Saturday, 18 July 2015
30 September 2020
شهروندان تهرانی در نظرسنجی ایسپا

«دولت ایران در پرونده هسته‌ای ناموفق است»

2010 August 09

اختر قاسمی / رادیو کوچه

تازه­ترین نظرسنجی­ از اهالی تهران گویای این واقعیت است که علی‌رغم تبلیغات فراوان، مردم دولت را در پرونده هسته­ای ناموفق می­دانند.

بر اساس نظر‌سنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران که از 1172 شهروند تهرانی انجام شده است، 65.5 درصد پاسخ­دهندگان اعلام کرده­اند از مفاد بیانیه تهران اطلاعی ندارند.

یافته­های دیگر این نظرسنجی نشان می­دهد 22.1 درصد از افراد مورد بررسی گفته­­اند دولت در زمینه پرونده انرژی هسته­ای خیلی زیاد و زیاد موفق بوده است که این نسبت در مقایسه با نظرسنجی قبل که در مرداد 87 انجام شده و 45.2 درصد پاسخ­دهندگان چنین نظری داشته­اند، کاهش قابل توجهی پیدا کرده­ است. 41 درصد پاسخ­گویان نیز دولت را در پرونده هسته­ای به میزان کم و خیلی کم موفق دانسته­اند. در نظر سنجی قبلی این میزان 21.1 درصد بوده است.

این نظرسنجی نشان می­دهد فقط 9.5 درصد مردم بیانیه تهران را راه حل مناسبی برای حل و فصل مسایل و مشکلات پرونده هسته‌ای می دانند.

نکته دیگر هم این که اکثریت پاسخ دهندگان، کشورهای ترکیه و برزیل را شریک مطمئنی برای ایران در پرونده هسته‌ای قلم‌داد نمی‌کنند.

نتایج نظرسنجی چنین است:

جامعه آماری و اندازه گیری

جامعه آماری این طرح شامل شهروندان بالای ۱۸ سال تهرانی از کلیه اقشار و گروه‌های اجتماعی در زمان اجرای طرح است. شیوه نمونه‌گیری این نظر سنجی به صورت چند مرحله‌ای و در سطح شهر تهران بوده است. لازم به ذکر است اطلاعات این نظرسنجی با ابزار پرسش‌نامه وبا مراجعه به میادین گردآوری شده است.

مشخصات پاسخ‌گویان

۱ جنسیت

جدول شماره۱: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت

درصد فراوانی جنسیت
51.9 608 مرد
48.1 564 زن
۱۰۰ 1172 کل

بر اساس نتایج بدست آمده ۵۱٫۹ درصد نمونه مرد و۴۸٫۱ درصد زن هستند.

۲ سن

جدول شماره۲: توزیع فراوانی پاسخ‌گویان بر حسب سن

درصد فراوانی سن
۲۲٫۷ ۲۶۶ ۲۵-۱۸
۲۷ ۳۱۶ 35-۲۶
۱۹ ۲۲۳ ۴۵-۳۶
۱۶٫۶ ۱۹۵ ۵۵-۴۶
۱۴٫۷ ۱۷۲ بالای۵۶
۱۰۰ ۱۱۷۲ کل

حداقل سن در نمونه ۱۸سال و  حداکثر ۷۷ سال و میانگین سنی ۳۷٫۹ سال بوده است.

۳ وضعیت تاهل

جدول شماره۳ : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل

درصد فراوانی وضعیت تاهل
۶۳٫۱ ۷۳۹ متاهل
۳۱٫۶ ۳۷۰ مجرد
۴٫۲ ۴۹ بدون همسر (فوت شده)
۹/. ۱۰ بدون همسر(طلاق)
3/. ۴ بی پاسخ
۱۰۰ ۱۱۷۲ کل

۶۳٫۱ درصد متاهل، ۳۱٫۶درصد مجرد، ۴٫۲ درصد فوت همسر بوده و۵٫۹ درصد نیز طلاق گرفته­اند.

4 تحصیلات

جدول شماره۴: توزیع فراوانی پاسخ‌گویان بر حسب تحصیلات

درصد فراوانی
۲٫۶ ۳۰ بی سواد
۷٫۷ ۹۰ ابتدایی
۵٫۱ ۶۰ راهنمایی
۴۴٫۵ ۵۲۲ متوسطه ودیپلم
۳۴٫۶ ۴۰۶ فوق دیپلم ولیسانس
۵٫۴ ۶۳ فوق لیسانس وبالاتر
0.1 ۱ بدون پاسخ
۱۰۰ ۱۱۷۲ کل

بر طبق جدول فوق توزیع پاسخ‌گویان در سطح مختلف تحصیلی بدین گونه است،۲٫۶ درصد پاسخگویان بی‌سواد،۷٫۷ درصد دارای تحصیلات ابتدایی،۵٫۱ درصد راهنمایی ،۴۴٫۵ درصد دارای تحصیلات  متوسطه و دیپلم،۳۴٫۶ درصد فوق‌دیپلم و لیسانی و هم‌چنین۵٫۴ درصد پاسخ‌گویان نیز دارای تحصیلات فوق‌لیسانس و بالاتر بوده‌اند.

۵ وضعیت اشتغال

جدول شماره۵: توزیع فراوانی پاسخ‌گویان بر حسب وضعیت اشتغال

درصد فراوانی شغل
۲۳٫۵ ۲۷۲ خانه دار
۵٫۴ ۶۳ بیکار
۸٫۳ ۹۷ بازنشسته
۱۴٫۴ ۱۶۹ دانش آموز/دانشجو
۱ ۱۲ سرباز
۴۷٫۴ ۵۵۶ شاغل
۱۰۰ ۱۱۷۲ کل

یافته های نظر سنجی

جدول شماره ۶: توزیع فراوانی پاسخگویان در خصوص اطلاع از بیانیه تهران

درصد فراوانی آگاهی
33.9 397 بلی
65.5 768 خیر
6. 7 بی پاسخ
100 1172 کل

همان­طور که ملاحظه می­شود اکثریت مردم از مفاد بیانیه تهران اظهار بی­اطلاعی کرده­اند.

جدول شماره ۷ : توزیع جمعیت نمونه بر اساس موضوع اصلی بیانیه تهران

درصد فراوانی موضوع
67 266 تبادل سوخت از طریق کشور ترکیه
10.3 41 ایجاد فضای همکاری
17.6 70 عدم گسترش سلاح هسته ای
5.1 20 نمی دانم/ بی پاسخ
100 397 کل

این جدول نشان می­دهد اکثریت کسانی که از مفاد بیانیه اظهار اطلاع کرده­اند، موضوع اصلی آن را تبادل سوخت هسته­ای از طریق کشور ترکیه می­دانند در حالی­ که در تبلیغات انجام شده توسط دولت این بیانیه فراتر از تبادل سوخت و به عنوان نشانه­ای از موفقیت ایران در اقناع جامعه جهانی عنوان می­شد. یافته ها نشان می­دهد مردم نقشی برای برزیل در بیانیه تهران قائل نیستند. نکته قابل توجه آن­جاست که از میان کل پاسخ­گویان تنها و تنها 22.7درصد آنان به درستی از موضوع بیانیه تهران اطلاع داشته­اند.

جدول 8: ارزیابی مردم از میزان تاثیر بیانیه تهران در حل مسئله هسته­ای ایران

درصد فراوانی گزینه­ها
3.8 15 خیلی زیاد
24.4 97 زیاد
24.2 96 تا حدودی
26.4 105 کم
18.1 72 خیلی کم
3 12 نمی دانم/ بی پاسخ
100 397 کل

از مطلعین موضوع بیانیه سوال شده است که میزان تاثیر بیانیه در حل و فصل مسئله هسته­ای را چه­قدر ارزیابی می­کنند که طبق یافته­های جدول فوق، 44.5 درصد میزان آن­را کم و خیلی کم دانسته­اند در حالی­که 28.2 درصد بیانیه را خیلی زیاد و زیاد مفید دانسته­اند. به طور کلی اگر نسبت چنین عقیده­ای را به کل جامعه نمونه تعمیم دهیم تنها 9.5 درصد مردم این بیانیه را در حل مشکلات راه‌گشا می‌دانند.

جدول شماره 9:  میزان قابل اعتماد بودن ترکیه و برزیل به عنوان تامین کننده منافع هسته ای ایران

درصد فراوانی گزینه­ها
1.5 18 خیلی زیاد
12.5 147 زیاد
16.4 192 تا حدودی
26.2 307 کم
20.6 241 خیلی کم
22.8 267 نمی دانم/ بی پاسخ
100 1172 کل

در مجموع نیمی از سوال شوندگان معتقدند که کشورهای ترکیه و برزیل برای تامین منافع هسته‌ای ایران قابل اطمینان نیستند و تنها 14 درصد این دو کشور را قابل اطمینان دانسته­اند. نکته قابل توجه این است که حدود 20 درصد پاسخ گویان در این زمینه اظهار بی­اطلاعی کرده­اند.

جدول شماره 10: ارزیابی از میزان موفقیت دولت در حل پرونده هسته­ای ایران

مرداد87 خرداد 89 گزینه­ها
درصد فراوانی درصد فراوانی
14.9 154 3.3 39 خیلی زیاد
30.3 313 18.8 220 زیاد
28.7 296 14.8 173 تاحدودی
9.5 98 24.4 286 کم
11.6 120 16.6 194 خیلی کم
5.1 52 22.2 260 نمی دانم/ بی پاسخ
100 1033 100 1172 کل

تنها یک پنجم پاسخ گویان دولت را در زمینه پرونده هسته‌ای خیلی زیاد و زیاد موفق دانسته‌اند که این عدد در مقایسه با نظر سنجی قبلی کاهش شدیدی را نشان می­دهد. در مقابل 41 درصد، یعنی نزدیک به نیمی از افراد جامعه نمونه دولت را در این زمینه کم یا خیلی کم موفق می‌دانند. این عدد در نظرسنجی قبلی ایسپا 21 درصد بوده است.

طبق داده‌های جدول فوق می‌توان نتیجه گرفت، میزان بی‌اطلاعی مردم از موفقیت دولت در سال­های اخیر افزایش داشته است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , ,