Saturday, 18 July 2015
26 October 2021
نقبی به تاریخ گذشته

«چند سال پیش / سری اول»

2015 February 24

محمد شوری / مقاله وارده / رادیو کوچه

 

در ١٠ شماره نقبی زدیم به تاریخ گذشته، ازحوادثی که منجر به انقلاب شد و رویدادهایی که در تاریخ انقلاب بهمن ۵٧ به وقوع پیوست. دیدگاه و اطلاع و حضور نویسنده در قبل و بعد از انقلاب در انتخاب موضوع و ترتیب  و گزینش‌ها دخالت داده شده است. سعی ما در استقلال، بی‌طرفی و امانت داری است.

چند سال پیش (١) روزنامه آیندگان توسط دادگاه انقلاب توقیف شد.

٢٠ مرداد سال ١٣۵٨روزنامه بامداد:

روزنامه آیندگان توسط دادگاه انقلاب توقیف شد.

انتقاد شدید سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از روش مطبوعات:سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیه خودنوشت:«ما از عمل قاطع دادگاه انقلاب حمایت می کنیم.این به گمان ما عمل صحیحی بود که با تاخیر انجام گرفت.نقش مطبوعات و اثرات آن بر جامعه نیازی به تشریح ندارد.نشان دادن چهره های گوناگون ضد انقلاب نیز که اینک از هر سوی بگونه ای رخ می نماید برای ملت رنجدیده و هوشیار ما که کمر زیر بار ضریه های خیانت و توطئه تاکرده است واکنون دشمن را در هر چهر های می شناسد دیگر جلوه ای ندارد…مزدوران قلم بدست،فرمان های خیانت وخدعه را برخون شهیدانمان  نگاشته ووقتی دیدندآزادی بیش از آن است که گمان می برند خود کانون توطئه و مرکز ثقل تحریک ها وتشنج ها شدند…روزنامه آیندگان یکی از نمونه های کامل ومشخص این ارگان ونطفه ای حرامزداه بود.نطفه های حرامزاده ای که از پیوند نامشروع وخیانت آلود چپ وراست بوجود آمد وبرعلیه انقلاب اسلامی که می خواهد و می تواند مستقل از هر جهت راه نجات انسان را بنماید براه افتاده اند…مدارک روشنگر و غیر قابل انکاری که از سوابق این روزنامه وگردانندگان دست نشانده آن توسط دادگاه انقلاب ارائه شده نیازی به بحث ذوباره ندارد.تکیه ما بر ادامه این عمل انقلابی است.».

٢١ مردادسال ١٣۵٨:روزنامه بامداد نوشت:سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی فردا مردم را به راهپیمایی علیه آیندگان دعوت کرد.

٢٢ مردادسال ١٣۵٨ :وزیرارشاد:دکتر میناچی:روزنامه های داخلی همان تهمت هایی را بما می زنندکه مطبوعات خارجی می زنند.لایحه مطبوعات برای آزادی نویسندگان ومطبوعات متعهد است …».

30مردادسال 1358:روزنامه بامداد:بدستور دادستان انقلاب اسلامی تهران 26 روزنامه ومجله توقیف شد.از سوی دادستانی دادسرای انقلاب اسلامی تهران با انتشاراطلاعیه ای تعداد 26 نشریه به شرح زیر توقیف شدند:

خلق،پیکارفکارفمردم،کارگر،طوفان،بهلول،حاجی بابا،آهنگر،مش حسن، آزاد، وحدت،بختک،امیدایران،تهران مصور،آرمان،جوان،یولداش،آذربایجان،چه باید کرد، تهران،صدای میلیون آزادی،گزارش روز،وجوشن.

چند سال پیش (2)

 نهم دی ماه سال 1358،روزنامه بامداداز قول موسوی خوئینی ها  نوشت.

30CHAND

موسوی خوئینی ها در ارتباط با سناد لانه جاسوسی طی یک سخنرانی گفتند:

«در افشاگری ها با اشخاص سر جنگ ندارند واین چه سخن بیهوده ای است که بعضی از نویسندگان گفتندباید ابتدا اسنادبه مراجع صلاحیت دارتحویل داده شودوآنها بررسی کنندتا اگر مصلحت بود افشا گردد. کدام مصلحت؟سوال ملت ایران امروز این است این همه اسنادی که در مرکز اسناد ساواک ایران وجود داشت کدامیک برای ملت ایران افشا شد؟

از سوی دیگر آیا افشای جریانات انحرافی سیاسی ،مبارزاتی در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود؟مگر اشخاص را می خواستند محاکمه کنند که به دادگاه ار جاع شود؟

مگر بحث محاکمه اشخاص است که دادستان انقلاب رسیدگی بکنند… چقدر پرده پوشی؟چقدر مخفی کاری کردن حقایق؟تا چقدر ملت را بی خبر ازاین واقعیت ها نگاه داشتن؟

دانشجویان صادقانه تصور می کردند و تصور می کنند که بایداین اسناد را درمعرض دید و نگاه ملت قرار دادتا ملت قضاوت کنندحالا اگر ملت ایران معتقد است این اسناد نباید افشابشود، افشا افشا نمی کنند! ولی این مردمندکه فریاد می زنندد باید افشا گردد،باید افشا گردد!….

ما نمی خواهیم کسی رازندانی کنیم که چرا تو از امام بدت می آید،ما می خواهیم به ملت به گوئیم که این آقای روشنفکری که ازشما بدش می آید،آمده پیش کاردار و پیش جاسوس سیا درد دل می کرده است.این دیگر دادستان انقلاب نمی خواهد .اگر ملت درباره یک چیزی قضاوت کرد کدام دادگاه حق دارد برخلاف قضاوت او قضاوت کند!

یازدهم دی سال 1358،روزنامه بامداد از قول مهندس مهدی بازرگان نوشت:

بازرگان در پاسخ به موسوی خوئینی ها:

جناب آقای موسوی خوئینی!جنابعالی روز شنبه 8دی در اجتماع برابر سفارت سابق آمریکا بااشاره به افشاگری های دانشجویان پیرو خط امام و عنوان کردن سیاست گام به گام،به کنایه و واضح نهضت آزادی ایران را مورد اتهامات ناروا وحملات بی محابا قراردادید.

حقایق وواقعیت ها طوری است که دوستان نهضت واینجانب می توانیم جواب رسا به اظهارات شما ودیگران بدهیم ولی بنا به مصلحت مملکت وانقلاب از حق دفاع مشروع صرف نظرکرده به سوال ذیل اکتفا می نمایم:آیا آمریکا ودشمنان داخلی از سیاست بقول جنابعالی گام به گام بیشتر شادمی شوند یا از اینکه سازندگان ودست اندرکاران انقلاب اسلامی در حساس ترین روزها به جان یکدیگر بیفتند؟

خدا عاقبت ما را بخیر کند!

چند سال پیش(3)

15دی سال1377،اطلاعیه «واجا»:

«برخی از افراد خودسر و کج اندیش وزارت،(!)دست به چنین جنایتی زده اند».

1

(روزنامه کیهان،9آذر،سال1377)؛حسین شریعتمداری:

shariatmadari

«حتی در دورترین نقاط ذهن نیز نمی توان این توهُّم را جای دادکه عاملان قتل فروهر از نیروهای انقلاب بوده اند.واساسامنطقی نیست که نیروهای انقلابی دست به اقدامی علیه انقلاب بزنند!بلکه به وضوح می توان گفت که عامل یا عاملان قتل در یک برنامه حساب شده وبا هدف بدنام کردن نظام ونیروهای انقلابی،برای دست زدن به این اقدام زشت ماموریت داشتند.وحتی با قاطعیت می توان گفت که عاملان قتل، باشخص فروهروهمسرش نیزدشمنی نداشته اندوفقط درپی یک ماموریت علیه نظام و انقلاب وارداین ماجراشده ونقش مامورمعذوررابازی کرده اند.

اکنون سوال این است که چرابرنامه ریزان این قتل،مقطع زمانی حاضررابرای این اقدام زشت انتخاب کردند؟آمریکابعدازناکامی هیات 13نفره وخروش مردم علیه این هیات وبرنامه های پشت پرده آن بایستی به ایجاد یک «حادثه موازی»دست می زدکه از یک سوی افکارعمومی راتحت الشعاع قرارداده وازتوجه به ماجرای مرموزهیات 13نفره آمریکایی منصرف کندوازسوی دیگرنیروهای انقلابی رامورد اتهام  قرارداده وخروش آنان علیه حضورهیات 13نفره راخروش افرادی بی منطق،آدم کش وتنگ نظرجلوه دهند.

…بعضی ازافرادوجریان هاازجمله آقای حجتی کرمانی درموردقتل داریوش فروهروقتی سخن می گویندومطلب می نویسندکه گویی قتل این دونفربدست ماموران ایران صورت گرفته است.ودقیقاهمان خطی رادنبال می کنندکه رادیوهای بیگانه ودشمنان انقلاب القامی کنند.(همان.10آذز1377).

 2

هفته نامه آبان(7آذرسال1377):

گروهی باعنوان فدائیان اسلام ناب محمدی(مصطفی نواب)مسئولیت حمله به 13گردشگر آمریکایی رابرعهده گرفتند.

روزنامه خرداد(30آذرسال1377):

«دراطلاعیه گروه موسوم به فدائیان اسلام آمده است:«دشمن ذبون پس از شکست های خفت باردرهمه عرصه های نظامی،اقتصادی وسیاسی این بارباقلم های فاسد،مشکوک وضددین هجمه شدیدوناجوانمردانه خودرابه اصول حقه انقلاب اسلامی آغازکرده است واکنون شاهدیم که دربیستمین سال استقرارحکومت الله ودربرابرچشمان داغدارخانواده معظم شهدا،سرسپردگان خیانت پیشه داخلی درپوشش قانون وبانقاب قرائت های جدید از اسلام،تیشه برریشه حکومت الهی می کوبند».

دربخش دیگری ازاین اطلاعیه آمده است:«حالاکه سیاست پیشگان واداده داخلی باتساهل وتسامح وشعارقانونگرایی وتوسعه سیاسی ازافعی های سمی ونقابداربیگانه حمایت می کنندوبرخوردهای قاطعانه حکومت الهی،قوه قضائیه،مطبوعات مسئول ودردکشیدگان دلسوخته انقلاب، انحصارطلبی، افراطی گری،تریوج خشونت وتحدیدآزادی نام می گیرد،فرزندان دلیروغیرتمندملت مسلمان ایران خودآستین های همت وشهادت رابالازده اندوبااعدام انقلابی اولین گروه ازعناصرخودفروخته وکثیفی که خط دهنده تحرکات مذموم ملی گرایانه وهدایت گر جریان های مسموم دانشگاهی هستند دومین گام عملی رادرصیانت ازدستاوردهای عظیم انقلاب برداشتند».

درادامه این اطلاعیه آمده است:«اعدام انقلابی داریوش فروهر،پروانه اسکندری،محمدمختاری ومحمدجعفرپوینده اخطاروانذاری است کوچک به همه قلم بدستان مزدوروحامیان ضدارزش آنهاکه سودای بازگرداندن سلطه اجانب وخیال فاسد گسترش فسق وفجوررادرسرمی پرورانند».

3

 (روزنامه صبح امروز،3/10/1377)؛رضاامینی(مشاوررئیس قوه قضائیه، هاشمی شاهرودی):

 «ازدیدفنی این قتل هااعمال گروه تروریست فرقان وگروه منصوب به مهدی هاشمی را درادهان تداعی می کند.این قتل ها نمی تواند منشاء ویاحمایت خارجی نداشته باشد.دراین زمینه مسئولان کشورنیزمعتقدندکه این قتل ها،سازماندهی ومحاسبه شده انجام گرفته است.وی تاکید کرد:عکس العمل و حرکت برخی جوامع غربی ومطبوعات خارجی دراین مورد این باوررا تقویت می کندکه این قتل هاازسوی برخی کشورهای غربی وسازمان های خارجی وابسته به آنان انجام شده است».

 4

  (16آذر،سال137)؛نشریه آوا،ش83:

هفته نامه ارزش درشماره272خودباانتشارآخرین اطلاعیه گروه موسوم به فدائیان اسلام ناب محمدی،افشاگری های جدیدیباند سعیدامامی،معاون امنیتی علی فلاحیان راچاپ کرد».

«این اطلاعیه برملاکردن جنایات سعیدامامی وباندوابسته وصهیونیسم اوراکارهواداران آیت الله منتظری می داند.ودستگیری وزندانی کردن قاتلان روشنفکران ونویسندگان را بدلیل دخالت همکاران سعید امامی درپرونده سیدمهدی هاشمی اعلام کرده است».

montazeri

در قسمی از این اطلاعیه خطاب به رئیس جمهوری آمده است:«بهوش باشیدتمام کسانی که درپرونده باندمهدی هاشمی دخیل بوده انداکنون هریک به نوعی مورد خشم وکینه مدافعان منتظری قرارگرفته اندومابهای سنگینی برای این فریادها واعتراض ها به سنگینی خون دل خوردن ها وتهمت وتحقبروزخم زبان شنیدن ویهودی شدن هاوتوظئه گربودن ها پرداخته ایم…».

5

 (روزنامه فتح،16اردبیهشت،سال1379)؛سعیدحجاریان:

«مابعدازانقلاب چشممان را بازکردیم که ساواک منحل شده و17،28جریان اطلاعاتی در کشوربوجودآمده است.هرکناروگوشه ای یک تشکیلات اطلاعاتی وابسته به این کمیته آن بخش ازسپاه،ستادمبارزه با مواد مخدرآقای خلخالی،نخست ورزیری وخلاصه درجاهای مختلف تشکیلاتی اطلاعاتی دقیق وجود نداشت.کشورمحل تاخت وتازسرویس های اطلاعات خارجی شده.مااحساس کردیم ایران بهشت جاسوسان شده است».

 6

  (روزنامه کیهان،2اردیبهشت،سال1368)؛هاشمی رفسنجانی(خطبه نماز جمعه):افشای فعالیت های اطلاعاتی-نظامی بزرکترین شبکه جاسوسی سیادرایران:

«افراداین شبکه اطلاعات مربوط به کشوررادراختیارسیاقرارمی دادند.بزودی جزئیات اعتراف جاسوسان امریکا ازرسانه های گروهی به اطلاع عموم خواهدرسید….آنهایی که مصلحت بدانیم می آوریم ودرتلویزیون وبه شما نشان خواهیم داد…ازطریق این جاسوسان وزارت اطلاعات درسراسردنیا به مراکز مهم سازمان سیادست پیداکرده است…این مراکز بکلی ناامن است.آمزیکایی باهمه احتیاط هایی که می کنندبارهارودست خورده اند.ازداخل زندان واز داخل بازداشتگاه بامرکز سیا صحبت می شود وحرف هایی که ماموران ما می خواهندبه آنجا منتقل می شود…»!

 7

 روزنامه کیهان،6اردبیهشت،سال 1368:

«توسط نخست وزیرووزیراطلاعات،جزئیات تازه ای از عملیات شبکه جاسوسی آمریکا در ایران فاش شد.یکی ازوسایل کارجاسوسان این شبکه دستگاه فلزی کوچکی بوده که پیام های رادیویی را باسرعت زیادضبط وسپس آنرا تبدیل به علائم مخصوی به صورت اعدادبرروی کاغذثبت وسپس کشف می کرده است».

8

 (روزنامه فتح،1دی سال1378)1378)؛هاشمی رفسنجانی:

«مردم مرامی شناسند.درزمان ریاست جمهوری من،هیچ وقت افرادراپشت سرهم نکشتند. افرادی که درارتباط با قتل های زنجیره ای دستگیرشده اندقبل از دولت من گزینش شده اند».

هاشمی رفسنجانی هم چنین در جلسه پرسش وپاسخ دانشجویان دانشگاه زنجان گفته است:«شک ندارم حادثه ای که برای آقای فروهراتفاق افتاده از سوی گروه فشاری است که وابسته به صیونیستهاهستند».

9

  (روزنامه صبح امروز،26آذر،سال1377)؛محسن رضایی:

«منافقین وصهیونیست هاعده ای را مخفیانه به قتل می رسانندومی گوینددولت این کارراکرده است».

«صهیونیستهایکسری افرادراپیدامی کنندواین هاراکه هیچکاری هم نمی توانندبکنندازبین می برند.برای اینکه درداخل جامعه سیاسی ما مشکلاتی بوجودآورند».

 10

 سعیدامامی متولد1336درشیراز،فرزندعلی اکبرامامی،درسال1356پس از اخذ دیپلم ریاضی به جهت تحصیل به آمریکا(واشنگتن)عزیمت می نمایدوتاچندروزبعدازرفراندوم ج.ا.ابه ایران برمی گردد(19فروردین1358).سلطان محمداعتمادوابسته نظامی دولت شاهنشاهی ایران درآمریکاعامل وی برای اخذبورسیه شدن ایشان درآمریکابوده وهمواره ایشان راموردحمایت مادی ومعنوی خویش قرارمی دهد.تاسال 1361ازایشان وسوابقشان اطلاعات چندانی دردست نیست.امابه یکباره درسال1361ایشان سرازواحداطلاعات نخست وزیری یعنی یگانه نهادامنیتی آن زمان ج.ا.ا.درمی آورد.باوزیرشدن ری شهری نامبرده به سمت مدیرکل شرق وغرب معاونت خارجی وزارت اطلاعات می گردد.درزمان فلاحیان به سمت معاونت امنیت یعنی اصلی ترین وکلیدی ترین رکن وزارت برگزیده می شود.

 11

 (روزنامه صبح امروز،28فروردینسال1379)سیدعلی خامنه ای،رهبرج.ا.ا:

«خشونت قانونی نه فقط خوب بلکه لازم است.وخشونت غیرقانونی نه تنها بدبلکه جنایتی است که باید باآن مقابله شود».

(روزنامه کیهان،30فروردین سال 1365)؛سیدعلی خامنه ای،رهبرج.ا.ا.:

«آن جوان مظلومی که سوار یک کامیون می شودوخودرافدامی کندبرای اینکه ساختمان نظامی آمریکارادرلبنانازبین ببرد،یک قهرمان است؛اوتروریست نیست».

 12

  (روزنامه انتخاب،30مردادسال1378)؛مصباح یزدی:

«من تاکید می منم درمواردی که کارازدست دولت خارج شده واسلام درخطرباشد،دراین شرایط اعمال خشونت واجب است».

(روزنامه اریا،13شهریورسال1378)؛مصباح یزدی:

«اسلام به هرمسلمانی حق داده که وقتی دیدشحصی به مقدسات اسلام توهین می کندخونش رابریزد.این حکم اسلام است.دادگاه هم نمی خواهد.اختلاف وقرائت بردارهم نیست».

13

 (روزنامه جامعه،10اردیبهشت،سال1377)؛رحیم صفوی،فرمانده سپاه:

«این روزها،روزنامه هاونشریاتی چاپ می شودکه امنیت ملی کشوررادرخطرقرارداده اند…مادنبال این هستیم ریشه ضدانقلاب رادرهرکجاکه هستندبزنیم.بعضی هارابایدگردن بزنیم.بعضی هاراربانشان راقطع کنیم.ربان ماشمشیراست».

14

  (روزنامه خرداد،24،سال1377)نوشت:

«الشرق الاوسط چاپ بیروت ولندن دیروز ادعاکرددستگاه شنودی که در خانه داریوش فروهرکارگذاشته شده بود،منجربه کشف شبکه ترورهای اخیر شده است.این روزنامه مدعی شددرگیری کلامی میان دارویش فروهروهمسرش بانیروهایامنیتی که پیش ازقتل این دوروی داددستگاههای استراق سمع یکی از مزاکزاطلاعات نزدیک خانه فروهر ضبطشد.به نوشته الشرق الاویط یکی ازکازکنان این مرکرشگفت زده شده وآنرا به یکی از مسئولان می رساند.این مطلب می افزایددرنوارمزبوریکی ازقاتلان پس ازقتل فروهرتلفنی با…صحبت می کند وخطاب به وی می گوید حاج آقاکارباموفقیت تمام شد.امامامجبورشدیم ازدست زنش راحت شویم».

15

دی77 سالروز انتشار اطلاعیه وزارت اطلاعات،درپذیرفتن مسئولیت قتل های زنجیره ای است.15

پس ازکشف اجسادداریوش فروهروهمسرش درمنزل مسکونی خودونیزیافتن جنازه دوتن از فعالان کانون نویسندگان(مختاری وپوینده)دربیانهای اطراف تهران،سرانجام وزارت اطلاعات ج.ا.ا.دردوره ریاست جمهوری سیدمحمدخاتمی،بایک اقدام بی سابقه،مسئولیت کشتن آنهارابرعهده گرفت واعلام کرد:

«برخی ازافرادخودسروکج اندیش وزارت،(!)دست به چنین جنایتی زده اند».

دربخشی ازاین اطلاعیه آمده اسنت:

«باکمال تاسف معدودی ازهمکاران مسئولیت ناشناس،کج اندیش وخودسراین وزارت که بی شک آلت دست عوامل پنهان قرارگرفته ودرجهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زده اند..»

14 دی سال92

محمدشوری(نویسنده و روزنامه نگار)

چند سال پیش(4) سلاح هایی که آمریکا به ایران قالب کرد

روزنامه بامداد17اردیبهشت سال 1358نوشت:

سلاح هایی که آمریکا به ایران قالب کرد

ارتش ایران در گذشته سلاح های بسیار پیچیده ای را تحویل گرفته است وقراردادهای متعددی هم منعقد شده بودتادرآینده ایران صاحب سلاح های پیچیده تروجدیدتری شودکه ظاهراهمه این قراردادهابتدریج در دوران انقلاب بحالت تعویق درآمدوبعداتوسط دولت انقلاب فسخ شد.

* 140 فروند شکاری بمب افکن سبک اف 16ساخت جنرال دانیامیکزبه ارزش 6/3میلیاردلار.

* 76 فروندهواپیمای بسیارپیشرفته داگلاس.

* 1000 قبضه موشک ضد تشعشع هوابه زمین شرابک.

* 7 فروند رادار پرنده بوئینگ یی-3-ای-ای-دابایو-ش-اس به ارزش 2/1میلیاردلار.

* 5 فروندهواپیمای اکتشافی فانتوم آرب اف 4ش

* 16 فروندهواپیمای اکتشافی فانتوم آرب اف 4 بی به ارزش 219 میلیون دلار.

