Saturday, 18 July 2015
26 October 2021
نقبی به تاریخ گذشته

«چند سال پیش / سری دوم»

2015 February 26

محمد شوری / مقاله وارده / رادیو کوچه

 

در ١٠ شماره نقبی زدیم به تاریخ گذشته، ازحوادثی که منجر به انقلاب شد و رویدادهایی که در تاریخ انقلاب بهمن ۵٧ به وقوع پیوست. دیدگاه و اطلاع و حضور نویسنده در قبل و بعد از انقلاب در انتخاب موضوع و ترتیب  و گزینش‌ها دخالت داده شده است. سعی ما در استقلال، بی‌طرفی و امانت داری است.

 

چند سال پیش(11)هاشمی رفسنجانی بهرمانی در چند سال پیش(1)سیاست خارجی، جنگ و«مک فارلین»

 روزنامه اطلاعات،12آبان1361(نطق پیش ازدستور):

تاصدام هست کلمه صلح را بکارنبرید.اگرحقوق ما را بپردازند،آنچه مطرح است متارکه جنگ است و آن هم درصورتی است که در شرایطی باشیم که تمام حقوق مستضعفین منطقه و مخصوصاملت عراق تامین شده باشد.(نقل از نشریه شماره 47رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران)

11دی1363(سمینارفرماندهان نیروی زمینی):

من پیش بینی می کنم که مادرگیریهای طولانی و همه جانبه با استکبارخواهیم داشت؛و اگر ما به عنوان حکومت سایه امیرالمومنین(ع)بخواهیم در دنیا باشیم هیچگاه این قدرت های ظالم  با ماسازگارنخواهند بود.اگر روزی آمریکابه ماتمایل نشان بدهد،دو دلیل دارد:یا از ترس است و یا اینکه احساس می کندمادست ازمبارزه برداشته ایم؛درغیراین صورت هیچگاه سازش بین دیو و فرشته و آب وآتش امکان پذیرنیست.

(نقل از نشریه داخلی شماره 4رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران)

14اردیبهشت1364(دردیدارباگروهی از رزمندگان):

عراق امروزبه مراتب ضعیف ترشده است.این منظقی نیست که حالاحرفمان راپس بگیریم شمادرنظربگیریدحالاکه عراق ازداخل هرروزازطرف ماتهدیدمی شود،آیادرست است که ازحرف خودمان تنزل کنیم؟آنها اگر ما و شما را می شناختند اصلا این توهمّات و توقعات را نداشتند.حالاکه ما کنارجاده بصره و بغدادهستیم و موشک های ما می تواند بغداد را بزند چرا باید اظهارضعف کنیم؟مابرسرحرف خودمان این همه شهیددادیم و این همه مرارت کشیدیم و این غیرمنطقی است که تغییرموضع از روی ضعف بدهیم. حالا که ما ازهرلحاظ قدرتمندهستیم.

(نقل از نشریه داخلی شماره 8رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران)

30اردیبهشت1364(دردیدارباوزیرامورخارجه عربستان):

همانطورکه گفتم بدون آنکه حرب بعث که مسئول این جنگ است کیفرببیند وحقوق حقه مردم ایران داده شود،راه دیگری وجود ندارد و هر راه دیگری موردقبول ما نمی باشد.

(نقل از نشریه داخلی شماره 8رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران)

روزنامه جمهوری اسلامی3تیر1364(درپایان سفربه لیبی):

وقتی که چندنفرتعدادی ازآمریکائیهارابه خاطرآزادکردن دوستان خوداززندان صهیونیستهاگروگان می گیرندآنهاراتروریست می خوانند،ولی دیگرآن زمان گذشته است که اسرائیلی ها به جنوب لبنان بیایندوهزاران مسلمان راگرفته و زندانی کنند،درحال حاضرمسلمانان جهان به این نقطه رسیده اندکه اگرآمریکا،انگلیس، فرانسه و ایتالیابخواهنددخالت کرده و نیرو پیاده کنند آنها درکامیون های پر از موادمنفجره می نشینند و لبنان را به جهنمی از آتش آنان تبدیل خواهندکرد.

(نقل از نشریه داخلی شماره 10رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران)

روزنامه جمهوری اسلامی،5مرداد1364(دردیداربامشاوررئیس جمهوری غنا):

اگر جنگ بما تحمیل نشده بود،بخشی از مخارج جنگ را در دنیا صرف مبارزه با سلطه گری می کردیم با وجود این مشکلات ما از یاری کشورهای جهان سوم دریغ نکرده ایم و درحدتوان خود درجهت اهداف خود این مسئله را دنبال خواهیم کرد.

(نقل از نشریه داخلی شماره  11رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران)

13مهر1364(نمازجمعه)

اسرئیل را اگر بخودش واگذار کنیم،یک وجب از زمین فلسطین را به فلسطینی ها نخواهد داد، تا حقیقتا زور بالای سرش نباشد،تا بمب بالای سرش نباشد،تا بمب در مقابل خانه شان منفجر نشود، یکوجب رمین را به فلسطینی ها نخواهند داد و از این روند صلح هم ناراضی نیستند،برای اینکه روندصلح داردتفرقه در دنیا می اندازد.

(نقل از نشریه داخلی شماره 13رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران)

18آبان1364(درمراسم آئین تحلیف دوره سیزدهم آموزشگاه افسری):

آنان که می گویندبایدجنگ رادراین مرحله متوقف کنیم،نادان هستندزیرا پایان جنگ در این مرحله باعث احساس قوت دشمن می شود و فشار را بیشتر می کند.تقاضای صلح ازسوی دشمن درشرایط قوت ما است.

(نقل از نشریه داخلی شماره 14رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران)

روزنامه کیهان،23آذر1365:

پس ازافشای تلاش آمریکابرای نزدیکی به ایران دولت ریگان می خواهدقضیه را به سلاح منحرف کند.ما آنقدر نیازمند اسلحه نیستیم که مجبور باشیم به خاطر اسلحه با آمریکا آن جورحرف بزنیم.

روزنامه کیهان،2دی1365:

در زمان مناسب در باره سفر مک فارلین منتشرمی شود.در زمان منتاسب فتوکپی پاسپورت های افرادی که همراه مک فارلین به ایران سفرکرده بودندمنتشر می شود. و احتمالا اسناد دیگری نیزبه موقع و درصورت نیاز در اختیار افکار عمومی قرار می گیرد.

روزنامه کیهان،8بهمن1365:

مک فارلین پیام هایی برای رئیس جمهوری و نخست وزیر و من آورده بود که ما قبول نکردیم.درمورداسلحه چندکلت کمری به عنوان هدیه فرستاده بودکه آنهاراقبول نکردیم.قضیه کتاب مقدس هم بعدازسفرمک فارلین بوده است.چیزهای دیگری هم فرستاده بودندکه در موقعی که لازم باشد آنها را ارائه خواهم داد.

روزنامه سلام،18خرداد1370:

انتقام خون شهدا آن است که ریشه حکام سعودی را در منطقه بخشکانیم.انتقام خون های مقدس شهدا آن است که حرمین شریفین را از وجود خبیث حکام سعودی پاک شود.

روزنامه همشهری،13آبان1381:

درهمان قضیه مک فارلین ازهمان لحظه اول امام درجریان بود.یعنی قبول داشتندکه ما از آنها تسلیحات بگیریم.

یکبار دولت شهیدرجایی گفته بود ما با ملت کار داریم،نه دولت ها.وقتی امام این را شنیده بود فرموده بود این چه حرفی است که می زنید؟درجلسات خصوصی ما در آن دوران تصمیم گرفتیم که در سیاست خارجی برای خودمان مشکل درست نکنیم.بعدازحادثه حج حتی بعد از اینکه امام گفتند ازصدام بگذریم، از عربستان نمی گذریم،ما را جمع کردند و گفتند بروید و مساله حج راحل کنید.

چند سال پیش(12)هاشمی رفسنجانی بهرمانی در چند سال پیش(2)اقتصاد

30CHAND

روزنامه جمهوری اسلامی،20آبان1360:

یک توقیف بی جا،یک شعارمی دهندتوی دادگاه انقلاب،اطراف دادگاه انقلاب،رئیس دادگاه، انقلاب را،یا قاضی راتحت تاثیرقرارمی دهندکه این سرمایه داررابگیر،حالااین سرمایه دار را گرفتن آسان است،اینکه هست وداردکارمی کندشما این رامی گیرید،درسراسرکشورکبریت می کشید به اقتصادکشور.

(نقل از نشریه شماره  28رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران)

روزنامه جمهوری اسلامی(نظق مجلس)23اسفند1360:

فروش کارخانه هاتزی است که دولت روی آن کارمی کندوبنانداریم که آنهارابه پولدارها بدهیم.مامی خواهیم کارخانه هارابه مستضعفین بدهیم تا آنهابا کمک گرفتن ازدولت، کارخانجات رابگردانند.

(نقل از نشریه شماره 36و37رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران)

کتاب درمکتب جمعه،ج6ص243،1ا(نمازجمعه)ردیبهشت1362:

خطرمهمی که اینگونه اصلاحات(اصلاحات اقتصادی)راتهدیدمی کنداین است که طبقه ثروتمند به خاطرامکانات مالی شان پست هاومقامات را بدست بگیرند و بانفوذ درمراکز قانونگذاری و اجرایی دوباره رشته هارا پنبه کنند.

کتاب در مکتب جمعه،ج5ص238(نمازجمعه)،2دی1361:

درموردبانک های خصوصی و وابسته به بیگانگان که منجربه ایجادبانک خصوصی درزمان پهلوی شد:

در زمان پهلوی خُرده خُرده بانک های خصوصی شروع می شود…امروزبانک لازم است.عمده بحث برسرشیوه عملکرد بانک است…این پول هایی که یک جاجمع می شودخیلی قدرت عظیمی است.بانک هامی توانندخط بدهند.مثلا بگویندخیلی خوب مابه کسانی که مثلا یخچال وارد کنند،وام می دهیم.یکدفعه صنعت یخچال مملکت را می شکنند.متاسفانه دردوران حکومت پهلوی برای ما بدترین وضع  از این جهت پیش آمده بود.سرمایه داران وابسته بانک تاسیس کرده بودند و به میل خودشان و به سیاست خودشان و با تعلیم اربابانشان سیاست کشور را می گردانندند.

6بهمن1363(دردیداربا اعضای حزب جمهوری اسلامی):

مابنانداریم که واحدهای صنعتی که حاکمیت سرمایه رادنبال می کنندودرخط سلطه اقتصادی هستند،امور را اداره کنند.ازطرفی هم نمی خواهیم که کارها همگی دولتی بشودوباصطلاح دولت سالاری پیش بیایددراینجا است که وظیفه بنیاد مستضعفان روشن می گردد.

شمامی توانیدحرکت های بزرگ اقتصادی را انجام بدهیدوطرح های عظیمی را پی ریزی  کنید.بسیاری از کارها است که باید دولت انجام بدهد و از طرف دیگر نباید سرمایه های هنگفت در اختیار بخش خصوصی قرار گیردکه اهرمی علیه دولت داشته باشند.

پیشرفت های مادر زمینه صنایع کشور در دست مردم است. جریان تجارت خارجی دیگر آنچنان نیست که هرسودطلبی بتواند فورا میلیونر بشود.در جریان کشاورزی دیگر یک وابسته به رژیم نمی تواند امتیازات کلانی برای تصاحب زمین و حفر چاه و غیره بگیرد.تجارت داخلی نیز بنحوی تغییرکرده که دیگر سود سرمایه بخش های خصوصی که دربانک سپرده شده بود مثل آب روان، از هستی مردم استفاده  نمی کندتا سرمایه های آنها بدون زحمت  به سرمایه های مضاعف تبدیل گردد.

(نقل از نشریه داخلی شماره 5رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران)

روزنامه جمهوری اسلامی،6شهریور1364(دردیداربامدیران صنایع کشور):

آقایانی که حمایت ازاین سرمایه داران می کنندمی گوینداین به نفع مستضعفین است که این کارخانه دردست این ثروتمندی که مدیرخوبی است باشدکه تولیدافزایش یابد،کارگران هم بالاخره دراین بین چیزی بدست می آورند،این می شوداضافه تولیدبه قیمت غصب و استثمار. ولی این رفاه، هیچ وقت رفاه واقعی وحمایت ازمستضعفان نمی شود.حمایت ازمستضعفان این است که خودشان حاکم باشندبرمقدرات خودشان.

(نقل از نشریه داخلی شماره 12رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران)

روزنامه سلام،29خرداد1372:

من خودراوقف انقلاب کرده ام.من چشم اندازآینده را بسیارروشن می بینم ودرآینده مشکلات ارزی نداریم.مادرآینده نه مشکل ارزی داریم،نه مشکل مواداولیه  ونه موادغذایی ونه مواد دارویی.

محمد شوری (نویسندنه و روزنامه نگار)

23فروردین93

چند سال پیش(13)هاشمی رفسنجانی در چند سال پیش(3)سپاه،روحاتیت و ولایت فقیه

19دی1363(در دیدار با نماینده حضرت امام فرماندهان پایگاهها،تیپ ها،لشگرها و مسئولین واحدهای منطقه مرکزی):

ماکسانی را در سپاه می شناسیم که ازهمان روزهای اول تشکیل سپاه تاکنون درسطح یک سپاهی ساده ماده اند.اینها از عناصربرجسته بوده اندخوب فهمیده بودندکه کجاباید کار کنند. آمادگی فداکاری و میل بکارکردن برای رضای خدا در آنان آشکاراست.خیلی از هم درسی ها و همکارهایشان تاکنون نماینده مجلس اند و صاحب منصب دیگر شده اند ولی اینها موقعیت خود را درهمین حد ساده زندگی کردن حفظ کرده اند.

امروز زندگی یک سپاهی درسطح یک کارگرساده می باشد. و از مسکن و ترفیع شغلی و درجات کاری خبر ی نیست و هیچ مشوق مادی برای آنان وجودندارد.(نقل از نشریه داخلی شماره 4رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران).

18اردیبهشت1365(دردیداربامسئولین حفاظت واطلاعات سپاه):

درشرایطی مثل کشور ما،دشمنان جمهوری اسلامی ایران برای نفوذ درنهادی همچون سپاه خیلی سرمایه گذاری کرده و برای اینکار ازجاهای دور شروع می کنند.ممکن است مثلا یک بچه ای را بپرورانند و وی را بصورت آدم مقبولی وم طلوبی واردجریان کنند.(نقل از نشریه داخلی شماره 20رویدادهاونحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران)

روزنامه آیندگان،6خرداد1360:

اویل انقلاب اختلافاتی به این شکل وجودنداشت.(اختلاف نظری گروهها واشخاص با روحانیت)حتی در مجلس خبرگان نیز آنچنانی وجودنداشت.اما به محض اینکه اصل ولایت فقیه در مجلیس خبرگان به تصویب رسید ناسازگاری با روحانیت آغازشد.(نقل ازنشریه دفتر سیاسی سپاه پاسداران شماره17،رویدادها وتحلیل).

روزنامه سلام،12خرداد1370:

بدترین غیبت،غیبت هایی است که بعضی آقایان مقدسین می کنند. اول آدم را کافر می کنند و بعدبدی هایش را می گویندتابگویند ماغیبت مسلمانان رانمی کنیم.

کتاب در مکتب جمعه،ج6ص106؛6اسفند1361ک

باهمین رساله های موجود،باهمین ها احکام اولیه اسلام،بدون نیازبه توسل به احکام ثانویه،بدون نیازبه حق حکومتی،اگر اسلام را اجازه بدهند،ما درست اجراکنیم،ما در این مملکت دیگر محتاج نخواهیم داشت،ما در این مملکت فقیر به آن معنا نخواهیم داشت، نیازمند نخواهیم داشت.

روزنامه جمهوری اسلامی،7مرداد1364:

ازکارهای پر زحمت ما این است که باید با فقه مان که در مدرسه ها نوشته شده و دور از واقعیت زندگی است کارکنیم و چنین فقهی بی نقص نیست؛فقهی که حالا نوشته شود،در این قرن همراه حکومت نوشته شود.این فقه می تواند فقه بسیارمحکمی باشد.

روزنامه جمهوری اسلامی،(نمازجمعه)9مرداد1361:

بعضی ازدوستان مافرموده بودندکه ایشان(هاشمی رفسنجانی)فتواهای شاذ(کمیاب)رانقل می کند(دراقتصاد)اگرفتواهای محقق حلی و علامه حلی و ابن ادریس و شهیدثانی و شیخ طوسی دربعضی ازکتبش شاذ است و انسان کمونیست می شود،اگر این فتواها را نقل کند، من دیگر چیزی برای گفتن ندارم.(نقل از نشریه شماره 27رویدادهاونحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران)

چند سال پیش(14)هاشمی رفسنجانی در چند سال پیش(4)آزادی و مطبوعات

 روزنامه جمهوری اسلامی،25فروردین 1360:

دررابطه با توقیف روزنامه میزان،من چون به مشروعیت و صداقت قوه قضائیه اطمینان دارم. فکر می کنم وظیفه خودشان را انجام داه اند و اگر ثبات حکومت قانون باشد،شانتاژنکنیم،قوه قضائیه مفسرقانون وتشخیص دهنده است و ما نباید باشلوغ کاری نگذاریم که قانون اجرا شود.(نقل ازنشریه دفتر سیاسی سپاه پاسداران شماره19رویدادها وتحلیل).

روزنامه جمهوری اسلامی،28مرداد1376:

20130520-rafsanjani

 

به اعتقادمن،هم به نفع جامعه وهم به نفع مطبوعات است که فضای «تمیزحق وباطل»توسط مردم درکشوروجودداشته باشد.دراین فضامقداری قربانی خواهیم داد.اماقربانیانی که درمحیط خفقان وسانسورورمزگویی به وجود می آیدخطرناک ترخواهد بود.گاهی این جریان تبدیل به موج می شودوهمه چیز را باخود می برد.

روزنامه کیهان،11/خرداد1370:

اگرکسی انتقادداردقطعابایدبیان کندواگرماراه انتقادراببنیدیم،خیلی ضررمیکنیم.قطعاجلوگیری ازانتقادمنجربه دیکتاتوری می شود.قطعابایدراه انتقادبازباشدوانتقادباید آزادباشد.

 روزنامه کیهان،13اردیبهشت1365:

ماالان افرادی رامی بینیم وهرقدرنصیحت می کنیم وازطریق تقوا می خواهیم به این محیط سالم  برسانیم،هنوزیک مقاومت هایی منفی هست وخانم هایی متاسفانه پس ازهفت سال ازانقلاب هنوز به این راضی اند که مقداری از موهایشان بیرون باشد.تابحال با این طورافرادخیلی با نصیحت وموعظه برخورد کرده ایم و هنوز هم بعضی از شهرهای بزرگ این بلیه را دارد ودربعضی مغازه ها این گونه مسائل ترویج می شود ودربعضی ازادارات هنوز خوب مراعات نمی شود واینهاخطرناک است وفکرمی کنم که پس ازهفت سال،تمحل  ماهم تمام بشود. مردم حزب الله چندبارطغیان کردندودیدیدکه درخیابانها ریختند وازهمین تریبون نمازجمعه وزیرکشور ودیگران خواهش کردند وبه آنها وعده دادیم …

روزنامه رسالت،13اردیبهشت،1365:

اردوگاههای خاصی برای عوامل فساد وبی حجابی ساخته می شود.مردم حزب الله تابه حال چندبار طغیان کرده وبه خیابان هاریختندوماجلوی آنهارا گرفتیم.ولی حالا مثل اینکه مقداری خشونت لازم است.

7اردیبهشت1364(دردیداربامدیران ومسئولین برنامه ریزی صداوسیما):

جامعه مابخاطررشدی که پیداکرده معمولاموافق صحنه های بی اثرفلان تیم اروپایی که ممکن است دربین عده ای جوان که آدم های بدی هم نیستندطرفدارداشته  باشد امااکثریت جامعه که انقلاب کرده اند وباانقلابی هستند اگر آنرانبینندحرفی ندارندوچیزی کم نمی آورند.

(نقل از نشریه داخلی شماره  8رویدادهاونحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران)

18آذر1364(درسمیناربررسی ابعادگسترش وتعمیق انقلاب فرهنگی):

ازلحاط اخلاقی آنهامی خواستندآدمهای ضداخلاقی وفاسدرادرآموزشگاههابپذیرند،اماانقلاب فرهنگی می گویدکسانی باید درس بخوانندکه انسانند،دردطبقات محروم رامی فهمند و در جهت رفع مشکلات جامعه گام برمی دارند.مثلاکسانی که الان درکاروان های راهیان کربلابه طرف جبهه ها حرکت می کنندودرجبهه می جنگند،اینهاکسانی هستندکه چنانچه درس یخوانند باجان ودل درخدمت مردم جامه خودقرارمی گیرندومسلما اینهاارججیت دارند.

(نقل از نشریه داخلی شماره 15رویدادهاونحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران).

کتاب درمکتب جمعه،ج6ص نمازجمعه؛6،24دی 1361:

خطاب به ایرانیان خارج ازکشور:این توفیق جبری است برای شماکه دراین کشورزندگی کنید،گناه نکنید،جنایت نکنید،فسادنکنید،خودتان خانواده هایتان درمعیارهای اسلامی زندگی کنید…شماازشهوترانی وعیاشی وبی بندباری چه طرفی بسته اید؟ولی البته آنهایی که مخالف باجمهوری اسلامی اند،مخالف نظامند،ضدانقلابند،این که هیچ برایشان چاره ای نیست جزهمان بدبختی که الان رفتندبایک مشت بدبخت درخارج ازکشور…

کتاب درمکتب جمعه،ج5ص190(نمازجمعه)،12شهریور1361:

یک وقت صحبت این بودفلان کس مثلا عامل شاه بود،شکنجه گربود،وفاسدبوده،ودرگذشته چه کرده بودآنهایک مسائلی بودکه گذشته وحتی ممکن است آنهایی که به نحوی تنبیه شده اندیک روزی اینهارابرگردانیم وکاربه آنهابدهیم.

محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)

5اردیبهشت 93

چند سال پیش(15)هاشمی رفسنجانی بهرمانی در چند سال پیش(5) گروهها، افراد،خامنه ای ومنتظری

روزنامه جمهوری اسلامی،1تیر1360:

درروزهای قبل ازانتخابات ریاست جمهوری،آقای بنی صدرگفت: به نظرمن تنها کسی که غیراز من درمیان مردم رای دارد آقای مسعود رجوی است.این جمله،جمله ساده ای نبود و دلالت بر یک قرارداد استراتژیک بین اینها می کردکه امروز ما نتیجه آن را درخیابان های تهران و شهرستانها می بینیم.(نقل از نشریه شماره 14رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران).

روزنامه جمهوری اسلامی،7تیر1360:

اختلاف ما با  آقای بنی صدر در سه مورد خلاصه می شد:اول ولایت فقیه که آقای بنی صدر این را قبول نداردودربحث هایی که در مجلس خبرگان داشتیم ایشان با صراحت می گفت این اصل را قبول ندارم ودیکتاتوری است.براین اساس ما با ریاست جمهوری ایشان مخالفت کردیم…مساله دوم ..مصوبات مجلس را باید شورای نگهبان تاییدکندواین مورد را آقای بنی صدر وهمفکرانشان این اصل را قبول ندارندوهمانطورکه شنیده ایدایشان درسخنرانی هایش گفته است که من بزرگترین اندیشه قرن هستم ومساله سوم افرادناشناخته وکسانی که پای بندبه اسلام وانقلاب نیستنددورایشان راگرفتندودفترهماهنگی تشکیل دادندوروزنامه انقلاب اسلامی انتشاردادندواین مساله مورداختلاف ما بود.ایشان مرتبامارابه قدرت طلبی وانحصارطلبی متهم می کردوسعی داشت نمام مسایل رادرپشت پرده نگهداردبااین که مرتبا شعارمیدادمن حقایق را بامردم درمیان می گذارم.

آقای بنی صدرصریحادرمحضرامام گفت:من شورای نگهبان را قبول ندارم یکطرفه قضاوت می کنند. امام فرمودند تو(بنی صدر)خیال می کنی که این 11 میلیون آرای توست؟ مردم مسلمانند اگر بفهمندمرجعشان این آرا را نمی خواهد،تو500هزار رای هم نداری.چون آنها که برخلاف ما رای می دهند همین بی دینهاهستندوآنهادرانتخابات ریاست جمهوری به شمارای ندادند. .(نقل از نشریه شماره 14رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران).

دریکی ازجلسات امام خیلی ناراحت شدند.امام خطاب به بنی صدر گفتنداگر بخواهی اینطورباشی دستورمی دهم توی همین خانه حبست کنند وتایکسال نمی گذارم بروی بیرون.خیال نکنی می گذارم بروی اروپا مقاله بنویسی.همینجا نگهت می دارم تاکشور آرام شود. .(نقل از نشریه شماره 14رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران)

روزنامه جمهوری اسلامی،13تیر1360(نمازجمعه):

(درجلسه ای با حضور آقای رجایی و مهندس بازرگان و آقای بنی صدر)،امام به (بنی صدر) گفتند تواین گروهکهای منافق رامسلح کردی،(بنی صد)گفت:خوب من اسلحه دادم خودشان را حفاظت کنند،جانشان حفظ بشود،امام فرمودندمگرتومسئول جان آنهاهستی،به درک که جانشان درخطرباشد،اسلحه مسلمانها رامی دهی به کی؟به محارب؟(نقل از نشریه شماره 20رویدادهاونحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران)

روزنامه جمهوری اسلامی،نطق مجلس،17مرداد1360:

ولایت فقیه،فرماندهی کل قوا،حکومت خط خالص اسلامی وگنجاندن سپاه پاسداران درقانون اساسی،رسواکردن ملی گرایان درمقابل شکستن بت بنی صدرازجمله اقدامات شهید آیت است. (.(نقل از نشریه شماره 22رویدادهاونحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران).

8دی163درجمع روحانیون حزب جمهوری اسلامی:

من و آقای خامنه ای ازسالهاپیش باهم بودیم.اززمان دزس آقای دامادویک سفرکربلاکه باهم رفتیم ودرمبارزات هم درکنارهم بودیم.آنموقع هروقت من دسترسی به آقای خامنه ای نداشتم احساس ضعف می کردم.الان هم همینطوراست.هرچه زمان می گذردایمان من به ایشان بیشترمی شود.ایشان یک عنصربرجسته باسواد،مجتهدمخلص وبسیارارزنده هستند. (نقل از نشریه داخلی شماره 4رویدادهاونحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران).

khamnei-rafsnajani

26دی1363(دردیداربااعضای فدائیان اسلام):

فدائیان اسلام مردم را به صحنه می کشاندندوزمانیکه مردم تجمع میکردندآیت الله کاشانی سمبل بسیارمناسبی بودچراکه ایشان یک شخصیت باسوادمتدین ودارای سوابق خوب بودند و لیبرالهاکه آمدند فکر کردندحالاکه کارها درست شده اول شر اینها را را از سرخودکم کنند و بعدسراغ کارهای دیگر بروند و هیچ امتیازی هم برای این آقایان قائل نشدندوحتی آنان را هم سرکوب کردند.(نقل از نشریه داخلی شماره 4رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران)

10بهمن1363(دردیداربامعاونین سیاسی وزارت کشور):

ملی گراها ولیبرالهاکه طیف وسعی بودندسردرآخورغرب داشتند.اینها اصولا بدیگران ونیروهای انقلابی سهمی  در اداره کشورنمی دادند.در اولین کابینه  آنها ما تنها توانستیم دو پست غیر حساس را به آنهاتحمیل کنیم.(نقل از نشریه داخلی شماره 5رویدادهاونحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران)

19بهمن1364(نمازجمعه):

لیبرالهاوآنهائی که وابستگی روحی به تمدن غربی دارندوالبته هم ریشه دریکی ازاین جریانات دیگر دارند و لیبرال بی خودنگفته نمی شود،یاریشه اش سرمایه داری است یا الحادیست یا همان اخلاق و بی بندوباریست یا انواع دیگریست منتهی شعار روشنفکری می شود و وقتی که تحلیلش کنیم،دریکی از اینهاهستند.اینهاباهرچه که زحمت برایشان درست کند،مخالف هستند.نمی توانندجنگ را تحمل کنند،خاموشی رامشکل تلقی می کنند،نمی توانند کمبود سوخت را قبول کنند،نمی توانندجیره بندی را قبول کنند،آنهابرایشان دردسرست.(نقل از نشریه داخلی شماره 17رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران) 

6آذر1364(درمصاحبه بارادیو وتلویزیون):

آیت الله العظمی منتطری برجستگی خاصی دارندوآن هم شرایطی است که مردم تشخیص دادنداین برجستگی را ازلحاظ آگاهی های وسیع سیاسی،اجتماعی علاوه براجتهادوشرایط عمومی مرجعیت است که ایشان خصوصیاتی دارندکه دردوران مبارزه شان کسب کرده اندکه این برجستگی را فقهای دیگری که وجود دارد وصلاحیت مرجعیت دارند،دارا نیستند.این جهت هم مورد قبول بودکه البته به آن صورت بحث نشد.فقط ما این جمله را اضافه کنیم مجلس خبرگان این انتخاب را صائب می داند. یعنی مردم درست انتخاب کردند.(نقل از نشریه داخلی شماره 15رویدادهاونحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران)

30دی1364(دردیدارباجمعی ازنمایندگان برگزاری اجلاس ستادبزرگداشت مقام معلم):

من به آینده جمهوری اسلامی درسایه مرجعیت آیت الله العظمی منتظری خیلی امیدوارم. ایشان باطرزتفکرمبانی فکری ای که دارند در این مرحله شکل گرفتن حکومت اسلامی که قرار است مبانی اسلامی درجامعه پیاده شود،امیدماهستند.یک طرزتفکرفقهامثل ایشان در این مرحله می تواندبسیارکارسازباشد.درمساله زمین،درنفس ولایت، حکومت،وجوه شرعیه، خمس، زکات،مسائل مالیاتی و بسیاری ازمسائلی که امروزه دردنیا مطرح است نظرات بسیار نیرومندی دارند.تفاوت ایشان بابعضی ازفقهای عظیم الشان دیگر دراین است که ایشان یک قدم بیشتر از دیگران درجامعه بوده اند و با واقعیتها و نیازهای جامعه و اجتماع ما مانوس تر بوده اند. لذا این انس و درک به فهم مبانی منتهی می شود.(نقل از نشریه داخلی شماره16 رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران).

