Saturday, 18 July 2015
27 November 2021

«‌می‌دانیم جایمان کجاست»

2010 May 25

می‌گویند زمانی که قرار بود دادگاه لاهه برای رسیدگی به دعاوی انگلیس در ماجرای ملی شدن صنعت نفت تشکیل شود‌، دکتر مصدق با هیت هم‌راه زودتر از موقع به محل رفت‌. در حالی که پیشاپیش جای نشستن همه‌ی شرکت‌کنندگان تعیین شده بود‌، دکتر مصدق رفت و به نمایندگی هیت ایران روی صندلی نماینده انگلستان نشست‌. قبل از شروع جلسه‌، یکی دو بار به دکتر مصدق گفتند که این‌جا برای نماینده هیت انگلیسی در نظر گرفته شده و جای شما آن جاست‌، اما پیرمرد توجهی نکرد و روی همان صندلی نشست ..

جلسه داشت شروع می‌شد و نماینده هیت انگلیس روبه‌روی دکتر مصدق منتظر ایستاده بود تا بلکه بلند شود و روی صندلی خویش بنشیند‌، اما پیرمرد اصلن نگاهش هم نمی‌کرد‌. جلسه شروع شد و قاضی رسیدگی کننده به مصدق رو کرد و گفت که شما جای نماینده انگلستان نشسته‌اید‌، جای شما آن جاست‌. کم کم ماجرا داشت پیچیده می‌شد و بیخ پیدا می‌کرد که مصدق بالاخره به صدا در آمد و گفت‌:

شما فکر می‌کنید نمی‌دانیم صندلی ما کجاست و صندلی نماینده هیت انگلیس کدام است‌؟

نه جناب رییس‌، خوب می‌دانیم جایمان کدام است‌.‌

اما علت این‌که چند دقیقه‌ای روی صندلی دوستان نشستم به خاطر این بود تا دوستان بدانند برجای دیگران نشستن یعنی چه‌؟

او اضافه کرد که سال‌های سال است دولت انگلستان در سرزمین ما خیمه زده و کم‌کم یادشان رفته که جایشان این جا نیست و ایران سرزمین آبا و اجدادی ماست نه سرزمین آنان …

سکوتی عمیق فضای دادگاه را احاطه کرده بود و دکتر مصدق بعد از پایان سخنانش کمی سکوت کرد و آرام بلند شد و به روی صندلی خویش قرار گرفت.

با همین ابتکار و حرکت‌، عجیب بود که تا انتهای نشست‌، فضای جلسه تحت‌تاثیر مستقیم این رفتار پیرمرد قرار گرفته بود و در نهایت نیز انگلستان محکوم شد‌.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,