Saturday, 18 July 2015
22 October 2021
Archives

Archive

Posts Tagged ‘محمد ایرانی’

«سکوت دانشگاه ناشی از سرکوب و یا سلطه تفکر اصلاح طلبی»

October 30th, 2013

«دموکراسی و انقلاب، هدیه رهبران نیست»

March 29th, 2013

«سپاه قدس، رهبران جمهوری اسلامی و بحران در سایر کشورها»

March 7th, 2013

«سندیکای کارگری، شورای کارگری نیست»

February 21st, 2013

«اوج جنگ قدرت جناح‌های جمهوری اسلامی»

February 14th, 2013

«اپوزیسیون و مقولات انتخابات ، تحریم و جنگ»‌

January 3rd, 2013

«اپوزیسیون و مقولات انتخابات، تحریم و جنگ»

December 30th, 2012

«اپوزیسیون و مقولات انتخابات‌، تحریم و جنگ»‌

December 25th, 2012

«اپوزیسیون و مقولات انتخابات، تحریم و جنگ»

December 22nd, 2012

«نقش اپوزیسیون در مورد جنگ و آینده کشور و وحدت احزاب کرد»

September 26th, 2012

«آیا جنگ قدرتی جناح‌های حکومت با وال استریت ایرانی روبرو می‌گردد؟»

July 31st, 2012

«چرا جنبش سبز توانایی تغییر نظام جمهوری اسلامی را نداشت؟»

June 19th, 2012

«بدیل نظام جمهوری اسلامی تنها در داخل کشور شکل خواهد گرفت»

February 14th, 2012

«در انتخابات مجلس شرکت نمی‌کنیم»

December 29th, 2011

«آیا مبارزه طبقاتی هم‌چنان محور اصلی است‌؟»

November 20th, 2011