Saturday, 18 July 2015
22 September 2021
در حاشیه درخواست پناهندگی نرگس کلهر

«به بهانه یک پناهندگی»

2009 October 19

آفتاب‌یزد

پـنـاهـندگی نرگس کلهر به کشور آلمان، نخستین پــنــاهــنــدگـی یک ایرانی به کشورهای خارجی نبود و مـهــدی کلـهـر – مـشـاور احمـدی‌نـژاد – هـم اولین مقام ایرانی نیست که یکی از فرزندانش تصمیم به جدا کردن خط سیاسی خود از پدرش گرفته اسـت. امـا آنچـه که خبر جدید را نسبت به نمونه‌های قبلی متفاوت می‌سازد ناشی از اعجاز رسانه‌هاست. تنها چند ساعت بعد از انتشار خبر این پناهندگی، بعضی از سایت‌ها متن مناظره مهـدی کلهـر بـا حسیـن مرعشی را دراختیار مخاطبان خود قرار دادند. در این مناظره، مشاور احمدی‌نژاد به ملامت تعدادی از سیاستمداران رقیب پرداخت که به ادعای او، مراقبت کامل نسبت به تربیت فرزندانشان نداشته‌اند. کلهر به ایـن سیاست مداران توصیه‌کرد که «این گروه استراحت کنند و نظاره کنند و به عنوان مشاورِ فرزندان خودشان، ببینند که این‌ها چه کار می‌کنند.»

کلهر به ایـن سیاست مداران توصیه‌کرد که «این گروه استراحت کنند و نظاره کنند و به عنوان مشاورِ فرزندان خودشان، ببینند که این‌ها چه کار می‌کنند

بـا انتشـار افشاگرانه این نصایح در عرصه سیاسی ایران که در چهار سال اخیر از مچ‌گیری و رقابت‌های غیرمتعارف آکنده شده‌است طبیعی بود که عده‌ای از رقبا، به بهره‌برداری سیاسی از موضوع بپردازند اما اصلاح‌طلبان‌ بار دیگر نشان‌دادنـد که نجابت آن‌ها بسیار بیشتر از رقبای پرمدعاست. نگارنده نیز مایل است از زاویه دیگر به این پناهندگی بنگرد و فرزند جوان آقای کلهر را مورد خطاب قراردهد. حقیقت آن است که در سال‌های اخیر، رقابت‌های سیاسی تا نازل‌ترین سـطـوح پـایـیـن آمده‌است. عده‌ای خود را مجاز شـمـرده‌انـد کـه بـرای جلـب نـظـر بعضـی از بــالادسـتـی یا پایین‌دستی‌ها، تمام مرزهای اخـلاقـی را زیـرپـا بـگـذارند. در این فضای مشمئزکننده غیراخلاقی، نـه احتـرام پیش‌کسوتان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پاس داشته می‌شود و نه اصول اخلاقی می‌تواند به مثابه یک ترمز، عده‌ای را از مطالبه «پیروزی به هر قیمت» منصرف‌نماید.

اما روابط عاطفی خانوادگی و حفظ حرمت پدر و مادر، به عنوان یک اصل قـطـعـی، مــورد پــذیـرش بـسـیاری از افراد است.‌البته مـتـاسـفانه برخی مشکلات روزمره و بـعـضی چـالـش‌های موجود در جامعه، گاه موجب شکستن حریم‌های خانوادگی گردیده‌است که گناه این ضایعه نیز به گردن همان کسانی است که در رقابت‌های سیاسی، هیچ حریمی را حفظ نکرده‌اند. در عین حال باید خوشحال بود که هنوز احترام بزرگ‌ترها و حفظ حرمت پدر و مادر، اصلی است که می‌توان به نقش آفرینی آن در میان ایرانیان امید بست. برهمین اساس شاید بهترین توصیه به نرگس کلهر آن باشد که «هر چه مـی‌خـواهی بگو اما اجازه نده حرمت پدرت شکسته شود. نه خودت سخنی بگو که حرمت او را بشکند و نه در برابر کسانی که این حرمت را می‌شکنند ذوق زدگی نشان بده.»

عکس از رویترز

عکس از رویترز

نرگس کلهر و نرگس‌های دیگری مانند او، حق دارند به یک انتخاب سیاسی دست‌بزنند که صدها هزار ایرانی دیگر آن را انتخاب کرده‌اند. مخالفت با منش سیاسی رئیس دولت و مشاور او نیز موضوعی است که می‌توان آن را در رفتار و گفتار میلیون‌ها ایرانی جستجو کرد. قطعا عده‌ای هم به خود حق خواهندداد که با استناد به گفتار مهـدی کلهـر در منـاظره با مشاوران هاشمی رفسنجانی، خود او را ملامت کنند که «چرا درخانه ننشستی و به عنوان مـشـاور، فـرزنـد خـود را به راهی که صحیح می‌پنداری تشویق نکردی؟»

هـم‌ـچـنـیــن مـمـکــن‌اســت کسانی بگویند: «وقتی طرفداران یک تفکر سیاسی، قادر نیستند که نـزدیـک‌ترین وابستگان خود را به درستی راه خویش قانع سازند چگونه توقع دارند که دیـگـران بـه سـخـن ایـشـان ایمان بیاورند؟»

از سوی دیگر، احتمالن از امروز تا زمـانـی کـه «دولت مردانِ سوژه‌ساز» فعلی، سوژه جدیدی بسازند سوژه کلهر، مورد بهره‌برداری قرار‌خواهدگرفت اما نرگس کلهر باید مراقب رفتار و گفتار خود باشد. او در انتخاب راه سیاسی خود آزاد اسـت اما می‌تواند ضمن استفاده از این آزادی، به جوانان دیگر در ایران و سایر کشورها نشان دهد که حفظ حرمت بزرگ تر، درسی است که تا اعماق جان جوانان ایرانی نفوذ کرده‌است. احترام نرگس به پدر، می‌تواند درسی برای سیاست‌مداران بـی‌اخـلاق ایـرانـی هم باشدکــه در رقابــت‌ها، هیچ حد و مرزی را رعایت نکرده‌اند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: