Saturday, 18 July 2015
16 October 2021

«او دیوانه‌ی کوبانی است»

2014 November 28

مطلب‌هایی که در این بخش تارنمای رادیو کوچه منتشر می‌شود یا انتخاب دبیر روز سایت و یا پیشنهاد دوستان رادیو است که می‌تواند از هر گروه یا دسته و یا مرامی باشد، نظر‌های مطرح شده در این بخش الزامن نظر رادیو کوچه نیست.  اگر نقد و نظری بر نوشته‌های این بخش دارید می‌توانید برای ما ارسال کنید. این مطلب بدون ویرایش رادیو کوچه منتشر شده است.

از دیگران / رادیو کوچه

منبع: سایت خبری تحلیلی روز

 

آنکه پیشاهنگ است در پیش رو دارد هزاران راه

به گوش چپ و راست می‌رسانیم ما این خبر را

ما را مردمِ پیروِ دیوانه می‌خوانند

دیوانه ما پشت سر نهاده است هزاران عاقل و خردمند را

 

یک انقلابی قدیمی چنین می‌گوید، واقعا افرادى کە برای جهانی نوین و بهتر می‌جنگند تا حدودی اینچنین‌اند. نعیم کوبانی نمونەای زندە برای اثبات این واقعیت است. پس بخوانید و خودتان قضاوت کنید

طی روزهای سخت تحت اشغال بودن کوچە و خیابانهای کوبانی، او را آزاد و بی‌خیال و سرگردان در خیابان‌ها می‌بینیم. او گا‌ها پلیس راهنمایی و رانندگی است، گا‌ها یک ناجی، همکار امبولانس، یک شورشی، وزیر و فعال… اما همیشە مسلح! همە او را «دیوانە» می‌پندارند. اما اگر نظر او را بپرسیم، این اطرافیان او هستند که همه دیوانەاند. بعضی‌ها او را گل سر سبد کوبانی می‌دانند، برخى نیز او را نمادی از روح شورش این شهر. از نعیم کوبانی سخن می‌گویم. نعیم بی‌نام خانوادگى، بى سن و سال و بی‌کار!

neim1

شاید کسانی در می‌انتان باشند کە بپرسند او کیست، چە کارە است و از کجا آمدە… نعیم یکی از پیشگامان قیام مردمى کرد‌ها علیە رژیم بعث سوری و یکی از معدود نجات یافتگان شکنجەگاههای این رژیم است. در روزهایی کە کوبانی تحت فشار حملەی بی‌امان نیروهای داعش بود و راهى برای عبور بە پیرسوس باز شدە بود، نعیم مقابل درگاه مرزی «مرشید پینار» نشستە بود و بە کسانی کە کوبانی را بە قصد ترکیە ترک می‌کردند می‌گفت «برو، تو نیز برو».

او در حد دیوانه ای انقلابی بە خاک و سرزمینش پایبند است…

من هم همانند شما مشتاق دیدار نعیم بودم. تصمیم گرفتم با او مصاحبەای انجام دهم، اما از‌‌ همان ابتدا می‌دانستم کە کار آسانی نیست.

هشت روز کامل بە دنبالش بودم، او در خط مقدم جبهە بود. و آخر سر جوابهای کوتاه او را طی این هشت روز در این نوشته جمع‌ کردم، مطمئن‌ام جوابهای او شما را نیز شگفت زدە خواهد کرد.

نعیم حالت چطور است؟

نعیمو نعیمو، حالی نماندە. حالی برای نعیم نماندە (با آواز می‌خواند (.

چرا؟

حیوان‌ها آمدەاند، حیوان‌ها (منظورش گروه داعش است (.

اگر آن‌ها بیایند چە کار می‌کنى؟

نعیم از مرز‌ها گذشته و فرار خواهد کرد. اما بە ترکیە نمی‌روم، حیوان‌ها آنجا نیز هستند.

قبلا کە می‌گفتی فرار نخواهم کرد، چە بە سرت آمدە؟

نعیم دست بردار کوبانی نخواهد بود. نعیم آپوچی است.

از چە زمانی آپوچی هستی. بعضی‌ها می‌گویند نعیم آپوچی نیست.

بە خدا دروغ است. نعیم از سال ۱۹۸۴ آپوچی است.

مگر تو اوجالان را می‌شناسی؟

بلە، حیف تو… رهبر آپو چندبار بە خانەی ما آمدە. مگر تو او را نمی‌شناسی؟

neim2

روز دوم

راستی، (ی. پ. گ) را دوست داری؟

بلە، تنها بیشرف‌ها از (ی. پ. گ) خوششان نمی‌اید. نعیم آپوچیست.

قصد ملحق شدن بە آن‌ها را نداری؟

من عضو آن‌ها هستم. مگر لباسم را نمی‌بینی؟

نعیم، اگر فرماندەی (ی. پ. گ) بودی چەکار می‌کردی؟

من فرماندهی را قبول نمی‌کنم.

روز سوم

نعیم داعش چیست؟

حیوان و کثیفند.

می‌گویند آمریکا به کوبانى اسلحە فرستادە، واقعیت دارد؟

بە خدا دروغ است.

نعیم هواپیماهای جنگندە، حیوان‌ها را هدف می‌گیرد، تو چرا از آن‌ها می‌ترسی؟

آن‌ها نیز حیوانند، حیوانات حیوان‌ها را می‌زنند.

نعیم، وضعیت کوبانی در چە حال است؟

خوب نیست.

چرا؟

حیوان‌ها آمادەاند. برخى مردم فرار کردند.

تو چرا فرار نکردی؟

نعیم فرار نمی‌کند، نعیم اینجا خواهد مرد.

تو کە دو روز پیش گفتی از مرز‌ها گذشته و فرار خواهم کرد

نە، بە خدا من چنین حرفی نزدەام. نعیم در کوبانی خواهد مرد.

neim3

نعیم اگر بە دست داعش افتادی چکار می‌کنی؟

بە خدا نعیم خود را خواهد کشت.

می‌گویند اگر داعش‌ها بیایند با نعیم کارى نخواهند داشت

حیوان‌ها چە می‌دانند، با خود می‌گویند نعیم وزیر است.

روز چهارم

کوبانی برای تو چە مفهومی دارد؟

کوبانی زیباست. اما اکنون جای خوبی نیست، حیوان‌ها آمدەاند. خمپارە پرتاب می‌کنند.

نعیم، اردوغان می‌گوید «کوبانی سقوط کردە». واقعیت دارد؟

حیف تو… تو هم باور کردی؟

نعیم وضعیت این شهر چە خواهد شد؟

خدا می‌داند. حیوان‌ها شهر را ویران کردند.

جنگ چە زمانی پایان خواهد یافت؟

ما آپوچی هستیم، حیوان‌ها را بیرون خواهیم راند.

روز پنجم

نعیم اسلحەات را پیدا کردی؟ گمش کردە بودی

آرە پیدایش کردم، جوان‌ها دزدیدە بودنش.

neim5

اما نعیم، بعضی‌ها می‌گویند تو نمی‌جنگی بەهمین دلیل تو را خلع سلاح کرەاند.

از اینجا برو، حیف تو… بیچارە.

روز ششم

نعیم در این دنیا بیشتر از همە چە کسی را دوست داری؟

بدون رهبری زندگی محال است.

نعیم تو اکنون کجا می‌مانی؟

نزد حکومت.

حکومت را دوست داری؟

بلە.

روز هفتم

نعیم تو دوست دختر داری؟

نە، نە به خدا ندارم.

روز هشتم

بعضی‌ها می‌گویند نعیم دیوانە است، جواب تو برای آن‌ها چیست؟

حیف شما‌ها… می‌گویند نعیم نمی‌داند، بە خدا نعیم اروپا را هم می‌داند.

نعیم عاقبت دنیا چە خواهد شد؟

خدا می‌داند…

نعیم کیست؟

برای شناخت نعیم از تحقیقات قبلی سعید اورن سود جستم: (…) او مشهور‌ترین فرد کوبانی است. کسب شهرت نعیم بە شورش مردمی سال ۲۰۰۴ برمیگردد. قیام مردمی که نعیم یکى از پیشگامانش بود، به همین دلیل نیروهای وابستە بە رژیم بە خانەی او حملە کردە و او را دستگیر می‌کنند. او مدت مدیدی در زندان مانده و تحت شکنجە‌های گوناگون قرار می‌گیرد. بیشتر دندانهای جلوییش را طی شکنجە از دست می‌دهد. نعیم در اولین دیدارش با افراد نا‌شناس با نشان دادن دندان‌هایش بە آن‌ها می‌گوید: «ببینید دندان‌هایم را شکستند».

neim4

فعالیت‌ها و راهپیمایهای کوبانی بدون حضور نعیم برگزار نمی‌شوند. کسانی کە او را می‌شناسند، می‌گویند بعد از قیام مردمی شهر قامشلو و دستگیری او از سوى نیروهای رژیم بعث سوری و طى شکنجە بە این حال درامدە.

نعیم از کسی تشکر نمی‌کند و حرفش را بی‌پروا بە زبان می‌اورد. با احتیاط بە بیگانە‌ها نزیک شدە و بنا بە رویکرد ان‌ها بە (ی. پ. گ) با ان‌ها برخورد می‌کند.

با شروع درگیریهای کوبانی ما شاهد همکاری‌های او در جای جای کوبانی هستیم. گا‌ها با افرادى که برای مبارزین کرد غذا آماده می‌کردند، همکاری در درمان زخمی‌ها، همکاری با مسئولین انبار مهمات و پس از دریافت اسلحە نیز در داخل شهر شاهد همکاری او با همەی بخش‌های نیروهای «آسایش/ امنیت» بودیم.

نعیم بە ویژە با تکیە کلام «دینو، دینو – دیوانە دیوانە»، «حیف تو» و «نعیم دیوانە نیست، آپوچی است» مشهور است و زمانی‌کە از چیزی یا شخصى خوشش نیاید بە آن‌ها پشت کردە و دو دستش را بە نشانەی بال گشودە و از انجا دور می‌شود.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,