن مبارزات ما در راه کسب خودمختاری، دست ضد خلقیان از مبارزات خلق بدور.(اطلاعات14/11/1358)

banisadr22

 • دکتر قاسملو: بدخواهان نمیگذارند مذاکرات سر بگیرد.

سنندج – خبرنگار اطلاعات: در رابطه با مسایل کردستان دکتر قاسملو دبیر کل حزب دمکرات کردستان وارد سنندج شد و ساعت 3 بعداز ظهر دیروز در یک جلسه سخنرانی که از طرف حزب دمکرات کردستان ایران، تشکیلات سنندج، در سالن تختی این شهر ترتیب یافته بود شرکت کرد. در این اجتماع که عده کثیری از اهالی سنندج شرکت داشتند، دکتر قاسملو در قسمتی از سخنان خود در پاسخ به اتهاماتی که از طرف بعضی از گروهای چپ رو وافراطی کردستان به حزب دمکرات زده می‏شود گفت:«همانطورکه امام خمینی فرمودند، بدخواهان نمی‏گذارند مذاکرات سر بگیرد ومیخواهند جنگ تحمیلی برای کردستان تدارک ببینند. فرستادن هیاتی از سوی حزب برای مذاکره با مسؤلین به تهران، بە هیچ وجه نفی هیات نمایندگی کرد نیست. ما فقط میخواستیم  راه بازشود واین وضع «نه جنگ، نه صلح »خاتمه یابد. ما هزاران پیشمرگه در این راه داده ایم واکنون هم از اتهام نمی‏ترسیم.احزاب منطقه که تهمت می‏زنند باید بدانند راه مبارزه، برچسب زدن به گروه‏های دیگر نیست، بلکه همکاری است. قاسملو یاد آور شد که طرح شش ماده ای، 26 ماده  هیات نمایندگی خلق کرد را نفی نمی‏کند.

تظاهرات مخالفین

هنگام ورود قاسملو به سالن تختی، گروههای هوادار «کومله» و «پیکار» و«چریک‏های فدایی خلق» در خیابان‏ها دست به تظاهرات زدند و حزب دمکرات را سازشکار خواندند ومذاکرات هیات نمایندگی حزب دمکرات کردستان ایران را محکوم کردند.

مذاکرات نمایندگان کرد با رییس‌ جمهوری رضایت بخش بود.

غنی بلوریان معاون حزب دمکرات کردستان گفت: «بنی صدر با طرح خودمختاری کردستان،چندان مخالفتی ندارد وامید برقراری خودمختاری مورد تقاضای کردها در چهارچوب ایران مستقل،  بسیار افزایش یافته است». صبح دیروز غنی بلوریان بهمراه «احمد قاضی»، «فوزیه قاضی»،«حسن زاده» و«نوید معینی» بادسته گلی که روی آن به فارسی وکردی، درود‏های حزب دمکرات نثار روان دکتر مصدق شده بود، در احمد آباد حضور یافتند. بلوریان در گفتگو با خبرنگار سیاسی روزنامه اطلاعات، مطالب تازه ای از سفر هیات کرد به تهران شرح داد. وی در پاسخ به این سوال که اگر مذاکرات شما با رییس‌جمهوری، مورد تایید شیخ عزالدین ودیگر گروههای کرد قرارنگیرد، چه خواهد شد.گفت: “ما نمایندگان حزب دمکرات هستیم واز طرف حزب دمکرات کردستان ایران اینجا حاضر شده ایم. بنظر ما مهم، خواسته‏های خلق کرد است. ما اگر این خواست‏هارا برآورده کنیم دیگر هیچ حرفی نخواهیم داشت». وی افزود: «آقای رییس‌جمهورهم به ما درمورد آرامش منطقه مطالبی گفتند. به طور کلی، مذاکرات با رییس‌جمهور در تهران، رضایت بخش است. اگر ما بتوانیم برای خلق کرد کاری انجام دهیم، آن وقت می‏توانیم آرامش را برقرار سازیم واز همه بخواهیم امنیت منطقه را حفظ کنند. ما به رییس‌جمهور گفتیم اگر خواست‏های بحق کرد‏ها پذیرفته شود وبه آن جنبه رسمی‏داده شود، دیگر هیچ گروهی قادر نخواهد بود از موقعیت سوء استفاده کرده و آتش افروزی کند».

خودمختاری

غنی بلوریان در پاسخ این سوال که بر سر دو عنوان خود گردانی یا خودمختاری چه توافقی شداست، گفت: «ما در اصل هیچ اشکالی نداریم، فعلا باید کلیات را حل کنیم تا آرامش برقرار شود، برای جزئیات، فرصت هست.بین آنچه که ما می‏خواهیم با آنچه هیات ویژه تنظیم کرده اختلاف چندانی وجود ندارد». بلوریان همچنین گفت: «درملاقاتهای مکرری که با آقای داریوش فروهر داشتیم، بسیاری از مشکلات حل شده است. ما امیدواریم دیگر با آقای رییس‌جمهور، این وضع نه جنگ ونه صلح برای همیشه حل شود». احمد قاضی، عضو مطبوعاتی هیات نمایندگی کرد که در این گفتگو حضور داشت گفت: «هیات پنچ نفره فردا  (امروز )به کردستان باز خواهد گشت، اما این احتمال هم وجود دارد که باز گشت هیات، چند روز به تاخیر افتد ولی در هر صورت، بستگی به پیشرفت کار دارد ومن در تهران خواهم ماند».(اطلاعات13/12/1358)

 •  بخشی از سخنرانی آقای بنی صدر در اجتماع مردم تهران به مناسبت سالگرد جمهوری در 14 فروردین59

مردم کردستان تجزیه‌طلب نیستند

اما درباره کردستان از روز نخست من بر این باور بودم که مردم کردستان جدایی از ایران را به هیچ‌ قیمت نمی‌خواهند. نه زیر بار می‌روند نه تحمل می‌کنند. بر این باور بودم که مردم کردستان از صمیم دل خواهان پیروزی انقلاب اسلامی ما هستند و خود آن‌ها جزیی از این انقلاب و کوشای در این انقلاب و شریک ما در سرنگون کردن رژیم منفور پیشین بودند. بنابراین من به این مردم گفته‌ام که هر وقت آن‌ها بخواهند ارتش با نیروهای مسلح آماده‌اند از خواست آنان پیروی نمایند و عناصر ‌مسلحی را که میخواهند با زور اراده خودشان را برمردم آن سامان وملت ما تحمیل کنند بر سر جای خودشان بنشانند. من در آغاز انتخاب به ریاست جمهوری هیاتی را از حزب دمکرات کردستان پذیرفتیم. آن‌ها یک قطعنامه شش ماده‌ایی  به من ارایه دادند. این قطعنامه در هیات ویژه مورد رسیدگی قرار گرفت. این هیات اصلاحاتی را در آن قطعنامه لازم دید. آن قطعنامه و این اصلاحات را به من دادند من بر سر حرف خود ایستاده‌ام.امام نیز در بیانات خود گفته‌اند از نظر این‌که جای هیچگونه شائبه و تفاوتی میان گرایش به مذهب شیعه و سنی نباشد، این تغییر در قانون اساسی به عمل آید. بنابراین وقتی ما چیزی را پذیرفته‌ایم پیش از این‌که شما با اسلحه خواهان آن باشید، ما خود آن را اظهار کرده‌ایم چه حاجت که شما این چیز را که پذیرفته و قبول داریم به زور اسلحه به ما تحمل بکنید. این است که ما در صداقت گروه‌های مسلح تردید جدی داریم. من تردید دارم که وقتی ما خود پذیرفته‌ایم و شما اسلحه به دست گرفته‌اید این را بهانه کارهای بعدی قرار نداده باشید. اگر شما صداقت دارید اسلحه‌تان را زمین بگذارید و اگر زمین نگذاشتید انتظار نداشته باشید که ما دست روی دست بگذاریم تماشا کنیم. ارتش ما و همه نیروهای مسلح از من فرمان دارند که این اسلحه را از دست شما بگیرند پس از آن‌که نظم و امنیت در آن سامان مستقر شد ما به وعده خود عمل می‌کنیم. ما مردمی هستیم که به عهد خود وفا می کنیم و فرمان امام را عیناً و دقیقاً در آن سامان و در همه استان‌های کشور به اجرا در می‌آوریم. اما درباره وقایع اخیر کردستان، من باید به شما گزارش کنم که آن‌هایی که به پیش ما می‌آیند و زبان تفاهم دارند باید عملاً ‌هم تفاهم‌طلبی داشته باشند. دیشب از ارومیه به من تلفن کردند و گفتند که آماده تفاهم با دولت هستند. اگر این‌طور است پس چرا شما خودتان اعلام آتش‌بس میکنید بعد قدم به قدم روز به روز ساعت به ساعت آن‌چه را که خود پذیرفته‌اید نقض میکنید؟ بنی صدر در ادامه سخنان خود خطاب به گروه‌های مسلح گفت: به پاسگاه‌ها مکرر در مکرر حمله بکنید به شهرها که نباید در آن‌جا مسلحانه باشید، مسلحانه در آن‌جا حاضر باشید. (کیهان14/1/58)

 

 • بخشی از مصاحبه اختصاصی دکتر قاسملو با روزنامه کیهان

س: طرح شش‌اصلی که شما پیشنهاد کرده‌اید در رابطه با هیات حسن‌نیت و نماینده امام تا چه اندازه موفق بوده و اختلاف شما با دولت بر سر چه موضوعی می‌باشد؟

ج: متأسفم که این حرف را می‌زنم، من نمی‌دانم که با چه کسی طرف هستیم. چندین ماه از روز اعلام آتش‌بس،  تا حالا طرف ما هیات ویژه دولت برای کردستان بوده، این هیات آمد و رفت. هر چه ما گفتیم، هر چه ما سعی کردیم که به یک توافقی برسیم همین که آقای صباغیان از کردستان خارج شدند مثل این‌که همه را فراموش کرد و عملاً به اشکال‌تراشی و کارشکنی پرداخت. روز اول گفتند با نمایندگی خلق کرد وارد مذاکره نمی‌شوند که این را ما بهانه‌ ای بیشتر نمی‌دانیم. بعداً حتی از خود ما و خیلی از گروه‌های دیگر به ما اتهام وارد کردند که چرا تنها با دولت وارد مذاکره شده‌اید و ما برای این‌که علاقه و عقیده داریم و هنوز هم بر سر عقیده‌ خودمان هستیم که مساله‌ کردستان راه حل نظامی ندارد، باید نشست و مذاکره کرد و بدین جهت نشستیم و آن شش اصل را دو ماه پیش به امام دادیم. در همان زمان گفتند که موافقت شد و بعد متأسفانه مساله‌ بیماری امام پیش آمد و قرار بود هیاتی از طرف خود امام به کردستان بیاید. این هیات نیامد و بعد رئیس‌جمهور انتخاب شد و ما به آقای بنی‌صدر رای ندادیم ولی وقتی انتخاب شد، رئیس‌جمهور آن کسانی نیست که به آن رای دادند بلکه رئیس‌جمهور، کشور است و ما به عنوان یک مقام رسمی به ایشان رجوع کردیم، تماس گرفته‌ایم.

2

آقای حسن‌زاده که عضو دفتر سیاسی ما هستند جزو هیاتی بودند که رفتند با خود ایشان مذاکره کردند و آقای رئیس‌جمهور این 6 اصل را قبول کردند. اگر تصریحاً و یا صراحتاً قبول نکرده باشد، تلویحاً قبول کرده‌اند و ما گفتیم که اگر این 6 اصل را عنوان بکنیم آن وقت دیگر نیازی به مذاکره نیست. ما پشتیبانی می‌کنیم از ریاست شما و ما عقیده داریم که اگر این 6 اصل تصویب بشود اکثریت قریب ‌به اتفاق ملت کرد از این 6 اصل طرفداری می‌کنند چرا که خواسته‌های خلق کرد در این 6 اصل گنجانده شده است. یعنی می‌خواهم نتیجه بگیرم که ما حداکثر کوشش خودمان را برای اینکه از طریق مسالمت‌آمیز مساله را حل بکنیم به کار بردیم وقتی که درگیری‌های ارومیه پیش آمد خوب ما متوجه شدیم که عملاً هم آقای استاندار که در حرف طوری نشان می‌داد که مخالف درگیری است و عملاً‌ در درگیری‌ها شرکت داشت و هم کسانی که چندین‌بار در واقع درگیری به وجود آوردند آقای حسنی با آقای ظهیرنژاد بودند و این درگیری‌ها درست دو روز بعد از این‌که آقای ظهیرنژاد به فرماندهی کل ژاندارمری منصوب شد شروع شد و تصادفی نبود، به نظر من ما واقعاً دیدیم که دارند یک جنگ و برادرکشی راه می‌اندازند از آقای بنی‌صدر هم که خبر نشد، در نتیجه هیچ راه دیگری که مجدداً‌به خود امام مراجعه بکنیم نداشتیم این بود که تلگرافی فرستادیم به حضور امام و در روزنامه کیهان هم چاپ شد و تماماً به همان صورتی که مطرح کردیم و خوشبختانه امام بلافاصله جواب داد و آقای حجت‌الاسلام کرمانی را فرستاد برای مذاکره و در واقع ایشان برای مذاکره با حزب دمکرات این‌جا آمدند و در جلسه‌ای که داشتیم و 9 ساعت به طول انجامید، مذاکره کردیم و تقریباً به توافق کامل رسیدیم و ایشان این توافق را اعلام هم کردند و اخیراً که این‌جا بودند پیشنهادهای شخصی را که داده بودیم و این که اعلام همان 6 اصل که از طرف خود امام بود با خودشان بردند. قرار بود که برگردند. در عرض همین هفته که گذشت خبری به ما بدهند ولی متأسفانه که از ایشان خبری نشد. این وضعی است که الان وجود دارد. وضعِ نه جنگ و نه صلح که البته با آن اقداماتی که عده‌ای توطئه‌گر، در ارومیه، در نقده و در کرمانشاه جمع شده‌اند و امکانات زیادی هم در اختیار دارند. با این وضع خطر جنگ و برادرکشی همیشه هست و حالا هم در شرایط فعلی که مبارزه با امپریالیسم آمریکا در واقع گسترش بیشتری یافته ما نظرمان را در اعلامیه‌ای بیان کردیم که برای تحکیم جبهه‌ داخلی باید اول مبارزه ضد امپریالیستی را همه‌جانبه و به صورت پی‌گیر، پیش برد. (کیهان 27/1/1359)

 • بخشی از سرمقاله روزنامه انقلاب اسلامی تحت عنوان کردستان و «اضمحلال قدرت مرکزی» به قلم آقای بنی صدر:

در آغاز انتخاب به ریاست جمهوری، از سوی حزب دمکرات کردستان هیاتی با طرحی 6 ماده ای به نزد من آمد و آن طرح با اصلاحاتی که در آن انجام گرفت پذیرفته شد.هم در آن مجلس مقبول همه شد که آنچه داده میشود به مردم کردستان است و نه به گروه های مسلح.

…روز سه شنبه در اجتماع بزرگ مردم تهران گفتیم که 6 ماده را با اصلاحاتی که در آن گرفته است پذیرفته ایم.

… دستور داده شد به محض آن که گروه های مسلح بپذیرند شهر را ترک کنند و به جنگی که تحمیل کرده اند پایان بدهند عملیات نظامی قطع شود. نیم روزی نیز به طور یک جانبه عملیات قطع شد. قرار شد تلگرافی بفرستند و پاسخی در این باره بگیرند که هیچ خبری نشد. در اجتماع مردم اهواز بدون آنکه تلگرام رسیده باشد، از نو تاکید کردیم که 6 ماده را با اصلاحاتی که در آن انجام گرفته است می پذیریم . تا هر گونه بهانه ای از بین برود . اما باز دست بر نداشتند. (روزنامەی انقلاب اسلامی 7/2/59)

 • تلگراف حزب دمکرات به رییس‌جمهور

امروز حزب دمکرات کردستان ایران تلگرامی به این شرح به رئیس‌جمهور مخابره کرد:

جناب آقای بنی‌صدر رئیس‌جمهور ایران در این لحظات سرنوشت‌ساز که امپریالیسم جهانخوار با توطئه و تجاوز نظامی آشکار چهره ضد انسانی خود را به مردم ایران نشان داده است با احساس مسؤلیت در برابر ایران ضروری می‌دانیم توجه ‌آن ‌جناب را به مطالب زیر جلب نمائیم.

1ـ حزب دمکرات کردستان ایران همواره پشتیبانی قاطع خود را از مبارزات ضدامپریالیستی ایران به رهبری رهبر انقلاب اعلام داشته اینک یک بار دیگر این پشتیبانی را اعلام می‌نماییم.

2ـ به خاطر بسیج کلی نیروها علیه دشمن شماره یک انقلاب ایران پیشنهاد می‌کنیم دستور فرمایید نیروی ارتش و پاسداران فوراً حمله به کردستان را متوقف نموده و به پادگانهای خود برگردند. مسلماً چنانچه پیشمرگان مورد تهاجم قرار نگیرند آنها از هرگونه حمله و تهاجم خودداری خواهند کرد.

3ـ به منظور ایجاد حسن‌نیت متقابل و هماهنگی کامل نیروهای انقلابی در نبرد علیه امپریالیسم آمریکا انتظار دارد شش اصل خودمختاری که از طرف حزب دمکرات پیشنهاد شد اعلام فرمایید و ما امیدواریم که آقای رئیس‌جمهور در این شرایط حساس با اقدام قاطع و انقلابی در مورد حل مشکل کردستان همه راهها را بر روی بدخواهان و دشمنان انقلاب ایران ببندد. (کیهان10/2/1359)

 • گفتگو با غنی بلوریان

مهاباد ـ خبرنگار اعزامی کیهان: غنی بلوریان عضو کمیته مرکزی حزب دمکرات کردستان ایران دیروز صبح در گفتگویی با کیهان شرکت کرد.وی گفت:

اگر شش اصل پیشنهادی حزب دمکرات کردستان ایران که مورد قبول رییس‌جمهوری قرار گرفته است هر چه زودتر اعلام گردد ، هر نیرویی که دست به تعرض در منطقه کردستان بزند در مقابل تمام مردم ایران قرار می‌گیرد.

Abdul-Rahman-Ghassemlou

دکتر عبدالرحمن قاسملو

غنی بلوریان نماینده مجلس شورای ملی و عضو کمیته مرکزی حزب دمکرات با عنوان این مطلب به خبرنگار اعزامی کیهان به مهاباد گفت: وظیفه تاریخی رییس‌جمهور در شرایط حساس کنونی این است که شش اصل مورد قبول خود را با اصلاحاتی که پیشنهاد کرده است هر چه زودتر اعلام کند تا این جنگ و برادرکشی از بین برود و دست جنگ‌افروزان از منطقه کوتاه شود.

وی همچنین افزود: مردم کردستان شش اصل پیشنهادی حزب دمکرات را قبول دارند و اگر از طرف دولت این پیشنهادات به مرحله اجرا گذاشته شود مردم کردستان نیز دوشادوش مردم ایران در صف مقدم جبهه علیه امپریالیسم جهانی بسرکردگی آمریکا مبارزه خواهند کرد.(کیهان12/2/1359)

 • اعلامیه کمیته مرکزی حزب دمکرات کردستان

متن اعلامیه کمیته مرکزی حزب دمکرات کردستان مبنی بر آتش‌بس به این شرح انتشار یافت:

هم وطنان گرامی مردم شرافتمند کردستان نظر به ضرورت اتحاد همه نیروهای ضدامپریالیستی جمهوری اسلامی ایران در شرایط حساس کنونی و نظر به اینکه مقرر است فردا دهم اردیبهشت ماه 1359 یک هیات حسن‌نیت با تایید آقای رییس‌جمهور از تهران عازم مهاباد شود و با توجه به اینکه مردم شهرهای سنندج و سقز و مریوان و بوکان و مهاباد به علت کشتار مردم بیگناه و ویرانی شهرها از ما خواسته‌اند یک بار دیگر دراعلام آتش‌بس و استقرار صلح پیش قدم باشیم کمیته مرکزی حزب دمکرات کردستان ایران به منظور اثبات حسن‌نیت خود و جلوگیری از جنگ و برادرکشی از نیمه شب سه‌شنبه 9 اردیبهشت ماه 1359 در شهرهای سنندج و سقز و مریوان و بانه اعلام آتش‌بس می‌نماید.

از پیشمرگان رزمنده کردستان درخواست می‌نماید که آتش‌بس را دقیقاً رعایت نمایند و بهانه‌ای به دست آتش‌افروزان و کینه‌توزان ندهند. طبیعی است، آتش‌بس در صورتی ادامه خواهد داشت که ریاست جمهوری به عنوان فرمانده کل قوا آتش‌بس اعلام نماید و دو ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران مقررات ‌آن‌را محترم بشمارد.

در ضمن ما یک بار دیگر پیشنهاد خود را تکرار می‌کنیم و از ریاست جمهوری می‌خواهیم که شش اصل خودمختاری حزب ما را که مورد قبول ایشان نیز قرار گرفته است رسماً اعلام نماید.این امر انشاالله به استقرار صلح دائم و حل مساله کردستان کمک موثر خواهد کرد.(کیهان12/2/1359)

 • طرح 6 ماده‏ای

دکتر ابوالحسن بنی صدر، رئیس جمهور، در گفتگو با صدا و سیما:

رییس جمهوری افزود:« من خود را داوطلب این عنوان کردم برای سختی وضع و نه به لحاظ علاقه به این عنوان. و زمان گفت که حق با من بوده و در این وضعیت سخت، انسان اگر در خودش صلاحیت میداند، باید خود را عرضه کند. ولی در همان وقت گفتم که من راضی به تجزیه یک وجب و یک سرانگشت از خاک ایران و اینکه حاکمیت دولت در آنجا نباشد نیستم و همینطور هم عمل کردم. هنوز مجلس کار خودش را شروع نکرده و بحمدالله ،ما در ناحیه ترکمن صحرا و در ناحیه غرب کشور، خصوصاً استان کردستان به استقرار مجدد حاکمیت دولت یا موفق شدیم یا نزدیک شدیم و امیدواریم که این حاکمیت را مستقر کنیم. آیا این منافات دارد با خودمختاری به معنای اسلامی کلمه که مردم هر محل، امور خودشان را تصدی کنند. به نظر ما نه، این منافات ندارد و شش ماده‏ای را که پیشنهاد شده بود، با اصلاحاتی آن را پذیرفتیم و آقای فروهر را هم مسوول کردیم که این را تعقیب کند و شرایط اجرای آن را فراهم بیاورد. مردم کردستان می توانند مطمئن باشند که ما به وعده‏های خودمان عمل خواهیم کرد. بودجه کلانی هم برای عمران آنجا گذاشتیم و عمران آنجا را هم امیدواریم بلافاصله از فردا یا پس فردا شروع کنیم و خرابی هائی اگر ببار آمده است را جبران می کنیم و مسؤلین دولت، در آنجا وظیفه دارند و بودجه هم برای جبران خرابیها دارند.خوشبختانه خرابیها طبق گزارشی که امروز به من دادند، خیلی کمتر از آن است که ابتدا حدس زده میشد. پس آنچه که می ماند حسن نیت از ناحیه این گروهها است که برای خودشان حسن نیت قائل نیستند. از نظر علمی و واقعی، تضاد بدون مشارکت عامل خارجی در یک پدیده بوجود نمی آید، بنابراین درکردستان، اگر عامل خارجی دخالت نمیکرد هیچ خونی از دماغی ریخته نمی‏شد. پس اگر کسانی در کردستان هستند که می‏خواهند عمل کنند، اینها به مردم دروغ میگویند اگر بگویند، دولت به مردم کردستان کمتر توجه دارد و دل می سوزاند تا دولت عراق یا غیر عراق. پس اسلحه‏ها را بگذارند زمین و بمیان مردم بروندو تبلیغ کنند، مردم به آنها رای بدهند و درحدی که قانون معین می‏کند اختیار کارها را در دست بگیرند». اطلاعات25/2/1359

 •  بخشی از سخنرانی آقای بنی صدر در اجتماع مردم اهواز.

اهواز- دکتر ابوالحسن بنی‌صدر روز گذشته برای ایراد سخنرانی در اجتماع نمازگزاران اهواز وارد این شهر شد و طی یک ساعت سخنرانی، جریاناتی را که موجب درگیری‌های خونین در کردستان و شهرها و دانشگاه‌ها شد، تشریح کرد و این حوادث را توطئه ابرقدرتها در داخل کشور خواند.دکتر بنی صدر در ابتدای سخنان خود با اشاره به مذاکرات خود با هیات نظامی(اعزامی) از حزب دمکرات گفت وقتی قرار شد پاسداران انقلاب سنندج را تخلیه کنند این طور قرار شد که باشگاه افسران و رادیو و تلویزیون و فرودگاه سنندج به در خواست نمایندگان مردم از جانب قشون در دست گرفته شود و قرار شد هیچ نیروی مسلحی در شهر نباشد اما در همان روز که سپاه پاسداران شهر سنندج را ترک گفت گروه‌های مسلح به شهر آمدند و شهر را اشغال کردند. آقای بنی‌صدر ضمن اشاره به ابراز تمایل حزب دمکرات به مذاکرات و گفتگو و طرح 6 ماده‌ای اضافه کرد، پس از‌آن ‌که اصلاحات در 6 اصل پیشنهادی انجام گرفت و من ‌آن ‌را پذیرفتم، بعد گفتند که گروه کومله این 6 اصل را قبول ندارد و جواب دادند. پس، خود، بین خودتان مشکلاتتان را حل کنید تا معلوم شود آنچه می‌شود حرف نیست. بعد از این قضایا جنایات تهدیدآمیز رژیم صدام‌حسین در عراق و قیافه تهدیدآمیزی که او در مرزها گرفت،حمله این گروههای مسلح در دره قاسملو پیش آمد در ‌آن‌وقت آقای کرمانی پیش من آمد و گفت می‌تواند مشکل را از راه گفتگو حل کند. گفتم این کار را بکند اما معلوم شد که نه، برای کمک به رژیم بعث عراق لازم دیده اند به پاسگاه‌های ژاندارمری و ارتش ما حمله کنند ،این است که ارتش وارد عمل شد و ‌آن‌دره را طی کرد و با این که می‌توانست شهر اشنویه را تصرف کند ما محض این که معتقد بودیم استفاده از زور آخرین کاری است  که باید کرد وقتی راهها دیگر به کلی بسته باشد و از‌آنجا که اعتقاد راسخ داریم که خود مردم هستند که باید سایه شوم این گروههای مسلح را از سر خود کوتاه کنند گفتم این کار را نکنند.

کیهان 28/2/1359

*علل انشعاب درحزب دمکرات کردستان اعلام شد.

انشعابیون،خود را «کمیته مرکزی حزب دمکرات طرفدار کنگره چهارم» نامیدند.

کرمانشاه ـ خبرنگار کیهان:در پی انشعاب گروهی از اعضای کمیته مرکزی حزب دمکرات یکی از مسئولین حزب، علت آن را اختلاف‌نظر پیرامون طرح شش ماده‌ای و درگیری اخیر دانست. بر اساس گزارش‌های رسیده از مهاباد در پی بروز مسایل و مشکلاتی که اخیراً در حزب دمکرات کردستان پیرامون ماهیت دولت و ضرورت مبارزه امپریالیستی در شرایط کنونی و طرح شش ماده‌ای حزب دمکرات روی داد. روز گذشته 7 تن از اعضای کمیته مرکزی این حزب با انتشار اطلاعیه‌ای در سطح منطقه انصراف خود را از عضویت کمیته مرکزی اعلام کردند. نام 7 تن از اعضای انشعابی کمیته مرکزی حزب دمکرات به شرح زیر است:

غنی بلوریان ـ فاروق کیخسروی ـ فوزیه قاضی، نوه قاضی محمد از پیشوایان کرد ـ رحیم سیف ‌قاضی، از خانواده قاضی محمد ـ احمد عزیزی (هیمن شاعر ملی کردستان) ـ نوید معینی (کیهان 28/3/1359)

بخشی از مصاحبه شیخ عزالدین حسینی با روزنامه کیهان

س: آیا 6 اصل حزب دمکرات مورد تایید می باشد در غیر این‌صورت چه اصلاحاتی را پیشنهاد می‌کنید؟

طرح 6 ماده‌ای مورد قبول نیست؟

ج: هیات نمایندگی خلق کرد روز اول طرح 6 ماده‌ای را رد کرد و آن‌را به رسمیت نمی‌شناسد و تنها آن طرح 26 ماده‌ای را که از طرف هیات نمایندگی خلق کرد و از جمله حزب دمکرات به دولت داده شده و آن را مبنای مذاکره و اساس مذاکره خواهیم گذاشت، قبول دارد.

س: اگر این طرح مورد توافق دولت قرار بگیرد و حزب دمکرات آن را تایید بکند موضع شما چیست؟

ج: اساساً ‌دولت غیر از تفرقه‌اندازی کاری ندارد و به بعضی از گروه‌ها نزدیکی می‌کند و بعضی دیگر را می‌کوبد، من فکر می‌کنم که هر دسته و هر گروه و هر سازمانی جداگانه با دولت مذاکره بکند گول می‌خورد و دولت اساساً نمی‌خواهد مساله را حل بکند چون ما نمی‌توانیم بگوییم برادر و دوست یکی از سازمان‌ها میباشد و دشمن یکی دیگر، چون همه یک هدف دارند و همه کرد هستند و همه هیات نمایندگی خلق کرد را قبول کردند و هیات خلق کرد اسلحه بیرون آورده و پشتیبانی کرده و آن طرح 26 ماده‌ای خواست هیات نمایندگی خلق کرد بوده و اساساً هیات نمایندگی خلق کرد یک سخنگو را معرفی کرده که از خود حزب دمکرات کردستان می‌باشد. که آقای دکتر عبدالرحمن قاسملو می‌باشد که دبیر کل حزب دمکرات کردستان میباشد. که اگر مذاکره با هیات نمایندگی خلق کرد بشود اساساً چون مسائلی که باید مطرح بشود قبلاً تهیه شده و سخنگو از حزب دمکرات است و سایر سازمان‌ها فقط در هیات حضور دارند می‌تواند دولت با آن‌ها مذاکره کند و ما هیچ اختلافی در مساله خودمختاری نداریم که دولت می‌گوید فلان سازمان می‌تواند بحث کند برای مساله خودمختاری و فلان سازمان نمی‌تواند. (کیهان 31/1/1359)

ابراهیم علی زادە، ضمن رد سخنان آقای بنی صدر در مورد تائید و قبول خودمختاری از طرف شورای انقلاب، می گوید: «این ها را که آقای بنی صدر می گویند جعل است و هیچ مبنای واقعی ندارد. تصویب خودمختاری از طرف دولت یک جعل است و هیچ مستندی جز در ذهن امروز آقای بنی صدر وجود ندارد. در فاصله زمانی ای که شما به آن اشاره می کنید، هیئت نمایندگی خلق کرد مرکب از حزب دموکرات، کوملە، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران با سرپرستی ماموستا شیخ عزالدین حسینی و مشارکت اعضای دفتر او به وجود آمده بود. این هیئت طرح 26 ماده ای برای خودمختاری کردستان تسلیم هیئت دولت مرکزی کرده بود. هیئت مذکور تنها 45 دقیقه گفتگوی رسمی با هیئت نمایندگی خلق کرد انجام داد و بقیه سفرها و وقت هیئت صرف توطئه گری برای از هم پاشاندن هیئت نمایندگی خلق کرد گردید. سرانجام از طریق انجام مذاکره جداگانه با حزب دمکرات کردستان ایران بر اساس طرح 6 ماده ای ارائه شده از جانب این حزب به این کار موفق شد؛ بدون اینکه کوچکترین وقعی هم به طرح مطرح شده از جانب حزب دمکرات بگذارند.»

علی زادە در ادامە می افزاید: «آقای بنی صدر اگر دچار فقدان ذاکره نشده باشند، بایستی به یاد بیاورند که هیئت دولت و شورای انقلابش نه تنها هیچ طرحی را نپذیرفتند، بلکه حتی از قبول کلمه خودمختاری که حزب دمکرات حاضر بود با هر محتوایی آن را بپذیردو خودداری می کردند. در واقع آن ها از “مذاکره” برای کسب فرصت جهت آمادگی برای حمله به کردستان استفاده می کردند. ضمنا این را هم به یاد داشته باشیم که خمینی و بنی صدر و دیگران حمله به کردستان را به بهانه اینکه گویا کمونیست ها در مسجد سنندج زنان را به گروگان گرفته اند، چند ماه قبل از این طرح و مذاکره که آقای بنی صدر درباره آن ها سخن می گوید، آغاز کرده بودند و شکست خورده بودند. تاریخ لحظه به لحظه این دوره مدون است. مگر چقدر می شود شعور مردم را دستکم گرفت.»

رهبر حزب کمونیست ایران، ” گستردە شدن سایه ارتجاع و سرکوب و نفی ابتدایی ترین آزادی ها و حقوق مردم ایران و کردستان” را از دلایل “دفاع مردم کردستان از خود” می داند. علی زادە در این بارە گفت: «خواست خودمختاری و رفع ستم ملی قالب و سنگر این مقاومت بود. مردم کردستان نمی خواستند کت بسته به مسلخ برده شوند. این مقاومت مفید و موثر بود.»

ebrahimalizadeh

ابراهیم علیزاده

 

    از آقای بنی صدر می پرسم کە شما بە تاریخ هشتم شهریور ١٣۵٨ در محل “کانون فرهنگی تربیت” طی یک سخنرانی در شهرستان ارومیە گفتید: “…ارتش در کردستان با ضد انقلاب و ضد ایران می جنگد…ما برق آسا پیروز خواهیم شد و برادران کرد ما فرصت پیدا خواهند کرد کە با ما در یک محیط برادری و در محیط برابری و در ساختمان ایران مستقل و آزاد اسلامی شرکت کنند.” (روزنامەی جمهوری اسلامی ١٢| ۶/ ١٣۵٨)

ارتش و سپاە پاسداران پس از چند سال موفق شدند کە احزاب مخالف دولت را بە لحاظ فیزیکی از منطقە بیرون برانند؛ ولی حالا پس از گذشت ٣٣ سال از پیروزی انقلاب، مردم کردستان معتقدند کە “در ساختمان ایران مستقل و آزاد اسلامی” چندان هم “برادر” و “برابر” نیستند. مشکل از کجاست و چرا این اهداف محقق نشد؟

ابوالحسن بنی صدر: باز متنی که شما برگزیده و مستند پرسش خود کرده اید، واقعیت را همان سان که رخ داده است، منعکس نمی کند. در متن کامل، صحبت از 6 ماه کوشش برای حل مسئله بدون خشونت است. نسل امروز باید بداند که بیشترین کوشش شده است که زور و خشونت محل پیدا نکند. در پاسخ به این کوشش، در سنندج، جنگ افروزی شده است و این جنگ افروزی پیشاپیش حمله عراق به ایران شده است. هرگاه به سرعت و قاطعیت عمل نمی شد و حمله عراق موفق می شد، معلوم است بر سر ایران چه می آمد. بعدها تحقیقی معلوم کرد که قرار رژیم صدام بر این بوده است که «مسئله کرد» را با کشتار حل کند. سالها بعد، بکار بردن سلاح شیمیائی در کردستان عراق مسلم کرد که تحقیق، واقعیت پی برده و آن را باز گفته است. ناکامی قشون صدام هم ایران را نجات داد و هم مانع از آن شد که «مسئله کرد» با کشتار حل شود.