25تیر1365(درضیافت شام به افتخاراعضای مجلس خبرگان):

ما امیدواریم که درحیات خود از رهبری موجود جدا نشویم.اما باوجود قائم مقام رهبری انشاء

الله استحکام رهبری همچنان حفظ خواهد شد.زیرا بحمدالله تمامی شرایط رهبری در وجود آیت الله العظمی منتظری جمع است و ایشان از اعتبار بسیاربالایی برخوردارند.(نقل از نشریه داخلی شماره 22رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران). 

روزنامه کیهان،20فروردین1368:

اینکه چیزی بنام تنازع قدرت درکشور درانقلاب ما وجود داشته باشد این ادعامال کسانی است که این انقلاب را نمی شناسند.قطعا ایشان(امام خمینی)علاقه شان به آیت الله منتظری از لحاظ عاطفی درکل این کره زمین شماره یک ونمره یک است.

9اردیبهشت93

چند سال پیش(16)دهه 60…(1)

طاهر احمد زاده:

اسفند1359

«شماکه اینقدرامام امام درآورده اید،فردابه جای امام چه می خواهید بگذارید؟ چرارشدشخصیت راازمردم می گیرید؟چرانمی گذاریدمردم روی پای خودشان حرکت کنند؟

ارتباط امام بامردم،نه احساسی آن قطع نشده که مردم می روند ومی آیند،این ارتباطات تحلیلی وسیاسی،این هادرانحصارکانال خاصی ذرآمده.به امام گفتم که بدانید بااعلامیه وراه پیمایی،مسائل بعدازانقلاب رانمی شود حل کرد».

(نقل از:رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران،ش16).

آیت الله یوسف صانعی:

8فروردین 1360

«شورای نگهبان مفسرقانون اساسی است.شورای نگهبان درمقابل دویست رای مجلس،رایش قاطع است».

(نقل از:رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران،ش16).

احمدصدرحاج سیدجوادی:

روزنامه انقلاب اسلامی19فروردین1360

درباره توقیف روزنامه میزان:«به نظرم طلیعه ایجاداختناق برمطبوعات بخوبی ملاحظه می شود»

(نقل از:رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران،ش16).

شمس آل احمد:(درباره توقیف روزنامه میزان):

روزنامه انقلاب اسلامی22فروردین1360

«به این میزان داران،به آنهاتبریک می گویم؛موضع گیریشان راکه به اینجاانجامیده بهتون تیریک می گویم».

(نقل از:رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران،ش16).

علی اصغرحاج سیدسیدجوادی:

پیام جبهه ملی19اردیبهشت1360

آیاهرگزشنیده ایدکه جانشین پیامبربزرگ اسلام درجواب کسی که به او گفت: اگر کج بروی بااین خنجرراستت خواهم کرد،اورادشمن اسلام ودشمن اقتدار و حاکمیت شرعی خودقلمدادنماید؟»

(نقل از:رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران،ش16).

ابوالحسن بنی صدر:

روزنامه انقلاب اسلامی20اردیبهشت 1360

«مبادآنکه مردم دراین میهن ملجاء وپناهی برای فریادرسی نیابندوبناچاربرای تظالم ودادخواهی به مراجع بین المللی متوسل شوند».

(نقل از:رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران،ش16).

حبیب الله پیمان:

روزنامه اطلاعات21اردیبهشت1360

افرادوگروههای غیرمسئول هم اکنون دربرخی شهرهاوبرخی نقاط تهران و هر جا که بتوانندبی اعتنابه ضوابط قانونی واعلامیه دادستانی به حملات خودبه افراد، احزاب و گروه های قانونی ادامه داده و آنها را موردضرب وشتم وایذاء وقتل قرارمی دهند».

(نقل از:رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران،ش16).

ابوالحسن بنی صدر:

روزنامه انقلاب اسلامی23اردیبهشت1360

«به عنوان رئیس جمهورمنتخب شما،هشدارمی دهم که اگردربرابرتمایل به استقرار استبداد نایستادید،استبداد برسشمامسلط خواهد شد و دمار از روزگار شما درخواهدآورد».

(نقل از:رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران،ش16).

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی:

روزنامه جمهوری اسلامی23اردیبهشت1360

نودوسومین اطلاعیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درپیرامون دادگاه امیر انتظام انتشار یافت.

درقسمتی ازاین اطلاعیه آمده است:

«می دانیم نخستی کسی که اسنادراریرسوال کشید،تیمسارمدنی بودکه اینک همراه اویسی،بختیار،نریه،اشرف وذیگران به توطئه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران مشغول است…

اگردادگاه های انقلاب خدای ناکرده تحت تاثیرتبلیغات وجوسازی هایی که …اگر مردم شهید پور تحت تاثیر مظلوم نمایی ها،دروغ پردازی های اینان قرار گیرند و آنچنان که قانون وشرع حکم می کنداینان به مجازات نرسند،آنوقت از همین نقطه انحراف درجامعه انقلابی مان آغاز می شود».

(نقل از:رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران،ش16).

حجت الاسلام معادیخواه:

روزنامه میزان،23اردیبهشت1360

«بنده معتقدم آقای بازرگان دچاریک اشکال اساسی است که نمی توانددرست مسائل رابفهمد،نمی توانددرست قضاوت بکند،نمی توانددرست شهادت بدهد در مسائل».

(نقل از:رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران،ش16).

محمدمنتظری:

روزنامه جمهوری اسلامی،27اردیبهشت1360

من اعلام می کنم اگرگفتن این حرفهادیوانگی واختلاس حواس است، بگذار تا همه بگویند.به حضرت رسول(ص)همه می گفتنددیوانه».

(نقل از:رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران،ش16).

محمدجوادحجتی کرمانی:

روزنامه آیندگان27اردیبهشت1360

«درمجلس نبایدرساله عملیه راتصویب کرد.لایحه قصای خودتصویب شده خدایی است، ولی بایداجرای حدوددریک جامعه اسلامی صورت گیردوباتوجه به این که رهبر انقلاب وآیت الله منتظری فرموده اندهنوزجامعه مااسمااسلامی است و عملا اسلامی نشده بنابراین اجرای این حدودبایدبه تعویق افتد.

ما هنوز آن رافت و عطوفتی که پیامبر وائمه داشتندبه مردم نشان نداده ایم و می خواهیم قصاص اسلامی رااجراکنیم.به نظرمن این ازنظرسیاسی وجامعه شناسی بدترین روش است».

(نقل از:رویدادهاوتحلیل،دفترسیاسی سپاه پاسداران،ش16).

محمد شوری(نویسنده وروزنامه نگار)

17/ اردیبهشت1393

چند سال پیش(17)دهه 60…(2) 

علی اصغرحاج سیدجوادی:اعلامیه بتاریخ 12اسفند1359:

«آیاوقتی پزشک معالج آقای خمینی بدون احرازسوابق و صلاحیت شغلی هم به ریاست دانشگاه تهران می رسد وهم به مقام وزارت علوم ارتقا می یابد ما حق نداریم به یاددکتراقبال پزشک مخصوص قوام السلطنه ودکترایادی پزشک مخصوص آریامهر مخلوع بیفتیم وبه مقایسه بنشینیم».

«…تاآنجایی که سراغ دارم آریامهرتامدتی توانست این قلم راممنوع کند اما هرگز قادربه شکستن آن نشد؛اما اگر قدر قدرتها این توانایی را دارند این گوی واین میدان»

(نقل از:رویدادهاوتحلیل،ش،15دفترسیاسی سپاه پاسداران)

مهدی کروبی(روزنامه میزان،12اردیبهشت 1360):

درمواردی مامردمرادرجریان حقایق قرارنمی دهیم.وکتمان حقایق می کنیم. مصلحت اندیشی می کنیم.ازچاله به چاه می افتیم.

روابط مشکوکی این روزهاهست.رفت وآمدهایی که هست،آیا حسن شریعتمداری چه می کند؟محمود قمی چه می کند؟اینها کجا می روند و می آیند؟ اگراین مسائل بامردم مطرح شود،طبیعی است که مردم درجریان قرارمی گیرند وخوب هم می توانند توطئه هاراخنثی کنند.حقیقت این است که مردم درجریان قرارنمی گیرند»

(نقل از:رویدادهاوتحلیل،ش 15،دفترسیاسی سپاه پاسداران)

سیدحسین خمینی:(پیام جبهه ملی،19اردیبهشت1360):

«فاشیستی که الآن درکشورماحاکم است،فاشیستی است خطرناکتراز فاشیسم گذشته.اگراین استبداددرایران حاکم بشود،استبدادجدیدی که رنگ دینی بخودگرفته است،استبدادی است بسیارخطرناکترازاستبدادشاهی»

(نقل از:رویدادهاوتحلیل،ش 15،دفترسیاسی سپاه پاسداران)

احمد خمینی(روزنامه جمهوری اسلامی،24اردیبهشت1360):

«من صریحامی گویم،موضعگیری اخیربرادرزداه ام«حسین آقا»راقبول نداریم. و با حرفهای ایشان مخالفم.صحبت های ایشان به خودشان مربوط می شودونه تنهابه امام مربوط نیست که به من هم مربوط نمی شود،ولی این نبایدموجب شودتامابدون هیچ دلیلی بگوئبم ایشان به فلان گروه ودسته وابسته است.نه ایشان به هیچ گروهی وابسته نیست.ایشان یاعصبانی شده است واین مسایل تندرابیان داشته است ویافکرکرده وبه این نتیجه رسیده است…من باموضعگیری های عموی عزیزم حضرت آیت الله پسندهید مخالفم ودرعین حالیکه شدیدابه ایشان احترام می گذارم».

yazdi-ahmadkhomaini

(نقل از:رویدادهاوتحلیل،ش 16،دفترسیاسی سپاه پاسداران)

 خبرگزاری پارس:24اردیبهشت،1360:

مشهد:«گروهی بنام حزب الله برای چندمین بارمراسم نمازمغرب وعشادرصحن مسجدگوهرشادراکه به امامت آیت الله قمی برگزار می شودبه تشنج کشیدند.این تشنج پس ازانتشارمتن مصاحبه آیت الله قمی آغازشده است.آن عده که شعارمی دادندمرگ برضدولایت فقیه،درمقابلشان،عده ای از طرفداران قمی صلوات می فرستادند.که آیت الله قمی از مسجدخارج شده وبا اتومبیل که پلیس آنرااسکورت می کرد از محل دورشدند»

(نقل از:رویدادهاوتحلیل،ش 16،دفترسیاسی سپاه پاسداران)

محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)

25اردیبهشت1393

چند سال پیش(18)دهه 60…(3)

ابوالحسن بنی صدر(روزنامه انقلاب اسلامی،2خرداد1360):

«من نامه شان را خواندم(نامه مجاهدین خلق)نوشته اندکه آماده انداسلحه شان راتحویل بدهند،منتهاگفته اندتضمینش چیست که باماقانون اجرابشود.خوب من چه جوابی بدهم»(نقل از رویدادهاوتحلیل،ش17،نشریه دفترسیاسی سپاه پاسداران).

خبرگزاری پارس،9خرداد1360،جهرم:

«به هنگام رسیدگی به پرونده 5نفر از دختران هوادارمجاهدین خلق به اتهام فروش نشریه مجاهد در دادگستری جهرم،گروهی با شعار حزب الله به دادگستری هجوم برده و مانع کاردادگاه شدند.گفته می شود این عده خواستار محاکمه دختران هواداربوسیله دادگاه انقلاب بودند.ضمنااین اقدام آنان موجب فرار یکی از دختران شد».(نقل از رویدادهاوتحلیل،ش17،نشریه دفترسیاسی سپاه پاسداران)

خبرگزاری پارس،9خرداد1360:

«به حکم دادگاه انقلاب اسلامی آبادان و خرمشهر یک متهم به عمل لواط  که به اعدام محکوم شده بود،پس از اعتراف و توبه محکومیتش از اعدام به 5 سال زندان تقلیل یافت».

روزنامه جمهوری اسلامی،7خرداد1360:

«به حکم دادگاه انقلاب شیرازانگشتان دست سارقین 37کیلوطلاقطع شد».

احمد سلامتیان(روزنامه انقلاب اسلامی،12خرداد1360):

«یک عده چماق بدست با فریادمرگ بر بنی صدر و درود بر بهشتی به من گفتند که بگو درود بر بهشتی.بخدا قسم ذره ذره وجود من خواهدگفت:مرگ بر استبداد».(نقل از رویدادهاوتحلیل،ش17،نشریه دفترسیاسی سپاه پاسداران)

روزنامه انقلاب اسلامی،14خرداد1360)بهشر:

«در مراسم نماز جمعه به 7 پاسدار عضو سپاه پاسداران به جرم کتک زدن متهمین حین و پس از دستگیری بین 10 الی 34 ضربه شلاق زده شد».(نقل از رویدادهاوتحلیل،ش18نشریه دفترسیاسی سپاه پاسداران)

خمینی(روزنامه جمهوری اسلامی،7خرداد1360):

«اینقدرتعقیب نکنید که بخواهید روحانیت را کنار بگذارید،آخر شما در ظرف چندین سال چه کردید برای این کشور،که روحانیون را می گوئید نباشد،چه کردید؟چه کار مثبتی شما کردید؟جز حرف هیچی ندارید».

ناطق نوری(روزنامه جمهوری اسلامی،9خرداد1360):

«همه بدبختی هایی که ما داریم این است که یک عده متخصص بی حیا را در راس کارها گذاشتیم.آقا تحصص را به رخ ما نکشید…».

سیدعلی خامنه ای(روزنامه جمهوری اسلامی،9خرداد1360):

«ضرر استبداد ودیکتاتوری دریک جامعه این است که نهال انسانیت خشک می شود،مردم قالب بی روح می شوند،از صحنه اداره جامعه وتصمیم گیری خارج می شوند».

محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)

6خرداد1393

چند سال پیش( 19)دهه 60…(4)

اطلاعیه کانون ابلاغ اندیشه های شریعتی:

کانون ابلاغ اندیشه های شریعتی طی اطلاعیه ای ضمن محکوم کردن تلاش های ضد انقلابی حاکمیت در برقراری کامل سانسورواختناق در جامعه متذکرشده است که:

«اگر تادیروزشرایط حاکم بر میهن و انقلاب و اسلام برای بسیاری در پرده بود،شاید امروز با چرخش های شما به اینکه در روند انقلاب توسط نیروهای حاکم پدید آمده بسیاری از نقاط مبهم روشن گشته و حجاب هاکنار رفته است».

در اطلاعیه مذکور بااشاره به اقدامات فاشیستی حاکمیت عوارض خطرناک این اقدامات را مانند تمحیل ارعاب و دیکتاتوری،تثبیت و تحکیم تک حزبی از طریق قوای سه گانه به اوج گیری بحران اقتصادی-اجتماعی تداوم سرکوب خلق کُرد و بالاخره تسریع خط سازش و وابستگی به قدرت های امپریالیستی ذکر کرده است.

در اطلاعیه مذکور از شکل گیری در جبهه ای که دریک سوی آن حاکمیت و کلیه نیروهای ارتجاعی و در سوی دیگر آن خلق قرار گرفته است سخن به میان آمده است.

اطلاعیه در پایان خطاب به مردم می گوید:

«شما با مقاومت منفی و طرد قوانین تحمیلی در یک شکل آن تحریم روزنامه های حکومتی نخستین قدمها را برای ایفای سیاست تاریخی خود بردارید. و صفوف خود را از نیروهای ضد انقلاب و فرصت طلب که احیانا میان شما نفوذ خواهند کرد جدا سازید».

