Saturday, 18 July 2015
23 October 2021
رویکرد جدید اوجلان

«عبداله اوجلان: سیاست را جایگزین جنگ مسلحانه می‌کنیم»

2015 March 02

سیامک حیدری / مقاله وارده / رادیو کوچه

 

«عبدالە اوجلان»، رهبر «پ. ک. ک» کە از سال ۱۹۹۹ در زندان بە سر می‌برد، روز شنبە ۲۸ فوریە از حزبش خواست کە با زمین گذاشتن سلاح‌هایشان تصمیمی تاریخی بگیرند و با آنکارا وارد پروسەی صلح شوند.

رویکرد جدید اوجلان سە ماە ماندە بە آغاز انتخابات پارلمانی ترکیە در ماە ژوئن، امید‌ها نسبت بە رسیدن بە توافق میان دولت ترکیە و کردهای آن کشور را دوبارە زندە کردە است.

در نخستین واکنش محتاطانە، رجب طیب اردوغان پیام عبداللە اوجلان را «بسیار بسیار مهم» توصیف کردە است. اردوغان در این بارە گفت: «امیدوارم کە آنان بە این اعلامیە احترام بگذارند و تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند.»

ولی اردوغان بلافاصلە گفت: «باید بر یک نکتە تاکید کنم و آن این است کسانی کە سلاح‌هایشان را بر زمین می‌گذارند باید بدانند کە (آنان) عضو یک جریان تروریستی هستند.»

ojalan-new-picture

«سیری ثریا اوندر»، از حزب « HDP» ، روز شنبە دریک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با معاون نخست وزیر ترکیە، «یالجن اکدوگان»، پیام «عبدالە اوجلان» را قرائت کرد. خانم اوندر گفت: «ما بە منظور پایان دادن بە سی سال جنگ و درگیری و رسیدن بە یک توافق همیشەگی داریم بە همدیگر نزدیک می‌شویم. هدف اولیەی ما دست یافتن بە یک راەحل دمکراتیک است.»

در بخشی از پیام اوجلان خطاب بە «پ. ک. ک» آمدە است: «پ. ک. ک را فرامی خوانم کە در فصل بهار برای گرفتن یک تصمیم استراتژیک و تاریخی، کنگرەی فوق العادە را تشکیل دهند. این پیامی تاریخی است و سیاست را جایگزین جنگ مسلحانە خواهد کرد. طرفین دعوا هرگز این قدر بە صلح نزدیک نبودەاند.»

از سوی دیگر، معاون نخست وزیر ترکیە در این رابطە گفت: «ما در پروسەی صلح، مرحلەای بسیار حساس و تاریخی را پشت سر گذاشتەایم.» با وجود احتمال رسیدن بە صلح با کرد‌ها، پ. ک. ک کماکان در لیست ترور دولت ترکیە قرار دارد.

اطلاعیەی روز شنبە پس از دیدار نمایندگان کرد پارلمان ترکیە با رهبران نظامی حزب کارگران کردستان در قندیل و رهبر زندانی آن حزب در جزیرەی امرالی صادر شدە است.

حزب اسلام گرای عدالت و توسعە در سال ۲٠٠۲ میلادی در ترکیە بە قدرت رسید و از آن هنگام چند مرحلە مذاکراتی با کردهای آن کشور داشتە است؛ ولی تاکنون طرفین نتوانستەاند بە توافقی پایدار دست یابند.

در سال‌های ۲٠۱٠ و ۲٠۱۲ میلادی مذاکرات طرف‌های درگیر بە بن بست رسیدە بود.

ojalan

ترکیە این بار مذاکرت مستقیم با اوجلان، کە خود بە حبس ابد محکوم شدە، را شروع کردە است.

گرچە روابط دولت و حزب کارگران کردستان در برهەهایی دچار تنش‌های شدید شدە است؛ اما حزب اسلام گرای رجب طیب اردوغان هرگز پل ارتباط با کردهای آن کشور را بە طور کلی خراب نکرد.

درگیری میان دولت مرکزی و حزب کارگران کردستان تاکنون بیش از چهل هزار کشتە برجای گذاشتە است.

کار‌شناسان معتقدند کە مسالەی کرد‌ها در خاورمیانە، پس از مسالەی فلسطین، یکی از چالش برانگیز‌ترین مسایل کنونی و آتی خاورمیانە می‌باشد. حل مسالمت آمیز و همیشەگی کرد‌ها راە را برای ورود آسان‌تر ترکیە بە اتحادیەی اروپا مهیا خواهد ساخت.

چنان چە پروسەی صلح کنونی مین دو طرف بە هر شکلی بە شکست بینجامد، باید شاهد دور دیگری از خشونت و درگیری‌های خونین در ترکیە بود.

بیشتر بخوانید

استقبال رسمی رییس جمهوری فرانسه از قهرمان آزادسازی کوبانی

نمایش کارهای یک تک تیرانداز کرد

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , , ,