Saturday, 18 July 2015
28 October 2021
بنابه نتایج نظرسنجی ایرنا

«بیش از ۶٠ درصد مردم ایران به عمل‌کرد دولت روحانی خوشبین هستند»

2015 March 10

خبر / رادیو کوچه

 

خبرگزاری دولتی ایران، «ایرنا» گزارش داده است که نظرسنجی این خبرگزاری از مردم ایران در سال ٩٣ نشان داد که ۶٣/۴ درصد از مردم نسبت به آینده و برنامه های دولت یازدهم ،امیدوار و خوشبین هستند.

«ایرنا» خبرگزاری رسمی ایران، روز سه‌شنبه نوزدهم اسفند ماه گزارش داده است که، این نظرسنجی در چهار مرحله از ابتدای سال ٩٣ خورشیدی و با فاصله زمانی ٣ ماهه (پایان هر فصل ) در تهران و ٣٠ مرکز استان، انجام شده است.

مطابق نظرسنجی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ۶۵ درصد مردم معتقدند ارزش‌ها توسط دولت یازدهم حفظ و رعایت شده و ۵۶/۴ درصد هم اعلام کرده‌اند که انتظارات آنان توسط دولت براورده شده و ۵۴/۵ درصد مردم نیز اعتقاد دارند دولت در حوزه تلاش برای رفع نیازهای کشور موفق بوده است.

بنابه این گزارش، در مقایسه چهار مرحله در حوزه تلاش برای رفع نیازهای مردم توسط دولت، نتایج نشان از افزایش درصد رضایتمندی مردم در زمستان نسبت به پاییز و تابستان می‌دهد.

پاسخ‌گویان در مرحله اول (بهار): ۵۵/٣ درصد، مرحله دوم(تابستان) ۵٢/۴ درصد، مرحله سوم(پاییز) ۵۴ درصد و مرحله چهارم (زمستان)۵۴/٣ درصد از این موضوع اعلام رضایت کردند.

kabinerohani

این نتایج نشان می‌دهد که میزان درصد رضایت‌مندی مردم از دولت روحانی در مرحله آخر ٠/٣ درصد نسبت به نظرسنجی پاییز و ١/٩ درصد نسبت به نظرسنجی تابستان افزایش داشته است.

میزان رضایت شهروندان ایرانی به عمل‌کرد دولت در حوزه برآورده کردن انتظارات در دوره‌های مختلف به ترتیب در مرحله اول ۵٧/٣ درصد ،مرحله دوم ۵۵/٢ درصد، مرحله سوم ۵۶ درصد و مرحله چهارم ۵٧/١ درصد گزارش شده است .

در تمامی حوزه‌های بررسی عمل‌کرد سالانه دولت میانگین بالای ۵٠ درصد نمره به ثبت رسیده است . در حوزه مسایل اقتصادی مردم ۵٢/٨ درصد از کل نمره میانگین، در حوزه مسایل اجتماعی ۵٧/۴ درصد از کل نمره میانگین، در حوزه مسایل سیاسی ۶۴/٨ درصد از کل نمره میانگین و در حوزه مسایل فرهنگی ۵٩ درصد کل نمره میانگین را به این موضوع ها اختصاص داده‌اند.

نتایج به دست آمده از چهار مرحله نظرسنجی حاکی از آن است که ۶٣/۴ درصد مردم نسبت به آینده امیدوارند و به برنامه های دولت خوش بین هستند. همچنین نتایج نشان داد ۵۶/۵ درصد مردم پیرامون چشم‌اندار آینده ایران نظر خوش بینانه‌ای دارند.

این نظرسنجی به روش تصادفی و متناسب با جمعیت هر مرکز استان صورت گرفت و هدف اصلی آن مقایسه و سنجش میزان رضایت مندی شهروندان از عمل‌کرد دولت یازدهم در سال یاد شده بود.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,