Saturday, 18 July 2015
16 October 2021
چهار ماە مقاومت بی‌امان

«کوبانی؛ شکست سخت دولت اسلامی»

2015 January 28

سیامک حیدری  / مقاله وارده / رادیو کوچه

 

پس از چهار ماە مقاومت بی‌امان در برابر قوی‌ترین و درندەترین نیروی بنیادگرای اسلامی قرن بیست و یکم، سرانجام نیروهای کرد توانستند کوبانی را از وجود جنگجویان اسلام‌گرای دولت اسلامی پاک سازی کنند. رسانەهای بین‌المللی اکنون کوبانی را «استالینگراد کرد» می‌نامند. کوبانی و مدافعان آن نشان دادند کە گروە دولت اسلامی شکست ناپذیر نیست.

کوبانی از اواسط سپتامبر سال گذشتە میلادی هدف حملەی گروە داعش، موسوم بە دولت اسلامی، قرار گرفت. پیش تر و در ماە ژوئیەی ٢٠١۴، دولت اسلامی با حملە بە روستاها و مناطق کردنشین، توانستە بود کردها را در محاصرە قرار دادە و بە پیش رویهای ادامە دهد. روستاها یکی پس از دیگری بە دست داعش افتادند. جنگ جویان دولت اسلامی در جبهەهای جنوب و شرق بە سرعت جلو می رفتند. با پیش روی آنان، مردم وحشت زدە بە سوی نوار مرزی فرار می کردند. با عقب نشینی یگان های مدافع خلق، YPG، داعش در تاریخ ۶ اکتبر ٢٠١۴ وارد شهر کوبانی شدند.

kobani

گریلاهای کرد برای جلوگیری از قتل و عام  مردم، بسیاری از آنان را از شهر خارج کردە و خود را برای یک نبرد سنگین آمادە کردند. ادامەی جنگی نابرابر و نامتوازن، بە تدریج افکار عمومی جهان را متوجە کوبانی ساخت. قبل از آن، ماشین تخریب داعش صاعقەوار شهرهای بزرگی مانند موصل، در شمال عراق را، تصرف کردە، نیروهای دولتی و بسیاری از افراد شخصی را قلع و قمع کردە بود. ترکیب یک نیروی آزمودە و آموزش دیدەی جنگی بە اضافەی قتل و عام عام و خاص در مقابل دوربین ها و یک دستگاە تبلیغاتی وسیع، از ددولت اسلامی تصویر یک نیروی شکست ناپذیر را ساختە بود. تصرف موصل و شنگال و آن چە بر مردم آن دو شهر گذشت، ترس و وحشت را در منطقە پراکندە کردە بود و همین رعب باعث شدە بود کە نیروهای کرد عراقی شنگال و دوزخورماتو را تقریبن بدون مقاومت تسلیم داعش کردە و خود گریختە بودند.

ترکیە، علی رغم فشار کشورهای غربی و ناتو، مرز خود با کوبانی را هم چنان بستە نگاە داشت و از ورود کمک های انسانی و لجستیکی بە کوبانی ممانعت می کرد. ترکیە هرگز وارد ائتلاف ضد داعش نشد و کوبانی موجب شکاف ترکیە با کشورهای غربی شد. استقبال بسیار سرد و متفاوت فرانسوا اولاند در پاریس از داود اوغلو، در روز هم بستگی سران کشورهای جهان با فرانسە، این مسالە را بە خوبی نمایان ساخت.

دولت ترکیە هم وارە از جانب کردها متهم است بە این کە تسهیلات عبور و مرور جهادگرایان خارجی را کە خواستار پیوستن بە دولت اسلامی هستند را فراهم کردە است. دولت ترکیە این اتهامات را نپذیرفتە است. افکار عمومی در سراسر دنیا در حمایت از کوبانی بە خیابان ها ریختند و خواستار حمایت از مبارزان کرد در مقابل نیروهای تروریستی داعش شدند.

kobani

سرانجام یک ائتلاف جهانی علیە داعش تسکیل شد و همین ائتلاف با ارسال اسلحە از راە هوایی و بمباران مواضع نیروهای دولت اسلامی، روحی تازە بە مقاومت کوبانی دمید. در همین حال دولت اقلیم کردستان نیروهای پیشمرگ و سلاح های سنگین را روانەی کوبانی ساخت. توازن تا حدودی برقرار شد. بە گزارش روزنامەی لیبراسیون، ٧۵ درصد از مجموع بمباران های هوایی ائتلاف بین المللی در سوریە در کوبانی انجام شدە است. بمباران های هوایی دولت اسلامی را زمین گیر کرد.

بە مرور زمان و ادامەی مقاومت، کوبانی بە سمبل مقاومت و ایستادگی در برابر دولت اسلامی تبدیل شد.

ستفان شاربونیە، سردبیر هفتەنامەی فکاهی شارلی ابدو، کە خود بە دست نیروهای همین گروە در دفتر کارش در پاریس بە قتل رسید، در مورد کردها و مقاومت کوبانی نوشتە بود: “من کرد نیستم، یک کلمە کردی بلد نیستم، فرهنگ کردی کاملن برایم ناشناختە است…اما امروز کرد هستم، کردی حرف می زنم، بە کردی آواز می خوانم، کردهایی کە امروز در سوریە در محاصرە قرار گرفەاند (تنها) کرد نیستند، آن ها رمز انسانیت هستند کە در مقابل تاریکی مقاومت می کنند…آنان از همەی ما دفاع    می کنند.”

کوبانی، شهر کردنشین سوریە و هم جوار مرز ترکیە، سخت ترین و تلخ ترین شکست، پس از ظهور این گروە فناتیک در سال ٢٠١٣، را بە آنان تحمیل کرد. نیروهای مدافع خلق، YPG ، با پشتیبانی هوایی ائتلاف جهانی ضد گروە داعش و سپس، رسیدن نیروهای کمکی و پشتیبانی از سوی حکومت اقلیم کردستان، پس از چهار ماە استقامت اینک کنترل کامل شهر کوبانی را در دست دارند. با عقب نشینی نیروهای تروریستی دولت اسلامی از کوبانی، اینک جنگ میان یگان های مدافع خلق و پیشمرگان در اطراف روستاهای نزدیک بە شهر متمرکز شدە است. هنوز حدود ۴٠٠ قصبە و آبادی کردنشین زیر کنترل دولت اسلامی قرار دارد.

kobani

YPG دوشنبە شب در بیانیەای اعلام کرد: “ما یگان های مدافع خلق می دانیم کە وظیفەای کە بر گردن ماست هنوز تمام نشدە است، زیرا نبرد برای آزادسازی دیگر مناطق کانتون کوبانی هنوز بە سرانجام نرسیدە است. ما بە این نبرد ادامە می دهیم و وعدە می دهیم کە پیروز خواهیم شد.”

نیروهای مدافع خلق بە نشانەی تسلط کامل بر کوبانی یک پرچم سە رنگ خود کە ٧۵ متری طول داشت را بر دکل مشرف بر شهر بە اهتزار درآوردند.

بە گزارش سازمان دیدەبان حقوق بشر سوریە، از آغاز حملە بە کوبانی تا آزادی شهر ١٨٠٠ نفر از دو سوی جنگ جان  خود را از دست دادەاند کە از این تعداد بیش از هزار نفر از نیروهای جهادگرای داعش را شامل می شود.

روزنامەی لیبراسیون فرانسە در این زمینە نوشت: “پیروزی کردها(در کوبانی) بە یک اندازە هم استراتژیک و هم سمبلیک است؛ (چون) دولت اسلامی از یک نوار مرزی طولانی با ترکیە، کشوری کە بسیاری از تروریست های خارجی از آن جا خود را بە سوریە می رسانند محروم شدە است. این نشانەی توقف گستردەی داعش در سوریە است.”

هم چنین بە گزارش روزنامەی لوموند فرانسە، از زمان تشکیل ائتلاف ضد داعش تا آزادسازی کوبانی در مجموع هفتصد و پنج حملەی هوایی علیە مواضع نیروهای متخاصم داعش در کوبانی و اطراف آن انجام پذیرفتە است.

ستیف وارن، سخن گوی پنتاگون با اعلام پیروزی کردها در کوبانی گفت: “در این نبرد، این گروە اسلام گرای سنی از منابع عظیم انسانی و تجهیزاتی محروم شدە و یک ضربەی ناگواری دریافت کردە است. این یک مدرک بیش تر است کە نشان می دهد کە مواضع دولت اسلامی در حال فروریختن است.”

kobani

پس از پیروزی خارق العادەی کردها برگروە دولت اسلامی، اکنون هزاران نفر از اهالی این شهر منتظر بازگشت بە خانە و کاشانەی خویش هستند؛ اما مسالە بە این سادەگیها نیست. از شهر کوبانی خرابەای بیش باقی نماندە است. کوبانی بە تل خاکستر تبدیل شدە و تقرین تمامی ساختمان ها ویران شدەاند. پس از چهار ماە جنگ خانە بە خانە بە کوچە بە کوچە و ٧٠۵ حملەی هوایی ائتلاف، اکنون کوبانی بە شهر ارواح تبدیل شدە است. بازسازی شهر طولانی و خیلی پرهزینە خواهد بود. بیمارستان ها، درمان گاەها، تمام مراکز اداری و خدماتی و حتا خیابان ها تخریب شدە است. از کوبانی تنها یک ویرانە برجای ماندە است.

بە نظر می رسد بازگشت ٢٠٠ هزار آوارە کە، جز غرور،  تقریبن همە چیز خود را در این جنگ از دست دادەاند بە شهر بە این آسانی ها و زودی ها میسر نخواهد بود.

مقاومت، شهامت و ارادەی کردها، کوبانی را آزاد کرد؛ ولی اکنون و پس از یک پیروزی غرور آفرین و تاریخی، سوال های بسیاری در مورد آیندەی کوبانی و کردهای سوریە پیش می آید. شهر چگونە بازسازی خواهد شد؟ آیا دولت های غربی هزینەی بازسازی کوبانی را تامین خواهند کرد؟ مسالەی بازگشت آوارەگان بە شهری کە بە کلی تخریب شدە است چگونە خواهد بود؟ رابطەی نیروهای کرد سوریە با همسایەی قدرتمند خود، ترکیە، چگونە رقم خواهد خورد؟  آیا ترکیە اجازەی یک “شمال عراق” دیگر را در کردستان سوریە خواهد داد؟

پاسخ بە این پرسش ها را مرور زمان خواهد داد.

این مطلب بدون ویرایش رادیو کوچه منتشر شده است

بیشتر بخوانید

آیا توازن قوا به نفع کرد‌ها تغییر می‌کند

کوبانی، قربانی انگیزەهای پنهان، منافع متضاد

گزارشى در مورد حمله دولت اسلامى به شهر کوبانى

سقوط شنگال، دشمن مشترک

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , , 

۱ Comment


  1. mohsen
    1

    بهتر است بگوییم استالینگراد خاور میانه …بدرود