Saturday, 18 July 2015
25 February 2020
مصاحبه با وکیل خانواده خسروانی

«از سقوط فریناز تا به آتش‌کشیدن هتل تارا، همه چیز در پرده ابهام»

2015 May 16

سیامک حیدری / رادیو کوچه

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

مرگ مشکوک یک دختر مهابادی در یکی از هتل‌های چهار ستارەی این شهر، بازتاب گستردەای بە هم راە داشت. فریناز خسراوانی، کە از یک سال پیش در قسمت پذیرش هتل «تارا»‌ی مهاباد مشغول بە کار بود، مردم شهر را در شوک فرو برد. سە روز دست روی دست گذاشتن و تعلل مقامات مسئول و نیروهای انتظامی در امر اطلاع‌رسانی شفاف و صریح، بازار شایعات را گرم نگە داشت. پخش شایعەی اقدام بە تجاوز از سوی یک مامور امنیتی غیربومی بە فریناز، خشم مردم را شعلەور ساخت.

هتل تارا در اثر خشم مردم طعمەی حریق شد و ویران گشت. در تظاهرات اعتراضی کە سە روز پس از جانباختن مهماندار هتل رخ داد دە‌ها نفر زخمی، صد‌ها تن بازداشت و گفتە می‌شود کە یکی از تظاهرکنندگان بە نام «آکام تلاج» کە با شلیک گلولە زخمی شدە بود، جان باختە است. مردم ابتدا در مقابل هتل جمع شدە و خواستار محاکمەی عامل و یا عاملین مرگ فریناز بودند.

هنوز هم کسی بە درستی نمی‌داند در طبقەی چهارم هتل تارا چە گذشتە است. روایت‌های مختلفی از نحوەی سقوط فریناز ارایە می‌شود. بازار شایعە در مهاباد و کردستان گرم است؛ از اقدام بە تجاوز تا نوعی از روابط عاشقانە میان فریناز خسروانی و «مرتضا هاشمی وند»، از اقدام بە خودکشی بە خاطر جلوگیری از تجاوز تا لیز خوردن پای مقتول و سرانجام پرت شدن بە پایین بە خاطر روبەرو نشدن با رییس هتل و اعضای خانوادە، این روز‌ها قصەی هر کوی و برزن است.

tara

مقامات رسمی در استان ادعای امنیتی بودن و قصد تجاوز داشتن «مرتضا هاشمی وند» را رد می‌کنند.

سقوط خانم خسروانی از طبقەی چهارم اکنون بە یک پروندەی جنایی-سیاسی پیچیدە تبدیل شدە است. چرا حادثەی «هتل تارا» ابعاد سیاسی-امنیتی بە خود گرفت؟ دلیل تلفن مدیریت هتل بە خانوادەی فریناز حسادت بود و فضولی بی‌جای مدیریت هتل در زندگی شخصی و یا انجام وظیفە؟

وکیل مدافع خانوادە بسیار دست محتاط است و از پاسخ صریح بە سوالات طفرە می‌رود. حال خانوادەی فریناز می‌گویند: «آثاری که‌ نشان دهنده‌ی سقوط از بلندی ۴ طبقه‌ باشد (روی بدن) محسوس نبود.»

یکی از فامیل‌های فریناز کە نخواست نامش فاش شود بە ما می‌گوید: «آن چە کە تاکنون گفتە شدە است با واقعیت منطبق نیست. خانوادەی خسروانی از از طرف دادگستری و اطلاعات تحت فشار هستند.»

حاشیەهای مرگ مهماندار جوان هتل تارا در شهر مهاباد جامعە کردستان را دو قطبی کرد. پیرامون آن قضیە، بخشی از اصلاح‌طلبان کرد و از جملە «جبهەی متحد کرد» نظراتی کاملن متفاوت با اپوزیسیون کرد جمهوری اسلامی داشتند.

«رحیم فرهمند» در صفحەی فیس بوک خود ضمن «مشکوک» خواندن ناآرامی‌های اخیر مهاباد، بە مردم هشدار می‌دهد کە «باید از انحراف افکار عمومی و اهانت بە شعور مردم جلوگیری کنند.»

rahimfarahmand

رحیم فرهمند

آقای فرهمند با ایما و اشارە در استاتوس‌های فیس‌بوکی خود، غیرمستقیم گروەهای مخالف سرمایەگذاری در کردستان، کە معلوم نیست چە کسانی هستند، و اپوزیسیون برون‌مرزی کرد را عوامل ناآرامی‌های اخیر مهاباد می‌شمارد. «آنان کە توان مدیریت واقعەای را ندارند حق ندارند آن را دامن زنند»؛ بە نظر می‌رسد روی سخن این جملەی رحیم فرهمند بە احزاب مخالف رژیم بود کە خواهان حضور گستردەی مردم در تظاهرات شدە بودند.

تنها سیاستمداران نبودند کە نظراتی متفاوت داشتند، روحانیون هم در دو جبهە قرار گرفتند. «قادر سهرابی» امام جمعەی شهر مهاباد، در خطبەهای نماز جمعەی این شهر، ضمن حملەی لفظی بە معترضان، آنان را «عدەای فرصت طلب» خواند. او هم چنین بالا گرفتن تنش‌ها در مهاباد را کار «برخی افراد سودجو و منفعت طلب بە پیروی از رسانەهای معاند و بیگانە» خواندە بود.

«حسن امینی»، کە از وی بە عنوان حاکم شرع کردستان نام بردە می‌شود در رابطە با مرگ «فریناز خسروانی» بیانیەای ضمن تقبیح و محکوم کردن این «عمل ددمنشانە و تائید اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم مهاباد» مواضعی کاملن متفاوت با امام جمعەی مهاباد اتخاض کرد.

hasanamini

حسن امینی

اپوزیسیون کرد اما با تمام قوا از تظاهرات مردم در مهاباد حمایت کرد. احزاب کرد در تلویزیون‌های اختصاصی خویش برنامەهای ویژەای را برای آن چە در مهاباد رخ دادە بود ترتیب دادند. آنان از مردم سایر شهرهای کردستان ایران خواستند کە بە منظور پشتیبانی از اعتراضات مهاباد بە خیابان‌ها ریختە تظاهرات کنند.

«رادیو کوچە» برای دریافت جزئیات بیش‌تری از چگونگی روند پروندی خانم «فریناز خسروانی» با آقای «هژار عباسی»، وکیل مدافع خانوادە و هم چنین دکتر «عبداللە ابریشمی» پیرامون ناآرامی‌های اخیر مهاباد گفتگوهایی انجام دادە است. مصاحبە با آقای عباسی صوتی است، ولی بە دلیل مشکل شنوایی آقای ابریشمی ترجیح دادند کە سوالات کتبی پرسیدە شود.

پس از دو هفتە از وقوع سقوط خانم فریناز خسروانی، در طبقەی جهارم «هتل تارا»ی مهاباد چە گذشت و پروندەی ایشان اکنون در چە مرحلەای قرار دارد؟

سلام عرض می‌کنم خدمت شما و دوستانتان،

اولن در خصوص این کە در طبقەی چهارم هتل تارا و اتاق ایشان چە اتفاقی افتاد جز خود خانم خسروانی و آن اتفاقی کە آنجا افتاد کسی نمی‌تواند کسی نمی‌تواند صحبتی بکند؛ چون کسی آنجا نبود. ولی در خصوص مسایلی کە در هتل تار اتفاق افتاد متاسفانە مشکلاتی پیش آمد و مسایلی پیش آمدە است. من فقط می‌توانم بگویم کە بعد از این کە متاسفانە این اتفاق افتادە، هم من و هم خانوادەاش و هم کسانی کە در این خصوص دارای حلاحیت هستند دنبال حقوق قانونی ایشان هستیم. در خصوص اتفاقاتی کە آنجا افتادە چون حاشیە‌ها و شایعات زیادی وجود دارد ما فعلن نمی‌توانیم صحبتی بکنیم.

خوب از شما بە عنوان وکیل مدافع و کسی کە بە پروندەی ایشان دسترسی دارید می‌پرسم چرا خانم خسروانی مجبور شد از طبقەی چهارم آن هتل بە پائین خودش را پرت کند و یا پرتش کردند؟ آیا شما بە جزئیات پروندە دسترسی دارید؟

خودتان می‌دانید کە وکلای دادگستری در کل دنیا فقط با دلایل و مستندات صحبت می‌کنند. ما هم در این خصوص چون دلایل و مستنداتی نداریم نمی‌توانم صراحتن جوابی بدهم خدمتتان.

آقای عباسی اجازە بدهید بە چند روز برگردیم. برادر خانم خسروانی طی مصاحبەای با یکی از رسانە‌ها گفتە بودند کە چون روند پروندە دارد خوب پیش می‌رود و بعضی قول‌های مساعد بە خانوادە دادە شدە مبنی بر بررسی سریع پروندە نیازی بە واگذاری پروندە بە وکیل نیست؛ آما انان سرانجام تصمیم گرفتند کە اختیار کنند. آیا تصمیم بە اتخاذ وکیل دال بر پیچیدەگی پروندە است؟

اولن، اختیار وکیل در کلیە مجامع دنیا امری پذیرفتە شدە است.

دومن، کلیەی مصاحبە‌ها و یا کلیەی اخباری کە از سوی خانوادەی خسروانی پخش شدە را همین جا من تکدیب می‌کنم. این‌ها هیچ گونە مصاحبەای انجام ندادەاند.

سومن، در خصوص سوالی کە شما مطرح کردید، کلیەی پروندەهای جنایی خودتان می‌دانید کە پیچیدەگی‌های خودش را دارد و نیاز بە وکیل دارد و خانوادەی خسروانی هم در‌‌ همان روز حادثە با بندە تماس گرفتند و مرا بە عنوان وکیلشان انتخاب کردند و در این خصوص هیچ گونە مشکلی وجود ندارد.

3

آقای عباسی، برای پایان دادن بە شایعات پیرامون سخص متهم، می‌دانید کە روایت‌های مختلفی از ایشان وجود دارد اعم از این کە گیر بومی هستش، با نهادهای اطلاعاتی و امنیتی هم کاری داشتە، کسی بودە کە خارج از چارچوب وظایف خودش عمل می‌کردە است. متهم کیست و چە هویتی دارد؟

آقای حیدری با توجە بە این کە بندە می‌خواهم در پروندەی خانم خسروانی و احقاق حقوق ایشان و هم چنین حقوقی کە ایشان داشتند وکالت دارم و در خصوص اثبات هویت آن کسی کە در هتل بودە اصلن نە اطلاعی دارم و نە دلایل و مستنداتی در اختیارم هست؛ بنابراین در این خصوص من نمی‌توانم جوابی بدهم.

آیا آقای «مرتضا هاشمی وند»، شخص متهم فعلن در زندان بە سر می‌برد و یا این کە بە قید وثیقە آزاد شدە است؟

ایشان فعلن در زندان هستند و با قید وثیقە آزاد نشدە است.

آیا غیر از آقای هاشمی وند، فرد و یا افراد دیگری هم تاکنون بازجویی شدند و یا بە زندان افتادند؟

در رابطە با این پروندە خیر، در خصوص احقاق حقوق خانم خسروانی تاکنون کسی جز ایشان (هاشمی وند) در زندان نیستند.

سوال بعدی من در مورد شواهد و مدارک پزشک قانونی است. آیا آثار ضرب و شتم بر بدن مقتول دیدە شدە است؟ شما آثار ضرب و جرح بر بدن مقتول را تائید می‌کنید؟

صرف نظر از این کە سوال شما خارج از حدودی است کە برای کلیەی وکلا در دنیا هست، ببینید در کل دنیا پروندەهای جنایی در کشورهای مدرن و در کلیەی کشور‌ها پروندە‌ها بە صورت کاملن سری عملی می‌شوند و وکلا حق افشا هیچ گونە اسراری ندارند و سوالی هم کە شما فرمودید کاملن سری است و من متاسفانە نمی‌توانم بە این سوال جواب بدهم. ولی بعد‌ها کە جلسات محاکمە، حال چە بە صورت علنی و یا غیر علنی برگزار بشود در خدمتتان خواهم بود.

سوال آخر من این خواهد بود کە روز حادثە، وقتی کە خانم خسروانی وارد اتاق بازرس هاشمی وند می‌شوند، مدیریت هتل از طریق دوربین‌های مدار بستە متوجە رفت و آمد خانم خسروانی بە اتاق متهم می‌شود. مدیریت هتل بە جای این کە شخصن با خانم خسروانی و متهم صحبت کند و یا بە جای این کە پلیس و یا نیروی انتظامی را در جریان امر قرار بگذارد، مستقیمن با خانوادە و مادر مقتول تماس می‌گیرد و آنان را در جریان امر قرار می‌دهد. آیا این جرم محسوب نمی‌شود؟

ببینید، ما باید قانونمند و برابر با موارد قانونی هر کشوری با موضوعات برخورد کنیم.

اولن، من هیچ گونە اطلاعی از تماس‌های ایشان نمی‌توانم بە شما بدهم.

ثانیا، نمی‌توانم اصالت و یا صحت موضوعی کە شما گفتید را تائید کنم. عرض کردم در خصوص مسایل بسیار سری پروندە نمی‌توانم هیج پاسخی بە شما بدهم.

*********************

حال توجە شما را بە مصاحبە ذیل با دکتر عبداللە ابریشمی جلب می‌کنم. این مصاحبە بە خاطر کسالت و مشکل شنوایی آقای ابریشمی از راە پرسش و پاسخ کتبی انجام شدە است.

1

آقای ابریشمی، بە نظر شما آیا خشم مردم ابتدا بە ساکن بود یا ریشەهای دیگری هم می‌تواند داشتە باشد، مثلن بی‌اعتمادی بە دستگاە قضایی و نهادهای دولتی، فقر، تبعیض و نابرابری؟

عبداللە ابریشمی: نخست بهتر است نخست وضع خود را بیان کنم شاید نظر منتقدین بازنگری شود: من که‌ ۸۴ سال دارم، در جریان ترور ۳۴ سال پیش‌ (۲۷/۵/ ۱۳۶۰که‌ فرمانداری وقت مهاباد نام ضارب را» طاهر حیداری «نوشته‌ بود و برای من نا‌شناس بود) ۴۶ درصد میدان بینایی خود را از دست داده‌ام و عوارض دیگر متعاقب آن هر روز بیشتر می‌شود، این نارسایی‌ها مرا از مشارکت حضوری بازداشته ‌است و شاید تا حدی از بسیاری ازواقعیت‌ها دور کردە باشد. اما در پاسخ به‌ پرسش باید گفت همه‌ی عواملی که‌ مثال آوردید موجودند و در بروز خشم مردم اثر گذارند، لذا این قبیل حرکت‌ها ابتدا به‌ ساکن نبود و نیستند، ولی کنترل خشم فروخورده‌ در‌ شرایط و زمان مناسب از دست می‌رود، اما اگر آگاهی مردم متوجه‌ فعالیت‌های مدنی و شرایط باشد، از این انرژی به ‌شیوه‌ی ثمربخش بهره‌برداری می‌شود، از جمله در مورد جریان مهاباد، ‌ خواستار رسیدگی سریع و درست به‌ موضوع و بهبود مدیریت هتل و حفظ کرامت کارکنان بهترین گزینه‌ی درخواست تظاهرکنندگان بود. البته‌ باید این واقعیت را پذیرفت که‌ زمان تحرکات انقلابی به ‌سرآمده ‌است و چنین تحرکاتی موجب ازدیاد فشار برمردم شده‌ و آنان را از هرگونه‌ تحرک‌ات حق طلبانه‌ و قانونی مأیوس می‌کند. حاکمان هم از آن برای ایجاد فشار بیشتر بهره‌برداری می‌کنند.

نباید فراموش کنیم که‌ در این قبیل موارد، دستگاه‌های حاکیت هم نفوذ زیادی دارند و تحرکات را به‌ سود سیستم تغییر می‌دهند. موضوع بی‌اعتمادی به‌ دستگاه‌های قضایی و نهادهای دولتی نیز غیرقابل انکار است، فقر که‌ بیشتر تحمیلی است و نمونه‌ی آن کثرت کولبرانی است که‌ با جان خود معاش خانواده‌ی خویش را فراهم می‌کنند، تبعیض و نابرابری تحمیلی که‌ بزرگ‌ترین عامل انفجار چنین خشم‌هایی فروخفته‌اند و هدایت نادرست تحرکات، هم اکنون سبب تحمیل محرومیت بیشتر بر منطقه و دستگیری کسانی شده ‌است که‌ بانی و هادی این جریان نبوده‌اند.

منتقدان شما می‌گویند کە شما یک طرفە مردمی را مورد حملە قرار دادەاید کە در تظاهرات شرکت کردە بودند، بدون این کە سایر عوامل دخیل در آن رویدا را بررسی کنید. پاسخ شما بە این انتقاد چیست؟

abdolaabrishami

عبداللە ابریشمی

عبداللە ابریشمی: برای قضاوت درست باید به‌ نوشته‌ای فراوان من ازجمله‌ در وبلاگ» نوشته‌های ۱۳۵۳ به ‌بعد «مراجعه‌ بشود، اما در چند یادداشت کوتاه‌ مربوط به‌ این جریان، در این مورد چنین نوشته‌ام:» ولی اقدام آشوبگرانه‌ی آتش زدن هتل، که‌ توسط گروهی از آن تجمع صورت گرفت، «البته‌ نباید فراموش کرد فقدان برنامه‌ و مدیریت در هدایت تحرکات که‌ توأم با رخنه‌ی عوامل نا‌شناس و شاید مأمور تشویق مردم هیجان زده‌ به‌ خشونت، به‌ درون آن گروه‌ بوده ‌است، در هر حال، عوامل مشوق» اقدام «به‌ آتش زدن و غارت در میان مردم بوده‌اند و شاید مأموریت داشته‌اند تا‌ تحرکات مدنی مردم را به ‌خشونت بکشانند تا جامعه‌ از چنین تحرکاتی ناامید شود.

 آیا شما بە اعتراضاتی کە بە «بهار عربی» مشهور شد موافقید؟ – اگر جواب مثبت است خشم مردمی در آن تظاهرات‌ها را چگونە توضیح می‌دهید؟ این پرسش شما ربطی به‌ این موضوع ندارد. – آیا مردم تنها با مبارزەی «مدنی» می‌توانستند نظام‌های خودکامە را بە چالش بکشند؟ ما شاهد نمونەای مشابە در جریان اعتراضات مردمی پس از دومین دورەی انتخابات ریاست جمهوری بودیم. عدەای بە مراکز دولتی هم حملە کردند؛ آیا آن حرکت نزد شما اصل اعتراضات مردمی زیر سوال برد؟

عبداللە ابریشمی: اما زمان تحرکات انقلابی هم سپری شده‌است ازجمله‌ تخریب اموال عمومی که‌ محل ارتزاق گروه‌ زیادی از مردم زحمت‌کش بوده‌ و موجب گشادگی راه‌ سرمایه‌گذاری و گردشگری در منطقه‌ است. در هر حال تحرکات موسوم به‌ انقلابی به‌ تاریخ سپرده‌ شده‌است و چنان که‌ می‌بینیم به‌ ازهم پاشیدن زندگی مرم می‌انجامد، خاورمیانه‌ی اسلامی، نمونه‌ای از این جریان تاریخ منقضی است.

