Saturday, 18 July 2015
03 June 2023
Archives

Archive

Posts Tagged ‘نقاش’

«هنرمند خودانگیخته»

July 7th, 2013

«درگذشت فریده لاشایی، هنرمند ایرانی»

February 25th, 2013

«‌کاندینسکی، مبسوط‌تر از هر هنرمند دیگری»

December 5th, 2011

«‌درگذشت لوسین فروید نقاش بریتانیایی‌»

July 22nd, 2011

«مانیفستی برای هنر بدوی»

May 2nd, 2011

«روزنگاشت/پرند‌گان، گران‌ترین کتاب جهان»

April 26th, 2011

«دیوانگی‌های یک رویا پرداز»

April 11th, 2011

«روزنگاشت/آثاری باقی در موزه‌های جهان»

April 6th, 2011

«سفر پیدایش یک برزخی»

April 2nd, 2011

«روزنگاشت/ تولد میر محبوس»

March 2nd, 2011

«روزنگاشت/مجسمه داوود، معجزه‌ای در قانون تعادل»

February 18th, 2011

«روزنگاشت/به‌قول ژازه: کوچه پاییز تباتباای»

February 9th, 2011

«رنگ و روغن‌های نو بر روی بوم‌های کهنه»

February 9th, 2011

«روزنگاشت / این طرح‌ها تصادفی نیست»

January 28th, 2011

«روزنگاشت/ من هرگز شاد نبودم»

January 26th, 2011

«دختری با گوشواره‌ مروارید»

January 25th, 2011

«هنرت را نشان بده»

January 17th, 2011

«روزنگاشت / عشق بر جنگ پیروز است»

December 29th, 2010

«روایت‌گر‌ مسیح زرد»

December 19th, 2010

«روزنگاشت / آثاری با چشم متفکر»

December 18th, 2010

«چشم‌های جادویی مرد نقاش»

December 7th, 2010

«بعدازظهرهای رنگین»

November 8th, 2010

«دانش‌نامه‌ای از علم و عمل موسیقی ایرانی»

October 17th, 2010

«سفر به دنیای سکوت»

September 23rd, 2010

«هانیبال الخاص، نقاش نوگرای ایرانی، درگذشت»

September 15th, 2010