شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
17 September 2016
کنفرانس بازسازی کوبانی در ژنو

«کوبانی کنونی به موزه تبدیل خواهد شد»

۱۳۹۴ اردیبهشت ۱۴

سیامک حیدری / رادیو کوچه

 

روز پنج شنبە، ٢٩ ماە آوریل سال جاری دانشگاە UOG ژنو شاهد برگزاری «کنفرانس بازسازی کوبانی» بود. کنفرانس مذکور کە بە تلاش طرفداران حزب P.Y.D (حزب اتحاد دمکراتیک) صورت گرفتە بود، یک روزنامەنگار و یک .سیاستمدار سوئیسی، آسیە عبدالە، رئیس مشترک حزب «پ.ی.د» را همراهی می‌کردند

ویکن چتریان، روزنامەنگار، سیاست‌مدار و تحلیل‌گر است. وی در دانشگاە «وبستر» ژنو تدریس می کند و تاکنون کتاب‌هایی از وی منتشر شدە است. کتاب «جنگ و صلح در قفقاز، مشکلات مرزی روسیە» و هم چنین آخرین کتاب او «ارامنە، ترک‌ها و یک قرن نسل‌کشی» نام دارند. کنفرانس بازسازی کوبانی با سخنان چتریان زیر عنوان «جغرافیای سیاسی نوین خاورمیانە و مسالەی کردها» دست بە کار کرد.

چتریان کە در کنفرانس بە زبان فرانسوی صحبت می‌کرد، در ابتدای سخنرانی‌اش گفت: «بە مثابەی یک سوئیسی این جا با شما هستم تا همبستگی خود را کوبانی و مردم کرد اعلام کنم. سوئیس سنت والا و جاافتادەای در همبستگی بین‌المللی و ارزش‌های انسان‌دوستانە و انسان‌گرایانە میان ملل دارد و بە مانند کشوری کە دارای چنین سنتی است، این مسئولیت و وظیفەی ماست کە بە بازسازی کوبانی و مردمش بشتابیم کە وحشیانە (توسط داعش) درهم کوبیدە شد.»

1

ویکن چتریان کە دارای اصلیت سوئیسی- لبانی است، در بخش دیگری از صحبت‌هایش افزود: «همچنین بە مثابەی یک لبنانی اینجا هستم. آن چە کە شما چند لحظە قبل در فیلم مستند آثار تخریب و ویرانەهای کوبانی مشاهدە کردید؛ من در دوران بچگی‌ام در بیروت تجربە کردەام. جایی کە مدت ١۵ سال را در شرایط جنگی بە سر بردەام. جنگی کە ما تجربە کردیم بە جنگ فرقەای مشهور بود. امروز متاسفانە ما در سراسر خاورمیانە شاهد این نوع از جنگ‌های فرقەای هستیم. متاسفانە ما بە جای این کە از تجربەی جنگ داخلی لبنان درس و تجربە بیاموزیم، امروزە همین تجربە و شکست دارد چندین دولت را نابود می کند. مدتی مردمان عرب زبان برای طلب آزادی، دمکراسی و برابری بە پا خاستە بودند؛ اما متاسفانە نتوانستیم بە دست بیاوریم آن چە را کە خواهانش بودیم؛ در عوض اکنون ما در حال جنگ‌های فرقەای هستیم. اما لبنان اگر یک کشور کوچک در حال جنگ بود، و اگر جنگ داخلی لبنان تراژدی بود و هزینەهایی هنگفت بە بار آورد؛ ولی امروزە ما شاهد شکست‌هایی بە مراتب گستردەتر هستیم. تراژدی جنگ‌های قومی و فرقەای در خاورمیانە می‌تواند دهەها جریان داشتە باشد. جنگ‌هایی بی‌سرانجام و بدون آیندە، کە تنها تخریب، نابودی و سیەروزی را بە هم راە دارد.»

این روزنامەنگار باسابقە با تاکید مجدد بر پشتیبانی و هم بستگی با کوبانی افزود: «بە مثابەی یک لبنانی این جا هستم کە مجددن همبستگی خود را با کوبانی و مردم کرد بازگو نمایم، زیرا وقتی بە آن منطقە نگاە می‌کنیم، یگانە جریانی سیاسی است کە خارج از چارچوب منطق جنگ مذهبی و سکتاریستی عمل می کند.»

