Saturday, 18 July 2015
29 September 2023
خطی اعتباری و قراردادی

«گالری / مرز میان برخی از کشورهای جهان»

2015 June 30

گزارش / رادیو کوچه

عکس‌ها: خندان

مرز به خط فاصل میان دو کشور گفته می‌شود که بر اساس تعریف، آخرین حد قلمرو زمینی، دریایی، هوایی و تحت الارضی (زیرزمینی) هر کشور را مرز آن کشور می‌گویند. مرز مهمترین عامل تشخیص و جدایی یک کشور از کشور همسایه ‌است.

خط مرزی، خطی اعتباری و قراردادی است که به منظور تحدید حدود یک کشور روی زمین و اسناد مرزی مشخص می‌شود. خطوط مرزی میان کشورها گاهی به وسیله عوارض طبیعی مانند خط القعرها و خط الراس‌ها و گاهی با استفاده از خطوط فرضی و قراردادی تعیین و توافق شده‌است.

1

2

مرز میان سوئد و نروژ

4

مرز میان هلند و بلژیک

5

6

7

8

9

10

11

مرز میان لیتوانی و بلاروس

12 13

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , , ,