Saturday, 18 July 2015
28 September 2021
Archives

Archive

Posts Tagged ‘کوهیار گودرزی’

«تایید حکم حبس و تبعید گودرزی، فعال حقوق بشر»

September 17th, 2012

«آزادی کوهیار گودرزی، فعال حقوق بشر از زندان»

April 13th, 2012

«تغییر حکم کوهیار گودرزی، فعال حقوق بشر»

March 13th, 2012

«شش سال حبس محکومیت کوهیار گودرزی فعال حقوق بشر»

February 25th, 2012

«نزدیک به دوسال حبس محکومیت مادر کوهیار گودرزی»

December 22nd, 2011

«انتقال کوهیار گودرزی به سلول‌های چند نفره زندان اوین»

October 25th, 2011

«برگزاری تجمع ایرانیان در اتریش»

October 17th, 2011

‌«مقامات باید در‌باره ناپدیدشدن‌های قهری معلومات دهند»

September 21st, 2011

«محاکمه مادر کوهیار گودرزی، فعال حقوق بشر»

September 18th, 2011

«اقدام به خودکشی بهنام گنجی از دوستان کوهیار گودرزی»

September 4th, 2011

«هیچ اطلاعی از وضعیت کوهیار گودرزی ندارم»

August 23rd, 2011

«بازداشت کوهیار گودرزی، فعال حقوق بشر و مادرش»

August 6th, 2011

«آزادی کوهیار گودرزی فعال حقوق بشر»

December 14th, 2010

«انتقال کوهیار گودرزی به زندان رجایی‌شهر کرج»

October 29th, 2010

«جایزه آزادی مطبوعات به یک زندانی سیاسی ایرانی تعلق گرفت»

August 28th, 2010

«کوهیار گودرزی باز هم دست به اعتصاب غذا زد»

August 1st, 2010

«جلوگیری از آزادی کوهیار گودرزی»

July 14th, 2010

«محکومیت کوهیار گودرزی»

June 8th, 2010

«کسی به فکرسلامتی فرزندان ما نیست»

May 28th, 2010

«پرونده پسرم گم شده است»

May 15th, 2010

«درخواست دانشجویان از رییس دانشگاه شریف»

March 11th, 2010

«کوهیار گودرزی به محاربه متهم شد»

January 26th, 2010