Saturday, 18 July 2015
16 October 2021
سوالی کلیشه‌ای

«زنــان چه مـی‌خواهند»

2015 February 25

سامان مرادی / مقاله وارده / رادیو کوچه

 

زنــان چه مـی‌خواهند؟ این سوال کلــیشه‌ای را نه تـنها مردم عادی بلکه روانشـناسـانی چون «فـروید» و «لـکان» نیز مطرح کرده‌اند.

اما من این‌طور فکر می‌کنم که در طول تاریخ مـناسبات و روابـط بین زن و مرد تاکـنون نامتوازن و ناهمگون بوده است.

گفتمان مردانه به واسطه قدرت فیزیولوژیکی هویت و ماهیت زن را تعریف کرده و مانع زیستن زن در بستر طبیعی و غریزی خود شده است.

خط و مرزها و محدودیت‌ها و اعمال فشارهایی که مرد در طول تاریخ برای زن پدید آورده است دنیایی از سکوت و اسرار را در زنان به وجود آوده است.

zan

 

دنیایی که پر از ناگفته‌ها و اسراری است که هر یک از این رموز از ترس سرکوب هیچ‌گاه جرات فرارفتن به دنیای مردانه را نداشته‌اند، دنیایی که گاه به کینه‌توزی و انتقام نیز گراییده است و زن را از طبیعت خویش دور ساخته است.

این دنیای پنهان و انتزاعی ماحصلِ قدرت حاکم مردان بر زنان است و این قدرت از این‌که نمی‌تواند کاملن زنان را تسخیر کند نالان است و می‌پندارد که زن موجود عجیب و ناشناخته‌ای است .

آن چیزی که بیش از هر چیز بین زن و مرد جریان داشته سلطه‌گری و اعمال قدرت بوده است تا احترام به تفاوت‌ها و پذیرش کلیت زن به عنوان یک موجود با اراده و مستقل.

فردریش نیچه فیلسوف آلمانی می‌گوید: زن را ژرف می‌انگارند. چرا؟ برای آن‌که هرگز به ته و توی او نمی‌توان دست یافت.

اما این ژرف‌پنداری چیزی نیست جز خواسته‌های طبیعی سرکوب شده زن.

ZANAN-448x275

مردان از زنان چیزی منفعل و ضعیف و بی‌اراده ساخته‌اند این مردان هستند که زن را به فراخور زمان بازتعریف می‌کنند یک روز وی را با حجاب می‌خواهند و یک روز آنان را آشپز خوب و روز دیگر زن را فرمانبر .

اما آن چیزی که همواره نفی شده است خرد و احساس و اراده و طبیعت زنانه بوده است.

آری گفتمان مردانه باعث پاره پاره شدن روان زن و مانع زیستن وی در بستر طبیعی خویش شده است و این دنیای تو در تو که مرد از زن ساخته است فی‌نفسه وجود ندارد و صرفن در اثر واکنش به قدرت پدید آمده است.

بیشتر بخوانید

احساس محض، عقل محض

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,