Saturday, 18 July 2015
05 December 2021

«نوعی دیگر از اعتراض در روز هشتم مارس در مقابل سفارت ایران»

2010 March 26

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , 

۱ Comment

  1. 1

    این اعتراض نیست این تحقیر زن ایرانی آزاد منش است . اگر استبداد دینی زن را در پستو خانه ها می خواهد و حد و اندازه ی آن را تنها برای نیاز جنسی اینها همان تفکر را خارج از پستو خانه ها می خواهند و ترویج می کنند