Saturday, 18 July 2015
04 December 2021
Archives

Archive

Posts Tagged ‘مه‌شب ‌تاجیک’

«وقتی همه چیز رو به زوال می‌رود…»

July 10th, 2012

«شاید نقشه اشتباه است»

June 2nd, 2012

«تابع رفتارهای ما»

May 22nd, 2012

«فرار از هیبت نادیده‌ها»

May 19th, 2012

«زندگی به روایت یک خط صاف»

May 5th, 2012

«بلندی از آن یافت کو پست شد»

May 3rd, 2012

«عاقل باش عزیزم»

April 28th, 2012

«زمانی که دهان ما به فرمت اولیه برگشت»

March 10th, 2012

«قلب من کجاست؟»

March 6th, 2012

«برای او زود نیست»

March 4th, 2012

«سفر در تونل زمان»

March 3rd, 2012

«کار من، زندگی من»

March 1st, 2012

«از این ور به اون ور»

February 25th, 2012

«مهارت‌های گم‌شده»

February 23rd, 2012

«دل خوش از حجم نگاه»

February 21st, 2012

«نیمکت‌های خالی پارک»

February 5th, 2012

«کار یا بار»

January 31st, 2012

«هوای وطن»

January 29th, 2012

«ترا که دست بلرزد، گهر چه دانی سفت»

January 22nd, 2012

«نبرد ذهنیت و عینیت»

January 7th, 2012

«کدام نوع فقر»

December 29th, 2011

«با تو از رنگ لبالب گشته‌ایم»

December 20th, 2011

«جامه‌ام زیبا شده است»

December 18th, 2011

«آن‌که در بند است»

December 13th, 2011

«لب‌خند بر آغازی دوباره»

December 11th, 2011