* 3 فروند زیردریایی به ارزش 660میلیون دلارارکلاس تانگ.

* 4 فروندناوشکن سنگین

*360  قبضه موشک ضد هوایی (هاوک پیشرفته).به ارزش 30 میلیون دلار.

* 200 قبضه موشک سطح به سطح (هاریون)به ارزش 100میلیون دلار.

*  400قبضه اژدرمارک 46به ارزش 47میلیون دلاربه انضمام تعدادی نامعلوم موشک های ضد تانک دراگون هوابه هوا.

*1250  تانک پیشرفته چیفتن به ارزش 2میلیارددلار.

*  5کشتی به ارزش 105میلیون دلار

* مجتمع صنعتی نظامی دراصفهان به ارزش 5/1میلیاردلار.

محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)

21دی 92

چند سال پیش(5)روزنامه بامداد:21مهر1358″بازرگان در مصاحبه بااوریانا فالاچی:

آقای نخست وزیر شما اغلب ودر موقعیت های مختلف گفته اید:

bazargan1

یک چاقو بدست من داده اند که فقط دسته آن در دست منست؛ و تیغه آن را سایرین بدست گرفته  اند. بنابراین از شما سؤال می کنم تا چه اندازه دولت شما از قاطعیت برخوردار است. حرفم را تصحیح می کنم.تا چه اندازه از قاطعیت برخوردارید؟

بازرگان:

به این می گویند یک سؤال حسابی،که البته جواب به آن کار ساده ای نیست.درست مثل این است که از من بپرسید امروز چه کسی در ایران فرمان می دهد.

اگر بگویم که من فرمان می دهم دروغ گفته ام.

اگر بگویم که امام خمینی به تنهایی این کار را انجام می دهدحرف درستی نزده ام.

اگر بگویم که عده ای زیاد فرمان می دهند که این هم دلیل روشنی ندارد.

نقش من در این میان ضعیف است. یکی به علت واقعیتی  است که در این مملکت اتفاق افتاد و آن انقلاب است.آنهم یک انقلاب درست و حسابی وناب.

غلت دیگر وجود امام خمینی است که آنچنان در میان مردم هواخواه دارد که در هفتاد سال تاریخ ایران بی سابقه بوده است.

بدین ترتیب باید بگویم که از نقطه نظر رسمی دولت است که فرمن می دهد  واز نقطه نظر ایدئولوژیکی و انقلاب، امام خمینی و مشاورانش وپاسداران انقلاب هستند که فرمان می دهند.

رابطه امام با توده  مردم یک رابطه کاملا مخصوص است و هر دو یک جور فکر می کنند وبا یک زبان مخصوص صحبت می کنند. با یک اشاره مختصر حرف همدیگر را خوب درک می کنند.

و بعد دراین میان دادگاه های انقلاب و مقامات مذهبی وجود دارند که به بهانه ادامه راه انقلاب، اداره بسیاری از شهرها را دردست گرفته اند و تا دلتان بخواهد برای ما مشکلات و شایعه سازی بوجود می آورند….

خیر؛وضعیت ساده ای نیست. ابدا…

…امام خمینی همان چیزی را دقیقا جواب داده که به آن عقیده دارد.او نمی خواهد یک دیکتاتور باشد،او قصد اعمال خواسته ها و نظریاتش راندارد.و در کمال حُسن نیت بدون توجه به عواقب و نتایج دستوراتش عمل می کند. او  را به هیچ وجه نمی توان با موسولینی مورد مقایسه قرار دادونه حتی ناپلئون و یا دوگُل.

من می دانم یک خارجی که بر اعمال و اتفاقات مملکت ما نظاره کنددچارچنین احساساتی می شود.می دانم وقتی شخصی به اینجا می آیداز انقلاب ما دچار چنین احساساتی می شود. ولی شما در اشتباه هستیدکه فاشیزم را در او می بینید. برای قبول کردن حرفهایش باید او را خوب بشناسید.از اخلاقش سردربیاورید مصدق هم مانند او بود.در سوئیس درس خوانده بود وطرز فکر غربی ها راداشت مصدق می گفت بله حق باشماست،بعضی تصمیمات باید درمجلس گرفته شودولی بعد حرف خودش را فراموش می کرد و راسا تصمیم می گرفت و فکر می کرد کار صحیحی انجام داده وبه نفع مردم عمل کرده است.

امام خمینی هم فکر می کند که به صلاح مردم عمل می کند.اتفاقا هربارکه به او اعتراض کرده ام اظهارتاسف کرده است و قول داده اند که دیگر تکرار نکند.

چند سال پیش (6)،12تا 22بهمن سال 57

سخنان امام خمینی در بهشت زهرا (12بهمن57):

ما علاوه بر این‌که زندگی مادی شما را می‌خواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم می‌خواهیم مرفه باشد. شما به معنویجات احتیاج دارید. معنویات ما را بردند این‌ها. دلخوش به این مقدار نباشید که فقط مسکن می‌سازیم، آب و برق را مجانی می‌کنیم، اتوبوس را مجانی می‌کنیم.دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت می‌دیم. شما را به مقام انسانیت می‌رسانیم. این‌ها شما را منحط کردند. این‌قدر دنیا را پیش شما جلوه دادند که خیال کردید همه چیز این است. ما هم دنیا را می آباد می‌کنیم و هم آخرت را. یکی از اموری که باید بشد همین معناست که خواهد شد. این دارایی ها از غنائم ملت است و مال ملت است و مستضعفین. من امر کرده ام که به مستضعفین بدهند و خواهند داد. و پس از این هم تغییراتی دیگر در امور خواهد حاصل شد. لکن قدری باید تحمل کنید.به این حرفهای باطل گوش نکنید. این‌ها حرف می‌زنند. ما عمل می‌کنیم. اینها شما را می‌خواهند دلسرد کنند از اسلام. اسلام پشتیبان شماست…

ما فرض می کنیم که یک ملتی تمامشان رای داند که یک نفری سلطان باشد، بسیار خوب، اینها از باب اینکه مسلط بر سرنوشت خودشان هستند و مختار به سرنوشت خودشان هستند، رای آنها برای آنها قابل است؛ لکن اگر چنانچه یک ملتی رای دادند (ولو تمامشان) به اینکه اعقاب این سلطان هم سلطان باشد، این به چه حقی ملت پنجاه سال از این، سرنوشت ملت بعد را معین می کند سرنوشت هر ملتی به دست خودش است…..
اگر فرض کنیم که سلطنت قاجاریه به واسطه یک رفراندمی تحقق پیدا کرد و همه ملت هم ما فرض کنیم که رای مثبت دادند، اما رای مثبت دادند بر آقامحمدخان قجر و آن سلاطینی که بعدها می آیند. در زمانی که ما بودیم و زمان سلطنت احمدشاه بود، هیچ یک از ما زمان آقامحمدخان را ادراک نکرده، آن اجداد ما که رای دادند برای سلطنت قاجاریه، به چه حقی رای دادند که زمان ما احمد شاه سلطان باشد سرنوشت هر ملت دست خودش است. ملت در صد سال پیش از این، صدوپنجاه سال پیش از این، یک ملتی بوده، یک سرنوشتی داشته است و اختیاری داشته ولی او اختیار ماها را                             نداشته است                که            یک سلطانی را بر ما مسلط کند….
اگر   چنانچه سلطنت رضاشاه فرض بکنیم که قانونی بوده، چه حقی آنها داشتند که  برای ما سرنوشت معین کنند هر کسی سرنوشتش با خودش است، مگر پدرهای ما ولی ما هستند؟ مگر آن اشخاصی که درصد سال پیش از این، هشتاد سال پیش از این بودند، می توانند سرنوشت یک ملتی را که بعدها وجود پیدا کنند، آنها تعیین بکنند؟.

روزنامه کیهان 12بهمن 57

می آئی تا دروازه های بسته رابگشایی(شعری از جلال سرفراز برای ورود امام خمینی)

روزنامه کیهان12بهمن57

به دهان هیچکس نباید قفل زد(یادداشتی از منصور یاقوتی).

روزنامه کیهان18بهمن57

اعلامیه کارکنان وزارت فرهنگ وهنر درباره اسامی سانسورچیان کتاب در ایران؛ با درج اسامی.

روزنامه کیهان15بهمن 57

شوروی:سیادرایران تحریکات کمونیستی می کند

روزنامه کیهان17بهمن57

امام خمینی دریک کنفرانس مطبوعاتی بسیارمهم مهندس بازرگان را به عنوان نخست وزیر دولت موقت حکومت اسلامی معرفی کرد.

روزنامه کیهان17بهمن 57

بازرگان:ازتهدید ودستگیری نمی ترسم.اگردستگیرشوم ممنون می شویم.چون راحت خواهیم شد.

روزنامه کیهان19بهمن 57

میلیون ها نفر به بازرگان گفتند:بله

روزنامه کیهان21بهمن57

جناب آقای مهندس بازرگان انتخاب بحق و شایسته آن جناب را به ریاست دولت موقت از سوی آیت الله العظمی نائب الامام خمین صمیمانه تبریک می گویم. محسن ورزیده کارتهرانی(مدیرعامل شرکت لابم)

روزنامه کیهان22بهمن57

ناآرامی های ایران سبب بحران در فروش برنج آمریکا شد

استاد(مرحوم)رضااصفهانی:

درجمهوری اسلامی ثروت درانحصاریک طبقه نیست(روزنامه کیهان17بهمن57).

محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)

11بهمن92

  چند سال پیش(7)،روز شمار اقتصاد بعد از انقلاب

روزنامه کیهان 21 بهمن 1359:

از 22 بهمن سال 1357 آغاز انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به رهبری امام خمینی سیستم حکومتی ایران ودر نتیجه ساماندهی،وزارتخانه ها وموسسات و شرکت ها دگرگون شد و تمامی آن اسلامی و به خط اسلام هدایت شد.

khomaini

نفت:

29/1/1358:قیمت نفت ایران 2 دلار بیشتر از بهای بین المللی  تعیین شد.

27/8/1358:قطع نفت ایران برای غرب فاجعه آمیزاست.

صنایع:

22/2/1358:از صنایعی که وابستگی زیادی به خارج دارند حمایت نمی شود.

کشاورزی:

8/10/1358:حمایت وسیع مردم از طرح تقسیم اراضی.

9/10/1358:فئودالان وسرمایه داران با همکاری برخی عناصر مذهبی زمینه شکست انقلاب را فراهم می کنند.

بازرگانی:

8/12/1357:وزیربازرگانی:وزارت بازرگانی حقوق مستضعفین را در نظر خواهد داشت.

9/10/1358:در صورت ادامه یافتن بازار سیاه و افزایش قیمت،دولت اتومبیل خارجی وارد می کند.

پتروشیمی:

3/8/1358:براساس یک تصمیم مهم دولت سهام خارجی صنایع پتروشیمی را می خرد.

27/3/1358:خارجی ها مایل نیستند به آسانی از پتروشیمی ایران دست یردارند.

بودجه:

25/11/1358:براساس بودجه سال آینده صرف هزینه های تجملی ممنوع شد.

27/4/1358:بودجه وزارت دفاع ملی 50درصد کاهش یافت.

بانک ها:

29/11/1357:حساب ارتش،دربار وساواک در بانک ها مسدود شد.

25/11/1358:باچهاردرصدکارمزد،حذف بهره بانکی از امروز به مرحله اجرا در خواهدآمد.

1/9/1359:علیرضانوبری:امام فرمود برای سپرده گذاران بانک ها جایزه مانعی ندارد.

روزنامه کیهان21بهمن 1359:

ملی شدن بانک های کشور گامی در جهت منافع طبقه مستضعف.

اسامی بانک های خصوصی:

1-بانک اعتبارات ایران2-بانک ایران و انگلیس3-بانک ایران و خاورمیانه4-بانک ایرانیان5-بانک ایران وغرب6-بانک بازرگانی ایران7-بانک بین المللی ایران8-بانک بین المللی ایران وژاپن9-بانک پارس10-بانک تجارت خارجی ایران11-بانک تجارتی ایران و هند12-بانک تهران13-بانک شهریار14-بانک صادرات ایران15-بانک ایران و روسیه16-بانک صتایع ایران17-بانک عمران18-بانک فرهنگیان ایران19-بانک توسعه وسرمایه گذاری ایران2-بانک داریوش21-بانک کار.

روزنامه کیهان21بهمن 1359:ریشه کردن ربا ازطریق قرض الحسنه

آیت الله اشراقی درباره حذف بهره بانکی گفت:

«باید دست از سفته بازی و چک بازی و نیز دنبال عدد و رقم برداریم.باید بجای آن بدنبال درک حقیقت و به سراغ فلسفه سازندگی  بروند».

روزنامه کیهان 21 بهمن 1359،سرویس اقتصادی:

با ملی کردن تجارت خارجی،در مقابل دشمن بسیج اقتصادی کرده ایم و با نایابی جنگیده ایم.

با ملی شدن تجارت خارجی  ضربه مهلکی بر پیکر سرمایه داری تجاری وابسته وارد می شود.

ملی کردن تجارت خارجی مشکل گشای احتکار،گرانی و بیکاری .

محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)

25بهمن92

چند سال پیش(8)دستگیری و اعدام میر اشرافی از زبان امید نجف آبادی

روزنامه کیهان4اسفند1359:

آیت الله منتظری:دامن زدن به مساله گروگانگیری خیانت به کشور است.

س:نظرشما نسبت به مساله گروگان هاو کش دادن مساله توسط کسانی که از ابتدا با این عمل مخالف بودند چیست؟

ج:مساله گروگانگیری تمام شده است.دنباله این مساله را کشیدن کار غلطی است.

ماباید الآن ببینیم بری مصلحت کشور چکاربایدکرد.اشتباه ما این است

مسائل اساسی را که برای سازندگی آینده کشور مهم است رها کرده ایم و هی دنبال مساله گروگانگیری را می کشیم.

آنها که از اول با اصل مساله گروگانگیری جاسوسان آمریکایی مخالف بودندچرا الان به این مساله دامن می زنند؟

این امر درواقع خیانت است به کشور.این کار درست نیست چرا این کار رامی کنند؟

روزنامه کیهان9اسفند1359:

جزئیات دستگیری و اعدام میراشرافی اززبان حجت الاسلام امیدنجف آبادی:

میراشرافی آنقدربخود اطمینان داشت که در جلسات اول و دوم،دادگاه را به مسخره گرفته بود وسپس فهیمد که مساله به این سادگی ها نیست.

عصر دیروزحجت الاسلام امیدنجف آبادی حاکم شرع دادگاه انقلاب اصفهان دریک جلسه مطبوعاتی شرکت نمود.وضمن مراتب اعلام پشتیبانی خود ازکارکنان معترض دادستانی انقلاب دست به افشاگری تازه ای زد.

وی که محاکمه جنجال آفرین میراشرافی معدوم را قبلا برعهده داشته است و حکم اعدام او را در موردنامبرده صادر نموده دراین زمینه اطلاعات تازه ای رادر امر تعدیل و توقف احکام دادگاههای انقلاب جنایت کاران رزیم سابق برداشت.

حجت الاسام امیدنجف آبادی فاش ساخت که چگونه دادستان های انقلاب قم وتهران توانستند ساعتی قبل از اجرای حکم درباره میراشرافی دست خطی مبنی برابطال حکم از اعدام دریافت دارند،اما خوشبختانه یا بدبختانه به علت دیررسیدن پیام حکم به مرحله اجرا درآمده بوده است.

گفتنی ست سالها بعد امید نجف آبادی  توسط اولین وزیراطلاعات ج.ا.ا _محمدی ری شهری)به جرم همکاری با سید مهدی هاشمی دستگیر و توسط دادگاه ویژه روحانیت محاکمه وسپس اعدام شد.

محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)

سوم اسفند92

چند سال پیش(9)استبداداتهام روز.یادداشت آیت الله مکارم شیرازی

روزناهم اطلاعات،18بهمن1357:

آیت الله مکارم شیرازی:چرادشمن مارامتهم به استبدادمی کندوچه کنیم به استبدادمتهم نشویم؟

ملت ما دربرابرمساله استبدادآنچنان حساسیت پیداکرده که کارش حتی به وسواس کشیده است و باید به او حق دادکه چنین باشد!چراکه استبدادهمه چیزش را ویران ساخت.

آشکارامی گویندکه ما انقلاب نکردیم که استبدادتازه ای جایگزین استبداد پیشین کنیم!ویا بیائید ببینیدکه ساواک تبدیل به سه ساواک شده!

البته این بسیارطبیعی است که یک اکثریت نیرومندوقاطع رادرمعرض چنین اتهامی قراردهند.زیرااین بهترین وصله ای است که دشمن می تواند بچسباند و روی آن تکیه کند.ونیزطبیعی است که گاهی قاطعیت که برای پیشبرد هر مبارزه انقلابی شرط است با استبداد اشتباه شود،زیرامرزاین دوکاملابه هم نزدیک می باشد.

makarmshirazi

باید به کوچک وبزرگ توصیه کردکه ازهرگونه خشونت دربرابرهرکس بپرهیزند. مخصوصابایدمباحثی منطقی رابالاخص درمورد مطبوعات جانشین هرکاری که بوی سانسور وتحمیل عقیده می دهد،کرد.

روزنامه کیهان،11بهمن1357:

آیت الله مکارم شیرازی:صریحااعلام می دارم آنهاکه مطبوعات رادرذکر مطالب تحت فشار قرارمی دهندوبه گفته شما ساواک مذهبی درست کرده اند، قطعا از ما نیستند،ساواک مخصوص رژیم های استبدادی است.

روزنامه کیهان،9مرداد1358:

آیت الله مکارم شیرازی:آزادی بزرگترین موهبت الهی است که انقلاب ما آنرابه ارمغان آورده واگرباهوشیاری ودقت ودلسوزی این نهال نوخواسته وشکننده را پاسداری نکنیم بزودی می خشکد…اگرآزادی راپاس نداریم زمینه برای یک دیکتاتوری خطرناک مجددفراهم می شود. روزنامه اطلاعات،15بهمن1357:

گفت وشنیدباآیت الله مکارم شیرازی درباره نقش زن درحکومت اسلامی:

بعضی می گوینداگربناباشدزنان درچادربروندماترجیح می دهیم حکومت اسلامی را نپذیرند، دراین مورد نظرتان چیست؟

حجاب اسلامی منحصربه چادرنیست،چادرحالت یک لباس ملی برای زنان ما بخودگرفته است.

آیابه نظرشمازنان می توانند مجله مورد نظرخود را داشته باشند؟

چرانمی توانند؟منتهامجله ای که آلوده نباشدوازنخستین صفحاتش ژست اشرافیت بخود نگیردوبیشتراوراقش دراختیارکالاهای لوکس وتجملی واسراف آمیز و هم چنین داستان های عشقی ومانندآن نباشد.

مطبوعات،10اسفند1392:

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در ادامه سخنان خود با اشاره به مطالب منتشره در برخی مطبوعات، گفتند: خیزش هایی در برخی مطبوعات وجود دارد و خطراتی را می بینم، الان سربسته می گویم که چارچوب ها را رعایت کنند و اگر اصلاح نشوند، بصورت علنی بیان خواهم کرد .

مطبوعات:27بهمن1392:

پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی اعلام کرد: پس از استفتاء جمع کثیری از مؤمنین و مقلّدین از این مرجع تقلید در مورد فیلم رستاخیز و نمایش چهره تعدادی از شهدای کربلا در آن، نامه‌ای از سوی آیت الله مکارم شیرازی به ریاست سازمان سینمایی کشوری ارسال شد که به شرح ذیل است:

ریاست محترم سازمان سینمایی کشور جناب مستطاب آقای ایوبی

با اهداء سلام و تحیّت:

عدّه قابل توجهی به دفتر ما شکایت کرده‌اند که چرا در فیلم رستاخیز چهره حضرت قمر بنی هاشم و جمعی دیگر از شهدای کربلا (علیهم السلام) به طور مشخص نشان داده شده و می‌دانیم این کار آثار نامطلوبی دارد و نیز به بعضی از وقایع تاریخی آن ایراد کرده‌اند. آیا بنا بر این است که سازمان سینمایی قداست مقدّسات را بشکند و از خطوط قرمز بگذرد.

مطبوعات،5آذر1392

ناصر مکارم شیرازی یکی از مراجع تقلید شیعه گفته که علی جنتی٬ وزیر ارشاد «خیلی دارد روشنفکری» می‌‌کند و «برخی خیال نکنند دولت جدید شده و هر کاری که دلشان خواست می‌توانند انجام دهند.»

مطبوعات1آبان 1392:

آیت الله مکارم شیرازی با انتقاد از مطرح شدن برخی سخنان درباره پخش صدای خوانندگان زن و درخواست مجوز از سوی وزارت ارشاد برای این مساله، به دست اندرکاران وزارت ارشاد هشدار داد که بدانند تکرار این کارها سبب می شود مردم فاصله بگیرند.

به گزارش رسا، ناصر مکارم شیرازی صبح امروز در آغاز درس خارج فقه خود که با حضور طلاب و روحانیان در مسجد اعظم قم برگزار شد، دیدگاه های خود درباره مسائل مختلف کشور را بیان کرد.

وی  با انتقاد از جسور شدن برخی افراد و بیان اظهارات تامل برانگیز در خصوص درخواست صدور مجوز برای پخش صدای خوانندگان زن، تصریح کرد: عده ای آمده اند و در مغالطه ای آشکار گفته اند که فقها دلیلی ندارند برای این که صدای زن نباید پخش شود و چرا علما و فقها می گویند خواننده زن نباشد؛ این طرز سخن گویی جسورانه سابقه ندارد.

مکارم شیرازی ابراز داشت: افرادی که جسور شده و مدعی شده اند که فقها دلیل خود را بر ممنوعیت پخش صدای خوانندگان زن بگویند، خبر ندارند که یک طلبه بیست سال درس می خواند تا به مرحله اول اجتهاد برسد و یک مرجع تقلید نیز سی یا چهل سال باید تلاش کند تا به این مرحله برسد، حال یک خواننده و نوازنده بیاید و از خود فتوایی بدهد.

وی  تصریح کرد: وزارت و فرهنگ ارشاد بداند تکرار این کارها سبب می شود مردم فاصله بگیرند.

مطبوعات215خرداد91:

آیت الله ناصر مکارم شیرازی در تازه ترین مواضع خود علیه وضعیت برخی از فیلم های سینمایی و گرانی نان و برخی از مسائل دیگر صحبت کرد.

به گزارش مهر وی در دیدار با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی  با اشاره به وضع نامناسب فرهنگی تاکید کرد: برخی فیلم هایی با مجوز وزارت ارشاد در کشور پخش می شود که به لحاظ فرهنگی وحشتناک است.ما روزانه قریب به دو هزار نامه و ایمیل و فکس و … دریافت می کنیم که نگرانیهای مردم در آنها منعکس شده است.

larijani

این استاد حوزه علمیه قم  مسایل فرهنگی را از دیگر دغدغه ها و نگرانیهای مردمی برشمرد و ادامه داد: عامل بسیاری از این مسایل دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد است و گاهی فیلم هایی با مجوز ارشاد پخش می شود که وحشتناک است. همچنین مردم معتقدند که صدا و سیما نیز در مسایل اخلاقی و فرهنگی خوب عمل نمی کند و اگر کسانی هم امر به معروف کنند دچار مشکلاتی می شوند.

وی اظهار داشت: اخیرا نیروی انتظامی حرکتی را شروع کرده که مبارک است البته اگر اثر آن را با انجام کارهایی خنثی نکنند و از بین نبرند.

اشاره وی به سخت گیری های نیروی انتظامی علیه نوع پوشش مردم است که باعث شده آزادی های فردی مردم نقض شود.

مطبوعات،1دی1392:

 آیت‌الله مکارم شیرازی در رابطه با مقاله علی‌اصغر غروی در روزنامه بهار، با اشاره به این‌که “قلم هم بهترین خدمت‌ها و هم بدترین خیانت‌ها را به بشریت انجام می‌دهد” تاکید کرد: باید جلوی طغیان قلم برخی نویسندگان گرفته شود.

 وی افزود: روزنامه بهار که به ساحت مقدس حضرت علی(ع) اهانت کرد، به کل شیعه نیز اهانت کرده و شیعیان را انسان‌های جاهل نامید، معنای حرف آن‌ها این است که همه فقها، علمای شیعه و اصحاب ائمه(ع) هم در جهالت بودند.

آیت‌الله مکارم شیرازی افزود: این مسئله از نظر ما مسئله‌ای مهم و قابل تعقیب است، به خصوص این که بعضی مسئولین از این مقاله دفاع کرده و از توقیف روزنامه اظهار تاسف می‌کنند.

وی خطاب به روحانیون و معتمدین شهرستان نائین خاطرنشان کرد: صدای خود را به گوش مسئولین برسانید و طومار اعتراض‌آمیزی را برای تک‌تک مراجع عظام، جامعه مدرسین و دفتر مقام معظم رهبری ارسال کنید؛ چرا که اثر بیشتری خواهد داشت و امیدواریم خدای متعال شر این‌ها را از سر مسلمانان کم کند.

به گزارش ایسنا به نقل از حوزه نیوز، این مرجع تقلید همچنین با ابراز تاسف از تلقی “برخی انسان‌های نادان” از معنای وحدت، خاطرنشان کرد: معنای وحدت شیعه و سنی این نیست که یک طرف تسلیم دیگری شود و از عقاید خود دست بردارد، درحالی که نویسنده مقاله روزنامه بهار ادعا می‌کند شیعه باید تسلیم شود و از عقاید خود برای ایجاد وحدت دست بردارد.

akhond

آیت الله مکارم شیرازی,استبداد دینی,ساواک,غروی,مطبوعات ایران,وزارت ارشاد,فیلم رستاخیز,روزناهم بهار,زنان,چادر,حجاب

 چندسال پیش(10)دفاعیات سید مهدی هاشمی  در دادگاه شمس آبادی

روزنامه  اطلاعات19اسفند1355:زندگی وسرنوشت متهمان سناریو خواهدشد.

مصطفی فشارکی وکیل مدافع 13 متهم پرونده قتل حجت الاسلام شمس آبادی در دو جلسه ای که گذشت مجموعا 6ساعت سخن گفت.

مصطفی فشارکی:چراکسی توجه نداردکه این سیدمهدی هاشمی فقط بخاطراینکه در قهدریجان به اعمال نیک می پرداخته وباقیمانده بورژوازی می خواستند او را اذیت کنندبه این مکان کشیده شده.من استدعامی کنم وقتی دراتاق مشاوره هستیدحتمابه مساله انگیزه توجه بفرمائید…من اگربیکارشدم مطمئنااین قصه راسناریو خواهم کردو از روی این موضوع فیلمنامه خواهم نوشت.

روزنامه اطلاعات21اسفند1355:دردادگاه عالی جنایی اصفهان؛اساس کیفر خواست  دادستانی بردورغ استوارشده.

متهمان تاتوانسته اند به بازپرسی و به دادگاه دروغ گفته اند.

وکیل مدافع 13 متهم دادستان را با ارسطو و اعمال سیدمهدی هاشمی را با گاروی مقایسه کرد.

روزنامه اطلاعات22اسفند1355:دادستان اصفهان کلیه دفاعیات وکلای مدافع  هدفی ها را رد کرد.

وکیل مدافع کیفرخواست را غزلی با قافیه معاونت در ربودن قلمدادکرد!

روزنامه اطلاعات23اسفند1355:دردادگاه عالی جنایی اصفهان؛اخطارهای پی در پی رئیس دادگاه به وکیل مدافع مدعیان خصوصی

دادستان استان اصفهان کلیه دفاعیات و دلایل وکلای مدافع را رد کردوگفت:«آقای صادقی یکی از وکلای مدعیان خصوصی گفته است که دراین جاعقاید اسلامی محاکمه می شود. تصورمی کنم سوء تفاهمی رخ داده باشد.زیرا اصولا نه دادگستری چنین مرجعی است و نه چنین موضوعی مطرح است.

روزنامه اطلاعات29اسفند1355:آخرین دفاع هدفی ها در دادگاه

dadgah

سیدمهدی هاشمی بنام خدا و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید سخنانش را شروع کرد و گفت: «من مطالبم را به عرض می رسانم ودرپایان لایحه ام را تقدیم دادگاه خواهم کرد. از اینکه شخصیت مذهبی من مورداهانت مطبوعات واقع شده وبطورکلی مدت پانزده ماه بی گناه درزندان بوده ام و این مدت در غیبت از جامعه و مردم محرومیت و زیان های معنوی اندوهگینم و قلبم کانون غم وعصه و درد است.من اندوه و غم را بخدا می گویم. من از خدا چیزی می دانم که شما نمی دانید».

روزنامه اطلاعات6فروردین 1356:اظهارات سید مهدی هاشمی درباره شاهدها و رابطه باآنها

سیدمهدی هاشمی:اصولا می دانید که برای کوبیدن هر جهشی در اجتماع باید از یک سلاح و وسیله ای استفاده کرد.من یک مثال می زنم نظرم فقط مثال است.

درجنگ صفین آنموقع که پپروان معاویه احساس کردند که درلبه پرتگاه شکست و نابودی هستند و این جهش علی دارد به نابودی آنهاختم می شودآمدنداز سلاح قرآن استفاده کردند و با سرنیزه بردن قرآن چنین به مردم وانمود کنند که علی دشمن قرآن است.و دیدید که نتیجه چه شد.مساله تمام،جنگ صفین تمام شد.مساله خوارج بوجود آمد.مساله داستان حکمت و سرانجام شهادت علی.

ماوقتی که ازدین دم می زنیم شعارمان دین است.انگیزه مان دین است وداریم با پیاده کردن مفاهیم روشن اسلام وقرآن در یک منطقه عقب افتاده خدمت می کنیم.آنها که نمی توانند وجود مارا احساس کنند آنها که منافع شان و هستی شان از این تبلیغات به مخاطره می افتد ناچار به سلاح دین متوسل می شوند.اینها هم مساله کتاب شهید جاوید را مطرح کردند. همان شهید جاویدی که قسمت اعظم کیفرخواست را اشغال کرده.اولا کتاب شهید جاوید نوشته آقای صالحی کتابی است درباره قیام حسین بن علی(ع)که کتابی علمی است.من این کتاب راخوانده ام وصریحا می گویم از اینکه قیام حسین راتجزیه وتحلیل کرده باآن موافقم اما این راهم باید بدانید که مردم قهدریجان غالبا کتاب نمی خوانندومسائل ابتدایی مذهب را درک نکرده اند.این ها چه احتیاجی به علم امام دارند؟

…اینهارامطرح کردم وگفتم مساله کتاب شهید جاویدمطرح نیست.مساله میراث غلط است…

روزنامه اطلاعات7فروردین1356:سیدمهدی هاشمی:

در پرونده، آقای دادستان نتیجه گیری کرده اندکه مصدرهمه جنایات و اتفاقات واقع در قهدریجان من بوده ام و این تحریف حقیقت است.چون عامل اصلی تمام جنایات طبق بررسی ها همان قدرت نامشروع مالکین قدیم بوده است.

وقتی که خط مشی علی (ع)و اندیشه های والایش به نحو شاخصی تجلی کرد هرکس از دیدگاه خودش و به فکر خودش از آن مطالب، برداشتی داشت.من هم به موجب نوارهایی که موجود است می خواستم راه و رسم علی را زنده کنم و علی وار زندگی کنم.مسلما همان افرادی که دربدو مدافعاتم گفتم باقیمانده فئودالیسم اند و درفکر چاره جویی برآمده و درنتیجه پاپوش هایی برایم درست کردند.اینکه ادعا شده برمبنای اختلافات مذهبی در قهدریجان جریاناتی بوجود آمده این چنین نیست.وهیچگونه اختلاف مذهبی درقهدریجان وجودنداشته و می توانم بگویم همه اهالی قهدریجان شیعه اثنی عشری هستند و ازاینکه چه کسانی نزد خدا گناهکارندیا صوابکارندحرفی نمی زنم.ولی من کاری که کردم رسوم و عادت های موجود در قهدریجان را خواستم تغییردهم.فی المثل هیچ یک از جوانان قهدریجانی حق ورود به مساجد را نداشتند و مسجد و منبرجای پیرمردان و پیرزنان بودکه من کوشش کردم تا پای جوانان این محل رابه مسجد بگشایم.و بنابروظیفه ام آنان راتبلیغ دینی کردم و بازهم رسم براین بودکه ازبالای منبرسخنرانی و یاتبلیغ دینی می کردند من آنرا تبدیل به تربیون کردم.خلاصه دار و دسته مالکین سابق که تصورمی کردند منافعاشان به خطر افتاده به تکاپو افتادند و نتیجه آن شدکه همه اتهامات را بمن نسبت دادند.درحالیکه من یک نفرروحانی بودم.منتهی بدون لباس روحانیت.ومساله دیگر راجع به کسانی است که به عنوان شهود مطالبی علیه من گفته اند و در کیفرخواست هم به آن اشاره شده.باتوجه به اینکه درمقدمه کیفرخواست ازمردم قهدریجان به خوبی یادنکرده اند،اگراین موضوع درست است پس چطوراظهارات عده قلیلی ازاهالی قهردیجان راعلیه من مورداستفاده قرارمی دهند و اگر مردرم قهدریجان قابل اعتمادهستندپس چطور10تا15نفرشان مستندمی دانستند ولی سی هزار جمعیت قهدریجان نادیده می گیرند.وانگهی بایددیدکسانی که به عنوان شاهدعلیه من مطالبی گفته اندنحوه رفتن آنها نزدقاضی تحقیق به چه کیفیتی بوده. اگرآن عده خودشان نزد بازپرس رفته اند و مطالی علیه من گفته اندمسلم است  که برمبنای دشمنی بوده واگرهم آنان رانزد بازپرس برده باشندبایددیدچه کسانی و یاچه کسی آنان رابه دایره تحقیق برده است. وانگهی رسم دیگری که متاسفانه درقهدریجان ماوجودداردراجع به شهادت است که بعضی ازافرادپول می گیرند وشهادت نادرست می دهند.وخودمن ناظراین جریان بوده ام و به این ترتیب من حدس مقرون به دلیل می زنم که این افرادی که علیه من حرف هایی زده اند تطمیع یاتهدیدشده اند.خصوصا به اینکه افرادضعیف النفسی هم بوده اند.اتهام معاونت درقتل شمس آبادی رابمن زده اند،درحالیکه من نه ازلحاظ علمی همطراز او بوده ام ونه موردی داشته که بخواهم با او رقابتی بکنم.

روزنامه اطلاعات،16مهر1356:اجتماع و بخش اعلامیه در حرم حضرت عبدالعظیم:

شعاردهندگان بامتحصنین کلیسای سنت مری پاریس ارتباط دارند. بعدازظهر دیروز حدود 120نفر ازکسانی که خواهان آزادی سیدمهدی هاشمی،لطف الله میثمی،عزت الله سحابی و چند نفردیگر بودنددرصحن عبدالعظیم حضوریافته وکوشش کردند زائران حضرت عبدالعظیم را گرد آورده و برای آنها در زمینه درخواست های خودمطالبی عنوان نمایند.ولی چون کوشش آنان بی نتیجه ماند به پخش چندفقره اعلامیه که باخودداشته اند اکتفا و صحن حضرت عبدالعظیم راترک و در برخی خیابانهای اطراف حضرت عبدالعظیم به دادن شعار به نفع خمینی و سیدمهدی هاشمی مبادرت کردند.

کتاب خاطرات سیاسی ری شهری،چاپ سوم1369رای دادگاه:

پرونده اتهامی سیدمهدی هاشمی فرزندسیدمحمد درتاریخ های 19تیر1366و20و23 و 25 مرداد 1366دردادگاه ویژه روحانیت مطرح وبشرح صورت جلسه های پیوست موردرسیدگی قرار گرفت.

dadgah

در جلسه مقدماتی دادگاه،در19تیر1366نامبرده علیرغم دلائل وشواهدقطعی اقاریر مکرر و صریح خود در مراحل مختلف تحقیق، عمده اتهامات را منکر شده یابنحوی توجیه نموده که نحوه توجیه غیرموجه وبی مورد و اظهارات پرازتناقض وی حاکی از اصرار واستمرار بر روش انحرافی گذشته بود.

هفته نامه شلمچه15مرداد1376:مهدی هاشمی اعدامی بود

ری شهری خبرمجله الشراع راتکذیب کرد.

حجت الاسلام والمسلمین ری شهری خبرمندرج در مجله لبنانی «الشراع»مبنی برتخفیف مجازات سیدمهدی هاشمی ازسوی امام خمینی را کذب محض خواند.

الشراع درمورخه 1اردیبهشت76باچاپ خبری به نقل از حجت الاسلام والمسلمین ری شهری مدعی شده بود مرحوم حاج سید احمدخمینی ساعاتی پیش از ازاجرای حکم اعدام سیدمهدی هااشمی،نظرامام مبنی بر تخفیف مجازات نامبرده رابه ایشان (ری شهری)اطلاع داد، اما این مساله مورد توجه قرارنگرفت وحکم مزبور به مرحله جرا گذارده شد.

این مطلب بدون ویرایش رادیو کوچه منتشره شده است

بیشتر بخوانید

ولایت فقیه خوب، ولایت فقیه بد

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , ,