Saturday, 18 July 2015
21 October 2021

شیراز صد سال پیش

2009 November 13

زمان بی پروا می رود و ما می مانیم و گاهی عکس های رنگ و رو رفته و باور سخت این که

چقدر یک صد سال زود و ساده گذشته است. شیراز صد سال پیش را در این آلبوم ببیند:

خیابان زند 1310

خیابان زند 1310

دروازه قران

دروازه قران

باغ تخت 1274

باغ تخت 1274

آرامگاه سعدی 1310

آرامگاه سعدی 1310

ارگ کریم خان 1280

ارگ کریم خان 1280

آرامگاه حافظ 1316

آرامگاه حافظ 1316

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»