Saturday, 18 July 2015
24 September 2021

«مانیفستی برای صفحه اندیشه گار»

2012 June 25

این جا، صحفه «اندیشه گار» کوچه است. اندیشه گار درست است که شبیه پرگار است اما کارش دایره کشیدن نیست، که به معنایش سعی می کند برسد: حاصل تفکر و نتیجه فکر کردن. نه جایی برای صدور حکم و قضاوت، و نه جایی برای به رخ کشیدن ، که جایی برای دانستن و تجربه در کنار هم، آزادتر و بازتر فکر کردن، در کنار هم آموختن، با هم به اشتراک گذاشتن و با هم پوییدن. چرا که فکر نمی کنیم همه مشکلات جامعه در سیاست و نظام و مجلس خلاصه شده باشد. فکر می کنیم مسئله ما یا مخالف نظام یا موافق نظام نیست، فکر می کنیم مردمی هستند که می خواهند دور از سیاست بدانند و فکر کنند و بیاندیشند.

این جا هیچ چیز سیاه و سفید نیست، خط قرمزی هم نیست، ما می خواهیم کسانی که اندیشمند و آزاد هستند و تفکر آزاد هم دارند، بتوانند رسانه های و محل گفت وگویی داشته باشند.

ضمن این که محدودیت های رایج را هم قبول نداریم. باور داریم باید بشود جایی در مورد چیزهایی که هیچ کس جرات حرف زدن درباره آن ندارد را بزنیم. همه چیز ما نوعی لفافه ای از محدودیت دارد، از این حرف نمی زنیم، آن بد است، آن اخ است و دیگری تف. در حالی که همه این ها اساس زندگی همه ما هستند. کسی از نیود آرت، هنر برهنه چیزی نمی گوید تا دیگری آشفته نشود و آن یکی به منطق و فکر آزاد نگاه می کند مبادا که مذهب آشفته شود.

گفتنی است این جا محیط سفارشی نیست. نه کسی سفارش و پول داده که چیزی با بکوبیم و نه کسی بودجه کلانی گذاشته که چیزی را بسازیم. خودمان دیدیم دلمان می خواهد از آن فکر و هنر و فلسفه و اجتماع و موسیقی و سینما که کسی سراغ آن نمی رود، حرف بزنیم. بگوییم می شود نگاه کرد به زندگی و گفت: این ها طبیعی است و همه اش دست پرورده یک توهم و تئوری توطئه نیست. می خواهیم بگوییم یه وقت هایی بد نیست چیزهایی را پذیرفت و برای آن راه حل پیدا کرد چون راه حل حذفی به هیچ شکلی راه به جایی نمی برد.

نه جای حکم صادر کردن است و نه استنطاق. اندیشه گار، می خواهد که با هم برویم دنبال محصول و گفت وگو و تفکری که خیلی رسانه ها دستمان نمی دهند، نمی دانم چرا، ولی شاید هسته ای نیست، شورای امنیت نیست، انتخابات نیست. به قولی، انگار که هیچ چیز دیگر نیست. ما فکر می کنیم این جا که خیلی چیزهای دیگر هست.

این جا هیچ چیز سیاه و سفید نیست، خط قرمزی هم نیست، ما می خواهیم کسانی که اندیشمند و آزاد هستند و تفکر آزاد هم دارند، بتوانند رسانه های و محل گفت وگویی داشته باشند. هر بحثی را که دیدید و خواستید درباره آن حرف بزنید، سریع دست به کار شوید، گفت وگو می کنیم، همه با هم تا مدنیت را که در گفت وگو و مدارا و تحمل می شود تعریفش کرد را تمرین کنیم.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,