Saturday, 18 July 2015
04 August 2021
فضا‌پیمای LCROSS ناسا پس از برخورد گودالی در سطح ماه کشف کرد:

«آب در مناطق جدیدی از ماه پیدا شد»

2010 January 07

وجود آب به صورت مایع در دمای 167- از نظر علمی امکان ندارد. در نتیجه باید در مکان‌هایی سرد نظیر قطب‌های ماه آب به شکل یخ تجمع کرده باشد.

به گزارش همشهری آنلاین، فضا‌پیمای LCROSS ناسا پس از برخورد با چنین گودالی در سطح ماه، بنام کابئوس (Cabeus)، آب پیدا کرد.

اما رصدهای اخیر مدار‌گرد اکتشافی ماه (LRO)، نشان می‌دهد که بسیاری از مناطقی که در نزدیکی قطب جنوب همیشه در سایه هستند خشک و مناطقی که نور دریافت می‌کنند مرطوب می‌باشند.

20100107-news-danesh1K

به گزارش ماهنامه نجوم،‌ این رصدها به دنبال آزمایش‌های «آشکارساز نوترونی ماه»(LEND) که با سنجش میزان نوترون‌هایی که از ماه ساتع می‌شود امکان وجود آب را بررسی می‌کند، انجام شد. آب و مواد دیگری که در ساختار آن ها هیدروژن وجود دارد باعث کاهش تعداد نوترون‌های پایدار می‌شوند.

LEND به بررسی 37 گودال در مناطق همیشه تاریک که نزدیک به قطب جنوب هستند پرداخت و تنها در 3 گودال به نام‌های کابئوس، فاستینی و شوماخر، مقادیر قابل توجهی هیدروژن یافت شد. چند منطقه آشکار دیگر نیز وجود هیدروژن را نشان می‌دهند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,