و مشکل این جاست که خشونت بعنوان روش، مانع اول است و مداخله دادن قدرتهای ایرانی مانع دوم است و استبدادی که کشور را در واقع تجزیه می کند و در صورت متحد، مانع سوم است و قدرت بمثابه هدف مانع چهارم است. این موانع همراه با موانع دیگر، مجموعه ای از عوامل را پدید می آورند که وضعیت کنونی را پدید آورده است. وضعیتی که استمرار تاریخی دارد و به روشی که در پاسخ به پرسش دیگر شما داده ام، باید حل شود.

و اما متن سخنانم در ارومیه به نقل از جمهوری اسلامی (12 شهریور58) باز می آوریم:

ارومیه – خبرنگارجمهوری اسلامی:آقای بنی صدرروز پنجشنبه مورخ 8/6/58 وارد ارومیه شد و بعد ازظهر در محل کانون فرهنگی تربیت در اجتماع هزاران نفر از مردم ارومیه سخنانی ایراد کرد.بنی صدردر این سخنرانی اظهار داشت: «ما خواستار آنیم که مشکلات را با تفاهم حل کنیم اگر چنانکه که شش ماه با حزب دموکرات یا آقای عزالدین صبر کردیم برای همین مشی بود البته مشکلاتی هم داشت زیرا در عرض این شش ماه به خیال خودشان خودی گرفته‏اند اما نه، ما چیزی را از دست ندادیم. همه افکار عمومی ایران امروز از نیروی ارتشی که در کردستان است حمایت می‌کنند برای اینکه این نیرو از روی حق آمده. ما شش ماه نحمل کردیم. شش ماه شنیدیم، شش ماه اینها توطئه کردند ما گفتیم نکنید هر چه می‏خواهید بگویید  ما می‌دویم زیرا هیچ کس هوس ندارد که در کردستان آقا بالا سر شما باشد ما می‌خواهیم که همه دست به دست هم داده و راه تازه‏ای برویم حالا همه حرفها زده شده و دیگر جای هیچ گونه بهانه‏ای نمانده حتی ما تقلب انتخاباتی شان را هم نادیده گرفتیم و گفتیم اگر اعتراضی هم هست مردم آنجا  هستند و آقای قاسملو می‌توانند به مجلس بیایند اما یکروز به تشکیل مجلس خبرگان مانده ، حزب دموکرات در پاوه آدمکشی به راه انداخت حالا ما ارتشی که در کردستان داریم غیر ارتش بعث عراق است زیرا این ارتش معرف 35 میلیون ایرانی می‏باشد که در آنجاست. ایران است که در کردستان با ضد انقلاب و ضد ایران می‏جنگد همه شما خواهید دید ما تا حالا برق آسا پیروز شده‏ایم بعد از این هم برق آسا پیروز خواهیم شد و برادران کرد ما فرصت پیدا خواهند کرد که با ما در یک محیط برادری در محیط برابری و در ساختمان ایران مستقل و آزاداسلامی شرکت کنند من به برادران کرد عرض می‏کنم وسوسه کردستان بزرگ هر اندازه جاذب باشداز وسوسه انسان بزرگ در جهان آزاد جاذب‌تر نیست.البته وسوسه‏ایی در برادران کرد ما نیست و آن اقلیت توطئه‌گرا ست که چنین وسوسه‏ای را در مغز خود می‏پرورانند. و من این جمله را بنام شما و همه ملت ایران می‏گویم. پیام ملت ما پیام صلح است و با کسی که بخواهد قبول نکند و شمشیر و جنگ است».(جمهوری اسلامی12/6/1358)

اما ابراهیم علی زادە در مورد رفتار دولت مرکزی با مردم کردستان، نقش احزاب کرد در کردستان و جنگ مسلحانە نظر دیگری دارد: «قبلا باید این نکته را روشن کنم که مبارزه مسلحانه تنها یک وجه مبارزه مردم کردستان بر علیه جمهوری اسلامی بود که به تدریج  در حاشیه قرار گرفت. اگر چه ما به سهم خود کوشیده ایم که ظرفیت آغاز مجدد آنرا در زمان و درشرایط مناسب بعنوان شکلی از مقاومت مردم در برابر رژیم حفظ کنیم. کوملە را نمی توان تشکیلاتی به حساب آورد که تبعیدی است و به بیرون رانده شده است؛ زیرا جریانی است که در زندگی و مبارزه هر روزه مردم کردستان حضور عینی و انکار ناپذیر دارد.»

وی در مورد خواست های  مردم کردستان می گوید: «رفع ستم ملی یک مطالبه مردم کردستان است، اما رژیم میداند مردم کردستان در عین اینکه میخواهند شهروندان متساوی الحقوق در ایران باشند، در همان حال میخواهند منطقه محل سکونت خود را آن گونه که خود میخواهند اداره کنند. این جاست که جمهوری اسلامی با ماهیت ضد مردمی و ضد دموکراتیکی که دارد چنین موقعیتی را تحمل نمی کند. جمهوری اسلامی دوره سالهای هزارو سیصد و پنجاە و هشت و و هزار و سیصد و پنجاە و نە را در کردستان تجربه کرده است و میداند کردستان رها شده از ستم ملی به منبع الهام و به پشتیبان مبارزات آزادیخواهانه مردم در بقیه نقاط ایران تبدیل میشود و این آن چیزی است که این رژیم آنرا برنمی تابد.

البته این تنها مردم کرد نیستند که شهروندان درجه دوم این کشور هستند. ملیتهای دیگر ساکن ایران نیز کم و بیش در چنین موقعیتی قرار دارند. نه تنها ملیتها، بلکه کل زنان این کشور هم مطابق قانون، انسانهای درجه دوم به حساب می­ آیند. از بقیه مردم ایران هم اعم از زن و مرد و کرد و غیر کرد سلب آزادی و سلب حقوق انسانی شده است.  دوام این رژیم از طریق تحمیل همه این بی­حقوقی ها ممکن شده است.»

    شما طی مصاحبەها و نطق هایی کە بعد از  پیروزی انقلاب و دوران رئیس جهمهوری ارایە می کردید، نسبت بە عملکرد و نیات احزاب کرد بدبین بودید، تا جایی کە آنان را “فریب خوردەی بیگانگان” می خواندید کە با بیگانگان ارتباط دارند. در همان حال میان مردم کردستان و احزاب موجود تفاوت قائل بودید و خط کشی معینی داشتید.

ابوالحسن بنی صدر:

نظر من در باره حزب و نقش آن در جامعه، در کتاب رهبری در دموکراسی تشریح شده است. حزب وقتی قدرت را هدف می کند، از جامعه جدا است. هدفش دست یافتن بر قدرت است. اما حتی وقتی آزادی را هدف می کند، هنوز سازمانی جدا از جامعه می شود. هرگاه همواره بخواهد در سطح جامعه عمل کند و هدفی جز استقلال و آزادی انسان نداشته باشد، نقش نیروی محرکه تغییر را در جامعه بازی می کند.

بنابراین:

الف- هرگز نباید گذاشت که یک سازمان سیاسی جانشین مردم بگردد. حق را مردم دارند و حق قابل انتقال نیست که یک سازمان بتواند آن را به خود منتقل کند.

ب- سازمان سیاسی هم که استقلال (هرکس صاحب حق تصمیم است  و آزادی (هرکس دارای حق گزینش نوع تصمیم خویش است) انسان را هدف می کند، جانشین مردم در حقوق آنها نمی شود. بدین قرار، نسبت به احزابی که قدرت را هدف فعالیت سیاسی می شناسند، خوش بین نیستم. پیشنهادم به همه آنها که مبارزه می کنند اینست که استقلال و آزادی و حقوقمندی را هدف خویش شناسند و هیچگاه خویشتن را قیم مردم نشمارند.

درباب حزبهای کردستان در آن ایام، اینک بخش بزرگی از اسناد منتشر شده اند و می گویند چه گفته اند و کرده اند.

ابراهیم علی زادە ضمن تائید ارتباط احزاب کرد و خصوصا حزب کوملە با دولت عراق، می گوید کە “کوملە با دولت عراق مناسباتی برقرار کرد.” وی در توضیح دلایل ارتباط با دولت عراق می گوید: «این مناسبات بر مبنای تشدید اختلافات ایران و عراق و شروع جنگ ممکن شد. از جانب دولت عراق هدف آن تضعیف رژیم ایران از طریق تقویت اپوزیسیون بود و از جانب کوملە هدف آن تقویت جنبش انقلابی کردستان بود. این رابطه علنی بود.»

1

 

ابراهیم علی زادە اما تاکید می کند کە”توده های مردم کردستان و ایران و افکار عمومی به طور کلی از جزئیات آن مطلع بودند. این رابطه بدون قید و شرط بود و تاثیری بر اعلام موضع اصولی ما در قبال این جنگ ارتجاعی نداشت.” وی در مورد چگونگی در جریان گذاشتن ارتباط حزب متبوعش با دولت وقت عراق می گوید: «هر چند ماه یکبار نیز گزارشی از آن در مطبوعات و رسانه های کوملە و غیره انتشار می یافت. جزئیات این رابطه با نیروی اصلی فعال آن موقع اپوزیسیون رژیم عراق در کردستان عراق، از جملە اتحادیه میهنی کردستان، مرتبا در میان گذاشته می شد. به علاوه با بیشتر نیروهای چپ رادیکال ایران که در دسترس بودند، در این رابطه مشورت و هم فکری شده بود.»

آقای بنی صدر، شما در چند جا اشارە کردەاید کە کارهایی کە خلخالی در کردستان انجام داد “جنایت” بود؛ ولی با تمام شواهد و قرائنی کە دست داشتن وی را در قتل عام های فلەای در آن خطە نشان میداد، ولی او هرگز بدین خاطر محاکمە نگردید. شما چقدر پیگیر مسالە بودید، چرا دولت وی را محاکمە نکرد؟

ابوالحسن بنی صدر:

هرگاه مراد شما از دولت، قوه مجریه است، این قوه  حق ندارد کسی را محاکمه کند. در باره جنایات او، اسناد تهیه و در اختیار سازمانهای مدافع حقوق انسان قرار داده شد. کتاب خاطرات او نیز به شما می گوید چرا آنهمه با بنی صدر دشمنی می کند. در همان سخرانی در کنگره به محاکمه های امثال خلخالی نیز پرداخته ام که پسخ پرسش شما است:

«مفهوم سازشکاری و عدم سازشکاری همین جا روشن می‌شود اگر ما همان رویه‌های و روشهای سیاسی که در رژیم سابق مرسوم بوده است و همان حق کشی‌ها و زورگویی‌ها و همان محاکمه‌های سری و بدون دلیل و مدرک همان رابطه به جای ضابطه به نام اسلام برقرار کنیم به اسلام خدمت نکرده‌ایم، جامعه و اسلام را فاسد کرده‌ایم و خدا از ما نخواهد گذشت‌. ما انقلاب کردیم تا به جای هر چیز قانون اسلام حکومت کند و در ‌این جاست که نباید سازشکار بود‌.

بنی‌صدر افزود به همه آنهایی که خیلی شتاب‌زده هستند خصوصاً در مجازات کردن باید بگویم که‌این پیام اسلام را بشنوید و بدانید که اگر شما یک نفر را از روی حق محکوم کردید ‌این جامعه را اصلاح خواهد کرد و اگر 1000 نفر را محکوم کردید و با قاطعیت هم مجازات کردید جامعه را اصلاح که نخواهد کرد هیچ فاسد هم خواهد کرد و ‌این است معنای سازشکاری و به ‌این قاطعیت نمی‌گویند به ‌این عدم سازشکاری نمی‌گویند ‌این را سازشکاری از بنیاد می‌نامند و روش‌های ضد اسلامی ‌رییس‌جمهور با اشاره به ‌این نکته که اسلام در قضاوت بسیار دقیق و سخت موشکاف است:

ممکن نیست که قاضی اسلام بتواند بدون ‌اینکه علم قبلی پیدا بکند حکم صادر بنماید و ما اگر بخواهیم در اداره امور کشور اسلام را حاکم بنمائیم ناگزیر باید همین دقت‌های اسلامی ‌را رعایت کنیم‌.

اسلام قاطعیت علی‌وار می‌خواهد و حکومت اسلام باید وقتی که پای حق به میان آمد با قاطعیت عمل نکند‌.»

ابراهیم علی زادە ضمن برشمردن احکام صادرە از جانب خلخالی، نقش آیت اللە خمینی را قتل عام مردم شهرهای مختلف کردستان بە دست حاکم شرع را برجستە ارزیابی می کند. وی می گوید: «خلخالی فرستاده ویژه خمینی بود که به عنوان حاکم شرع ماموریت داشت زندانیان به اسارت گرفته شده را بدون هیچگونه تشریفات حقوقی در محل اعدام کند. خمینی دست وی را در ارتکاب هر عمل جنایتکارانه­ای باز گذاشته بود. وی روز 29 مرداد 1358 به کرمانشاه رسید و از آنجا عازم پاوه شد. بلافاصله حکم اعدام 18نفر را در این شهر صادر و سحرگاه روز بعد همه آنها را که در میانشان تعدادی نوجوان بودند به جوخه آتش سپرد.

خلخالی روز سوم شهریور به پادگان مریوان رفت و  روز 4 شهریور1358،  9 نفر را در آنجا اعدام کرد.

روز 5 شهریور  به سنندج رفت و حکم اعدام 11 نفر را در سنندج صادر  کرد و این حکم ساعت 5 بعد از ظهر همان روز در پادگان سنندج بە اجرا درآمد. روز 6 شهریور عازم سقز شد و 20 نفر را هم در پادگان این شهر اعدام کرد. روز بعد به تهران برگشت و گزارش جنایتهای خود را به خمینی داد و در مصاحبه ای اعلام کرد که “غائله کردستان” را خوابانده است. اما در کمتر از سه ماه مقاومت مردم کردستان، بادی را که خلخالی کاشته بود به طوفان تبدیل کرد و ارتش و سپاهیان خمینی را بە زانو درآورد.»

xalxali2

ابراهیم علی زادە در آخر می گوید: «تقریبا همه از خمینی گرفته تا بنیانگذاران سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، که بعدا لباس اصلاح طلبی به تن کردند، در این که مقاومت مردم در کردستان باید درهم شکسته شود، تا حکومت اسلامی تثبیت شود، متفق القول بودند.»

    امروز پس از ٣٣ سال از انقلاب اسلامی، شما  راجع بە وضعیت کلی کردستان ایران و احزاب موجود چە دیدگاهی دارید و در همان حال چە راە حلی را برای مسالەی کردستان ارائە میکنید؟

ابوالحسن بنی صدر:

دیدگاه امروز من اینست که هر مشکلی می باید بر وفق اصول استقلال و آزادی و حقوق انسان حل شود. بنا بر این مسئله قومی، می باید موافق:

الف- حق اشتراک بمعنای حق برابر هر ایرانی در حاکمیت بر سرنوشت خویش.

ب- حق اختلاف بدین معنی که هر قومی حق بر هویت فرهنگی خود را دارد.

ج- حق صلح ملی بمعنای زیستن در صلح و آشتی و تعاون زیستن و ممنوع بودن زور و خشونت در حل و فصل مسائل

د- برابری در مدیریت کشور بدین معنی که برای اینکه حقی از اقلیت قومی ضایع نشود، شورائی را پیشنهاد می کنم که به کار رشد کشور می پردازد و اعضای آن از نمایندگان اقوام تشکیل می شود و اکثریت و اقلیت در آن، به تعداد مساوی، نماینده دارند.

تجربه دوران انقلاب و از آن پس تا امروز، به همگان درسها که باید آموخته است و امکان حل مشکل قومی بر وفق پیشنهاد بالا، فراهم آمده است.

و از وضعیت احزاب کردستان ایران اطلاعی که اجازه اظهار نظر بدهد، ندارم. امیدوارم تضاد را بمثابه اصل راهنما، با توحید و آشتی و همزیستی در صلح و صفا جانشین کرده اند.

رهبر حزب کمونیست ایران و سازمان کردستان آن حزب، راهکارهای دیگری را برای حل مسالە کردستان ارایە       می دهد. دیدگاهی کە بە نظر می رسد بیانگر موضع رسمی حزب مطبوع وی هم باشد.

ابراهیم علی زادە می گوید: «در این زمینه ما برنامه مدونی داریم که مبنی فعالیت ما در این زمینه در جامعه کردستان است. اساس این برنامه بر برقراری حاکمیت مردم در یک نظام دموکراتیک شورائی استوار است و در آن حقوق کارگران، زنان، همه اقشار محروم جامعه، مسئله آزادیهای دموکراتیک و مسئله جبران عقب ماندگیهای اقتصادی، نقش احزاب سیاسی، بدقت بیان شده است. در زمینه مسالە ملی بطور مشخص تاکید شده است.»

از دیدگاە ابراهیم علی زادە: «وجود ستمگری ملی همواره عاملی برای عقب ماندگی اقتصادی و فرهنگی این ملت بوده و مردم کردستان ایران بارها علیه این ستمگری ملی و برای کسب حق تعیین سرنوشت به مبارزه برخاسته اند. از این رو  در کردستان آزاد شده حق تعیین سرنوشت مردم کردستان به معنی حق آزادی جدا شدن از ایران و تشکیل دولت مستقل بعنوان قانون اعلام می شود. چنانچه با تامینرسمی، عملی و واقعی شرایطی که در برنامه فوق گنجانده شده است مردم کردستان تصمیم بگیرند که در چهارچوب کشور ایران باقی بمانند، در این صورت دولت مرکزی موظف است علاوه بر پذیرش کلیه شرایط  مندرج در این برنامه همچنین مطابق یک سیاست و برنامه ریزی اقتصادی آگاهانه عقب ماندگی های ناشی از وجود تبعیض ملی را با اختصاص بودجه و امکانات کافی در همه زمینه ها جبران نماید.»

این مطالب بدون ویرایش رادیو کوچه منتشر شده است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , , , , , , , , , , 

۵ Comments


 1. محمود دلخواسته
  1

  نگاهی اجمالی می گوید که تحقیقی عمیق می باشد و خسته نباشید می طلبد. بزودی با دقت خواهم خواند و نظری و نقدی و پیشنهادی بود با شما و خوانندگان در میان خواهم گذاشت. در این فاصله اشاره ای به این قسمت از مقدمه بکنم:”در حالی کە در اکثر مناطق ایران حکومت تازە برسر کار آمدە از پشتیبانی نسبتا قوی مردمی برخوردار بود؛ در کردستان اما جریان بگونەای دیگر پیش می رفت. برخلاف سایر مناطق ایران کە غلیان و خروش مذهبی مردم بە اوج خود رسیدە بود اوج بود کردستان اما عملا از سوی نیروها و احزاب غیر مذهبی و غالبا سکولار ادارە می شد. گرچە نیروهای دولتی هنوز در پادگان ها حضور داشتند؛ دولت مرکزی اما هنوز نتوانستە بود کنترل خویش را بر این خطە اعمال نماید”

  در این رابطه باید بگویم که سازمانهای سیاسی مانند کومله و چریکهای فدایی و حزب دموکرات که در مقایسه انقلاب ایران با انقلاب روسیه، انقلاب بهمن را انقلاب فوریه روسیه می دانستند و بازرگان را کرنسکی ایران و خود را لنین های ایران و در پی انقلاب اکتبر خود بودند، در میان مردم کردستان اقلیتی بیش نبودند ولی سعی می کردند که با زور اسلحه و پروپاگاندا خود را بر جامعه کرد تحمیل و خود را در مقام سخنگو و ولی فقیه ما کردها قرار دهند. شفافترین دلیل این سخن را در اولین و تنها انتخابات دموکراتیک انجمن شهر سنندج بعد از جنگ اول سنندج و شکست حمله به پادگان سنندج در سال ۵۸ می بینیم که در این انتخابات از یازده نماینده انجمن تنها دو نفر از اعضای کومله و یک نفر از حزب دموکرات و بقیه از مستقل ها و در کل غیر حزبی ها بودند.

  البته بعدا کومله برای جبران این کمبود با بکار گیری تهدید و ایجاد وحشت در میان دیگر نمایندگان، از جمله با انداختن نارنجک در دل شب در خانه بعضی از نماینده ها آنها را مجبور به استعفا کرد و اینگونه تنها تجربه دموکراتیک کردستان را از بین برد


 2. سيامك حيدرى
  2

  سلام آقاى دلخواسته
  خوشحال خواهم شد نظرات شما،در قالب یک نقد نوشتارى و یا مصاحبه را در رادیو کوچه ببینم.
  سپاس براى گذاشتن این کامنت.
  امید است که نقد و پیشنهاد شما به غناى بیش تر مبحث بینجامد.

  مهرتان جارى
  سیامک حیدرى


 3. فرشاد
  3

  تلاش پر ارزشی ست. خیلی علاقمندم واکنش دوستان کردمون رو نسبت به این تحقیق پر کار ببینم/بشنوم.


 4. xxx
  4

  Ⅰf уoᥙ are going for best contents like myself, just
  visit this site everydаy sincе it proviⅾes fеature contents, thanks


 5. xxx
  5

  Greаt blog here! Also your site rather a lot up fast! What web
  ɦost are you using? Can I am getting уour affiliate link
  for youг hоst? I want my web site loaⅾed up
  as fast as yours lol