Saturday, 18 July 2015
16 September 2021

آموزش

می خواهیم این جا فرصتی را برای آموختن فراهم کنیم


یکی از هدف های رادیو کوچه که بر آن میثاق بسته است، آموزش و گسترش روزنامه نگاری شهروندی در بین علاقه مندان است. این مهم با برنامه ریزی مناسب و سیستم سازی برای تهیه متون کار آمد و قابل بهره برداری برای تمامی قشرهای اجتماعی  تهیه و تدوین شود. از این رو رادیو کوچه چندی است در صدد برنامه ریزی و تامین این متون است. این متون به صورت طرح درس و در بخشی مجزا در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت. آموزش ها از راه دور خواهد بود و شما با دریافت طرح درس ها و به صورت بر خط می توانید آموزش دیده و در آزمون ها شرکت کنید و شهروند روزنامه نگار باشید.

برگزاری دوره ها، طرح درس ها، ثبت نام و برنامه ریزی های آتی به زودی به اطلاع شما خواهد رسید.