استاد دانشگاە وبستر ژنوبا یادآوری یک صدمین سالگرد قتل و عام ارامنە گفت: «در پایان بە مثابەی یک ارمنی این جا هستم. و مانند ارامنە یک تاریخ تراژیک مشترک داریم… چند روز پیش سدەی قتل عام ارامنە را گرامی داشتیم. متاسفانە مردم کرد در آن قتل عام نقشی بسیار منفی ایفا کردە است. وقتی ارامنە و آشوریان در سرزمین تاریخی و هزاران سالەی خود، تبعید می‌گشت، راندە و  قتل و عام می‌شد، می بینیم کە ملت کرد دوبارە بە یک اقلیت تبدیل شد. مردمی سرکوب شدە، ستمدیدە، مردمی کە از تبعید و آوارەگی رنج کشید و امروز احساس می‌کنم کە کردها مبارزەای را از سر گرفتەاند کە ارامنەی قرن نوزدهم برای برابری، حاکمیت قانون در چارچوب امپراتوری عثمانی و مبارزە برای رفرم سیاسی تلاش می‌کردند. امروزە مردم کرد این مبارزە را بە دوش می‌کشد. حتا بە لحاظ جمعیتی شباهت‌هایی میان ارامنەی دیروز و کردهای امروز وجود دارد. نگاە کنید، نیمی از کردها در استان‌های شرقی زندگی می‌کنند و نیمی دیگر در دیگر شهرهای بزرگ ترکیە در غرب ترکیە بە سر می‌برند. کردها، مانند ارامنە در گذشتە، میان چند دولت تقسیم شدەاند و کردهای امروزی مانند ارامنەی دیروز در چارچوب دولت (های جغرافیایی کە در آن زندگی می کنند) بە دنبال تضمین امنیت(جانی) خویش هستند کە بە حقوق اقلیت‌ها احترام بگذارد.»

2

آقای چتریان با ارزیابی جنبش کردها در خاورمیانە سخنانش را این گونە ادامە داد: «شاید جنبش سیاسی کرد دارای مشکلاتی است، معایبی دارد، شاید جنبش ایدەآلی نیست کە انتظارش را داشتیم، اما این بهترین نیروی سیاسی است کە ما در خاورمیانە داریم. تنها نیروی سیاسی (در منطقە) است کە از حقوق اقلیت‌ها دفاع می‌کند، کە حقوق زنان را بە رسمیت می‌شناسد، در حالی کە گروەهای دیگر در حال تضعیف زنان هستند. نیروهای سیاسی کرد یگانە نیرویی هستند کە از ارزش‌های جهان شمول در آن منطقە دفاع می‌کنند و برای تمام آن دلایل ما مجبوریم از شما حمایت کنیم.»

«کارلو سوماروگا»، دومین سخنران کنفرانس بازسازی کوبانی بود. «در مسالەی مربوط بە کردها، سوئیس چە نقشی می‌تواند ایفا کند» عنوان بحث و سخنرانی این پارلمانتار کرد بود.

آقای سوماروگا، از اعضای حزب سوسیالیست سوئیس و معاون پارلمانتاری گروە دوستی با مردم کرد است. کارلو سوماروگا گفت کە از این کە خود را در میان جمعیت کثیری می‌بیند کە برای هم بستگی با کوبانی در سالن جمع شدە بودند، اظهار رضایت و خوشحالی کرد. زیرا بە نظر وی «مسلم است کە بدون یک انسجام و بسیج عمومی قوی در جنبش‌های اجتماعی، بدون دخیل دادن زنان و مردان، چە در سوئیس و آن چە ما در جریان مقاومت کوبانی شاهدش بودیم هیچ چیزی پیش نخواهد رفت. مقاومت کوبانی نمایش شرکت قهرمانانە‌ی زنان و مردانی بود کە جانشان را در مقابل توحش و بربریت جریانی مثل داعش فدا کردند.»

آقای «سوماروگا» در ادامەی صحبت‌هایش با اشارە بە مشاهدات خویش از میزان ویرانی‌های کوبانی و مقایسەی آن با غزە در جریان حملەی اسرائیل بە آن افزود: «چیزی کە مرا تحت تاثیر قرار داد غیبت انسانیت است. چیزی بە نام زندگی در این شهر باقی نماندە است. امروزە بازسازی کوبانی بە معنای دادن حیاتی دوبارە است بە آن شهر. کوبانی دیگر تنها یک مکان نیست، بلکە پروژەی کلی سیاسی کردهای سوریە است.»

