Saturday, 18 July 2015
22 January 2021

«گالری / اندر عواقب بازی»

2010 September 03

منبع : گل آقا / حسین صافی

«همه ما باید قاعده بازی را بپذیریم» – جناح این‌وری

«همه ما باید قاعده بازی را بپذیریم» – جناح آن‌وری

«همه ما باید قاعده بازی را بپذیریم» – روزنامه آن یکی جناح

«همه ما باید قاعده بازی را بپذیریم» – روزنامه این یکی جناح

«همه…»

-آئووو … پس «دعوا» نیست، «بازی» است. فلذا احتیاطن چند روزی می‌رویم کشکمان را بسابیم. زیرا که «بازی» اشکنک و سرشکستنک و امثال ذلک دارد. (ما چندتا پیراهن بیش‌تر پاره کرده‌ایم، تمامن در بازی). در وسط بازی، احتیاط شرط عقل است. دعوا نیست که خطر نداشته باشد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , ,