Saturday, 18 July 2015
27 March 2023

«کارتون / تا حکمم چه باشد»

2010 July 11

مرتضا خسروی (هیچ) / رادیو کوچه

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , , 

۲ Comments

  1. 1

    شناعت این مجازات غیرانسانی را به روشن ترین وجه نشان داده اید. نمونه ی عالی از اینکه یک تصویر بیش از هزار کلمه سخن می گوید. زنده باشید