Saturday, 18 July 2015
24 September 2021

«گالری کوچه/‌هم‌بستگی با مبارزات مردم ایران در پاریس»

2012 June 23

فرشاد فرح‌سا / عکس ‌/ رادیو کوچه

کمیته مستقل ضد‌سرکوب شهروندان ایرانی در پاسخ به فراخوان شبکه سراسری «هم‌بستگی برای حقوق بشر در ایران» جهت نشان دادن هم‌بستگی با مبارزات مردم ایران، روز یک‌شنبه 17 ژوئن یک گردهمایی اعتراضی در میدان آزادی‌ها و حقوق بشر (تروکادرو) پاریس برگزار کردند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , ,