Saturday, 18 July 2015
01 December 2023
در محاصرە اجساد

«نمایش کارهای یک تک تیرانداز کرد»

2015 February 02

گزارش / رادیو کوچه

برگردان/ سیامک حیدری – منبع: فرانس‌پرس

 

با شلیک گلولە بە سرش، آن یکی را، در حالی کە داشت فرار می‌کرد، کشتم. کشتن بقیە آسان‌تر بود. آن‌ها نمی‌توانستند سریع بدوند.

مبارزان کرد روز دوشنبە، ۲۶ ژانویەی ۲٠۱۵ توانستند کنترل کامل کوبانی را دوبارە در دست بگیرند. جنگی کە چهار ماە طول کشید و ۱۸٠٠ کشتە برجای گذاشت

در وسط خرابەهای کوبانی، «موسا» با افتخار بر بالای جسد قربانیان جهادگرای خود ایستادە است. جنازە ۹ جنگجوی گروە دولت اسلامی در امتداد یک خیابان در دهکدە خاملیسی، در جنوب شهر کە چند کیلومتر با مرکز شهر فاصلە دارد، کنار هم ردیف شدەاند.

در مصاحبەای با روزنامەنگاران آژانس فرانس‌پرس کە موفق شدەاند وارد شهر کوبانی شوند، موسا تایید می‌کند کە آنان را در آخرین ساعت‌های جنگ بە هلاکت رساندە است. در لحظاتی از جنگ کە آنان در برابر یگان‌های مدافع خلق در حال عقب نشینی بودند.

مبارزان کرد روز دوشنبە، ۲۶ ژانویەی ۲٠۱۵ توانستند کنترل کامل کوبانی را دوبارە در دست بگیرند. جنگی کە چهار ماە طول کشید و ۱۸٠٠ کشتە برجای گذاشت. از این تعداد سهم دولت اسلامی ۱۲٠٠ جهادگرا بود.

mosa1

«موسا» با یادآوری آن روز، در حالی کە تفنگ قناس روسی جدا ناشدنی‌اش را در دست داشت، با افتخار می‌گوید: چهارصد متر با آنان فاصلە داشتم… آن‌ها در حال فرار می‌خواستند بە رفقای خود بپیوندند، ولی موفق نشدند.

جوان کرد آهی کشید و گفت: جنگی معمولی نبود، در یک جنگ، یک اخلاق، یک فرهنگ و حتا قواعدی وجود دارد؛ ولی داعش بە هیچ کدام از قوانین و قواعد جنگ احترام نمی‌گذارد.

موسای جوان دارای ریشی سیاە و پر پشت است، کلاە بر سر گذاشتە و ۲۵ سال سن دارد. وی تمایلی بە توضیحات بیشتر در مورد بەکارگیری اسلحەاش ندارد.

او بە زبان ترکی تسلط کامل دارد و آن را زمانی فرا گرفتە کە میان کشورهای ترکیە و ایران کار قاچاق می‌کردە است. «موسا» تعریف می‌کند کە چگونە تلفن یکی از دشمنانشان، کە اهل مانیسای ترکیە بود، چند ساعت پس از مرگ صاحبش زنگ می‌خوردە است. روی خط، خانوادەاش با ناامیدی سراغی از فرزندشان می‌گرفتند.

موسا می‌گوید: ما بە خانوادەاش گفتیم کە پسرشان اینجا بودە، ولی اکنون او مردە است… آنان از ما التماس می‌کردند کە جنازەاش را نگە داریم کە حداقل بتوانند وی را در کشورش ترکیە بە خاک بسپارند. بە همین علت است کە جنازە‌ها تاکنون اینجا ماندە است.

«موسا» در ادامە می‌گوید کە معمولن برای پیشگیری و سرایت بیماری‌های واگیردار جسد جهاگرایان را بلافاصلە پس از مرگ می‌سوزانند.

mosa2

وی کە این مدت سە سال است در «روژاوا»، مناطق عمدتن کردنشین سوریە، مستقر شدە است، بلافاصلە پس از حملە داعش بە کوبانی بە این جبهە آمد. چهار ماە جنگ بی‌وقفە، شب و روز، در مقابل یک دشمن بسیار نیرومند.

