Saturday, 18 July 2015
27 March 2023

«گزیده مطبوعات روز پنج‌شنبه افغانستان»

2009 September 05

روزنامه هیواد

 • حمله لغمان نگرانی های تازه امنیتی را سبب گردیده است.
 • نیرو های امنیتی باید همواره در برابر قانون شکنان و زورگویان عمل کنند.
 • دولت با قاطعیت در برابر مواد مخدر مبارزه می کند.

روزنامه آرمان ملی

 • مبارزه جدی با مواد مخدر به برنامه های سنجیده شده نیاز دارد.
 • برگزاری انتخابات، امید به آینده است یا نگرانی از بروز کدام حادثه؟
 • پیامد های وخیم شکایات انتخاباتی
 • جوانان در بلخ برنامه جدی بحث و گفتگو در مورد صلح را آغاز کردند.

روزنامه ویسا

 • کمتر می توان به کار کمسیون انتخابات که در راس آن یک امریکایی قرار دارد، باور کرد.
 • طالبان امریکا را در افغانستان غافلگیر کرده اند و به دشمن جدی تری مبدل گشته اند.
 • ضرورت همکاری میان افغانستان و پاکستان بیشتر احساس می شود.

روزنامه هشت صبح

 • طالبان حرمت مسجد و رمضان و خون مسلمان را زیر پا کردند.
 • کمسیون شکایات انتخاباتی:  «نامزدان متقلب تحت پیگرد قرار می گیرند.»
 • اوباما با تصمیم های استراتژیک در مورد تاکتیک های تازه طالبان.

روزنامه اراده

 • استراتژی فعلی باید تغییر بخورد
 • 57 درصد مردم امریکا مخالف جنگ افغانستان هستند.

روزنامه مطلب

 • کاهش کشتار و تولید مواد مخدر در افغانستان

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|