Saturday, 18 July 2015
16 June 2021
برای کمک به برنامه‌های دولت روحانی

«ابراهیم یزدی نیز مردم را به انصراف از دریافت یارانه دعوت کرد»

2014 April 12

 خبر / رادیو کوچه

«ابراهیم یزدی» دبیر کل نهضت آزادی ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد که خود و هم‌فکرانش از مردم دعوت می‌کنند برای کمک به دولت داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند.

وب‌سایت «میزان خبر» روز جمعه بیست و دوم فروردین‌ماه با اعلام این خبر بیانیه آقای «یزدی» را در این رابطه منتشر کرده که هدف از این کار را کمک به برنامه‌های دولت حسن روحانی عنوان کرده است.

Ebrahim_Yazdi

در این بیانیه هم‌چنین آمده است، «اکنون که دولت آقای حسن روحانی رییس جمهور محترم مسئله ساماندهی مرحله جدید پرداخت یارانه‌ها را مورد بررسی قرارداده‌اند، ازجانب خود، یاران و هم‌گامان از عموم هم‌وطنان دعوت می‌شود که به منظور کمک به برنامه‌های دولت برگزیده ملت و برای غلبه بر مشکلات و نابسامانی‌های اقتصادی بازمانده از دوران‌های گذشته، در صورت عدم نیاز مبرم، داوطلبانه از دریافت یارانه صرف‌نظر نمایند.»

طی روزهای اخیر، رسانه‌های حکومتی ایران مردم را تشویق به انصراف از دریافت یارانه می‌کنند، و امامان جمعه سراسر ایران نیز در خطبه‌های نماز جمعه از مردم خواسته‌اند برای کمک به برنامه‌های دولت از دریافت یارانه انصراف بدهند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , 

۱ Comment


 1. محمدرضا
  1

  واما یکی نیست بگوید که ملت وحاکمیت یادولت حقوق متقابلی دارندودردرجه ی اول این دولت است که برای خدمت به مردم وکشورآمده است وبایدبرادری خودرابرای ملت وهمه ی ایرانیان ثابت نماید.دولتی که دست گدایی برروی ملت خودش درازنمایدکلیدوقفل واین شعارهای اعتدالی وتدبیروامیدچه جایگاه ومعنایی می تواندداشته باشد.دراین که دولت دکترحسن روحانی باشعاراعتدال وتدبیروامیدپابه منصه ی ظهورگذاشته رابه فال نیک می گیریم وخوشحالیم که درسطح دولتمردان ونیروهایی که به دولت وملت معتقدندتفکرحاکم برپایه اعتدال وتدبیروعقلانیت استوارگردیده نه خرافات ودروغ وفساد ودزدی وافراط وتفریط وجنگ افروزی وتفرقه افکنی!!!
  تاجایی که اینجانب معتقدم وشاهدآن هستم اکثریت ملت ایران اگرضرورت نمی بودوکاردبه استخوانشان نرسیده بودقبل ازاین که اقای یزدی و….منت برسرمردم بگذارندوکاسه ازآش داغ ترشوندودست گدایی درازکنند مردم خود بدون شک حتی حاضرنبودندبه خاطر۴۵۰۰۰ تومان که با۱۵ دلاربرابری میکند _ وحقیقتاشایدپول یک پوکه تیرکه درسوریه مصرف می شودهم نشودودردنیای امروزوباشرایط اقتصادی و…که ایران درهمه ی عرصه هاداردآن مبلغ را به یک گداهم بدهی نخواهدگرفت _ ازخانه هایشان بیرون بروندوحتی درموردآن اندیشه کنندواین عزت نفس درقاطبه ایرانیان بوده وهست لیکن آن گونه که آقای یزدی می فرمایند وخودودوستانشان رابامردم مقایسه می کنندکه کاملا مقایسه ای بیجاونادرست است به این دید مردم تاآخرین ریال راهم بایدبگیرندوتاجایی که میشوددراندیشه ی گرفتن حق خویش باشندودولت به جای جبران کمبودیهایش ازگرده ی ملت دربدرایران به ونزوئلا بورکینافاسو سوریه لبنان فلسطین بولیوی غنا جزایرقناری پوتین روسیه ومیلیاردرهای یک شبه ی جزایری.بابک زنجانی .رضاضراب .خاوری درکاناداو…..سربزنندومیلیاردهادلارملت وکشوررابه کشوربرگردانندوآن زمان جناب یزدی ودوستان ودیگران که ازشکم گرسنه ومشکلات وبیکاری وفقروتبعیض….بی خبرندودرک آن برایشان غیرقابل فهمیدن است دراین قسمت پاپیش بگذارندودیگرازآرمانخواهیهاوافکارمالیخولیایی خویش که قبلا هم مردم رادچارمشکل کرده انددم نزنند!!!
  مال که ازکیسه ی مهمان بود حاتم طایی شدن آسان بود!!!!
  نه استادمحترم!مردم بسیارهم نیازمبرم دارند وتاآخرین ریال راهم خواهندگرفت .شمااگربه حساب خودتان دغدغه های زیادی نسبت به دولت و…داریدباسفارش کنندگان دیگرنیمی ازویلاها ماشینها هتلها سفرهای خارجی ومیلیاردهادلاردیگرتان رادودسته تقدیم دولت محترم نماییدتامردم وخدانیزازشماخشنودگردند.
  حال مردم نتیجه انتخابات راقبول کردندودرشرایط خاص باهمه ی مسایل ومباحث به دولت تدبیروامیدوجناب روحانی روی آوردنددلیل نمیشودهرلحظه وروزتاشب آن راپتکی ومنتی برسرمردم فرودبیاورید که دولت دولت برگزیده است!!!نه استادعزیزومحترم!انگلیس وکشورهای اروپایی ویاآمریکای جهانخوارشیطان!!!راداشته باشیدوریاست جمهوری مرد سیاه چرده وباگذشته نه چندان روشن وازملیتی درآفریقا وپدری کنیایی ومسلمان ومادری آمریکایی که خلاصه کلام به قول خودش تا۶۰ سال قبل حتی به یک افریقایی اجازه کاردریک ساندویجی امریکاراهم نمیدادندوامروزرییس ورهبرقدرتمندترین وپیشرفته ترین کشوردنیاست وخودحضرتعالی وبسیاری ازنزدیکان ودوستانتان درآنجاازهمه ی نعمات برخوردارشدید وهستید_ رابه عنوان نمونه می گویم که اگرروزی هم یک ایرانی وآن هم ازقوم کردویابلوچ ویا….ویاازیک خانواده ی باهرمشخصه ولی بالیاقت وباهمان ویژگیهای ظاهری جناب حسین اوباماتوانست واین شرایط آزادانه برایش مهیابودتارییس جمهوری ایران عزیزشودآن زمان شمادم از- دولت دولت برگزیده است – دم بزنید!!!
  والسلام
  ۲۳فروردین ۱۳۹۳
  تاجیکستان.دوشنبه
  محمدرضاواحدی