Saturday, 18 July 2015
16 October 2021
در دادگستری چاغلایان استانبول

«مردان مسلح یک قاضی ترکیه‌ای را در ساختمان دادگستری به گروگان گرفتند»

2015 April 01

خبر / رادیو کوچه

 

مردان مسلح عضو گروه «جبهە انقلابی آزادی بخش خلق»  [DHKP-C] قاضی مسئول تحقیق در رابطه با پرونده تحقیق از پرونده برکین ایلوان شهروند ١۵ ساله ترکیه‌ای که در جریان تظاهرات پارک گزی کشته شد را در ساختمان دادگستری چاغلایان استانبول بە گروگان گرفتە‌اند.

بنابه گزارش رسانه‌های ترکیه این قاضی، مسئول تحقیق از پروندە قتل برکین ایلوان شهروند ١۵ ساله ترکیه‌ای است که در جریان تظاهرات پارک گزی در تابستان ٢٠١٣ در استانبول توسط پلیس زخمی و پس از سپری کردن ٢۶٩ روز درگذشت.

گروگانگیر برای آزاد کردن قاضی پنج شرط گذاشتە‌اند، که عبارت است از ین‌که: پلیس‌هایی کە در قتل برکین نقش داشتەاند در یک کانال تلویزیونی و بە طور مستقیم قتل او را برعهدە بگیرند، پلیس‌ها در دادگاە خلق محاکمە شوند، تمام افرادی کە بە دلیل ابراز نارضایتی علیە روند قضایی این پروندە بازداشت شدەاند، آزاد شوند و پروندەهایشان مختومە اعلام گردد.

22

این عضو جبهە انقلابی آزادی بخش خلق، اعلام کردە است کە اگر تا ١۵:٣٠بعدازظهر امروز (سه‌شنبه) با خواستەهای او موافقت نشود، گروگان را خواهد کشت.

مخالفان دولت ترکیه از صبح روز دوشنبه سی‌ام مارس در مقابل دادگاه استانبول دست به تظاهرات زده‌اند.

جبهه انقلابی آزادی بخش خلق یک سازمان مارکسیستی و لنینیستی در ترکیە است که دارای شاخه نظامی است. این سازمان تاکنون مسئولیت چندین حملە انتحاری و اقدامات مسلحانە دیگر در ترکیە، از جملە حملە انتحاری یکی از اعضای این سازمان با سفارت آمریکا در آنکارا در زمستان ٢٠١٣ را برعهده گرفته است.

این گروه همچنین بیستم ژانویه نیز طی یک حمله انتحاری به یک پاسگاه پلیس در محله توریستی سلطان احمد استانبول باعث مرگ یک افسر پلیس شده بود.

بیشتر بخوانید

هویت عامل حمله انتحاری به پاسگاه پلیس استانبول مشخص شد

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,