Saturday, 18 July 2015
28 October 2021
برنامه‌هایی برای تولید ملی

«آیا جهاد اقتصادی باعث تولید ملی، اقتصادی نوین و کارآفرینی خواهد شد»

2014 November 06

سهیلا شاکرین / مقاله وارده / رادیو کوچه

 

اعداد میلیاردی که در رسانه‌ها در مورد اختلاس و دزدی اموال ملی و وام‌های دولتی به گوش عموم می‌رسد و هیجانات و جنجال‌های افشاگری که در روند اعمال جهاد اقتصادی به وجود آمده، ممکن است ما را امیدوار کند که بازرسی و حسابرسی اقتصادی منجر به تحولی در ساختار اقتصاد کشور شده و راه‌گشای تولید ملی در صنایع و کشاورزی و کارآفرینی برای توده‌های بیکار و تحصیل‌کرده خواهد شد. چنین سوء تفاهمی سوال و جواب مطرح شده در این مقال کوچک را جایز می‌کند.

آیا جهاد اقتصادی باعث تولید ملی، اقتصادی نوین و کارآفرینی می‌شود؟

خیر! ما مجبوریم که تمرکز خود را روی تولید ملی و پروراندن اکثریت نیروهای تحصیل‌کرده و انسانی‌مان در جهت بازگشایی صنایع و کشاورزی و تولید ملی نگهداریم.

jahadeqtesadi

دو مورد «تولید ملی» و «جهاد اقتصادی» مواردی مرتبط به یک‌دیگر و مربوط به اقتصاد هستند، و هر دو شایان بحث زیاد. ولی جهاد اقتصادی باعث تولید ملی نمی‌شود.

تولید ملی مجموعه برنامه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی هستند که باعث قدرتمند کردن صنعت‌گران، کشاورزان و کسبه بومی شده، و آن‌ها را در راه انداختن کارخانه‌ها و مزارع‌شان، برای تولید احتیاجات بازارهای داخلی و صادراتی، کمک و حمایت می‌کنند.

برای نجات دادن حال و آینده‌مان ما مجبوریم تمرکز خود را روی پروراندن اکثریت نیروهای تحصیل‌کرده و انسانی‌مان در جهت بازگشایی صنایع و کشاورزی و تولید ملی نگه بداریم

پیاده کردن برنامه‌ها و فعالیت‌هایی که در جهت تولید ملی (مثل محدود کردن واردات و وام ارزان و بلند مدت به صنعت‌گران و کشاورزان کوچک و متوسط بومی دادن) باعث کارآفرینی در اکثریت مناطق کشور می‌شود.

به گفته‌ای دیگر، تولید ملی باعث کارآفرینی می‌شود، و کارآفرینی از تولید ملی نتیجه می‌شود.

ولی جهاد اقتصادی باعث تولید ملی (یا کارآفرینی) نمی‌شود.

همان طور که می‌دانید، حسابرسی یکی از پایه‌های عمل‌کردی هر نوع کسب و کار و مدیریت است. جهاد اقتصادی (یا حسابرسی اقتصادی) به معنی نوعی حسابرسی متعهد و مبارز از شرکت‌ها، افراد و برنامه‌هایی است که از منابع و وام‌های ملی استفاده کرده‌اند.

Tolidmeli

این جهاد و حسابرسی در جهت مشخص کردن متخلفان و سوء استفاده‌ها الزامی است. و البته (اگر برنامه‌هایی برای تولید ملی وجود داشته باشد) این حسابرسی می‌تواند در جهت ارزیابی کردن عمل‌کرد برنامه‌های تولید ملی و بهبود دادن به کم و کسری‌های آن‌ها نیز موثر باشد.

جهاد اقتصادی باعث تولید ملی (یا کارآفرینی) نمی‌شود

… …یعنی، اعمال جهاد اقتصادی، حسابرسی یا بازرسی اقتصادی کشور، گرفتن سوء استفاده کنندگان و افشا کردن مبالغ دزدی شده مفید است، ولی باعث تولید ملی، کارآفرینی و یا تغییر اقتصاد کنونی به اقتصادی نوین یا بهتر نخواهد شد.

برای نجات دادن حال و آینده‌مان ما مجبوریم تمرکز خود را روی پروراندن اکثریت نیروهای تحصیل‌کرده و انسانی‌مان در جهت بازگشایی صنایع و کشاورزی و تولید ملی نگه بداریم.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,