(نقل از نشریه دفتر سیاسی سپاه پاسداران،روایدادها وتحلیل،ش19)

13خرداد1360،روزنامه میزان،ابراهیم یزدی:

«کسانی که بخواهند این انقلاب را به قشر خاص اختصاصدهند دشمن اسلام و انقلاب مردمند».

ebrahim-yazdi1

«امروز همه طرفداران استبداد سیاه خود را زیر شعار مقدس حزب الله مخفی کرده اند».(نقل از نشریه دفتر سیاسی سپاه پاسداران،روایدادها وتحلیل،ش17)

18خرداد1360،روزنامه جمهوری اسلامی:

دادسرای انقلاب اسلامی طی اطلاعیه ای روزنامه های:آرمان ملت،انقلاب اسلامی،جبهه ملی ومیزان و چند نشریه دیگر را توقیف کرد».(نقل از نشریه دفتر سیاسی سپاه پاسداران،روایدادها وتحلیل،ش 18)

بعد از توقیف شدن روزنامه انقلاب اسلامی اولین شماره آن با نام انقلاب  اسلامی(در بند)به قطع اندازه و شکل وتقریبا محتوای روزنامه مجاهد منتشر سد.

این شماره از روزنامه انقلاب اسلامی حاوی مطالب با عناوین ذیل است:

«1-پیام ریاست جمهوری به ملت ایران2-اشغال دفتر ریاست جمهوری3-حمایت گسترده مردم و نیروهای متعهد مردمی و پرسنل آگاه ارتش و شهربانی از رئیس جمهور و اعلام خطر نسبت به حاکمیت استبداد و اختناق…»در تعقیب موضوع به دکر اسامی میروها و گروه ها و شخصیت های حمایت کننده از رئیس جمهوری پرداخته که ما در اینجا نام چنذ تن از این انجمن ها و گروهها و…را برای شناختن این ظبقه حمایت کننده می آوریم:

مجاهدین خلق،انجمن حقوقدانان مسلمان(وابسته به مجاهدین خلق)،کانون ابلاغ اندیشه های شریعتی(احسان)،علی تهرانی،طاهر احمد زاده ،آیت الل محمد تقی عالمی(همدان)،همسر آیت الله طالقانی،حجت الاسلام مجد(سرپرست برکنار شده بسیج مستضعفین)،حاج محمد شانه چی(کاندیدای مجاهدین خلق)،دکتر محمد ملکی(کاندیدای مجاهدین خلق)احمد علی بابایی،پوران شریعت رضوی(همسر دکتر شریعتی)،یزدان حاج حمزه،جلال گنجه ای،ابوذر ورداسپی(کاندیدای مجاهدین خلق). (نقل از نشریه دفتر سیاسی سپاه پاسداران،روایدادها وتحلیل،ش 14).

18خرداد1360،روزنامه جمهوری اسلامی:

«بدنبال توقیف روزنامه میزان و انقلاب اسلامی و چند روزنامه دیگر اعضای دفتر هماهنگی مردم را دعوت به راهپیمایی کردند و بدنبال آن نیز وزارت کشور این راهپیمایی را غیر قانونی اعلام نمود».(نقل از نشریه دفتر سیاسی سپاه پاسداران،روایدادها وتحلیل،ش 18)

21خرداد1360،روزنامه صبح آزادگان:

«عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا».

21خرداد1360،روزنامه کیهان:

«همسربنی صدر در بنز ضد گلوله در حال رهبری مجاهدین و مهاجمین مسلح دستگیر شد».

21خرداد1360،روزنامه کیهان،موسوی خوئینی ها:

«درجلسه امروز مجلس گفت:رای به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهوری شکست خط سیاسی آمریکا در ایران است».

بنی صدر بعد از عزل فرماندهی کل قوا:

«اینکه یک انقلابی بشود بعد از یک خفقانی و تفکر در آن نباشد یک مصیبت بزرگی است. این را مجبور بشود در مقام دفاع از این دولت بگوید این ها عقل دارند سواد ندارند،نگوید این ها بی سوادند،عقل دارند واز این توجه غافل بمانند که خوب این چه عقلی است که این طرف دارد و بدنبال دانایی نرفته؟اگر عقل داشت که علم هم بدست می آورد.همین دیشب در تلویزیون بود که کار من زیاد بود در تهران نتوانستم که بیایم در آنجا باشم بگویم که تا ظهور مهدی خدایا امام را نگهدار این تملق،تملق گویی و مداحی به معنای عاقل بودن است.اگر کسی این را گفت عاقل است و اگر کسی نگفت معلوم می شود اگر هم علم دارد،عقل ندرد.اگر می خواستم دنبال خط قدرت بروم ساده ترین راه آسانترین راه همین بود که با این آقایان کنار بیایم اتفاقا آخریم پیام امام هم به من در کرمانشاه قبل از برکناری از فرماندهی کل قوا همین بوده است و ساده اش این است که یا با اینها کنار بیا یاکنار برو…» (نقل از نشریه دفتر سیاسی سپاه پاسداران،روایدادها وتحلیل،ش20).

21 خرداد1360،روزنامه جمهوری اسلامی:

«در خیابان فردوسی افرادی از مجاهدین خلق و دیگر گروهها بطرف یک پاسدار که آنان را از ادامه تظاهرات بر حذر داشته بود،هجوم برده و در حالیکه پاسدار را زیر ضربات مشت خود گرفته بودند،اسلحه او را ربوده و وی را خلع سلاح کردند.در حین این عمل گلوله ای از اسلحه شلیک و یک عابر به قتل می رسد». (نقل از نشریه دفتر سیاسی سپاه پاسداران،روایدادها وتحلیل،ش  18).

21خرداد1360،روزنامه جمهوری اسلامی:

«یکی از برادران بسیج با دیدن عده ای از گروهکها که به همراه دسته ای از طاغوتیان به طرفداری از بنی صدر شعار داده و راهپیمایی می کردند،بی محابا بسوی آنها حمله ور شده و فریاد می زند که به امام فحش ندهید که در اینحال هواداران گروهها با ضرب و شتم قرار دادن وی او را بزیر تریلی انداخته و شهید می نماید.ضمنا در همین روز یک پاسدار نیز به شهادت رسید».(نقل از نشریه دفتر سیاسی سپاه پاسداران،روایدادها وتحلیل،ش  18).

21خرداد1360،روزنامه جمهوری اسلامی،هادی غفاری در مجلس:

«آقای رئیس جمهور چشمتان روشن!

مجاهدین خلق ایران ضمن محکوم کردن مجدد و تعطیلی روزنامه انقلاب اسلامی حمایت خود را از رئیس جمهوری اعلام کردند.

مجاهدین خلق قبلا هم از تعطیلی روزنامه بامدادو آیندگان آمریکایی اظهار تاسف کرده اند.

تذکری به خواهران و برادران حزب اللهی در سراسر ایران:جامعه ملت ما آنچه اسمش را حزب الله می گذارد در پاریس بستنی و شیرینی دانمارکی گاز نمی زده،توی سلول های ایرانی بر خلاف آنها که با اشپیگل می خوابیدند وبا لوموند بیدار می شوند با شلاق می خوابیدند و با باتون بیدار می شدند.امروز بر سراسر کشور حاکمند و هیچ وحدت بهم نخورده وحدت حفظ شده است».(نقل از نشریه دفتر سیاسی سپاه پاسداران،روایدادها وتحلیل،ش  18).

22خرداد1360،خبرگزاری پارس،هادی غفاری:

«از برادران که در فرودگاه یا در مرزها و جبهه ها هستند می خواهم نگذارند بنی صدر فرار کند.طرفداران بنی صدر همه آدمهای مجاهدین خلق هستند ایران را گورستان طرفداران بنی صدر می کنیم..عامل فجایع هویزه و خونین شهر بنی صدر است.نصیری به من می گفت سردسته اشرار مسلح و مقدم مراغه ای می گفت چماقدار،بنی صدر به من می گوید سر دسته اشرار چماقدار… نصیری+مراغه ای= بنی صدر.

banisadr2

بنی صدر می توانذ محرمانه استعفا بدهد ولی دادگاه باید او را محاکمه کند. شاه رفت و گفت کوروش آسوده بخواب ما بیداریم. بنی صدر گفت: مصدق آسوده بخواب ما بیداریم».(نقل از نشریه دفتر سیاسی سپاه پاسداران،روایدادها وتحلیل،ش21).

محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)

16 خرداد 1393

 چند سال پیش(20)دهه 60…(5)

احمدبنی احمد:

بنی احمد ضمن پیامی به اعدام 15 تن از اعضای مجاهدین خلق اعتراض کرده و این عمل را آدمکشی نامیده است؛وی گفته که:این مبارزان بدون محاکمه تیرباران شده اند و این جبهه میهنی به کوشش های خودتاسرنگونی رژیم فعلی ادامه خواهد داد.

وی افزوده:آخوندیسم لیستی از 100 شخص مشهور تهیه کرده تا توسط حزب الهی ها نابود شوند»

خبرگزاری پارس2تیر1360(نقل ازنشریه رویدادها وتحلیل  دفتر سیاسی سپاه پاسداران ش 14)

خمینی:(صحیفه نورج8)4تیر1360:

بنی صدر بارها به من گفت این دولت را کنار بگذاریم.می خواست مرا دیکتاتور کند ومن می خندیدم و می گفتم اگر قدرت داری خود شما این کار رابکنید.

محمد علی بشارتی(قائم مقام وزارت امورخارجه )روزنامه جمهوری اسلامی،7تیر1360:

طبق اسناد و مدارک موجود بنی صدر ماموریت داشته که بیاید و رئیس جمهور بشود ومطابق تحقیقات از27  کتابی که متعلق به اوست هیچکدامش را خودش ننوشته است.(نقل ازنشریه رویدادها وتحلیل  دفتر سیاسی سپاه پاسداران ش 14)

شیخ علی تهرانی:8تیر1360:

بهشتی شکنجه و اخنتقاق را حتی در دبستانها و دبیرستانها برقرار کرده و رندانهای ویژه برای خود و حزبیش ساخته است. جنگ داخلی در ایران غیرقابل اجتناب است.(نقل ازنشریه رویدادها وتحلیل  دفتر سیاسی سپاه پاسداران ش 14)

آیت الله بهشتی:

ما(روحانیت)همان خادمان بی توقع از شما ملت،همان محافظان نوامیس اسلام و امت و همان پاسداران استقلال جامعه در برابر نفوذ های مرئی و نامرئی  ابرقدرتها و قدرتهای درجه دوم جهانی،می خواهیم بمانیم نه این که بگویم دیگران چنین نقشی ندارند دروغ است روحانیت انحصار طلب نیست. این هم از دروغ های شاخدار است.

روزنامه جمهوری اسلامی 10 تیر1360.(نقل ازنشریه رویدادها وتحلیل  دفتر سیاسی سپاه پاسداران ش 14).

بهزاد نبوی:روزنامه آیندگان،11تیر1360

ایشان(بنی صدر)میل داشتند این انقلاب مثل انقلاب مشروطه شود. در واقع خارج رفته بیایند و به طرفداران این خط(بنی صدر)بگویند شما چیزی نمی دانید و میدان ر اخالی کنید. اگر جریان بنی صدر به این هدف نمی رسید می رفت تا به هدف دوم برسد. یعنی ایجاد یک مصدق در مقابل امام و نیروهای انقلابی. کسانیکه فکر می کنند کارتمام است(کاراین جریان)دچار اشتباهی شده اند که مسلمانان در جنگ احد مرتکب شدند خدمتگزاران شمارامی خواهند از شما دور کنند مارادرقفس های شیشه ای قرار دهند و می خواهند ما را وادار به دیکتاتوری کنند تا بگویند تحلیل آقای بنی صدر و بختیار درست بوده است.(نقل ازنشریه رویدادها وتحلیل  دفتر سیاسی سپاه پاسداران ش 20).

20تیر1360:حزب توده و فدائیان خلق(اکثریت)بامشورت همدیگر نامزدهای مشترکی راتعیین نمودند و ازاعضاهواداران خود و همه مردم انقلابی دعوت کردند که به آنها رای دهند. شورای نگهبان پس از یکی دو روز از اعلام اسامی کاندیداهای ذی صلاح از طریق رسانه ها ی گروهی، اعلام کرد که نامزدهای این دو گروه اقدامات قانونی مقتضی رادراین باره انجام خواهیم داد.بااین حال ازاعضا وهواداران خودخواسته اندکه فعالانه پای صندوق های رای بروند وبرای ریاست جمهوری به محمدعلی رجایی ودرشهرستانهاعلاوه بر آن به نامزدهای مشترک حزب و سازمان وسایرنیروهایی که مورد پشتیبانی است رای دهند.(نقل ازنشریه رویدادها وتحلیل  دفتر سیاسی سپاه پاسداران ش 21)

خبرگزاری پارس،آذربایجان غربی،24تیر1360

دادیاردادگستری خوی به اتهام ارتباط با سازمان طوفان بازدداشت شد.

آیت الله موسوی اردبیلی(رئیس دیوان عالی کشور):روزنامه جمهوری اسلامی،27تیر1360:

دررابطه با گروهها (که مساله روز می باشد)دستگاه و نظام تاچندی پیش فکرمی کرد که اینها ممکن است یک سازمان سیاسی باشند که نظراتی دارند…بعدامعلوم شدکه چیزی شبیه مافیادرحال انعقاد است که نمی دانم اگردیگران بااین مسائل روبرومی شدند چه می کردند؟آیاجزاینکه بااین بیماری بایدباقاطعیت رفتارشود آیاغیرازاین راه عقلانی، راه دیگری وجوددارد؟ودیگران که غیر از این راه رفتند آیا نتیجه مثبتی گرفتند؟

پیام بنی صدر در 27تیر1360:

ایشان(امام)گفته بودندکه اگربه نابود کردن آزادی ها اعتراض نکنم و باباندحاکم ازدرسازش درآیم وبرتصرف نهادهای قانونی چون شورای قضائی و شورای نگهبان ومجلس وهیات وزیران وروزنامه ها ورادیوو تلویزیون و… صحه بگذارم، رئیس جمهور وفرماندهی کل قوا راهنوز هم حفظ می کنم و اگر چنین نکنم تاهمه جاایستاده اند….

آمریکابانفوذ همه جانبه که دارد،بدست حاکمان کنونی مخالفان واقعی رژیم دلخواهش را ازمیان نمی برد..

این رژیم درزمینه اسلام وآزادی ها دچار چنان دگرگونی شده است که رژیم شاه سابق آرزو کردنی گشته است…

یک سخن همیشگی این جانب به آقای خمینی این بود که مردم شمارا مرجع دینی می شناسند ونه یک سیاستمدار متخصص قطع و وصل های داخلی وخارجی. جای تاسف بسیاراست که وی این سخن را نشنید وبا اسلام وکشور وشخصیت کرد آنچه که کرد و می کند…

باکمال میل حاضرم ازدهها گناه کرده ونکرده توبه کنم به شرط آنکه آقای خمینی،  آقای خمینی پاریسی بشوند.(نقل ازنشریه روایدادها وتحلیل  دفتر سیاسی سپاه پاسداران ش 21).

29تیر1360:سازمان فدائیان خلق(اکثریت)درتاریخ 29تیر1360طی اطلاعیه ای به حذف کاندیداهای سازمان و حزب توده (فتاپور،دانشگری،ش فعال تمامی اقشار مردم درانتخابات دانسته است. .(نقل ازنشریه روایدادها وتحلیل  دفتر سیاسی سپاه پاسداران ش 21).

 این مطلب بدون ویرایش رادیو کوچه منتشر شده است

مطالب مرتبط

چند سال پیش / سری اول

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,