جنگی غیر معمولی

جوان کرد آهی کشید و گفت: جنگی معمولی نبود، در یک جنگ، یک اخلاق، یک فرهنگ و حتا قواعدی وجود دارد؛ ولی داعش بە هیچ کدام از قوانین و قواعد جنگ احترام نمی‌گذارد.

موسا می‌گوید کە معمولن برای پیشگیری و سرایت بیماری‌های واگیردار جسد جهاگرایان را بلافاصلە پس از مرگ می‌سوزانند.

«موسا» در ادامە می‌افزاید: «کشتە شدن مانند یک شهید و رفتن بە بهشت، تنها ایدەی است کە آنان در سر دارند.

«موسا» بیش از این چیزی نمی‌گوید. وقتش رسیدە کە او بە مرکز کوبانی کە امن‌تر است برگردد. خارج از حومە کوبانی، وضعیت جهادگرایان دشوار‌تر است.

در دروازە جنوبی شهر، یگان‌های مدفع خلق موضع گرفتە و اطراف آتش منقل دارند خود را گرم می‌کنند. باران سرد دارد بر ساختمان‌های مخروبە فرود می‌آید. فرماندەشان با لبخند بە روزنامەنگاران سلام می‌کند. در یونیفورم خاکی رنگش، سریع خود را مرتب می‌کند، کرشمەای سادە پس از هیاهوی اسلحە‌ها.

«موسا» از فرماندە درخواست کرد کە نبردش را (برای ما) تعریف کند؛ ولی وی با سرسختی آن را رد کرد. کار دارم.

سپس بدون این کە از وی خواستە شود می‌گوید: «جنگ بسیار سختی بود ولی ما در مقابل یک دشمن غیرعادی پیروز شدیم کە از گردن زدن مردم غیر نظامی و رزمندگان ما باز نمی‌ایستاد. «

mosa3

در اطرف وی سکوت و اندوە مطلق برقرار شدە بود. ساختمان‌های ویرانە همە جا را احاطە کردە و خیابان‌ها از آوار‌ها و ماشین‌های منهدم انباشتە شدە است.

دوردست‌ها گاهی هنوز شلیک تیر و صدای خمپارە‌ها بە گوش می‌رسد.

یک رزمندە دیگر بە «موسا» نزدیک می‌شود و از نشانەهای آمادەگی نیروهای دشمن خبر می‌دهد. «دیجوان گور» کە سن‌اش بە زحمت بە بیست سال می‌رسد آن روز‌ها را بە یاد می‌آورد: «ما آن‌ها را می‌کشتیم ولی هر بار پر تعداد‌تر از قبل برمی‌گشتند.

گلولە خمپارەهای زیادی در خیابان‌ها وجود دارد کە هنوز منفجر نشدەاند. او قول می‌دهد همە چیز روبەراە خواهد شد

او مطمئن است کە پیروزی قطعی بە دست آمدە است. وی پیش‌بینی می‌کند کە روستاهای اطراف بە زودی آزاد خواهند شد.

ولی هنگامی کە از دیجوان در مورد بازگشت سریع ۲٠٠ هزار آوارەی عمدتن کرد منطقە کە بە ترکیە گریختەاند می‌پرسیم، او کمتر مطمئن است. با تبسم جواب می‌دهد: «یک روز برخواهند گشت.«

موسا هم می‌داند کە پاک‌سازی و بازسازی شهر بە زمان نیاز دارد. گلولە خمپارەهای زیادی در خیابان‌ها وجود دارد کە هنوز منفجر نشدەاند. او قول می‌دهد «همە چیز روبەراە خواهد شد». «موسا» در پایان می‌گوید: «پس از جنگی چند ماهە، ما بە کمی زمان نیاز داریم تا روحیەمان را بازیابیم.»

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , , , , 

۲ Comments


 1. abraham
  1

  بسیار زیبا بود ممنون


 2. kcha kurd
  2

  بژی کورد و کوردستان
  سه ر به رز بن وه کوو هه میشه