آن چە بە سوئیس و نقش آن کشور برای کمک بە بازسازی شهر کوبانی برمی‌گردد، این عضو ارشد حزب سوسیالیست سوئیس گفت: «آن چە اهمیت دارد این است کە سوئیس متوجە شدە است کە پروژەی بازسازی کوبانی کە بە وسیلەی کردهای سوریە پیش بردە می‌شود، پروژەای بسیار دمکراتیک می‌باشد کە الهام بخش انستیتوهای و کانتون‌های مختلف سوئیس است. شرکت همەگانی در انتخابات و تقسیم قدرت عناصری هستند کە امروزە در بسیاری از کشورهای خاورمیانە غایب هستند.»

carlo-Sommaruga

کارلو سوماروگا

وی با اشارە بە جنگ اول و دوم جهانی کە بە معاهدەی لوزان کە بە ناپدید شدن کردستان بە مثابەی یک کشور انجامید و مرزهای جدید مشخص شدە بودند عنوان کرد: «برای کشوری همانند سوئیس مشکل بود کە بە مقابلە با منطق حاکم بر جامعەی جهانی در مواجهە با بە رسمیت نشناختن مرزها برود.

در صورتی کە روی تجزیەی کشورها پافشاری کنیم، بە دلایل خشونت، بە دلیل توتالیتاریسم، بە دلیل وجود پروژەهای استبدادی و دیکتاوری همانند بشار اسد و یا پروژەهای دیکتاتورمآبانەی صدام حسین کە امروزە بە ویرانی و تخریب دولت‌ها انجامیدە است. این وضعیت واقعیت کشورهایی است کە کشورهای غربی، اروپا و سوئیس باید با آنان کنار بیایند.»

وی با نتیجەگیری از بخشی از صحبت هایش گفت: «ما باید نهایتن روی دو فهرست کار کنیم. از یک طرف احترام بە حقوق بین الملل و از سوی دیگر فرصت‌هایی کە می‌توانیم با آن دست بە کاری بزنیم. فکر می‌کنم کە در این مواقع ما سوئیسی‌ها غالبن خود را پشت یک “بی‌طرفی” خود مخفی می‌کنیم…امروزە دولت سوئیس نباید راضی شود بە این کە تنها نمایندگان کرد در سوریە، ترکیە و عراق را بە حضور بپذیرد، بلکە امروزە باید همکاری با آنان و انستیتوهایی کە ایجاد کردەاند را توسعە دهد. و کاملن با حفظ احترام بە مرزهای بین‌المللی و دولت‌های مرکزی، می‌توانیم تصور کنیم سیاست توسعە، سیاست بازسازی، سیاست تقویت موسسات و نهادهای انسان دوستانەی کردها و صلیب سرخ کرد را توسعە دادە و تقویت کنیم. این جا ما فضاهای داریم کە فضاهای سیاسی هستند کە نە تنها اجازە می‌دهد کە وضعیت را درک کنیم بلکە می‌تواند ما را یاری نمایند برای مردمانی کە گرفتاری‌هایی دارند.»

تا آن جا کە مسالەی انسان‌دوستانە برمی گردد، نمی توانم بگویم کە سوئیس کاری نکردە است. سوئیس کارهای زیادی انجام دادە است. سوئیس با کمک‌های مالی کە اساسن از موسسەهای ملی و بین‌المللی تامین می‌گردد و عمدتن بە یاری میلیون‌ها پناهندەای می‌شتابد کە سوریە را ترک کردەاند. هم چنین یک همیاری دیگر هم وجود دارد کە مخفیانەتر است و آن هم شکل دادن بە گفتگوی گروەهای اپوزیسیون لائیک و دمکراتیک است کە در فردای مذاکرات می‌تواند روی میز مذاکرە با رژیم اسد قرار گیرد. این یک دینامیک کمتر شناختە شدە است کە مدیریت امنیت انسانی سوئیس این نوع از هم کاری و هم یاری ها را بە انجام می رساند.

برخی از هم‌کاران ما در کانتون «بازل» عملیات امدادی خود را کە شامل نصب کانترهای مسکونی در کوبانی است را آغاز کردەاند.

آسیە عبدالە، معاون حزب «پ.ی.د» از کردستان سوریە سومین و آخرین سخنران کنفرانس بازسازی کوبانی بود. آسیە عبدالە قبلن بە نشانەی احترام بە مقاومت مردم کرد سوریە در جنگ علیە داعش در شهر کوبانی، از سوی فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسە، بە کاخ الیزە دعوت شدە بود.

رئیس مشترک حزب «پ.ی.د» سخنان خود را با چند پرسش اساسی آغاز کرد. این کە چرا داعش بە کوبانی حملە کرد؟ مقاومت در کوبانی چگونە بە پیروزی رسید؟ وی بلافاصلە پس از طرح این دو پرسش گفت: «پس از این کە داعش کنترل موصل و شنگال را در دست گرفت، خطراتی عظیم کردهای سوریە را تهدید می کرد. طرح اساسی داعش این بود کە تمامی روژآوا (کردستان سوریە) را زیر کنترل خود درآورد. «پ.ی.د» و «پ.ی.ژ» مداخلە کردند و با ایجاد یک کرویدور، هم امنیت خطوط مرزی را تامین کردند و هم صدها هزار انسان از اهالی شنگال را از یک قتل عام جمعی نجات دادند. ما خود را آمادە کردیم کە از کوبانی محافظت کنیم.»

asya_abdullah_rojava_devriminin_rengi_kadinin_rengidir_h17044

آسیە عبدالە

خانم عبدالە یکی از دلایل عمدەی حملەی داعش بە کوبانی را ایجاد یک سیستم دمکراتیک در کردستان سوریە برشمرد. نیروهای نظامی «ی.پ.گ» (نیروهای محافظ خلق) و «ی.پ.ژ» کە از شهروندان کرد دفاع بە عمل می آوردند یکی دیگر از اهداف مورد نظر داعش بودند. کوبانی پیروز شد، زیرا هزاران نفر از نیروهای جنگاور “ی.پ.گ” و «ی.پ.ژ» با آگاهی و با پیروی از فسلفەی یک زندگی آزاد و حفظ امنیت جامعە آن مسئولیت را برعهدە گرفتند و در اثر مقاومت آنان بود کە کوبانی پیروز شد.”

رییس مشترک «P.Y.D» تاکید کرد کە مقاومت کوبانی ادامە خواهد داشت. بە خاطر صدها هزار نفر کە بە زودی بە کوبانی بازخواهند گشت، باید بازسازی کوبانی آغاز شود. کمک نهادهای بین‌المللی و نیروهای ائتلاف بە نیروهای «ی.پ.گ» و «ی.پ.ژ» بسیار حائز اهمیت خواهد بود. قبل از هر چیز یک کرویدور انسانی برای کمک بە آوارگان کوبانی باز شود و این مهم باید از سوی نهادهایی ماندد سازمان ملل، سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و انسان‌دوستانە باید بە انجام برسد.

ما امیدواریم کە همان افراد، سازمان‌ها و نیروها کە در جریان مقاومت کوبانی از ما دفاع بە عمل آوردند تا مقاومت کوبانی بە پیروزی برسد، برای بازسازی کوبانی هم بە پشتیبانی و حمایت خویش ادامە بدهند. انستیتوهای زیادی در جریان مقاومت کوبانی بە ما کمک‌های مادی ارسال کردەاند، در عین حال کە پشتیبانی معنوی هم برای ما بسیار حائز اهمیت است.

خانم عبدالە در جواب یکی از حاضران در مورد چگونگی بازسازی کوبانی گفت کە سە قسمت از شهر کە بیش‌ترین مقاومت در برابر داعش در آن جاها انجام گرفتە است بە موزە تبدیل خواهد شد. موزەی مقاومت تاریخی کردهای سوریە در برابر داعش. کوبانی جدید با معماری امروزی و با همکاری معماران و مهندسان اروپایی در جوار کوبانی امروزە تاسیس خواهد شد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , , , , , , , 

۱ Comment

  1. 1

    کوبانی استالینگراد قرن بیست و یکم بود درود بر شرف مبارزان کوبانی