Saturday, 18 July 2015
21 October 2020
به اتهام فعالیت سندیکایی،

«حکم حبس برای رییس هیت‌مدیره سندیکای نیشکرهفت‌تپه»

2010 December 02

خبر / رادیو کوچه

شعبه 13 دادگاه تجدید‌نظر اهواز رضا رخشان، رییس هیت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه، را به اتهام نشر اکاذیب با صدور حکمی به 6 ماه زندان محکوم کرده است.

بنا به اطلاع گزارشگران خبرگزاری حقوق بشر ایران، این حکم در حالی صادر شد که رضا رخشان در دادگاه بدوی از اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی تبرئه و با وثیقه 30 میلیون تومانی آزاد شده بود.

اتهام نشر اکاذیب در حالی برای رضا رخشان حکم زندان را به هم‌راه داشت که پیش از آن اعضا‌ هیت مدیره سندیکا و خانواده‌های آنان در نامه مشترکی به دادگاه تجدید نظر کلیه اقدامات مورد اتهام رضا رخشان را در چهارچوب وظایف سندیکایی وی دانسته و تاکید کرده بودند که هیچ‌کدام از آن اقدامات و هم‌چنین نوشته رضا رخشان تحت عنوان «ما یک خانواده هستیم» که امروز برای ایشان سند جرم به حساب می آید، اقدام فردی وی نبوده و ایشان هیچ‌گونه مسوولیت فردی در قبال این اقدامات ندارند.

لازم به ذکر است که بر طبق قوانین قضائی، اتهام نشر اکاذیب تنها در صورتی می‌تواند درمحاکم قضایی موردرسیدگی قرارگیردکه یک شاکی خصوصی این اتهام را وارد شده باشد.

هم‌چنین رضا رخشان پس از علی نجاتی دومین رییس هیت مدیره نیشکر هفت تپه، که به تحمل زندان محکوم شده است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , ,