شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
25 August 2016
Archives

Archive

Posts Tagged ‘علی انجیدنی’

«شرکت در انتحابات، فضیلت یا رذیلت»

خرداد ۲۳ام, ۱۳۹۲

«دیگر بس است…»

خرداد ۱۵ام, ۱۳۹۲

«خوب‌، بد یا زشت»

اسفند ۱۶ام, ۱۳۹۰

«سرانجام روان پاکی»

مهر ۹ام, ۱۳۹۰

«انزال و تنزیل زودرس»

مهر ۲ام, ۱۳۹۰

«بزرگ‌منشی روان‌پاکی»

شهریور ۲۰ام, ۱۳۹۰

«وابستگی‌های روان‌پاکی»

شهریور ۵ام, ۱۳۹۰

«ایده‌های روان پاکی»

مرداد ۲۹ام, ۱۳۹۰

«سو‌تفاهمات روان‌پاکی»

مرداد ۲۲ام, ۱۳۹۰

«روان‌کاوی روان پاکی»

مرداد ۱۵ام, ۱۳۹۰

«جنون آنی روان‌پاکی»

مرداد ۱ام, ۱۳۹۰

«انحراف روان‌پاکی»

تیر ۲۵ام, ۱۳۹۰

«نقد تاتر از زاویه غیر‌تاتری (کسینوس ۱۲۰درجه)»

تیر ۲۱ام, ۱۳۹۰

«اعتماد به نفس روان‌پاکی»

تیر ۱۸ام, ۱۳۹۰

«سه‌شنبه‌ها با حوری»

تیر ۱۷ام, ۱۳۹۰

«فیزیک و فلسفه، دغدغه‌های روزانه من»

تیر ۱۶ام, ۱۳۹۰

«دکتر روان‌پاک، مردی برای تمامی فصول»

تیر ۱۱ام, ۱۳۹۰

«میزگرد بررسی سه شنبه ها با حوری»

تیر ۱۰ام, ۱۳۹۰

«اضطراب روان‌پاکی»

خرداد ۲۸ام, ۱۳۹۰

«سه‌شنبه‌ها با حوری»

خرداد ۲۷ام, ۱۳۹۰

«اولین سفرهای استانی دکتر روان‌پاک»

خرداد ۲۱ام, ۱۳۹۰

«سه‌شنبه‌ها با حوری»

خرداد ۲۰ام, ۱۳۹۰

«اعتیاد روان‌پاک»

خرداد ۷ام, ۱۳۹۰

«سه‌شنبه‌ها با حوری»

خرداد ۶ام, ۱۳۹۰

«توهم و هذیانات دکتر روان پاک»

اردیبهشت ۳۱ام, ۱۳۹۰