Saturday, 18 July 2015
30 March 2023

«ویساکها پوجا از روزهای مقدس بوداییان»

2010 May 30

امیر / عکس / رادیو کوچه

«ویساکها پوجا» از روزهای مقدس بوداییان است که هر ساله بوداییان این روز را در سراسر جهان گرامی می‌دارند.

در این روز بوداییان در هر نقطه از جهان گرد هم می‌آیند تا با عمل به خردمندی، خلوص و شفقت یاد بودای بزرگ را گرامی دارند.

بوداییان در این روز مراسم خاصی انجام می‌دهند که عبارتند از: «انجام کارهای خوب، غذا دادن به راهبان، صدقه دادن، گوش دادن به وعظ های بودایی و مراسم روشن کردن شمع در پایان این روز.»

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , 

۱ Comment