Saturday, 18 July 2015
24 October 2021
کوبانی پس از چهار ماه جنگ

«از برابری در مرگ به سوی برابری در زندگی»

2015 January 29

گزارش / رادیو کوچه

رویا طلوعی – منبع: مدرسه فمینیستی

 

 

بیست و ششم ژانویە برای کوردها روزی تاریخی و شادی‌بخش است. کوبانی پس از چهار ماه جنگ و محاصرە داعش، وحشتناک‌ترین گروه تروریستی معاصر، به‌دست مبارزان مقاوم و خستگی ناپذیر یگان‌های مدافع زن و یگان‌های مدافع خلق آزاد شد. دست‌کم در دنیای مجازی، کردی را نمی‌توان یافت کە شادمان نباشد.

پوستری از جان باختگان راه آزادی بە چاپ رسیدە کە تعداد زیادی از زنان و مردان شهید را نشان می‌دهد. تعداد زنان شجاعی کە در میان مردان شجاع این پوستر، همگی در راه آزادی کوبانی جان دادند، را نشمردەام اما نسبت هرچە کە باشد، کمترین شکی در برابری در شهامت و شجاعت و ایثار و توانایی‌شان نیست.

حال نوبت زندگی، سازندگی و برابری عملی در همە عرصەهاست. اکنون مهم این است کە «برابری» و یکسانی در شهامت و جنگ و «مرگ» را بە «برابری» واقعی و عملی در «زندگی» تبدیل کرد. التهاب جنگ به زودی تمام خواهد شد. اینک ما کوردها باید بتوانیم شعار و شعور را یک‌جا کنیم.

kobani

اگر مقاومت کوبانی و بە ویژە میزان بالای مشارکت زنان کرد در این مقاومت خیرە کنندە بودە و کاملن برهم ریزندە استریوتایپی است کە از زنان خاورمیانە بە عنوان زنانی سرکوب پذیر ارائە شدە است، اما انقلابی در وضع زنان صورت نخواهد پذیرفت مگر این‌کە زن کوبانی اثبات کند کە مشارکت در جنگ پایان راه نیست! زن کوبانی باید ثابت کند کە زن آگاه پس از جنگ (مشارکت در خطرناک ترین بخش عرصەی عمومی ) بە خانە (عرصەی خصوصی) باز نخواهد گشت و مدیریت تمام دستاوردها رابر خلاف انقلاب ها و مقاومت های پیشین دنیا، بە مردان واگذار نخواهد کرد.

جامعە کوبانی طبق مقالەای کە خانم پخشان عزیزی از قامیشلو نوشتە، تا همین چند سال پیش وضع بسیار وحشتناک و اسفباری از نظر برخورد با زنان داشتە است. شهری فقیر با بافت کاملن سنتی و عشایری کە دختران جوان دوازدە تا پانزدە سالە عشایر این سوی مرز بە دیگر عشایر آن‌سوی مرز در ترکیە فروختە می‌شدەاند! زنانی کە از کمترین حقی برخوردار نبودەاند. به‌راستی باید اذعان کرد کە احزاب ی. پ. گ (یگان‌های مدافع خلق) و ی. پ. ژ  (یگان‌های مدافع زن) کار بزرگی کردەاند تا زنان کوبانی از زنانی کاملن عشیرتی و تحت ستم بە قهرمانانی بسیار نترس تبدیل شوند. زنانی کە داعش وحشتناک را بە پشیزی نشمردە و شجاعانە بجنگند.

اکنون مهم این است کە این فنر کشیدە شدە یک فرهنگ مرتجع کاملن مردسالار با پایان جنگ و اتمام حالات اورژانسی و احساسی جنگ/انقلاب بە حالت قبلی خود برنگردد. بالشخصە بعید می‌دانم یا حداقل بسیار خوشبین و امیدوارم کە چنین اتفاقی نخواهد افتاد. با قدم‌های نسبتن خوب، هر چند نە ایدەآلی، کە در راه برابری حقوقی در کانتون جزیرە برداشتە شدە، سعی شدە مسئلە برابری حقوق زن و مرد قانونی شود.

kobani3

از سوی دیگر زنان از سهمیە بالایی در احراز پست‌های اداری و سیاسی برخوردار شدەاند و سیستم رهبری بە صورت مشارکتی (هاوسەرۆک) در آمدە است. بدین معنا در هر سیستم رهبری یک زن و یک مرد هست. این‌کە آیا واقعن قدرت زن برابر با قدرت مرد است یا نە امریست کە هم باید از نزدیک تحقیق و مشاهدە کرد و هم این‌کە سیر حوادث آیندە آن را مشخص خواهند کرد. از سوی دیگر تجربە کانتون‌های رۆژئاوا (کوردستان واقع در سوریە) بسیار جوان است و هنوز زود است کە دمکراتیک بودن واقعی آن را محک زد. چنان‌چە با گذشت چند سال فقط تعدادی نام آشنا پست‌های مدیریتی را قرق نکنند و شاهد چرخش پست‌ها و بە میدان آمدن احزاب و چهرەهای جدید سیاسی باشیم، می‌توان گفت کە کردها بە شعار دمکراسی خواهی خود پایبند بودەاند.

بدیهی است ادعای تحقق برابری جنسیتی فقط با جنگیدن زنان و تنظیم قوانین در لابلای کاغذها میسر نخواهد شد. عملی کردن قوانین خوب و رفع معایب آن، و نیز ورود جدی زنان کورد بە عرصە قلم و فرهنگ و تولیدات فکری و تئوریک بدون محدود شدن بە مرزی کە مردان تعیین کنندە آن باشند یا بدون نمایندگی و سخن‌گویی مردان از طرف زنان، بسیار بسیار ضروری و حائز اهمیت است. اگر چنان‌چە زنان این خطە خواهان تحول و انقلابی در فمینیسم خاورمیانەاند باید بتوانند کتابخانە فمینیسم را هم تحت عنوان هر نام ترجمە شدەای برای فمینیسم (ژنۆلۆژی یا …) با قلم و فکر خود زنان غنی کنند.

بیشتر بخوانید

فمینسم کردی و راز آن اسلحه مقدس / بخش دوم

فمینسم کردی و راز آن اسلحه مقدس / بخش اول

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,