چرا در اکثر موارد مشابە آن چە در مهاباد روی داد تفاوت دیدگاە فاحشی میان اپوزیسیون خارج کشور، بعضی از فعالان داخل کشور و اصلاح طلبان در داخل کشور وجود دارد؟

عبداللە ابریشمی: آنان که‌ در خارج از کردستان و کشور ایران زندگی می‌کنند، بیش از اینکه‌ با واقعیت‌های داخل و مردم در تماس باشند، وضع داخل را از دیدگاه‌ رسانه‌ها ارزیابی می‌کنند که‌ آن اخبار و تفسیر‌ها و ارتباطات دیجیتالی اغلب جهت ‌دارند، سایر جنبه‌ها هم از جمله عوامل نفوذی دستگاه‌ حاکم در میان هر دو طرف- غیرقابل انکار است- جملگی تأثیر زیادی در این انشقاق و جنجال دشمن پسند دارند. –

چرا کردهای ایران نمی‌توانند تجربەی کردهای ترکیە را بە کار گیرند؟

عبداللە ابریشمی: شرایط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کردهای ایرن با ترکیه‌ متفاوت است؛ ازجمله‌ در ایران، هیچ کس از نام بردن از کرد، هراس ندارد، اما در ترکه‌ی اتاتورکی، نام بردن از کرد تا این اواخرخطرناک بود، نمونه‌ی مضحک آن هنگامی بود که‌ در ایران هواپیمای مسافربری غول‌پیکری را» کردستان «نام نهادند، اما هنگام عبور آن هواپیما بر فراز ترکیه‌ و لزوم فرود آن در ترکیه، ‌ وحشتی وصف ناپذیر فرودگاهیان ترک را فراگرفته‌ بود که‌ با «معضل نام کرد» چگونه‌ کنار بیایند!!

شما احزاب کرد و رسانەهای آنان را مسئول تحریک احساسات مردم و نتیجتن حملە بە هتل می‌دانید.

عبداللە ابریشمی: این استنباط شما بی‌پایه‌ است، آیا می‌توانید شواهد این ادعا را نشان دهید؟ من به‌ نقش تفکر مطرود انقلابی و عوامل نفوذی دستگاه‌های وابسته‌ به‌ حاکمیت در هر دو سوی داخل و خارج اشاره‌ می‌کنم و از تحرکات مدیریت نشده‌ انتقاد می‌کنم.

 آیا عوامل دیگری از جملە حافظەی تاریخی مردم در مواردی مثل روند پروندەهای ندا آقا سلطان، زهرا کاظمی، ریحانەی جباری و شوانە سید قادر نمی‌توانند در بروز چنین حوادثی دخیل باشند؟

عبداللە ابریشمی: شواهد بسیار بیشتری نیز در حافظه‌ی تاریخی مردم کرد به‌ ویژه‌ منطقه‌ی مکریان نسبت به‌ حاکمیت در میان است که‌ در بروز چنین حوادثی دخیل هستند، ولی باید این تحرکات مدیریت شوند و سطح آگاهی مردم ارتقا یابد.

5

حادثەی هتل تارا روز یک شنبە اتفاق افتاد. عتراضات مردم سە روز پس از سقوط دوشیزە خسروانی از هتل روی داد. چرا در مدت این سە روزە مقامات ذیربط برای برطرف شایعات کاری انجام ندادند؟ و چرا این تعلل در روشنگری و اطلاع رسانی در نقدهای شما غایب است؟

عبداللە ابریشمی: در هرحال بخش نخست پرسش شما از من ناوارد است، من مسؤل انجام وظیفه‌ی ماموران دولت و بازخواست از آنان نیستم تنها می‌توانم به‌ آن اشاره‌ کنم که‌ کرده‌ام. ازجمله از آنان به‌ ویژه‌ در مورد رویداد اخیر انتقاد می‌کنم. از دیگرسو جریان خسروانی را در روزهای اخیر از‌ یکی از نزدیکانش- که‌ به‌ وی دسترسی پیداکردم- پرسیدم. او در این مورد چنین گفت:» فریناز در هتل کار دفتری داشته‌ است، حوالی ساعت ۳ و نیم روز یک شنبه‌ از منزل به‌ هتل زنگ زده‌اند و جویای تأخیر بازگشت فریناز شده‌اند، مدیر هتل گفته‌ برگشته ‌است، اما کمتر از یک ساعت بعد، مدیر هتل خبر داده‌ فریناز خودکشی کرده ‌است. به‌ گفته‌ی او افراد خانواده‌ که‌ جسد را دیده‌اند، گفته‌اند آثاری که‌ نشان دهنده‌ی سقوط از بلندی ۴ طبقه‌ باشد محسوس نبود. پس از آن جنازه‌ در اختیار پزشکی قانونی بوده‌ و در بعد از ظهر روز ۳ شنبه‌ با مشارکت خانواده‌ به‌ خاک سپرده‌ شده‌ است. اما نتایج ابراز شده‌ی مقامات ناکافی است و تعلل در پیشگیری از آتش سوزی هتل هم نوعی قصور دستگاه‌های ذیربط دولتی در انجام وظیفه‌ به‌ ویژه حفظ‌ آثار جریان منتهی به‌ حادثه‌ بوده‌ و بی‌توجهی به‌ خطر آتش زدن هتل که‌ قابل پیش‌گیری بود. اما در مورد واکنش من با توجه‌ به‌ وضع خویش که‌ گفته ‌شد، به‌ سان بیشتر مردم بر این روال است که‌ چنین اتفاقاتی‌ در همه‌ جا، به‌ ویژه‌ شهر‌ها روی می‌دهد. در این قبیل حوادث، پلیس قضایی و انتظامی وظیفه‌ی خود را دارند و آنان در مهاباد، اقدام به‌ «پیش‌گیری» از آتس زدن و غارت هتل نکرده‌اند و مقصر هستند. برگزار کنندگان تظاهرات نیز در مدیریت و هدایت آن مسؤل‌اند. در ستاتوس نخست من (در فیس بوک)، آشکارا از جانب مخالفان تحرکات مدنی، نادرست تفسیر شده ‌است. زیرا درونمایه‌ی آن یادداشت به‌ کوتاهی مدیریت برگزارکنندگان تظاهرات و مقامات مسؤل دولتی در پیش‌گیری از آتش زدن و غارت اشاره‌ دارد، لذا به‌ جا است که‌ زندانیان حادثه‌ آزاد شوند، چون دستگاه‌ امنیتی خود کوتاهی کرده‌ و به‌ موقع به‌ مردم دلگرمی نداده‌‌اند که‌ با دقت به‌ جریان رسیدگی می‌شود تا احساسات مردم را آرام بگیرد، اما بعد از آتش زدن هتل، عده‌ای را دستگیر کرده‌اند، که‌ باید آزاد شوند و درونمایه‌ی نخستین یادداشت من نیز مبین این دیدگاه‌ است نه‌ آن گونه‌ که‌ مخالفان تحرکات مدنی بدور از خشونت بیان می‌کنند. این هم متن یادداشت نخست نگارنده‌: در چنین حوادثی چون مرگ فریناز- که‌ یک طرف مظلوم است و طرف یا طرف‌های دیگر قوی هستند- چه‌ بسا واکنش‌های مردم و حوادثی که‌ درجریان است، خود به‌ صورت عوامل تسهیل ‌کننده‌ در جهت ایجاد مانع در راه‌ جمع‌اوری دلایل برای رسیدگی و اجرای عدالت باشند!

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , ,