شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
27 August 2016
Archives

Archive

Posts Tagged ‘خمینی’

«انتقاد آیت‌اله خامنه‌ای به تحریف شخصیت و نقل خاطره از آیت‌اله خمینی»

خرداد ۱۴ام, ۱۳۹۴

«محسن سازگارا: از انقلاب علیه شاه پشیمان هستم»

بهمن ۲۴ام, ۱۳۹۳

«آقا در ماه»

بهمن ۱۲ام, ۱۳۹۳

«فریب‌خوردگان را اکنون باید به جنگ با الله برخیزند»

مهر ۵ام, ۱۳۹۳

«بازگشت اسلام به اصل خود»

شهریور ۱۵ام, ۱۳۹۳

«نامه بختیار به خمینی و امپراطوری دروغ»

شهریور ۹ام, ۱۳۹۳

«دربار پهلوی و جماران خمینی، هم‌پیمان در مصدق ستیزی»

مرداد ۳۰ام, ۱۳۹۳

«نقدی بر روایت حکومتی از کودتای سی خرداد شصت / قسمت اول»

خرداد ۳۱ام, ۱۳۹۳

«پیوند آقای سروش و استبداد خمینی»

خرداد ۲۵ام, ۱۳۹۳

«رکن چهارم دموکراسی/ بخش چهارم»

آبان ۶ام, ۱۳۹۲

«شاید نعیما نخواهد خمینی باشد»

شهریور ۱۵ام, ۱۳۹۲

«نه خاتمی بت است و نه نفس زندان رفتن ارزش»

مهر ۲۱ام, ۱۳۹۱

«حاکمیت ملی»

دی ۲۶ام, ۱۳۹۰

«هم‌‌راهی با آیت‌‌اله»

آذر ۱۳ام, ۱۳۹۰

«امام خمینی مخالفان نظام را اعدام می‌کرد و من فقط زندانی می‌کنم»

آبان ۸ام, ۱۳۹۰

«به سزار واگذارند، آن‌چه که متعلق به اوست»

آبان ۶ام, ۱۳۹۰

«مردان بی‌دانشی که خدایی می‌کنند»

مهر ۲۲ام, ۱۳۹۰

«ایرانی و باور به اراده رشد، نه توهم توطئه دشمن»

مهر ۱۴ام, ۱۳۹۰

«گروگان‌گیری هم فنی علمیست»

مهر ۱ام, ۱۳۹۰

«بهای قدرتی که تقسیم نشد»

شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۰

«جناح چپ، کاردستی زیرکانه خمینی»

شهریور ۴ام, ۱۳۹۰

«تکثری واجب در جریان حاکم»

شهریور ۳ام, ۱۳۹۰

«خمینی رویای مومنان را کابوس کرد»

مرداد ۲۵ام, ۱۳۹۰

«آیا این قرار ما بود؟»

مرداد ۲۱ام, ۱۳۹۰

«روح سرگردان اراجیف»

تیر ۱۵ام, ۱۳۹۰