Saturday, 18 July 2015
28 October 2020
پس از گذشت دوهفته از اعتصاب،

«پایان اعتصاب غذای شهابی، عضو زندانی سندیکای شرکت واحد»

2010 December 20

خبر / رادیو کوچه

روز یک‌شنبه، رضا شهابی عضو زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد به اعتصاب غذای خود در زندان پایان داده است.

به گزارش کمیته دانش‌جویی دفاع از زندانیان سیاسی، رضا شهابی که از روز 13 آذرماه در اعتراض به وضعیت پرونده خود دست به اعتصاب غذا زده بود، پس از درخواست بسیاری از فعالان مدنی و نیز درخواست اخیر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران روز یک‌شنبه 28 آذرماه به اعتصاب غذای خود پایان داد.

رضا شهابی کارگر و عضو هیت مدیره‌ی سندیکای کارگران شرکت واحد در روز 22 خرداد 89 در محل کار خود بازداشت شد و نزدیک به 6 ماه در بند 209 زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفت.

این در حالی است که در 19 مهرماه با اعلام کتبی از سوی شعبه دوم بازپرسی امنیت مستقر در زندان اوین، خانواده‌ی او برای آزادیش وثیقه‌ی 60 میلیون تومانی تودیع کرده بودند.

از سویی دیگر  بازجوی او با اعتراض به مبلغ تعیین شده درخواست وثیقه‌ی 100 میلیون تومانی کرده و این موضوع نیز به طور کتبی به رضا شهابی ابلاغ شده اما تا کنون در این مورد هیچ اعلامی به خانواده‌ی وی انجام نشده است.

لازم به اشاره است تاکنون دادگاه انقلاب (واقع در خیابان معلم) و بازپرسی شعبه دوم مستقر در اوین در خصوص وضعیت پرونده آقای شهابی گزارشی ارایه نکرده‌اند.

بیشتر بخوانید:

«پایان اعتصاب غذای خشک رضا شهابی»

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,